پایان نامه علوم ارتباطات: انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها مطالعه موردی زنان شهر کامیاران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

با عنوان :انگیزه تماشای سریال­ های شبکه ماهواره­ ای فارسی زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ ها مطالعه موردی زنان شهر کامیاران

 

دانشگاه علامه طباطبایی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

موضوع:

انگیزه تماشای سریال­های شبکه ماهواره­ای فارسی زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ها مطالعه موردی زنان شهر کامیاران

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مهدی­زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات پژوهش… I

1-1-طرح مسئله. 2

1-2-ضرورت و اهمیت موضوع. 6

1-3-اهداف پژوهش… 7

1-3-1-هدف اصلی.. 7

1-3-2-اهداف فرعی.. 7

1-4-متغیرهای پژوهش… 7

1-5-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش… 7

1-6-مفاهیم پژوهش… 8

1-7-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 9

 

فصل دوم

مرور ادبیات پژوهش… 11

2-1-بخش اول: مرور نظری نظریه استفاده و رضامندی.. 13

2-2-فرضیه های اصلی نظریه استفاده و رضامندی.. 15

2-3-عناصر الگوی نظریه استفاده و رضامندی.. 17

2-3-1-نیازها و انگیزه ها 17

2-3-2-خشنودی.. 18

2-4-بخش دوم: مرور نظری رویکرد مطالعات فرهنگی.. 19

2-4-1-تاریخچه. 19

2-4-2-زمینه های اصلی مطالعات فرهنگی.. 21

2-5-مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامه. 24

2-6-رابطه متن و مخاطب در مطالعات فرهنگی.. 25

2-7-آنتونیو گرامشی.. 28

2-7-1-مبانی فلسفی و فکری گرامشی.. 28

2-7-2-جامعه مدنی در اندیشه گرامشی.. 31

2-7-3-روشنفکران در دیدگاه گرامشی.. 31

2-7-4-هژمونی در دیدگاه گرامشی.. 33

2-8-استوارت هال. 35

2-8-1-مبانی فکری.. 35

2-8-2-الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی.. 38

2-9-میشل دوسرتو. 41

2-9-1-تاکتیک ها و استراتژیها در نظر دوسرتو. 42

2-9-2-مصرف در دیدگاه دوسرتو. 45

2-10-جان فیسک… 48

2-10-1-اقتصاد فرهنگی و اقتصاد تجاری (مالی) 52

2-11-گادامر. 53

2-12-بوردیو. 55

2-12-1-زندگی و آثار. 55

2-12-2-تفکرات.. 55

2-12-3-سرمایه. 59

2-12-4-منش… 60

2-12-5-سلیقه. 62

2-12-6-میدان. 63

2-13-مرور تجربی.. 65

2-13-1-پژوهش های خارجی (نظریه استفاده و رضامندی) 65

2-13-2-پژوهش های خارجی (رویکرد مطالعات فرهنگی) 67

2-13-3-پژوهش های داخلی (نظریه استفاده و رضامندی) 69

2-13-4-پژوهش های داخلی (مکتب مطالعات فرهنگی) 70

فصل سوم

روش شناسی پژوهش… 71

3-1-روش پژوهش… 72

3-2-سوال ها یا فرضیه های اصلی تحقیق. 72

3-2-1-فرضیه اصلی.. 72

3-2-2-سوال اصلی.. 72

3-2-3-فرضیه های فرعی.. 72

3-2-4-سوالات فرعی.. 73

3-3-جامعه و نمونه آماری.. 73

3-4-نحوه جمع آوری داده ها 75

3-5-ابزار اندازه گیری پژوهش… 75

3-5-1-مصاحبه ساخت نیافته با مخاطبان سریال های شبکه جم. 75

3-5-1-1-پایایی و روایی در داده های کیفی.. 76

3-5-2-پرسشنامه شهابی و جهانگردی.. 77

3-5-2-1-پایایی و روایی پرسشنامه شهابی و جهانگردی.. 78

3-6-شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 78

 

فصل چهارم

بررسی یافته های پژوهش… 81

4-1-مقدمه. 82

4-2-یافته های کمی پژوهش… 83

4-2-1-آمار توصیفی.. 83

4-2-1-1-درآمد و سن افراد. 83

4-2-1-2-تحصیلات افراد. 85

4-2-1-3-وضعیت تاهل افراد. 86

4-2-2-1-فرضیه اول پژوهش… 87

4-2-2-2-فرضیه دوم پژوهش… 88

4-2-2-3-فرضیه سوم پژوهش… 89

4-2-2-4-فرضیه چهارم پژوهش… 91

4-2-2-5-فرضیه پنجم پژوهش… 93

4-2-2-6-فرضیه ششم پژوهش… 96

4-3-یافته های کیفی پژوهش… 99

4-3-1-سوال اول پژوهش… 101

4-3-2-سوال دوم پژوهش… 103

4-3-3-سوال سوم پژوهش… 104

4-3-4-سوال چهارم پژوهش… 106

 

فصل پنجم

نتایج و پیشنهادات.. 108

5-1-بحث و نتیجه گیری.. 109

5-1-1-بحث و نتیجه گیری یافته های کمی پژوهش… 109

5-1-1-1-فرضیه اول پژوهش… 109

5-1-1-2-فرضیه دوم پژوهش… 111

5-1-1-3-فرضیه سوم پژوهش… 112

5-1-1-4-فرضیه چهارم پژوهش… 113

5-1-1-5-فرضیه پنجم پژوهش… 113

5-1-1-6-فرضیه ششم پژوهش… 114

5-1-2-بحث و نتیجه گیری یافته های کیفی پژوهش… 116

5-1-2-1-سوال اول. 116

5-1-2-2-سوال دوم. 117

5-1-2-3-سوال سوم. 118

5-1-2-4-سوال چهارم. 119

5-2-محدودیت های پژوهش… 120

5-3-پیشنهادات پژوهش… 121

5-3-1-پیشنهادات کاربردی.. 121

5-3-2-پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی.. 121

منابع.. 123

ضمائم.. 128

 

فهرست جداول

جدول 2- 1: تفاوت اقتصاد تجاری و اقتصاد فرهنگی در دیدگاه فیسک… 52

جدول 3-1: نمونه آماری به تفکیک سن و وضعیت تاهل. 74

جدول 3-2: پایایی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی.. 78

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار میزان درآمد و سن افراد. 83

جدول 4-2: اطلاعات بدست آمده از سن افراد. 83

جدول 4-3: اطلاعات بدست آمده میزان درآمد افراد. 84

جدول 4-4: اطلاعات بدست آمده از میزان تحصیلات افراد. 85

جدول 4-5: اطلاعات بدست آمده از وضعیت تاهل افراد. 86

جدول 4- 6: آزمون همبستگی پیرسون بین سن با انگیزه های تماشای سریال های شبکه جم. 87

جدول 4- 7: آزمون همبستگی وی کرامر بین وضعیت تاهل با انگیزه های تماشای سریال های شبکه جم. 88

جدول 4-8: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه آموزشی در بین طبقات اقتصادی.. 89

جدول4-9: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه آموزشی در بین طبقات اقتصادی.. 90

جدول 4-10: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه فرار از واقعیت در بین طبقات اقتصادی.. 91

جدول4-11: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه فرار از واقعیت در بین طبقات اقتصادی.. 92

جدول 4-12: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. 94

جدول4-13: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. 94

جدول 4-14: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. 96

جدول4-15: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. 97

جدول 4- 15: اطلاعات عمومی افراد مصاحبه شونده 100

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1: مدل مفهومی پژوهش (بخش کمی) 80

نمودار 4-1: نمودار نمره استاندارد سن افراد. 84

نمودار 4-2: نمودارنمره استاندارد درآمد افراد. 85

نمودار 4-3: نمودار میزان تحصیلات افراد. 86

نمودار 4-4: نمودار وضعیت تاهل افراد. 86

نمودار 4-5: نمودار میانگین انگیزه آموزشی در طبقات مختلف اقتصادی.. 91

نمودار 4-6: نمودار میانگین انگیزه فرار از واقعیت در طبقات مختلف اقتصادی.. 93

نمودار 4-7: نمودار میانگین انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در طبقات مختلف اقتصادی.. 95

نمودار 4-8: نمودار میانگین انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در طبقات مختلف اقتصادی.. 98

 

فهرست اشکال

شکل2- 1: الگویی از رویکرد استفاده و خشنودی.. 15

شکل 2-2: الگوی هال در ارتباط تلویزیونی.. 20

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزه تماشای سریال­های شبکه ماهواره­ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ها(مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) است. این پژوهش تلفیقی از دو روش کمی و کیفی است. بخش کیفی آن به شیوه مصاحبه ساخت نیافته است و بخش کمی آن به شیوه پیمایش و با استفاده از پرسش­نامه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مخاطب سریال­های شبکه جم (GEM TV) در شهر کامیاران است. به منظور انتخاب نمونه از روش غیر احتمالی نمونه­گیری گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 26 نفر و برای انجام پیمایش پرسشنامه­ای 195 نفر می­باشد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، در بخش کمی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی و در بخش کیفی مصاحبه ساخت نیافته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از روش کد گذاری و تفسیر کد­های بدست آمده، استفاده شد و در بخش کمی از آزمون­های وی کرامر، همبستگی و تحلیل واریانس بهره گرفته شده است.

نتایج بخش کیفی این پژوهش حاکی از آن است که مصاحبه­شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال­ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند. یافته­ها نشان داد که زنان اکثرا معتقدند که این سریال­ها تاثیر چندانی بر آن­ها ندارد. در این رابطه به نظر می­رسد که محیط و جامعه تغییرات به وجود آمده در افکار زنان را خنثی می کند و شرایط قبلی را بازتولید کند. به طور کلی می­توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، سهیم شدن در قدرت و کسب استقلال باشند.

نتایج بخش کمی این پژوهش نیز حاکی از است که هرچه سن افراد بالاتر می­رود تمایل افراد به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه آموزشی کاهش می­یابد و در عوض تمایل آنها به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی و انگیزه فرار از واقعیات روزمره افزایش می­یابد. نتایج نشان داد که وضعیت تاهل نیز در نوع استفاده از رسانه­ها موثر است. بر اساس نتایج انگیزه­های تسهیل تعامل اجتماعی و فرار از واقعیات روزمره در افراد متاهل بیشتر است و در مقابل انگیزه آموزشی در افراد مجرد بیشتر است.همچنین نتایج نشان داد که در تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه­های کسب آموزش و کسب پرستیژ اجتماعی در طبقات اقتصادی بالا نسبت به طبقات پایین بیشتر است و در عوض انگیزه­های فرار از واقعیات روزمره و تسهیل تعامل اجتماعی در افراد طبقات پایین بیشتر است. در این رابطه به نظر می­رسد که طبقه، سن و وضعیت تاهل به عنوان اصلی­ترین مولفه­ها، در نوع انگیزه زنان از تماشای سریال­ها تاثیر زیادی داشته باشند.

تعداد صفحه : 145

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید