پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی

عنوان:

تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان

استاد راهنما:

دکتر فرخنده مفیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه—————————————— 12

بیان مسئله—————————————– 13

اهمیت و ضرورت پژوهش——————————– 15

هدف پژوهش—————————————— 17

فرضیه های پژوهش——————————– 17

تعریف واژه ها و اصطلاحات———————— 18

 • تعریف نظری مفاهیم————————– 18
 • تعریف عملیاتی مفاهیم———————– 18

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش و پرورش پیش دبستانی———————- 21

اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان—— 22

سیر تاریخی پژوهش های دیداری – حرکتی———— 24

ادراک و مهارت های ادراکی – حرکتی چیست؟——— 29

مؤلفه های ادراکی – حرکتی———————– 30

مهارت حرکتی———————————— 32

 • مهارت های حرکتی درشت———————– 33
 • مهارت های حرکتی ظریف———————– 33

ادراک دیداری———————————– 34

مهارت های هماهنگی دیداری———————– 36

 • هماهنگی دیداری – دیداری——————– 36
 • هماهنگی دیداری – شنیداری——————- 36
 • هماهنگی دیداری – حرکتی——————— 37

علائم و نشانه های اختلال در مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی  37

نظریه های ادراکی – حرکتی———————– 38

 • تئوری گتمن : ویژوموتور(دید حرکتی)———- 39
 • تئوری ادراکی – حرکتی کپارت—————– 42
 • تئوری حرکت آفرینی(موویژنی)—————– 44
 • تئوری تشکل نظام عصبی : «دُمن و دلاکاتو»—— 45

آزمون های دیداری – حرکتی———————– 47

 • آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری—- 47
 • آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت»——- 47

اسباب بازی————————————- 48

انواع اسباب بازی——————————- 49

اصولی در مورد بازی و اسباب بازی—————- 50

ویژگی های اسباب بازی مناسب——————— 52

تولید صنعتی اسباب بازی————————- 53

جورچین—————————————– 54

انواع جورچین ها——————————– 54

اهداف و فواید جورچین ها———————— 55

تنگرام—————————————– 56

اهداف تنگرام———————————– 57

پیشینه پژوهش———————————– 57

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور———— 57

ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور————– 60

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

طرح پژوهش————————————– 64

جامعه مورد مطالعه—————————— 64

نمونه و روش نمونه گیری————————- 64

ابزار اندازه گیری—————————— 64

آزمون دیداری – حرکتی بندر – گشتالت————- 64

روایی و پایایی آزمون————————— 65

روش اجرا————————————— 66

روش تجزیه و تحلیل داده ها———————- 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

شاخصه های توصیفی مشخصات جمعیت شناختی پژوهش—– 70

 • از نظر گروه های کنترل و آزمایش————- 70
 • از نظر جنسیت——————————- 70

تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه های پژوهش——– 71

 • فرضیه اول پژوهش—————————- 71
 • فرضیه دوم پژوهش—————————- 74
 • فرضیه سوم پژوهش—————————- 76

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بررسی یافته های پژوهش————————– 79

نتیجه گیری————————————- 81

محدودیت های پژوهش—————————— 82

پیشنهادات پژوهشی——————————- 82

پیشنهادات کاربردی—————————— 82

فهرست منایع———————————— 84

 • منابع فارسی——————————– 85
 • منابع لاتین——————————— 89

ضمائم و پیوست ها——————————- 90

چکیده لاتین————————————- 98

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول 4-1 نمونه تحقیق به تفکیک گروه ها————– 70

جدول 4-2 توزیع افراد نمونه از نظر جنسیت———— 70

جدول 4-3 تعداد ، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در مورد اثربخشی فرضیه اول———————————- 71

جدول 4-4 نتایج آزمون شاپیرو ویلک در مورد بررسی کردن نرمال بودن داده ها————————————————- 72

جدول 4-5 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تأثیر عضویت گروهی بر متغیر وابسته————————————— 72

جدول 4-6 نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس ها در نمره کودکان پیش دبستانی در فرضیه اول————————— 73

جدول 4-7 نتایج تحلیل کوواریانس در مورد اثربخشی اسباب بازی تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی 73

جدول 4-8 تعداد ، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در مورد اثربخشی فرضیه دوم———————————- 74

جدول 4-9 نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس ها در نمره کودکان پیش دبستانی در فرضیه دوم————————— 75

جدول 4-10 نتایج تحلیل کوواریانس در مورد اثربخشی اسباب بازی جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی 75

جدول 4-11 آزمون t مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی تنگرام—– 76

جدول 4-12 آزمون t مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی جورچین— 76

چکیده  

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری (تنگرام و جورچین) بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان می باشد .

پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و روش نمونه گیری به صورت خوشه ای ونمونه شامل 120 کودک مقطع پیش دبستان بود که به صورت تصادفی در گروه آزمایش (30دخترو 30 پسر) و گروه کنترل (30دختر و 30 پسر) جایگزین شدند . به عنوان ابزار از آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت»استفاده گردید . پس از انجام پیش آزمون ، آزمودنی های گروه آزمایش طی مدت 10 جلسه 30 دقیقه ای تحت تأثیر متغیر آزمایشی قرار گرفتند . در این مدت گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد . در پایان 10 جلسه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد .

تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری را بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد . در عین حال تفاوت معنی داری میان آزمودنی های دختر و پسر و رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی مشاهده نشد .بنابراین اسباب بازی های فکری (تنگرام و جورچین) بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان مؤثر است .

مقدمه

کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی است . در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می کند ، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد (مفیدی ، 1372).      کودکان خردسالی که از نظر مهارت های رشدی طبیعی هستند قبل از اینکه به طور رسمی وارد مدرسه شوند به سهولت مهارت های پیش تحصیلی را فرامی گیرند ؛ اما هر انحراف رشدی ممکن است پیش درآمد ناتوانی های یادگیری باشد . مهارت های رشدی اساس یادگیری تحصیلی است . تأخیر یا انحرافی خاص در رشد حرکتی ، ادراکی و زبانی در سال های پیش دبستانی ، با ورود کودکان به مدرسۀ ابتدایی به ناتوانی های یادگیری تحصیلی منتهی می شود (لرنر ؛ ترجمه دانش ، 1384) .

یکی از زمینه هایی که تحقیقات ، رابطه آن را با پیشرفت تحصیلی نشان داده اند ، هماهنگی دیداری – حرکتی[1] کودکان است . کودکان جهت استفاده از آموزش های دبستانی باید از این نظر به سطح رشد لازم رسیده باشند . با ارزیابی به موقع از توانایی ادراک دیداری – حرکتی می توان در صورت وجود اشکال در این رفتار ، آن را تا حد امکان با برنامه و آموزش خاص جبران کرد یا کاهش داد . کودک بدون هماهنگی دیداری – حرکتی که پیش نیاز خواندن و نوشتن است ، قادر به نوشتن نخواهد بود (فراستیگ ؛ ترجمه تبریزی ، موسوی ، 1384) .

ترکیب و تفسیر اشیاء مستلزم برخورداری از ادراک دیداری سالم همراه با توانایی های دیداری – فضایی و دیداری – حرکتی است (گری گراث ؛ ترجمه پاشا شریفی ، نیکخو ، 1384) .

هماهنگی دیداری – حرکتی عبارت از توانایی ادغام حرکات بدن با دیدن است که به خصوص برای مهارت های حرکتی – دیداری ظریف در فعالیت های نوشتنی ضروری می باشد (سیاح سیاری ، 1386) .

نظریه های مربوط به رشد حرکتی و یادگیری بر این باور استوار است که سایر انواع یادگیری بر پایۀ یادگیری حرکتی قرار دارد . کارآمدی تحصیلی و شناختی در بسیاری از حیطه ها بر پایۀ تجربه های حرکتی موفق استوار است . عده ای از کودکان به تجربه های بیشتری در زمینۀ فعالیت های حرکتی درشت و ظریف نیاز دارند . در محیط طبیعی بازی ، کودک هنگام بازی با اسباب بازی یا خاک رس یا نقاشی کردن مهارت های حرکتی خود را رشد می دهد (لرنر ؛ ترجمه دانش ، 1384) .

اگر بازی را کار کودک بدانیم ، اسباب بازی ابزار کار اوست . اسباب بازی ها برای لذت و تفریح ساخته می شوند ، اما آنها می توانند نقش مهمی نیز در رشد تربیتی ، جسمانی ، عاطفی و اجتماعی کودک داشته باشند . قابل قبول ترین نظریه در مورد عادات بازی کودک ، بر روی تأثیر زیاد اسباب بازی ها بر مهارت های رشدی ، تأکید دارند . بازی یکی از راه های عمده ای است که کودکان از آن طریق در مهارت های جدید و گاهی اوقات پیچیده به مهارت و تسلط دست پیدا می کنند . اگرچه آنها برای تفریح و سرگرمی با اسباب بازی ها و اشیاء تعامل دارند ، اما در واقع در زمینۀ مهارت های حرکتی و شناختی کار می کنند (عسکری زاده ، 1384) .

کودکان از طریق بازی های مختلف که با اسباب بازی های خود انجام می دهند ، اعتماد به نفس لازم برای روبه رو شدن با شرایط و موقعیت های آینده را به دست می آورند . آنها از طریق بازی با انواع جورچین ها ، مکعب ها ، مهره ها و سرهم کردنی ها ، مهارت های حرکتی دست ها ، هماهنگی بین چشم و دست و قدرت تفکر خود را پرورش می دهند (خاکپور ، 1385) .

والدین و پرورش دهندگان کودک ، باید توجه داشته باشند که در مراحل مختلف پیش از دبستان ، بازی ها و اسباب بازی های مختص آن سن می تواند برای رشد کودک کمک شایان توجهی باشد . پرورش مهارت های دیداری – حرکتی در زندگی کودک پیش از دبستان ، موجب آمادگی لازم برای یادگیری مهارت های درسی خواهد شد . لذا فراهم آوردن امکاناتی برای تقویت و غنی سازی محیط کودک ، به منظور کسب تجارب و مهارت های حرکتی سازنده ضروری است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 112

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید