پایان نامه کارشناسی ارشد عمران مهندسی خاک و پی :تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان¬های قائم فولادی

دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش مهندسی خاک و پی

با عنوان:تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان¬های قائم فولادی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشکده مهندسی عمران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی

 

عنوان پایان نامه :

تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان­های قائم فولادی

 

 

شهریور ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

خاک به عنوان مهم­ترین مصالح ساختمانی و اصلی­ترین تکیه­گاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است، اما به سبب ضعف مقاومت برشی و عدم توان باربری لازم در برابر نیروهای وارده، پژوهشگران پیوسته درصدد افزایش ظرفیت باربری و بهبود خواص آن بوده­اند. تکنیک­های متعددی جهت افزایش توان باربری خاک­ها وجود دارد. سال­های اخیر محققین تحقیقات گسترده­ای در مورد استفاده از المان­های افقی و غیرافقی به عنوان تسلیح خاک به کار گرفتند. در نتایج به دست آمده از تحقیق­های صورت گرفته مشخص شد که علاوه بر المان­های افقی، استفاده از المان­های تقویتی غیرافقی نیز در بهبود ظرفیت باربری خاک، برای پی­های سطحی کاربردی و سودمند می­باشد. در این پژوهش، تکنیک استفاده از المان­های قائم فولادی در بهبود خصوصیات مقاومتی خاک ماسه­ای سست، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور مجموعه تحلیل­هایی براساس روش عددی با استفاده از یک نرم­افزار المان محدود، بر روی مدل پی واقع بر روی خاک ماسه­ای مسلح شده با المان­های قائم فولادی با کمک مدل­سازی الاستوپلاستیک انجام شد. از طرف دیگر جهت تدقیق نتایج تحلیل عددی، آزمون­های بارگذاری در مقیاس آزمایشگاهی بر روی پی واقع بر خاک ماسه­ای مسلح صورت گرفت. هم­چنین جهت اعتبار­سنجی، نتایج تحلیل نرم­افزاری با نتایج به دست آمده از فرمول­های تئوری و نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. ملاحظه گردید تطابق خوب و قابل قبولی بین نتایج برقرار است. پس از کالیبره و اطمینان از صحت عملکرد نرم­افزار، آنالیز حساسیتی با تغییر پارامترهای قطر(D)، طول(L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، میزان فاصله المان­های کوبیده شده از بر پی (R) انجام و تأثیر پارامترهای مذکور بر ظرفیت باربری و نشست زیر پی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ملاحظه گردید که افزایش پارامترهای طول، قطر، کاهش فاصله بین المان­ها و تغییر میزان فاصله المان ها از بر پی، تا حد مشخصی موجب بهبود قابل ملاحظه در ظرفیت باربری و کاهش نشست می­گردد و از یک حدی به بعد با تشکیل بلوک متراکم در زیر پی، میزان تأثیر تغییرات این پارامترها کاهش        می یابد. از این جهت در چنین شرایطی، استفاده از المان­های با طول و قطر بیشتر و کاهش فاصله بین المان­ها، از جهت ریالی برای طرح غیر اقتصادی می­باشد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر بهینه برای هر یک از پارامترهای مذکور ارائه گردید.

کلمات کلیدی: اصلاح خاک، مسلح کننده، ظرفیت باربری، المان های قائم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول : مقدمه  
1-1 کلیات…..…………….………………………………………….…………………………….….1
1-2 بیان مسئله ………………………………….………………………..….…………………………2
1-3  هدف از پژوهش …………………………………………………….…………………………2
1-4  چگونگی دستیابی به اهداف پژوهش………………………..……….…………………………3
1-5  ساختار پایان نامه …………………………………………….……….…………………………4
فصل دوم : کلیات و مروری بر ادبیات فنی 
2-1 مقدمه….………………………………………………………………………………………………7
2-2 فلسفه بهسازی ……..………………….………………………………………………….………7
2-2- 1 تعریف بهسازی ……..……………………..….….……………………………8
2-2- 2 دامنه کاربرد …………………….…………….…………..………………………9
2-2- 3 روش های بهسازی ……………………………………………………….………10
2-3 شمع و کاربرد آن در بهسازی خاک ………………………………………………………………13
2-3-1 موارد استفاده از شمع …………………………..…………………………………13
2-3-2 انواع شمع از لحاظ مکانیسم عمل .………………………………………..……15
2-3-3 اثرات بهسازی تراکمی ….………………………………………………………16
2-4مروری بر مطالعات گذشتگان …………………………………………..……….……………..19
2-4-1 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المان های تقویتی افقی20
2-4-2 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المان های تقویتی غیر افقی24
فصل سوم : مدل سازی نرم افزاری و آزمایشگاهی 
  3-1 مقدمه …………….……………………….……………………..…………………………………34
3-2 تعریف مدل رفتار…………….….…………………………………………………………………35
3-3 مشخصات یک مدل رفتاری مطلوب …….………………………………………………………35
3-4- روش اجزاء محدود …..…..….…………………………………………………………………36
3-4-1 تاریخچه روش اجزاء محدود…………………………………………….…………37
3-4-2 روش مدل نمودن فضای بینهایت توسط المان محدود…………………….….….38
3-4-3   معرفی نرم افزار Geostudio-Sigma و هدف از انتخاب آن ……….…..……40
3-4-4-1   معرفی برنامۀ SIGMA/W …………………………….….………42
3-4-4-2 کاربرد برنامۀ SIGMA/W ……….………………….……….……42
3-4-4-3 امکانات و قابلیت های برنامۀ SIGMA/W .……..………………43
3-4-4   روند ساخت مدل ….………………………………………………………………54
3-4-4-1     انتخاب سیستم واحد …….…………………………….……………54
عنوان                                                                                                    صفحه
3-4-4-2     انتخاب المانهای مورد استفاده ….….…………………..……..……56
3-4-4-3     خواص مواد ……………………………………………..……………56
3-4-4-4     مدل سازی هندسی …..………………………………..…….………57
3-4-4-5   مش بندی …….……………………………….…………….…………58
3-4-4-6     اعمال شرایط مرزی و بارگذاری.….………………..………..……58
3-4-5   تحلیل مدل اجزاء محدود …….……………………………………….……………59
3-5 جزئیات مدل سازی در نرم افزار SIGMA/W ..…………………………………………………60
3-5-1 انتخاب المان …………………………………………………………………………60
3-5-2 مدل سازی هندسی و مش بندی …….………………………………………………61
3-5-3 پارامترهای هندسی ……………………………………….……….…………………62
3-5-4   پارامترهای مقاومتی …………………………………………….…………..………63
3-5-5 اعمال شرایط مرزی و بارگذاری .………………………………..….…….………64
3-5-6 نوع تحلیل ..….…………………………………………………….………..………64
3-6 تحقیق آزمایشگاهی ………….…………………………………………….………………….……65
3-6-1 جزئیات مدل آزمایشگاهی …………………………………………………….……65
3-6-2 روند کلی انجام آزمایش ………………………………………….…………………67
3-7 مشخصات مدل مورد استفاده جهت اعتبار یابی …..…………….…………………….……………68
فصل چهارم : نتایج تحلیل­ها ( نرم­افزاری و آزمایشگاهی) 
4-1 مقدمه ……….……..……………………….……………………..…………………………………70
4-2 اعتبار سنجی مدل …………….………………………………………………………………………70
4-2-1 استفاده از فرمول تئوری جهت اعتبارسنجی نرم افزار .……………………….……71
4-2-1-1   مقایسه نشست خاک حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری …………71
4-2-1-2 مقایسه تنش در خاک حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری ….……75
4-2-2   استفاده از نتایج تحقیق آزمایشگاهی جهت اعتبار سنجی….….……………….…76
4-2-2-1     شرح آزمایش و نتایج بدست آمده از آن ….………………..……77
4-2-2-2     شرح تحلیل کامپیوتری و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی …………..78
4-3 بررسی اثرات استفاده از المان های قائم فولادی با استفاده از نرم افزار SIGMA/W …..…..…80
4-3-1 تأثیر فاصلۀ المان های فولادی (S) …..………………………………..…….……88
4-3-2 تأثیر میزان پراکندگی المان ها از بر فونداسیون (R) .….…………………………95
4-3-3 تأثیر طول المان های فولادی (L) ….…………………………..…………………101
4-3-4 تأثیر قطر المان ها (D) .…………………………………….………………………107
4-4 بررسی آزمایشگاهی اثر المان های قائم فولادی بر ظرفیت باربری خاک ماسه ای ………..……113
4-4-1   شرح جزئیات انجام آزمایش ……….…………………………………….………113
عنوان                                                                                                    صفحه
4-4-2   نتایج انجام آزمایش ها …………………………………….…….…………………116
فصل پنجم :   نتیجه­گیری و پیشنهادات 
4-1 مقدمه ……….……..……………………….……………………..…………………………………120
6-2- نتیجه گیری…………………………………………………..………….……………………………120
6-3- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده….……………………………………………..…………………122
منابع و مآخذ…………………….………………………………………………………………..……….124
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فهرست شکل ها 
شکل 2- 1: تقسیم بندی کاربرد روش­های بهسازی خاک9
شکل 2- 2: انواع روش های بهسازی خاک10
شکل 2-3: کاربرد روش های بهسازی بر حسب نوع خاک12
شکل 2-4: اثر بهسازی تراکمی بر خاک های ریزدانه و درشت دانه17
شکل 2-5: اثر افزایش تراکم بر چسبندگی18
شکل 2-6: اثر افزایش تراکم بر زاویه برشی ماسه18
شکل 2- 7: دایره مور برای خاک های غیر مسلح و مسلح20
شکل 2-8: (a)-پوش های گسیختگی برای خاک غیر مسلح و مسلح، (b)- دیاگرام نیرو برای   خاک مسلح21
شکل 2-9: استفاده ازعناصر تسلیح عمودی و افقی (a)-نمای سه بعدی، (b)- نمای برش از روبرو31
شکل 2-10 :تأثیر مسلح کننده ها بر تعادل (a)-مسلح کننده های افقی، (b)- نمای برش روبرو31
شکل 3-1 :روند همگرایی تغییرمکان ها با تکرار تحلیل43
شکل 3-2 :نمونه ای از نتایج گرافیکی تغییرمکان گره44
شکل 3-3 :جعبه تنظیمات انواع آنالیز ها (Type Analaysis Setting )49
شکل 3-4 : نمودار تنش-کرنش مدل مصالح از نوع الاستیک خطی50
شکل 3-5 : نمودار تنش-کرنش مدل مصالح از نوع الاستیک خطی غیر همگن50
شکل 3-6 : نمودار تنش-کرنش مدل مصالح از نوع الاستیک غیر خطی51
شکل 3-7 : نمودار تنش-کرنش از مدل مصالح از نوع الاستو پلاستیک51
شکل 3-8 : نمودار تنش-کرنش از مدل مصالح از نوع نرم شوندگی کرنش52
شکل 3-9 : نمودار تنش-کرنش از مدل مصالح از نوع Cam Clay, modified Cam Clay52
شکل 3-10 :جعبه تنظیمات مقیاس(Scale)در نرم افزار Sigma55
شکل 3-11 : استفاده از المان سازه ای Bar Element در روند تحلیل61
شکل 3-12 : جزئیات ترسیم هندسی و تغییر در ابعاد مش بندی مدل اجزاء محدود62
شکل 3-13 : جزیئات دستگاه بارگذاری استفاده شده در تحقیق حاضر66
شکل 3- 14 : دستگاه بارگذاری در حال انجام آزمایش66
شکل 4- 1 : شکل شماتیک مدل مورد استفاده در اعتبار سنجی نرم افزار71
شکل 4- 2 : نمودار تعیین مقادیر α با توجه به نسبت ابعاد پی72
شکل 4- 3 : نمونه ای از کانتور نشست حاصل از تحلیل کامپیوتری74
شکل 4- 4 :کانتور تنش حاصل از تحلیل کامپیوتری76
شکل 4- 5 : دانه بندی خاک ماسه ای مورد استفاده در آزمون های آزمایشگاهی77
شکل 4- 6 : دستگاه در حین انجام آزمون بارگذاری بر روی خاک بکر78
شکل 4- 7: نمودار های بار- نشست حاصل از نتایج آزمون آزمایشگاهی و تحلیل کامپیوتری79
فهرست شکل ها 
شکل 4- 8: فلوچارت تحلیل­های کامپیوتری81
شکل 4- 9: نمایی از آرایش المان های فولادی در سیستم خاک- پی82
شکل 4- 10: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و L=2B, R=2B.89
شکل 4- 11: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m و L=2B, R=2B.89
شکل 4- 12: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m و L=2B, R=2B.90
شکل 4- 13: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m و L=2B, R=2B.90
شکل 4- 14 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=1.0m91
شکل 4- 15 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=1.5m91
شکل 4- 16 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=2.0m92
شکل 4- 17 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (S/B) برای پی به عرض B=3.0m92
شکل 4- 18 : نحوه توزیع تنش در خاک و عملکرد بلوک در زیر پی در حضور المان های فولادی نزدیک به هم94
شکل 4- 19: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و L=2.0B, S=0.2B.96
شکل 4- 20: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m و L=2.0B, S=0.17B.96
شکل 4- 21: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m و L=2.0B, S=0.12B.97
شکل 4- 22: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m و L=2.0B, S=0.08B.97
شکل 4- 23 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=1.0 m98
شکل 4- 24 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=1.5 m98
شکل 4- 25 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=2.0 m99
شکل 4- 26 : منحنی تغـییرات BCR بر حسب (R/B) برای پی به عرض B=3.0 m99
شکل 4-27 : شکل شماتیک چگونگی تأثیر المان های فولادی در عدم فرار دانه های خاک در هنگام تشکیل گوه گسیختگی101
شکل 4- 28: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و R=1.0B, S=0.2B.102
شکل 4- 29: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m و R=1.0B, S=0.17B.

 

102
فهرست شکل ها 
شکل 4- 30: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m و R=1.0B, S=0.12B.103
شکل 4- 31: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m و R=1.0B, S=0.08B.103
شکل 4- 32: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=1.0 m104
شکل 4- 33: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=1.5 m104
شکل 4- 34: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=2.0 m105
شکل 4- 35: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (L/B) برای پی به عرض B=3.0 m105
شکل 4- 36 : قرارگیری المان های فولادی در محدوده حباب تنش تأثیر در زیر پی107
شکل 4- 37: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.0m و R=1.0B, S=0.2B و L=2.0B.108
شکل 4- 38: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=1.5m وR=1.0B, S=0.17B وL=2.0B108
شکل 4- 39: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=2.0m وR=1.0B, S=0.12B و L=2.0B109
شکل 4- 40: منحنی تغییرات توان باربری بر حسب نشست برای پی به عرض B=3.0m وR=1.0B, S=0.08B وL=2.0B109
شکل 4- 41: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=1.0 m110
شکل 4- 42: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=1.5 m110
شکل 4- 43: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=2.0 m111
شکل 4- 44: منحنی تغـییرات BCR بر حسب (D/B) برای پی به عرض B=3.0 m111
شکل 4- 45 : تقسیم بندی 10 سانتیمتری ارتفاع جعبه برش جهت انجام تراکم یکنواخت          خاک ماسه ای114
شکل 4- 46 : نمایی از خاک مسلح شده با استفاده از المان های قائم فولادی114
شکل 4- 47: تنظیمات اولیه جهت انجام آزمایش- الف: هم تراز نمودن سطح المان ها، ب:کنترل تراز بودن115
شکل 4- 8 4: نمودار بار- نشست برای مدل آزمایشگاهی خاک مسلح شده به وسیله المان های فولادی با قطر های مختلف116
شکل 4- 49: منحنی تغـییرات BCR در مـقابل قطر نـرمـالایــزه شـده (D/B) برای آزمون های آزمایشگاهی117
 

 

 

 
فهرست جدول ها 
جدول 3- 1 : نمونه ای از مجموعه واحد هایی که می توان55
جدول 3- 2 : پارامترهای هندسی در نظر گرفته شده برای المان فولادی و پی63
جدول 3- 3 : مشخصات مقاومتی مصالح خاک63
جدول 3- 4 : مشخصات مقاومتی مصالح المان های قائم64
جدول 4- 1 : نتایج نشست خاک حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری73
جدول 4- 2 : نتایج تنش در خاک حاصل از تحلیل دستی و نرم افزاری75
جدول 4- 3 : مشخصات هندسی و مقاومتی مدل آزمایشگاهی77
جدول 4- 4 : نشست خاک حاصل از نتایج آزمون آزمایشگاهی و تحلیل نرم افزاری79
جدول 4- 5 : پارامترهای متغیر در تحلیل کامپیوتری82
جدول 4- 6 : نتایج آنالیز نرم افزاری برای پی با بعد B=1.0m84
جدول 4- 7 : نتایج آنالیز نرم افزاری برای پی با بعد B=1.5m85
جدول 4- 8 : نتایج آنالیز نرم افزاری برای پی با بعد B=2.0m86
جدول 4- 9 : نتایج آنالیز نرم افزاری برای پی با بعد B=3.0m87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

مقدمه

 

1-1 کلیات

خاک به عنوان مهم­ترین مصالح ساختمانی و اصلی­ترین تکیه­گاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است. اما در برخی موارد به سبب ضعف مقاومت، توان تحمل نیروهای وارده را ندارد. از این­رو پژوهشگران پیوسته درصدد افزایش ظرفیت باربری، مقاومت و بهبود خواص آن بر­آمدند. بر همین اساس روش­های مختلفی از جمله اصلاح مکانیکی مانند تراکم، اصلاح شیمیایی مانند تثبیت با آهک یا سیمان و استفاده از ایده خاک مسلح یا به کارگیری عناصر کمکی را در این زمینه به کار گرفته­اند.

بدون تردید یکی از مقدماتی­ترین و مهم­ترین اصول در اجرای طرح­های عمرانی، داشتن زمینی با ظرفیت باربری مناسب می­باشد. در سال­های اخیر با توجه به رشد روز افزون جمعیت دنیا، مساحت      زمین­های مناسب برای ساخت و ساز و احداث بنا به تدریج در حال کاهش می­باشد. در چنین شرایطی نیاز به دست­یابی به روش­های جدید و اصولی برای بهبود و اصلاح زمین­های نامناسب رقابت شدیدی را بین مهندسین عمران کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده است. روش­های متعددی برای بهبود مشخصات زمین وجود دارد که با توجه به شرایط پروژه و کارآمدی روش بهسازی، مورد استفاده قرار می­گیرند. در این بین آنچه باعث می شود یک روش بر روش دیگری برتری داشته باشد، پارامترهای اقتصادی، شرایط و مشکلات اجرایی، امکانات موجود، محدودیت­های مکانی و زمانی و … می­­باشد.

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسئله

به­طور کلی در مواجهه با خاک­های مسئله­دار نظیر خاک­های سست با قابلیت باربری کم، نشست‌پذیری زیاد، روان­گرا و … دو راه پیش روی مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد:

الف: استفاده از المان­های باربر در خاک

ب: بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی- مکانیکی توده خاک

هر یک از راه­حل‌های فوق دارای روش­ها و مشخصات مربوط به خود می‌باشند که طی سالیان متمادی توسعه فراوانی یافته‌‌اند. برخی از تکنیک­های ابداعی مانند استفاده از المان­های قائم فولادی (موضوع پژوهش حاضر) ماهیتی ترکیبی از دو دسته فوق داشته و مزایای هر دو دسته را تا حدودی به همراه دارند. در استفاده از المان­های فائم فولادی، هم تأثیر باربری المان­ها و هم تأثیر تراکمی آن (بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی- مکانیکی خاک) حائز اهمیت می­باشد. چراکه قسمت عمده­ای از روش­های اصلاح درجای خاک­ها بر پایه تراکم خاک و در واقع افزایش چگالی خاک می­باشند ]1[ . استفاده از شمع­های تراکمی یکی از راه­های موثر تراکم می­باشد. شمع­های تراکمی که در فواصل نزدیک به هم کوبیده می­شوند می­توانند باعث افزایش وزن مخصوص خاک­ها گردند]2[.

در این پژوهش، تکنیک استفاده از المان­های قائم فولادی در بهبود خصوصیات مقاومتی خاک سست با توان باربری کم، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و اثرات ناشی از کوبیدن المان­های قائم فولادی در فضای زیر و اطراف فونداسیون در افزایش ظرفیت باربری، مورد تحقیق واقع شد.

 

1-3  هدف از پژوهش

هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات استفاده از المان­های قائم فولادی در خاک زیر و اطراف    فونداسیون­های سطحی، تحت بارگذاری­های محوری، به عنوان المان تسلیح کننده خاک در بهبود خصوصیات مقاومتی آن از لحاظ افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست و هم­چنین بررسی نقش هر یک از پارامترهای قطر (D)، طول (L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، میزان فاصله المان­های اطراف از بر پی (R)، ابعاد پی (B) و بزرگی بار اعمالی (P) در به کارگیری تکنیک مذکور در بهسازی خاک می­باشد.

 

1-4  چگونگی دستیابی به اهداف پژوهش

روند کلی تحقیق شامل دو قسمت زیر می­باشد:

الف: تحلیل­های عددی

ب: آزمون­های آزمایشگاهی

در تحلیل­های عددی، مجموعه آنالیزهایی با استفاده از نرم­افزار GeoStudio-Sigma بر روی مدل پی واقع بر روی خاک ماسه­ای مسلح با المان­های فولادی، تحت بارگذاری قائم با کمک مدل­سازی الاستوپلاستیک صورت گرفت. اساس کلی کار با نرم­افزار در این تحقیق به این ترتیب است که بعد از تعریف المان­های مربوط به خاک، فولاد و پی، محیط هندسی مورد نظر مدل گردید و پس از اختصاص پارامترها به قسمت­های مربوطه، بارگذاری بر روی مدل ساخته شده اعمال گردید. در روش عددی آنالیز حساسیتی با تغییر پارامترهای قطر (D)، طول (L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، میزان فاصله المان­های اطراف از بر پی (R)، ابعاد پی (B) و بزرگی بار اعمالی (P) انجام شد و تأثیر پارامترهای مذکور بر ظرفیت باربری و نشست زیر پی مورد بررسی قرار گرفت.

روند کلی روش بخش آزمایشگاهی به این ترتیب بوده است که میلگردهای فولادی با طول، قطر و مقاومت مشخص در محفظه پر از ماسه (با تراکم مشخص) دستگاه بارگذاری کوبیده شد. سپس مدل پی بر روی آن قرار گرفت و پس از آن با استفاده از جک بارگذاری به پی نیرو وارد کرده و در نهایت نشست­های انجام شده ثبت گردید و مورد ارزیابی و مقایسه با نتایج تحلیل عددی قرار گرفت.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :152

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

09309714541 (فقط پیامک)          serderehi@gmail.com

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.