پایان نامه علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه درباره توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگوی-دانشگاه-تهران

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته علوم اجتماعی

 

گرایش مدیریت توسعه

 

موضوع:

بررسی پیامدهای اعتبارات خرد روستایی برتوانمندسازی اقتصادی زنان

سرپرست خانوار روستایی با تاکید بر طرح حضرت زینب کبری (س)

 

«مطالعه موردی در روستاهای تحت پوشش این طرح در شهرستان بوئین زهرا از توابع استان قزوین»

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی طالب

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر ژاله شادی طلب

استاد ناظر:

جناب آقای دکتر منصور وثوقی

دانشجو:

******برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

از آنجا که فعالیت اقتصادی زنان به عنوان فعالیت بخش غیر رسمی اقتصاد است، در محاسبات ملی دیده نمی‏شود . بدین ترتیب، وقتی ارزش اقتصادی برای فعالیت زن روستایی در نظر گرفته نشود، درآمدی هم برای او ایجاد نمی
شود و در چرخه اقتصادی، شکافی بوجود می
آید. در این راستا، یکی از مهمترین راهکارها در جهت از بین بردن فقر زنان، توانمندسازی آنان است. توانمندسازی زنان که اغلب با استفاده از ابزار تأمین مالی خرد صورت می
گیرد، راهی برای هدایت زنان به سمت انجام فعالیت
های تولیدی و درآمدزا است. در این راستا، بانک کشاورزی، با کمک سایر نهادها، (کمیته امداد امام خمینی (ره) در این بررسی) سعی در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کرده است. یکی از مکانیسمهای بانک کشاورزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) درخصوص توانمندسازی زنان، اجرای طرح حضرت زینب کبری (س) است.

در این پایان‏نامه دیدگاه‏های بازار گرا، دولت‏گرا و جامعه‏گرا مطرح می‏شود که تحت عنوان دیدگاه دولت‏گرا  سه پارادایم خود پایداری مالی زنان، کاهش فقر زنان و فمنیستی عنوان می‏شود.

نظریه
هایی که موضوع مطرح شده را حمایت می
کنند دیدگاه دولت
گرا همراه با پارادایم خودپایداری مالی است.

روش تحقیق انتخابی این بررسی، روش کمی – کیفی است .

به عنوان نتیجه‏گیری این تحقیق، طبق مشاهدات صورت گرفته به نظر می
رسد تنها زنانی به انجام فعالیت
های تولیدی مبادرت کرده
اند که قبل از تحت پوشش قرار گرفتن این طرح از امکانات اولیه
ای برخوردار بوده
اند از این رو، بسیاری از زنان سرپرست خانوار، این تسهیلات را در موارد مصرفی به کار برده
اند.

در مرحله انتخاب زنان سرپرست خانوار نیز به عنوان تحت پوششین این طرح، تنها به بدهکار نبودن آنان و داشتن ضامن معتبر توجه می
شود تا بازپرداخت اقساط تسهیلات، تضمین شود و این مسئله باعث می
شود که بسیاری از زنان که جزء”فقیرترین فقرا“ هستند حذف شوند.

به نظر می
رسد برخلاف اهداف تعیین شده طرح، این اعتبارات بیشتر تقویت کننده بوده تا توانمند کننده و بیشتر حالت حمایتی به خود گرفته است تا زمینه
سازی برای ایجاد اشتغال زنان.

به نظر می
رسد برای مثمرثمر بودن این طرح، باید به شناسایی دقیق وضعیت زنان سرپرست خانوار پرداخت و با ارائه طرح
هایی که از مرحله آموزش حرفه، تامین وسایل مورد نیاز تا پشتیبانی حداقل کوتاه مدت را در برداشته به این مهم یاری رساند. چراکه پرداخت اعتبار به تنهایی نمی
تواند مشکلی را حل کند. بلکه باید روحیه کارآفرینی در زنان ایجاد شود و این اتفاق نمی
افتد مگر اینکه قبل از ترغیب آنها به فعالیت تولیدی، نیازهای ضروری آنها را پاسخ داده باشیم.

پرداخت تسهیلات در چارچوب ساختارهای تعاونی
ها و اتحادیه
ها، آموزش عمومی متقاضیان در زمینه طرح، همکاری مستمر نهاد معرفی کننده در تمام مراحل اجرای طرح، شناخت دقیق مخاطب از نظر داشتن مهارت و توان کار تولیدی، پرداخت اعتبار مناسب با فعالیت تولیدی و ایجاد انگیزه تولید و رعایت حال مخاطبان با توجه به شرایط مالی و بطور خلاصه داشتن یک دیدگاه جامع و یکپارچه و کلی
نگر از جمله راهکارهایی است که برای توسعه و تقویت طرح، شایان ارائه است و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه

فصل اول:

1- طرح تحقیق (کلیات) 1

1-1- مقدمه: 1

1-2- طرح مسئله: 3

1-3- اهمیت مسئله: 5

1-4- سوالات: 9

1-5- دیدگاه انتخابی تحقیق: 10

1-6- اهداف تحقیق: 11

– اهداف عمومی تحقیق: 11

– اهداف اختصاصی تحقیق: 11

2-تعریف مفاهیم. 12

2-1 تعاریفی از اعتبار و انواع آن: 12

2-2- تعاریفی از اعتبارات خرد و ویژگی
ها و اهداف آن. 14

2-3 تعریف اعتبارات خرد پرداختی طرح حضرت زینب کبری (س) 17

2-4- تعاریفی از توانمندسازی زنان: 18

2-5- تعریف توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش طرح حضرت زینب کبری (س) 24

3- چهارچوب نظری: 26

3-1- دیدگاه بازارگرا: 27

3-1-1-  نقد بر دیدگاه بازارگرا 30

3-2. روش دولت
گرا 31

3-2-1 پارادایم خود پایداری مالی زنان (نهادگرایان) 33

3-2-2- پارادایم کاهش فقر زنان. 34

الف. نقاط اشتراک میان دو پارادایم: خودپایداری مالی زنان و پارادایم کاهش فقر زنان. 34

ب. نقاط افتراق میان دو پارادایم: خودپایداری مالی زنان و پارادایم کاهش فقر………………………35

پارادایم سیستم مالی/ پایداری …………………………………………………………………………………………35

ـ اهمیت نهادهالی مالی خرد در توسعه: 35

– پرداخت یارانه به اعتبارات: 36

ـ نقش نهادهای خصوصی در تأمین منابع مالی مورد نیاز : …………………………………………………36

ـ خوداتکایی و پایداری : 36

پارادایم رفاه (کاهش فقر زنان): 36

– افزایش رفاه ذینفعان  ………………………………………………………………………………………………….36

– نقش دولت و کمک کنندگان  بین المللی……………………………………………………………………….37

– خود اتکایی و پایداری………………………………………………………………………………………………..37

3-2-3- پاردایم فمنیستی توانمندسازی: 38

3-2-4- نقد به روش دولت
گرا: 40

3-3- روش جامعه
گرا : 40

3-4- چارچوب عملی تجربه شده در دنیا و ایران: 43

3-5- چارچوب مفهومی تحقیق.. 45

  1. معرفی طرحهای اعتباری برای زنان: 48

4-1 معرفی طرح حضرت زینب‏کبری(س) 49

4-1-1 اهداف اجرای طرح حضرت زینب کبری(س) 50

4-1-2 ویژگی‏های طرح حضرت زینب کبری(س) 51

4-1-3 روش اجرای طرح.. 52

4-1-4 آمار عملکرد طرح حضرت زینب‏کبری(س) از ابتدای اجرای طرح تا پایان شهریور 1384 بر حسب نوع فعالیت   55

4-1-5 تعداد کل تسهیلات اعطا  شده  طرح حضرت  زینب کبری (س) بر حسب فعالیت  در کشور از ابتدای طرح تا پایان شهریور 1384 …………………………………………………………………….57

4-1-6 مبلغ کل تسهیلات  اعطا شده طرح حضرت زینب کبری (س) بر حسب فعالیت  در کشور از ابتدای طرح تا پایان  شهریور 1384………………………………………………………………….  58

4-1-7 سری زمانی تعداد تسهیلات  اعطایی طرح  حضرت  زینب کبری (س ) از سال 1383-1373 ………………………………………………………………………………………………………………………..59

4-1-8 سری زمانی مبلغ تسهیلات  اعطایی طرح حضرت  زینب کبری (س) از سال  1383-1373 …………………………………………………………………………………………………………………………60.

4-1-9تعداد و مبالغ  وام‏های طرح  حضرت  زینب کبری (س) طی سالهای 1383-1379 در کل کشور…………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-1-10 تعداد تسهیلات  اعطایی طرح حضرت  زینب کبری (س) به فعالیت  دامداری به تفکیک استانی از ابتدای طرح تا پایان  شهریور 1384 …………………………………………………………………..62

4-1-11 مبلغ  تسهیلات  اعطایی طرح حضرت  زینب کبری(س) به فعالیت  دامداری به تفکیک استانی از ابتدای طرح تا پایان  شهریور 1384 …………………………………………………………………..62

5- متغیر‏های تحقیق: 63

1- متغیر‏های مستقل: 63

2- متغیر وابسته: 63

6- گزاره‏های تحقیق: 63

7- جامعه آماری و ویژگی‏های آن. 64

7-1 نقشه استان  قزوین  به تفکیک شهرستان  …………………………………………………………………67

7-2 جدول تعداد زنان سرپرست  خانوار تحت  پوشش طرح  حضرت  زینب کبری (س) در فعالیت‏های مختلف در استان  قزوین……………………………………………………………………………….68

7-3 تعداد زنان سرپرست خانوار تحت  پوشش طرح  حضرت  زینب کبری (س) در فعالیت  دامداری در شاخه‏های مختلف استان  قزوین  طی سالهای 1383-1379……………………………….68

7-4 نمودار دایره‏ای سهم  تسهیلات  اعطایی طرح  حضرت  زینب کبری (س) بر حسب نوع  فعالیت  در استان  قزوین از سال 1383-1373  ……………………………………………………………….69

7-5 نمودار دایره‏ای سهم  مبلغ  تسهیلات  اعطایی طرح  حضرت  زینب کبری (س) بر حسب نوع فعالیت  در استان  قزوین. از سال 1383-1373  ……………………………………………  …………70

8- قلمرو مکانی تحقیق.. 70

8-1 نقشه توزیع خطوط ارتباطی در بخش بوئین  زهرا………………………………………………………71

8-2. منوگرافی مختصری از روستای قشلاق‏ چرخلو، خیارج و شهر سگزآباد………………………..72

9- قلمرو زمانی تحقیق: 73

10- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه: 73

11- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها: 76

12- محدودیت‏های تحقیق: 76

13- شرح واژه‏ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق: 76

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع

مروری بر ادبیات موضوع: 78

الف – مروری بر پیشینه تحقیق: 78

ب ـ مروری بر پیشینه موضوع: 80

1- روند پیدایش برنامه‏های توسعه: 80

  1. توسعه با تأکید بر نقش زنان: 83

3- مبانی نظری رهیافت‌های تجربه شده: 87

1- رهیافت رفاهی.. 88

2- رهیافت فقرزدایی: 90

3- رهیافت کارایی: 91

4- رهیافت عدالت: 92

5- رهیافت توانمندسازی: 93

4- تجارب کشورهای مختلف در زمینه اعتبارات خرد: 94

5- روند  تحولات  برنامه‏های اعتبارات  خرد در ایران  …………………………………………………….97

فصل سوم.

  1. روش تحقیق.. 102
  2. ابزارهای جمع
آوری داده
ها: 103
  3. بررسی (مراجعه) به مدارک و اسناد. 103

الف. داده
های موجود در اسناد تحقیقات گذشته: 103

ب. آمارهای رسمی : 103

ج. مدارک و اسناد سازمانی: 104

  1. مشاهده: 104
  2. مصاحبه. 104
  3. پرسشنامه. 104

فصل چهارم

  1. تحلیل آماری یافته
های تحقیق: 106

1-1-تحلیل توصیفی ……………………………………………………………………………………… 106

1-2- تحلیل استنباطی: 108

4-1 جدول فراوانی نوع فعالیت  زنان  سرپرست  خانوار ، میانگین  ، انحراف استاندارد و انحراف استاندارد  میانگین ………………………………………………………………………………………………………109

4-2 آزمون لون وt …………………………………………………………………………………………………. …109

4-3 جدول بررسی اثر سن  بر  نوع  فعالیت  زنان سرپرست  خانوار ………………………………..111

4-4 جدول ادغامی سن  بر نوع فعالیت  زنان  سرپرست  خانوار ……………………………………..112

4-5 جدول بررسی آزمون خی – دو وF ……………………………………………………………………….112

4-6 جدول بررسی اثر تحصیلات  بر نوع فعالیت  زنان  سرپرست  خانوار…………………………113

4-7 جدول ادغامی بررسی اثر تحصیلات  بر نوع  فعالیت  زنان  سرپرست  خانوار ……………114

4-8 جدول بررسی آزمون  خی –  دو و F…………………………………………………………………….114

4-9 جدول بررسی اثر تعداد افراد تحت  تکفل زنان  سرپرست  خانوار بر نوع فعالیت………..116

4-10 جدول ادغامی بررسی اثر تعداد افراد تحت  تکفل بر  نوع فعالیت ……………………………117

4-11 جدول آزمون خی – دو وF ………………………………………………………………………………..117

  1. تحلیل کیفی: یافته
های تحقیق.. 118

2-1- مواردی از مشاهدات و مصاحبات صورت گرفته در چند روستای بوئین زهرا 118

فصل پنجم.

1) نتیجه
گیری: 123

2) مشکلات و نارسایی
های طرح حضرت زینب کبری (س) 127

3) پیشنهادها. 129

3-1- سخن آخر : 132

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………..133

 

 

پیوست

فهرست جداول

جدول 1: جدول فراوانی مربوط به منابع تأمین معاش زنان سرپرست خانوار.

جدول 2. جدول فراوانی مربوط به نوع فعالیت زنان سرپرست خانوار.

جدول 3. جدول فراوانی مربوط به سن زنان سرپرست خانوار.

جدول 4. جدول فراوانی مربوط به تحصیلات زنان سرپرست خانوار.

جدول5.  فراوانی مربوط به تعداد افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار.

جدول 6. جدول فراوانی مربوط به تعداد محصلین تحت تکفل زنان سرپرست خانوار.

جدول 7. جدول فراوانی مربوط به علت بی‌سرپرستی زنان سرپرست خانوار

جدول 8. جدول فراوانی مربوط به تعداد دفعات دریافت وام توسط زنان سرپرست خانوار.

جدول 9. فراوانی مربوط به نوع فعالیت اعم از مصرفی و تولیدی انجام شده توسط زنان سرپرست خانوار

جدول 10. جدول فراوانی مربوط به مقدار وام دریافتی توسط زنان سرپرست خانوار.

جدول 11: شاخصهای توصیفی مربوط به میزان وام.

جدول 12: جدول فراوانی و درصد مربوط به سن زنان سرپرست خانوار به در طول سالهای 1383-1379

جدول 13. فراوانی و درصد مربوط به تحصیلات زنان سرپرست خانوار  در طول سالهای 1383-1379

جدول 14. فراوانی و درصد مربوط به تعداد افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار در طول سالهای 1383-1379

جدول 15. فراوانی و درصد مربوط به تعداد محصلین تحت تکفل زنان سرپرست خانوار در طول سالهای 1383-1379

جدول 16. فراوانی و درصد مربوط به علت بی‏سرپرستی زنان سرپرست خانوار در طول سالهای 1383-1379

جدول 17. فراوانی و درصد مربوط به منابع تأمین معاش زنان سرپرست خانوار در طول سالهای 1383-1379

جدول 18. فراوانی و درصد مربوط به تعداد وام پرداختی به زنان سرپرست خانوار به تفکیک سال

جدول 19. فراوانی و درصد مربوط به نوع فعالیت زنان سرپرست خانوار در طول سالهای 1383-1379

 

(ادامه نمونه متن)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 140

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید