پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: رابطه بین حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

 

رابطه بین  حسابداری محافظه کارانه ، بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما : دکتر قاسم بولو

استاد مشاور : دکتر محمد مرفوع

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مندرجات

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1- 1-  مقدمه. 3

2-1-  بیان مسئله. 3

3- 1- اهمیت و ضرورت موضوع. 7

4-1 – گزاره های تحقیق.. 7

5-1- اهداف تحقیق.. 9

6- 1- روش کلی تحقیق.. 9

7 -1-  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 9

8-1- روش و ابزارهای گردآ وری داده‌ها 9

9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 10

10-1- روش تحلیل داده ها 11

11- 1- چارچوب کلان نظری تحقیق.. 11

1-11-1-  معیار اندازه گیری بازده غیر عادی.. 12

2-11-1-  معیار اندازه گیری عدم تقارن  اطلاعاتی.. 13

3-11-1-  معیار اندازه گیری محافظه کاری.. 13

4-11-1- متغیرهای کنترلی.. 14

12-1- آزمون فرضیه ها : 17

1-12-1- آزمون فرضیه 1. 18

2-12-1- آزمون فرضیه 1-1 و 2-1. 18

3-12-1- آزمون فرضیه 2. 19

4-12-1- آزمون فرضیه 1-2 و 2-2. 19

5-12-1- آزمون فرضیه 3. 19

6-12-1- آزمون فرضیه های  4 و 5. 19

7-12-1- آزمون فرضیه های  6 و 7. 20

13-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق : 21

15-1- خلاصه فصل : 22

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش… 24

1-2- مقدمه. 25

2-2- ادبیات تحقیق کارایی بازار و بازدهی غیر عادی.. 26

1-2-2-  تئوری‌های مالی و سرمایه گذاری.. 26

2-2-2- تئوری‌های مالی مدرن (کلاسیک) 27

3-2-2 – تئوری مالی نوین.. 53

3-2- ادبیات تحقیق محافظه کاری.. 63

1-3-2- مفهوم محافظه کاری.. 63

2-3-2- دیدگاه منتقدان محافظه کاری.. 66

3-3-2- دیدگاه طرفداران محافظه‌کاری.. 67

4-3-2-. 68

فلسفه وجودی محافظه کاری.. 68

5-3-2- انواع محافظه کاری.. 72

6-3-2- معیارهای محافظه کاری.. 73

7-3-2- مدل‌های اندازه‌گیری محافظه کاری.. 76

3-2- ادبیات تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی.. 83

1-3-2- نقش اجتماعی اطلاعات.. 83

2-3-2- نقش اقتصادی اطلاعات.. 84

3-3-2- نقش اطلاعات در تصمیم گیری.. 86

4-3-2- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی.. 86

5-3-2- انواع عدم تقارن اطلاعاتی.. 87

6-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی و افشاء اطلاعات.. 88

7-3-2- نظریه علامت دهی.. 90

8-3-2- نظریه هزینه دعوای حقوقی.. 91

9-3-2- معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی.. 91

4-2- پیشینه تحقیق.. 98

1-4-2- پیشینه خارجی تحقیق.. 98

2-4-2- پیشینه داخلی تحقیق.. 101

5-2- خلاصه فصل.. 107

فصل سوم: روش پژوهش… 108

1-3- مقدمه. 109

2-3- روش تحقیق.. 109

1-2-3- هدف تحقیق.. 110

2-2-3- ماهیت و روش تحقیق.. 110

3-3- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 112

5-3- روش و ابزارهای گردآوری داده‌ها 115

6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری.. 116

7-3- انواع روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 117

1-7-3- تحلیل توصیفی.. 117

2-7-3- تحلیل استنباطی.. 118

8-3- آزمون‌های تحلیل استنباطی.. 120

1-8-3-  بررسی نرمال بودن داده‌های تحقیق.. 120

2-8-3 تکنیک داده ترکیبی.. 121

3-8-3- بررسی مفروضات تخمین مدل رگرسیونی.. 124

4-8-3- ضریب تعیین …. 127

5-8-3- ضریب تعیین تعدیل شده 128

6-8-3- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی (R) 128

7-8-3- آزمون معنی داری مدل رگرسیونی (آزمون F) 129

8-8-3- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون. 129

9-3- متغیرهای تحقیق.. 130

1-9-3- بازده غیر عادی.. 130

2-9-3- عدم تقارن اطلاعاتی.. 131

3-9-3- محافظه کاری.. 132

4-9-3- متغیرهای تعدیل کننده 133

10-3- آزمون فرضیه‌ها 138

1-10-3- آزمون فرضیه 1. 139

2-10-3- آزمون فرضیه 1-1 و 2-1. 139

3-10-3- آزمون فرضیه 2. 140

4-10-3- آزمون فرضیه 1-2 و 2-2. 140

5-10-3- آزمون فرضیه 3. 140

6-10-3-آزمون فرضیه 4 و فرضیه 5. 141

7-10-3- آزمون فرضیه 6 و فرضیه 7. 141

11-3 خلاصه فصل.. 142

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری.. 143

1- 4- مقدمه. 144

2-4- برآورد متغیرهای پژوهش… 145

1-2-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته. 146

2-2- 4-  بررسی ایستایی(مانایی) وپایایی(نامانایی) متغیرهای پژوهش از طریق آزمون ریشه واحد. 154

3-2- 4-  بررسی مفروضات کلاسیک مدل رگرسیونی.. 158

4-2- 4-  انتخاب الگوی مناسب مدل رگرسیونی.. 164

3-4- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش… 169

4-4-  آزمون فرضیه های پژوهش… 170

1-4-4-آزمون آماری فرضیه های گروه اول. 171

2-4-4- آزمون آماری فرضیه های گروه دوم. 187

5-4- خلاصه فصل.. 193

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 194

1-5-  مقدمه. 195

2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش… 195

3-5- بررسی تطبیقی نتایج پژوهش… 197

4-5- محدودیتهای پژوهش… 199

5-5-  پیشنهادات پژوهش… 199

6-5- خلاصه فصل.. 200

فهرست مطالب.. Error! Bookmark not defined.

منابع فارسی.. 201

منابع لاتین.. 204

چکیده

در این پژوهش با این استدلال که مدیران واحدهای تجاری به امید بدست آوردن خبرهای خوب آینده انگیزه بیشتری برای به تأخیرانداختن خبرهای بد دارند و از این طریق می توانند بازده اضافی کسب نمایند و تاکید بر این مهم که حسابداری محافظه کارانه به عنوان سازو کار کنترلی مؤثر در شناسایی سریعتر خبرهای بد نسبت به خبرهای خوب اقتصادی ، مدیران را از خوش بینی بیش از حد باز می دارد و به دیدگاههای گروههای مختلف که اطلاعات نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر و افق فکری محدود دارند ،پاسخ می دهد و می تواند نقش برجسته ای درکنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران واحدهای تجاری ایفا کند و با افزایش کیفیت محتوایی اطلاعات منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر افراد ذینفع و به تبع بهبود کارایی در بازار بورس اوراق بهادار گردد . رابطه بین بازده غیر عادی به نمایندگی از میزان کارایی بازار ، عدم تقارن اطلاعاتی به نمایندگی از کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه و محافظه کاری به نمایندگی از نقش حسابداری در تقابل با انگیزه های شخصی مدیران ، با استفاده از اطلاعات 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره 8 ساله1390-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی همچون شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به نمایندگی از تاثیر تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری و درصد مالکان نهادی به نمایندگی از تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان استفاده از رویه های محافظه کارانه ؛ از معیار عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان باسو برای سنجش محافظه کاری و از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAPM مبتنی بر مدل شناخته شده بازار در یک دوره 260 روزه (250 روز قبل از اعلان سود و 10 روز بعد از تاریخ اعلان سود ) برای سنجش بازده غیر عادی استفاده شده است . همچنین در پژوهش حاضر برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی علاوه بر در نظر گرفتن معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش در یک دوره 10 روزه (5 روز قبل توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی ) از معیارهای اقلام تعهدی اختیاری ، نوسانات سودخالص ، پایداری اقلام تعهدی ، نسبت بدهی به ارزش دفتری دارایی ، نسبت ارزش خالص اموال و تجهیزات به فروش کمک گرفته شده است . نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که درجه محافظه کاری با عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی یک رابطه منفی و معنی دار و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده غیرعادی یک رابطه مثبت و معنی دار دارند ،که این مهم  مبین نقش برجسته استانداردها و رویه های حسابداری محافظه کارانه در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان فعالان بازارهای مالی و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی ، هزینه های تامین مالی و افزایش نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه می باشد.همچنین در بررسی رابطه علت و معلولی بین درجه محافظه کاری، عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی مشخص گردید که ارتباط بین این سه مولفه یک ارتباط متقابل(دوسویه) است ؛ که این امر بیانگر نقش نهادهای ناظر در اجرای استاندارهای حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه بهبود بازارهای اوراق بهادار است .

 

مقدمه

امروزه با گسترش مکانیزم های داد و ستد در بازار اوراق بهادار، اطلاعات نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می کند و بدون شک، کیفیت تصمیمات به صحت ، دقت و بهنگام بودن اطلاعاتی بستگی دارد که از سوی ناشران اوراق بهادار و واسطه گران فعال در این بازار منتشر می گردد. مشارکت کنندگان در بازارهای سرمایه ، اطلاعاتی که از سوی ناشران اوراق بهادار منتشر می گردد را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند؛ با این حال و با تاکید بر نظریه انتخاب عقلانی[1] همواره این احتمال وجود دارد که منتشر کنندگان اطلاعات که شناخت بیشتری از وضعیت مالی شرکت دارند، بتوانند اطلاعات را به صورت جانبدارانه در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند و با کسب بازده بیشتر نسبت به سایر گروه های ذینفع ، منافع شخصی خود را حداکثر نمایند. تقابل چنین نظریه های با فرضیه بازار کارا [2]موجب گردیده است تا موضوع عدم تقارن اطلاعاتی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گیرد ؛ نتایج این قبیل پژوهش ها حاکی از آن است که با ایجاد سازو کارهای کنترلی مناسب در زمینه نحوه انتشار اطلاعات از جمله صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری که به عنوان یکی از مهمترین حلقه های ارتباطی بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی به شمار می آید می توان میزان عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و به موازات آن موجبات افزایش کارایی بازار وکاهش هزینه های معاملاتی را فراهم نماید. به نظر می رسد استفاد از رویه های محافظه کارانه در شناسایی اخبارهای اقتصادی در قالب صورتهای مالی تا حدود زیادی زمینه های دستیابی به اهداف صورتهای مالی را محقق سازد. از همین رو در این پژوهش به بررسی رابطه بین بازده غیر عادی به نمایندگی از میزان کارایی بازار ،عدم تقارن اطلاعاتی به نمایندگی از کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه و محافظه کاری به نمایندگی از نقش حسابداری در تقابل با انگیزه های شخصی مدیران پرداخته می شود.

 

[1] – جامعه مجموعه‌ای از افراد هستند که کنش عقلانی دارند. این کنش عقلانی معطوف به هدف و مبتنی بر عقلانیت ابزاری (اراده و نفع طلبی) ، اصل به حداکثر رساندن منفعت  می باشد .(لیتل-1989)

[2] – قیمت اوراق بهادار منعکس کننده همه اطلاعاتی است که بدون هیچ تعصب و یا یک سو نگری در بازار وجود دارد و بازار هیچ اطلاعات اثرگذار و با اهمیت را نادیده نمی‌گیرد بنابراین حرکت‌ها و تغییرات بعدی قیمت‌ها غیر قابل پیش بینی است ؛ چرا که تغییرات قیمت تنها به علت جریان اطلاعات جدید در بازار، اتفاق می‌افتد. در نتیجه کسی نمی‌تواند بازده غیرعادی و بالاتر از میانگین داشته باشد.(اسکات و همکاران-2008)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 205

قیمت : چهارده هزار تومان 14000

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید