پایان نامه: مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: باعبانی

گرایش: گیاهان زینتی

عنوان : مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی

 گرایش: گیاهان زینتی

عنوان:

مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

استاد راهنما:

دکتر داود هاشم آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1چکیده
2فصل اول: مقدمه
31-1- گل رز
31-1-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل رز
31-1-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز
31-1-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده رز
41-2- گل داودی
41-2-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل داودی
41-2-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل داودی
51-2-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده داودی
51-3- گل ژربرا
51-3-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل ژربرا
51-3-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل ژربرا
61-3-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا
61-4- بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق
7فصل دوم: بررسی منابع
82-1- شرایط دوام گل
82-1-1- تامین آب
92-1-2- انسداد آوندی
92-1-2-1- انسداد آوندها توسط هوا
102-1-2-2- انسداد آوندها توسط میکروارگانیسم‌ها
102-2- تیمار با ترکیبات تمدید کننده عمر گلجایی گل‌های بریده
102-2-1- آب
112-2-2- آب آشامیدنی (شهری)
112-2-3- آب دیونیزه
122-2-4- آب مقطر
122-2-5- آب مغناطیسی
132-3- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر آب‌های مختلف روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل‌های بریده
14فصل سوم: مواد و روش‌ها
15

15

3-1- مواد گیاهی

3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی

153-3- سنجش و اندازه‌گیری عناصر آب
163-4- نحوه‌ی آماده‌سازی محلول‌ها و انجام تیمارها
163-5- ارزیابی صفات
163-5-1- عمر گلجایی
163-5-2- ماده خشک
173-5-3- روند تغییرات جذب آب
173-5-4-  روند تغییرات وزن تر
183-5-5- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
183-5-6- کاروتنوئید گلبرگ
183-5-7- اندازه‌گیری کلروفیل a، b  و کل
183-5-8- پروتئین گلبرگ
193-5-9- فعالیت آنزیم پراکسیداز
193-5-10- پراکسیده شدن لیپیدها (مالون‌دی‌آلدئید)
193-6- تجزیه و تحلیل داده‌ها
20فصل چهارم: نتایج و بحث
214-1- عمر گلجایی
264-2- روند تغییرات جذب آب روز سوم، ششم و آخر
274-3- روند تغییرات وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر
284-4- کاهش وزن تر
294-5- درصد ماده خشک
304-6- کاهش درجه بریکس
314-7- کاروتنوئید گلبرگ
324-8- شاخص کلروفیل b, a و کل
344-9- پروتئین گلبرگ
354-10- آنزیم پراکسیداز
364-11- مالون دی آلدئید
36بحث
39نتیجه‌گیری نهایی
39پیشنهادها
40منابع

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1- گل بریده رز3
شکل 1-2- گل بریده داودی4
شکل 1-3- گل بریده ژربرا5
شکل 2-1- سیستم تهیه آب دیونیزه11
شکل 2-2- سیستم تهیه آب مقطر12
شکل 2-3- سیستم تهیه آب مغناطیسی12
شکل 3-1- قرار دادن گل‌های بریده در محلول گلجا پس از بازبرش15
شکل 3-2- انتقال محلول استوک به گلجاها16
شکل 3-3 – اندازه‌گیری وزن‌ تر17
شکل 3-4- اندازه‌گیری درجه بریکس18
شکل 3-5- دستگاه اندازه‌گیری پروتئین19
شکل 4-1- تاثیر تیمارهای مختلف روی عمر گلجایی21
شکل 4-2- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات  جذب آب روز سوم، ششم و آخر27
شکل 4-3- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات وزن‌تر روز اول، سوم، ششم و آخر28
شکل 4-4- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش وزن تر29
شکل 4-5- تاثیر تیمارهای مختلف روی ماده خشک30
شکل 4-6- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش درجه بریکس31
شکل 4-7- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاروتنوئید گلبرگ32
شکل 4-8- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل a33
شکل 4-9- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل b33
شکل 4-10- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل کل34
شکل 4-11- تاثیر تیمارهای مختلف روی پروتئین گلبرگ35
شکل 4-12- تاثیر تیمارهای مختلف روی فعالیت آنزیم پراکسیداز35
شکل 4-13- تاثیر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید36

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- خصوصیات آب‌های مورد استفاده در آزمایش16
جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده22
جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده23
جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز24
جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز24
جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار کلروفیلa ، b و کل24
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار کلروفیلa ، b و کل25

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر آب‌های مختلف روی عمر پس از برداشت گل‌های بریده رز، داودی و ژربرا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار با دو فاکتور: انواع آب (آب مغناطیسی، آب مقطر، آب دیونیزه و آب شهری) و انواع گل (گل رز، داودی و ژربرا) به اجرا در آمد. در این آزمایش صفاتی از قبیل عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، ماده خشک، مقدار کاروتنوئید، کلروفیل، پروتئین گلبرگ، کاهش درجه بریکس، فعالیت آنزیم پراکسیداز و مقدار مالون دی آلدئید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارها در تمامی صفات اندازه‌گیری شده از لحاظ آماری معنی‌دار بوده و بیشترین عمر گلجایی در تیمارهای آب شهری× گل داودی با 5/15 روز و تیمار آب مغناطیسی × گل داودی با 8/14 روز مشاهده شد. همچنین این تیمارها بیشترین مقدار پروتئین گلبرگ، فعالیت آنزیم پراکسیداز و میانگین وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر و همچنین کمترین مقدار مالون‌دی‌آلدئید را در بین تیمارها به خود اختصاص دادند.

مقدمه

  • گل رز

1-1-1-گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی رز

رز با نام علمی Rosa hybrida L. از خانواده Rosaceae با دامنه وسیعی از عادات رشد در آسیا، امریکای شمالی، افریقا و اروپا است که برای مصارف مختلفی از قبیل گلدانی، فضای آزاد، شاخه بریده و … کشت و کار می‌شود (مرتضوی و همکاران، 2007). درختچه‌های رز دارای ساقه راست یا خزنده، خاردار یا بدون خار و دارای برگ‌های متناوب و درای برگچه دندانه‌دار و متقابل است (بنائی‌محمدی و همکاران، 1377).

شکل 1-1- گل رز

  • اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز

گل رز یکی از مهمترین گل‌های شاخه بریده در سطح جهان است که به دلیل تنوع و زیبایی همواره در صدر تجارت جهانی گل و گیاه قرار دارد ( معماران کاشانی و نادری، 1375). صادرات گل‌های شاخه بریده بیش از 5/1 میلیارد دلار است که گل بریده رز یکی از مهمترین آن‌هاست. سطح زیر کشت گل رز در کل دنیا (2600000 هکتار )، در هلند (52000 هکتار) و سطح زیر کشت آن در ایران (4200 هکتار)  گزارش شده است

تعداد صفحه : 54

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید