دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلیبر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم اجتماعی

عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلیبر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

گروه علمی جغرافیا

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان پایان نامه :

اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان 

استاد راهنما : دکتر نفیسه مرصوصی

استاد مشاور : دکتر محمود محمدی

آبان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیدهبا توجه به مشکلات موجود در شهرهای بزرگ مانند گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون و فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر، لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی جهت برقراری توسعه پایدار شهرها بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی در بافتهای درونی و فرسوده شهرها- بدلیل وجود توانهای بالقوه و بالفعل موجود در آنها - روشی است که می تواند معضلات فضایی و کالبدی شهرها را حل نماید. اما یکی از موانع دسترسی به توسعه پایدار دورنی شهرها در این بافتها ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی می باشد که در اغلب موارد، بدون مبانی علمی و تخصصی ، به عنوان مانعی دست و پاگیر جهت نوسازی اینگونه بافت ها می باشد. از جمله این ضوابط و مقررات، ضوابط ارتفاعی ساختمانها است. تحقیق حاضر در پی بررسی اثربخشی ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافت فرسوده شهر اصفهان می باشد تا با شناسایی این تاثیرات محدودیت های قوانین شناسایی و راهکارهای اصلاح آنها بیان گردد.با توجه به موضوع تحقیق، روش بکار رفته شده در این پایان نامه، روش توصیفی – تحلیلی می باشد. درتحقیق حاضر پس از ارائه مولفه های ارتفاعی در بافت های فرسوده و طرح 6 مدل، راهکارهایی مربوطه ارائه می گردد.کلید واژه ها : مقررات شهرسازی، طرح تفصیلی، ضوابط ارتفاعی، بافت فرسوده، بهسازی، نوسازی.فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                صفحهبخش اول : مبانی نظری و فنی تحقیقفصل اول : کلیات طرح تحقیق                                                                         
 • طرح مسئله2
 • سوالات تحقیق4
 • فرضیات تحقیق4
 • اهداف تحقیق5
 • سابقه و ضرورت انجام تحقیق5
 • کاربرد تحقیق5
 • استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ،  دستگاههای اجرایی و غیره )6
 • جنبه جدید بودن و نوآوری طرح6
 • روش انجام تحقیق6
 •  جامعه آماری و تعداد نمونه7
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات7
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی7
1-12-1- اثربخشی81-12-2-  مقررات81-12-3- ضوابط و مقررات شهرسازی81-12-4-  طرح تفصیلی91-12-5-  بافت فرسوده شهری91-12-6-  ضوابط ارتفاع10عنوان                                                                                                                                صفحه1-12-7-  ضوابط سایه اندازی101-12-8-  نوسازی111-12-9- بهسازی121-13- جمع بندی و نتیجه گیری12 فصل دوم : مبانی نظری تحقیق2-1- مقدمه142-2- توسعه پایدار152-2-1- توسعه پایدار شهری152-2-2-  شاخص های توسعه پایدار شهری172-2- 2-1-  شاخص سیاسی172-2-2- 2- شاخص های اجتماعی - فرهنگی 172-2-2-3-  شاخص های اقتصادی182-2-2-4- شاخص فناوری192-2-2-5-  شاخص زیست محیطی192-3- بررسی  بافت های شهری 202-3-1- بافت تاریخی 202-3 -2- بافت قدیم 212-3-3- بافت پیرامونی یا بافتهای با اسکان غیررسمی 212-3-4- بافت فرسوده 212-3-4-1-بافت های دارای میراث های شهری222-3-4-2-  بافت های شهری(فاقد میراث شهری) 222-3-4-3-  بافت های حاشیه ای (سکونتگاههای غیررسمی ) 22عنوان                                                                                                                                صفحه2-3-5- ویژگی عمومی بافتهای فرسوده 232-3- 5- 1-  عمر ابنیه 232-3- 5- 2-  دانه بندی و تعداد طبقات232-3- 5- 3-  نوع مصالح232-3- 5- 4-  وضعیت دسترسی ها 232-3-5- 5- وضعیت خدمات و زیر ساختهای شهری 242-4- دیدگاههای نظری در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهای شهری 242-4-1- اوژن ویوله لودو ( 1879- 1814 م )242-4-2- جان راسکین (1900- 1818م)252-4-3- کامیلیو سیت (1843-1904م)262-4-4- کامیلو بویی تو (1914-1836) 262-4-5- لوکا بلترامی ( 1933-1854) 272-4-6- لودویکو کوارونی (1987-1911) 282-4-7- گوستاو جیووانی (1873-1947) 292-4-8- پاتریس گدس(1854-1932م )292-4-9- شارل اوارد ژانره مشهور به لوکوربوزیه (1887 -1965 م)302-4-10- کوین لینچ (1984-1918 م )312-4-11- کنزو تانگه  (1913)322-4-12- ادموند بیکن (1910- 2005 )322-5- روشهای مداخله در زمینه بهسازی و  نوسازی بافتهای فرسوده 332-5-1- روش حفاظتی - بهداشتی342-5-2- روش حفاظتی - تزیینی342-5-3- روش بازسازی شهری342-5-4- روش مرمتی معماری - شهری برای فضاهای محدود 35عنوان                                                                                                                                صفحه2-5-5-روش جامع مرمت شهری352-6- جمع بندی و نتیجه گیری36 فصل سوم : مبانی فنی تحقیق3-1- مقدمه383-2- روشهای تعیین ارتفاع393-2 -1- روش گاباری393-2 -2-روش سطح اشغال زمین و طبقات403-2-3-روش سطح فضای باز413-2-4- روش سطح آشکاری آسمان413-2-5- روش شاخص روشنایی433-3- عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها443-3-1- عوامل و مولفه های عام و کلی453-3-1-1-  عوامل و مولفه های طبیعی – اقلیمی موثر در  ارتفاع پذیری ساختمانها453-3-1-1-1- عرض جغرافیایی وموقعیت سالیانه خورشید( نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید)453-3-1-1-2- موقعیت خورشید463-3-1-1-3- اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه483-3-1-1-4- توپوگرافی و شیب زمین503-3-1-2- عوامل ومولفه های حقوقی و قانونی(ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی) ارتفاع پذیری ساختمان ها513-3-1-2-1- منطقه بندی ارتفاعی شهر523-3-1-2-2- حرایم و محدودیتهای ارتفاعی523-3-2- عوامل و مولفه های خاص و موضعی533-3-2-1- ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی فردی پلاک و ساختمان54عنوان                                                                                                                                صفحه3-3-2-1-1-  جهت گیری قطعات و دانه بندیهای شهری نسبت به خورشید یا رون 543-3-2-1-2-  نسبت طول به عرض زمین593-3-2-1-3- الگوی کالبدی ساخت مسکن603-3-2-1-4- مساحت زمین613-3-2-1-5- مقطع و شکل طبقاتی ساختمانهای سایه پذیر613-3-2-1-6- شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون643-3-2-1-7 - نحوه  قرار گیری ، نسبت  و چیدمان باز شوها  و  پنجره های  جبهه  جنوبی ( جبهه اصلی )ساختمانهای شمالی653-3-2-1-8- سطح اشغال663-3-2-1-9- شکل سطح اشغال (ترکیب توده و فضا )663-3-2-1-10- جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر743-3-2-2- ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی پلاک ها و ساختمانهای همجوار و بافت773-3-2-2-1- الگوی شبکه معابر783-3-2-2-2- عرض معابر783-3-2-2-3- جهت معابر793-4- جمع بندی و نتیجه گیری 79فصل چهارم : مروری بر تجارب طرح های توسعه شهری در جهان4-1- مقدمه824-2- نگرشی به تاریخچه  طرح های توسعه شهری در جهان834-2-1- تجارب انگلستان 894-2-2- تجارب فرانسه934-2-3- تجارب کشور آلمان964-2-4-تجارب کشور ایالات متحده آمریکا98عنوان                                                                                                                                صفحه4-2-5- تجارب چین1004-2-6- تجارب ژاپن1004-3- جمع بندی و نتیجه گیری106 فصل پنجم : جایگاه طرح های توسعه شهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران5-1- مقدمه1085-2- بررسی اصطلاحات قانونی1095-2-1- قانون 1095-2-1-1- قانون اساسی1095-2-1-2- قانون عادی1095-2-1-3- آیین نامه1105-2-1-4- تصویب نامه1105-2-1-5- بخشنامه1105-3- تجارب ایران در نظام برنامه ریزی شهری1115-4- نظام طرحهای توسعه شهری در ایران 1175-4-1- طرح های جامع1185-4-2- طرح های  توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ1185-4-3- طرح های هادی شهری 1195-4-4- طرح های جزئیات شهرسازی1195-4-5- طرح های آماده سازی زمین1205-4-6- طرح های  شهرستان1205-4-7- طرح های  منطقه شهری1215-4-8- طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم1215-4-9- طرح های تفصیلی122عنوان                                                                                                                                صفحه5-5- جمع بندی و نتیجه گیری123فصل ششم : ضوابط و مقررات ارتفاع پذیری بافت های شهری6-1- مقدمه1256-2- ضوابط و مقررات عام سایه اندازی بافت های شهری1266-2-1- تصویب طرح های ملی موثر در توسعه شهرها1266-2-2-  ضوابط   منطقه بندی  و تعیین   تراکم های  ساختمانی و کاربری  اراضی  در  طرح های  توسعهشهری1266-2-3-  ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی1276-2-4- ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چندخانواری و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف1296-2-5- کنترل تراکم ساختمانی و تعیین سطح اشغال در مناطق مسکونی ( براساس حفظ سرانه فضای باز، تشویق بلندمرتبه سازی، کاهش سطح زیربنای مسکونی و عدم تفکیک )1306-2-6- ارتفاع ساختمان ( تعداد طبقات روی پیلوت ) با توجه به عرض ترافیکی گذرهای اطراف1316-2-7- احداث ساختمان های (6) طبقه و بیشتر در شهر تهران1326-2-8- جلوگیری از افزایش محدوده شهرها1336-2-9- موضوع بافت های فرسوده شهری1336-2-10- شاخصهای شناسایی بافت های فرسوده شهری1346-2-11- اعطای تراکم تشویقی در بافتهای فرسوده شهری1346-2-12- آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن1356-3- ضوابط و مقررات خاص ارتفاع پذیری بافت های شهری1366-3-1- مقدمه1366-3-2- ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر اصفهان136عنوان                                                                                                                                صفحه6-3-3- تعریف مفاهیم1386-3-4- ضوابط و مقررات عمومی1406-3-4-1- مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها1416-3-4-2- پارکینگ ها1436-4- جمع بندی و نتیجه گیری143 بخش دوم : تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی تحقیق فصل هفتم : شناخت اجمالی نمونه موردی7 -1- مقدمه1477-2- معرفی اجمالی شهر اصفهان1487 -2-1  موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان1487-2-2- توپوگرافی شهر اصفهان1487-3- مهمترین عناصر اقلیمی در شهر اصفهان1497-3-1-  درجه حرارت1507-3-2- ساعات آفتابی1517-3-3- موقعیت خورشید1527-3-4- سایر عناصر اقلیمی1567-4- بررسی تحولات جمعیتی در سرشماریهای رسمی کشور1567-5- تاریخچه شکل گیری ساختار فضایی – کالبدی شهر اصفهان1607-6- شناخت بافت فرسوده در سطح مناطق شهری اصفهان1647 -7- طرح های توسعه شهری در اصفهان1687-7-1- طرح های جامع کوکس (1338 ه.ش )169عنوان                                                                                                                                صفحه7-7-2- طرح جامع و تفضیلی ارگانیک1707-7-3- طرح منطقه اصفهان1727-7-4- طرح تجدید در طرح جامع وتفضیلی ارگانیک1737-7-5- طرح بازنگری طرح تفصیلی1747-8- جمع بندی و نتیجه گیری176 فصل هشتم : تجزیه و تحلیل یافته ها8-1- مقدمه1798-2-  تدوین  مدل  نظری  و تجریدی  عوامل و مولفه های  موثر در  ارتفاع پذیری  ساختمانها  در  شهراصفهان1808-2-1- عوامل و مولفه های عام و کلی1818-2-1-1- عوامل و مولفه های طبیعی – اقلیمی موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها1818-2-1-1-1- عرض جغرافیایی و موقعیت سالیانه خورشید(نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید)1828-2-1-1-2- موضع یا مسیر حرکت روزانه خورشید1828-2-1-1-3- اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه1828-2-1-1-4- توپوگرافی و شیب زمین1838-2-1-2- عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی ( ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی ) ارتفاع پذیری ساختمان ها1848-2-1-2-1- پهنه بندی ارتفاعی1848-2-1-2-2- حرایم و محدودیتهای ارتفاعی1858-2-2- عوامل و مولفه های خاص و موضعی1858-2-2-1- ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی فردی1858-2-2-1- جهت گیری قطعات و دانه های شهری نسبت به خورشید یا رون1868-2-2- 2- نسبت طول به عرض زمین186عنوان                                                                                                                                صفحه8-2-2- 3-  الگوی کالبدی ساخت مسکن1888-2-2- 4-  مساحت زمین1888-2-2- 5- شکل ساختمان1898-2-2- 6- سطح اشغال1898-2-2- 7- شکل سطح اشغال1908-2-2- 8- جهت گیری پلاک نسبت به معبر1908-2-2- 9- نسبت بازشوها در جبهه اصلی ساختمان1918-2-3- ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی پلاک ها و ساختمانهای همجوار و بافت1918-2-3-1- الگوی شبکه معابر1918-2-3-2- عرض معابر1928-2-3-3- جهت معابر1928-3- تدوین مثال واره های ارتفاع پذیری ساختمانها1938-3-1- مثال واره های شماره 1 1968-3-2- مثال واره های شماره 2 2038-3-3- مثال واره های شماره 3 2088-3-4- مثال واره های شماره 4 2148-3-5- مثال واره های شماره 5 2208-3-6- مثال واره های شماره 6 2268- 4- تحلیل مدل نظری و تجریدی ارتفاع پذیری ساختمانها در نمونه های عملی بافت شهری اصفهان2328-4-1- نمونه  منظم بافت فرسوده شهری2338-4-2- نمونه نامنظم بافت فرسوده شهری2398-5- جمع بندی و نتیجه گیری245عنوان                                                                                                                                صفحهفصل نهم : نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی9-1- مقدمه2479- 2- مروری بر مطالعات پیشین2489-3-  بررسی سوال و فرضیه تحقیق2489-4- ارائه راهکارهای پیشنهادی مرتبط با موضوع تحقیق2519-4-1- تغییر نسبت طول به عرض2519-4-2- اضافه کردن ارتفاع پیلوت یا زیرزمین به ارتفاع ساخت قطعه جنوبی2529-4-3- اضافه کردن ارتفاع پنجره ارتفاع  ساخت قطعه جنوبی2529-4-4- اضافه نمودن میزان عقب نشینی جبهه شمالی به ارتفاع بنا (تغییر در نحوه استقرار بنا در قطعه)2539-4-5- تغییر و اصلاح ضابطه سایه اندازی  40%  طول پلاک شمالی به رعایت 40 %  طول  خود  همان  پلاک2539-4-6- تغییر در استانداردهای ساعات نیاز به بهره مندی از نور خورشید2549-5- بررسی راهکارهای پیشنهادی در مثال واره های ارتفاع پذیری ساختمانها2549-5-1- مثال واره های شماره 1 راهکارهای اجرایی پیشنهادی2549-5-2 مثال واره های شماره 2 راهکارهای اجرایی پیشنهادی2579-6-  محدودیتها و مشکلات تحقیق2619-7- پیشنهادات تحقیقات بعدی2639-8- جمع بندی و نتیجه گیری263بخش سوم : منابع و ماخذفهرست منابع 265عنوان                                                                                                                                صفحهفهرست جداولجدول 3-1 : مزایا و معایب گونه های مختلف واحدهای مسکونی62جدول 4-1 : تحول پارادایم های شهرسازی در قرن بیستم88جدول 4–2 : توزیع مسوولیت های برنامه ریزی در سطوح مختلف دولت94جدول 4-3  : انواع طرح های متداول در آلمان97جدول 4-4 : مرجع تصویب طرح های مختلف در چین101جدول 4-5 : ویژگیهای اصلی نظام مدیریت توسعه شهری در کشورهای مورد مطالعه104جدول 4-6 : ویژگیهای اصلی نظام مدیریت توسعه شهری در کشورهای مورد مطالعه105جدول 5-1 : سطوح تصمیم گیری سلسله مراتب طرحهای توسعه کالبدی ( سطح ملی –  محلی )114جدول 5-2 : تعاریف، ویژگیها، محتوا و وظایف طرح های جامع توسعه و عمران شهری115جدول 6-1 : حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی بر اساس تعداد طبقات131جدول 6-2 :  ارتفاع ساختمان ( تعداد طبقات روی پیلوت )  با  توجه  به  عرض  ترافیکی  گذرهای  اطرافآن132جدول  7-1  :  رژیم حرارتی فصلی  ایستگاه هواشناسی اصفهان150جدول  7-2 :  میانگین تعداد ساعات آفتابی در اصفهان152جدول  7-3 : تعیین درجات موقعیت خورشید در آسمان برای اول فروردین ، تیر ، مهر و دی155جدول 7-4  : جمعیت شهر اصفهان از سال 1335 الی 1385156جدول 7-5  : تغییرات خانوار در شهر اصفهان157جدول 7-6 : جمعیت، درصد جمعیت ، بعد خانوار و نسبت جنسی در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان در سال 85166جدول 7-7  : مساحت مناطق شهر اصفهان و بافتهای فرسوده  آن168جدول 8-1 : عوامل و مولفه های عام و کلی ارتفاع ساختمانها در شهر اصفهان193جدول 8-2 : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در شهر اصفهان195جدول 8-3 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 1199جدول 8-4  : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره اول براساس موقعیت خورشید202جدول 8-5 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 2207جدول 8-6 : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره دوم براساس موقعیت خورشید208جدول 8-7 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 3213جدول 8-8  : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره سوم براساس موقعیت خورشید214جدول 8-9 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 4219جدول 8-10 : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره چهارم براساس موقعیت خورشید220جدول 8-11 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 5225جدول 8-12 : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره پنجم براساس موقعیت خورشید226جدول 8-13 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 6231جدول 8-14 : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره ششم براساس موقعیت خورشید232جدول 8-15 : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در بلوک منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان235جدول 8-16 : ارتفاع پذیری قطعات در بافت منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان براساس موقعیتخورشید236جدول 8-17 : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در بلوک نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان241جدول 8-18 : ارتفاع پذیری قطعات در بافت نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان براساس موقعیتخورشید242جدول 9-1 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 1  راهکارهای پیشنهادی259جدول 9-2 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 2  راهکارهای پیشنهادی 262عنوان                                                                                                                                صفحهفهرست اشکالشکل 1-1  : حریم سایه اندازی بنا11شکل 3-1  : روش گاباری در تعیین ارتفاع ساختمانها40شکل 3-2  : روش سطح اشغال زمین و طبقات در تعیین ارتفاع ساختمانها42شکل 3-3  : روش سطح آشکاری آسمان در تعیین ارتفاع ساختمانها43شکل 3-4 : روش شاخص روشنایی در تعیین ارتفاع ساختمانها44شکل 3-5 : زاویه ارتفاع و زاویه سمت خورشید48شکل 3- 6 : جهت ساختمان در رابطه با اقلیم56شکل 3-7 : رون راسته در شهرسازی57شکل 3-8 : رون اصفهانی در شهرسازی58شکل 3-9  : رون کرمانی در شهرسازی59شکل 3-10 : الگوی اول (ساختمان یک طرفه ) شکل سطح اشغال67شکل 3-11 : الگوی دوم شکل سطح اشغال67شکل 3-12 : الگوی سوم ( ساختمان یک طرفه ) شکل سطح اشغال68شکل 3-13 : الگوی چهارم شکل سطح اشغال69شکل 3-14 : الگوی پنجم شکل سطح اشغال70شکل 3-15 : الگوی ششم (ساختمان دو طرفه مجزا ) شکل سطح اشغال71شکل 3-16 : الگوی هفتم ( ساختمان U شکل ) شکل سطح اشغال72شکل 3-17 : الگوی هشتم (ساختمان حیاط مرکزی  ) شکل سطح اشغال73شکل 3-18 : جهت گیری پلاک نسبت به معبر75شکل 5-1 : مدل سلسله مراتبی قوانین شهری111شکل 6-1 : حریم اشراف و حریم سایه اندازی مجاز بنا139شکل 6-2 : تعیین محدوده شهر قدیم و منطقه تاریخی شهر اصفهان141شکل 6-3 : نحوه جانمایی بنا در حاشیه معابر با عرض بیست متر و بیشتر شمالی - جنوبی142شکل 8-1 : رون اصفهانی در شهرسازی187شکل 8-2 : انواع الگوهای متعارف شکل سطح اشغال190شکل 8-3 :موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره1196شکل 8-4 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره اول198شکل 8-5 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره اول در اول تابستان در ساعات  9 صبح الی 12 ظهر200شکل 8-6  : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره اول در اول زمستان در ساعات  9 صبح الی 12 ظهر201شکل 8-7 :موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیردر مثال واره شماره 2203شکل 8-8 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره  دوم204شکل 8-9  : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره دوم در اول فصل تابستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر205شکل 8-10 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره دوم در اول فصل زمستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر206شکل 8-11:موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیردرمثال واره شماره 3209شکل 8-12 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره سوم210شکل 8-13 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره سوم در اول فصل تابستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر211شکل 8-14 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره سوم در اول فصل زمستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر212شکل 8-15 :موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 4 215شکل 8-16 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره چهارم216شکل 8-17 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره چهارم در اول فصل تابستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر217شکل 8-18 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره چهارم در اول فصل زمستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر218شکل 8-19:موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 5 221شکل 8-20 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره پنجم 222شکل 8-21 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره پنجم در اول فصل تابستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر223شکل 8-22 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره پنجم در اول فصل زمستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر224شکل 8-23:موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 6227شکل 8-24 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره ششم228شکل 8-25 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره ششم در اول فصل تابستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر229شکل 8-26 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره ششم در اول فصل زمستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر230شکل 9-1  : موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 1 راهکارهای اجرایی پیشنهادی255شکل 9-2 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره اول با ارتفاع 12.8 و 13.6 متر256شکل 9-3 : موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره2 راهکارهای اجرایی پیشنهادی258شکل 9-4 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره دوم با ارتفاع 14.40 و 15.20260عنوان                                                                                                                                صفحهفهرست نقشه هانقشه 7-1 : شهرستانهای موجود در استان اصفهان و جایگاه شهر اصفهان149نقشه  7-2 : اصفهان در دوره صفویه ( 1006 تا 1136 میلادی )161نقشه 7-3  : ساختار شهر صفوی161نقشه 7-4 : ساختار شهر اصفهان دوره معاصر162نقشه 7-5 : محورهای توسعه شهر اصفهان  در دوره صفویه164نقشه 7-6 : توزیع جمعیت در مناطق چهاده گانه شهر اصفهان165نقشه 7-7 : بافتهای فرسوده مصوب در کل مناطق شهر اصفهان167نقشه 8-1 : موقعیت جغرافیایی بلوک منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان234نقشه 8-2 : ارتفاع قطعات بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی در بافت منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان237نقشه 8-3 : موقعیت جغرافیایی بلوک نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان240نقشه 8-4 : ارتفاع قطعات بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی در بافت نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان243عنوان                                                                                                                                صفحهفهرست نمودارنمودار 3-1 : مدل نظری عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها47نمودار 4-1 : ساختار توسعه و عمران در انگلستان91نمودار 7-1 : رژیم حرارتی ایستگاه سینوپتک اصفهان151نمودار 7-2 : نمودار مسیر خورشید برای عرض جغرافیایی ˚32153نمودار 7-3 : ترسیم مسیر خورشید در آسمان برای عرض جغرافیایی ˚32154نمودار  7-4 : تغییرات نرخ رشد سالانه جمعیت در شهر اصفهان طی سالهای 1335- 1385157نمودار 7-5  : تغییرات بعد خانوار در شهر اصفهان طی سالهای 1335- 1385158نمودار 7-6  : تعدادمردان وزنان درشهراصفهان در سال1385 به درصد159نمودار 7-7  :  هرم سنی شهراصفهان درسال 1385159نمودار 8-1 : عوامل و مولفه های عام و کلی ارتفاع پذیری ساختمان ها180نمودار 8-2 : عوامل و مولفه های طبیعی– اقلیمی ارتفاع پذیری در شهر اصفهان181نمودار 8-3  : عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی ارتفاع پذیری ساختمان ها184نمودار 8-4  : عوامل و مولفه های خاص و موضعی سایه اندازی ساختمانها185نمودار 8-5  : عوامل و مولفه های فردی پلاک ها در تعیین ارتفاع پذیری ساختمانها187نمودار 8-6 : ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی بافت موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها192عنوان                                                                                                                                صفحهفهرست تصاویرتصویر 8-1 : عکس های گرفته شده از بافت منظم ناحیه 8 از منطقه 4 شهر اصفهان238تصویر 8-2 : عکس های گرفته شده از بافت نامنظم ناحیه 14 از منطقه 3 شهر اصفهان244مقدمهتوجه به نوسازی بافت های فرسوده شهری  می تواند چارچوب مناسبی را تحقق توسعه پایدار شهرهای امروز به دست دهد. از آنجا که یکی از موانع دستیابی به توسعه پایدار شهری ، ضوابط و مقررات محدود کننده شهرسازی می باشد، تحقیق حاضر تلاش می کند تا تاثیر ضوابط و مقررات ارتفاع پذیری طرح های تفصیلی را بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شهر اصفهان بررسی نماید. بدین منظور، در فصل اول پایان نامه، کلیات تحقیق، شامل بیان مساله، هدف تحقیق، سوال و فرضیه تحقیق، و معرفی اصطلاحات کلیدی مربوط آورده شده است. فصول دوم و سوم  تحقیق حاضر به ارائه مبانی نظری و فنی تحقیق به ترتیب شامل معرفی توسعه پایدار، شناسایی بافت های شهری و نظریات نوسازی بافت های شهری، تعیین روشهای ارتفاعی و شناسایی مولفه های موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها اختصاص دارد. فصل چهارم و پنجم، تجارب کشورهای مختلف جهان و کشور ایران را در زمینه تهیه طرح های توسعه شهری بیان می دارد و در فصل ششم ضوابط عام و خاص ارتفاع پذیری بافت های شهری ارائه می گردد. در فصل هفتم، شهر اصفهان و بافت های فرسوده آن ، جمعیت و طرح های توسعه شهری در آن شناخته می شود. فصل هشتم، تشریح کننده عوامل و مولفه های سایه اندازی در قطعات موجود در بافت فرسوده شهر اصفهان و ارائه 6 مدل عملی-مثالی و بررسی موارد مذکور در دو نمونه بافت فرسوده می باشد. فصل پایانی نیز به ارائه نتیجه کلی تحقیق و راهکارهای پیشنهادی تعلق دارد.- طرح مسئلهدر طی دهه های اخیر، رشد سریع در شهرهای بزرگ و کلان شهرها  که عمدتا" ناشی از افزایش جمعیت، بدلیل رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به آنهاست، دگرگونی زیادی در ساختار فضایی - کالبدی و شرایط اقتصادی و اجتماعی زیست این شهرها بوجود آورده است. رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و کلان شهرها دو دسته اثرات نامطلوب بر ساختار فضایی و کالبدی این شهرها در پی داشته است. از یک طرف گسترش شهر در پیرامون و حاشیه و عمدتا" بر اراضی کشاورزی و باغات را دامن زده است و باعث از بین رفتن منابع ارزشمند محیط سبز و طبیعی شهرها شده است، که لزوم توجه به راهکارهایی را برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی اطراف شهرها را بیش از پیش حیاتی ساخته است. از طرف دیگر تحت تاثیر گسترش افقی شهر، بافت درونی شهرها با مشکلات عدیده ای از جمله فرسودگی مواجه شده اند. موقعیت عمدتا" مرکزی و وجود برخی زیرساختهای مورد نیاز شهری در بافتهای درونی شهر ضرورت توجه به این بافتها را دوچندان کرده است.با توجه به این دو دسته مسائل و مشکلات فضایی – کالبدی شهرهای بزرگ ( 1- گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون، 2 - فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر ) لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی برای توسعه شهرها که بتواند این دو دسته مسائل و مشکلات مطرح شده را سامان بخشد، بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبردهای  مختلفی مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار می گیرد که از این میان، راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی مسکن در بافتهای درونی و فرسوده شهرها، راهبرد و روشی است که می تواند این دو دسته مسائل و معضلات فضایی – کالبدی شهرها را بطور همزمان حل نماید. از جمله علت هایی که نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و درونی شهرها را به عنوان یک راهبرد و روش اصولی و علمی در جهت حل مسائل و مشکلات شهرها توجیه می نماید، وجود توانهای بالقوه و بالفعل موجود در آنهاست. از جمله این توانها، می توان به وجود زیرساختهای مورد نیاز شهری شامل آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات و شبکه راههای ارتباطی بالنسبه مطلوب، دسترسی آسان این بافتها به مراکز تجاری، فرهنگی و آموزشی که ناشی از موقعیت مرکزی آنها در ساختار شهرها می باشد، اشاره نمود. متاسفانه باوجود این امکانات و فرصت هایی که بافتهای درونی شهرها در مقایسه با اراضی پیرامونی شهرها از آنها برخوردارند، بدلیل پاره ای از موانع  نتوانسته در چرخه توسعه پایدار شهری نقش موثری ایفا نمایند.امروزه، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و کالبدی موجود در بافتهای درونی و عمدتا" فرسوده شهرها باعث شده که ساکنین اصیل و بومی این مناطق که از توانهای اقتصادی بالنسبه مطلوبی برخوردار بودند، بافت های درونی شهر را ترک گفته، به مناطق پیرامونی و نوساز شهری مهاجرت نمایند. سایر ساکنین قدیمی بافت که یا توان اقتصادی لازم برای مهاجرت از بافت را نداشته و یا بدلیل پاره ای از مسائل تمایل به اینکار نداشته، به همراه مهاجران عمدتا" کم توان اقتصادی به جایگزینی اقشار توانمند اقتصادی  ساکن در بافت شده اند. در حال حاضر، ساکنین بافت های فرسوده شهری عمدتا" نه خود توان نوسازی و بهسازی مسکن و بافت محله خود را دارند و نه سرمایه گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن شهری به دلیل وجود پاره ای ضوابط و مقررات ناکارآمد طرح های تفصیلی شهری امکان مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده را دارند.برغم توانهای بالقوه و بالفعلی که بافت های فرسوده و درونی شهر برای نوسازی و توسعه دارند، به دلایل بسیاری این توانهایی بالقوه و بالفعل نتوانسته است این بافت را در مدار توسعه قرار دهد. از جمله این دلایل که موضوع تحقیق حاضر می باشد، ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی می باشد. این ضوابط و مقررات که برای نظام دهی به ساخت و سازهای شهری تدوین شده اند، در اغلب موارد، بدون اینکه مبانی علمی و تخصصی آنها روشن باشد به عنوان مانعی دست و پاگیر مردم جهت نوسازی اینگونه بافت ها بوده است. در برابر عوامل جذاب و فرصت های سرمایه گذاری مناسب در بافت های غیر فرسوده، عوامل دفع کننده نوسازی در بافت فرسوده که یکی از مهمترین آنها ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی است، شرایطی را فراهم آورده که اینگونه بافت ها در یک چرخه و مدار بسته قرار گرفته و روز به روز به سطح و مساحت آنها در شهرها افزوده می شود.در این خصوص، یکی از مهمترین اقدامات در جهت استفاده مطلوب از توانهای بالقوه و بالفعل بافت های فرسوده شهری، داشتن نگرش علمی و فنی به برخی ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی و اصلاح آنها در راستای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری است. از جمله این ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی که خود به عنوان مانع بزرگی در نوسازی بافت های فرسوده می توان از آن یاد کرد، ضوابط ارتفاعی ساختمانها می باشد. ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی اصفهان بدلیل ویژگی های بافت های فرسوده و دورنی شهر اصفهان از جمله دانه بندی و قطعه بندی قطعات و بلوک های ساختمانی و شبکه ساختار معابر، بافت و نحوه استقرار بنا در قطعه و... دارای ابهام و به دور از شفافیت بوده و برحسب افراد و کارشناسان مختلف تفسیرها و تعابییر مختلفی از آن برداشت می شود. بنابراین می توان گفت اگر در انتظام توسعه و عمران شهرها(بویژه در بافتهای فرسوده) نابسامانی هایی وجود دارد، یکی از مهمترین دلایل آن " را باید در نقص، ابهام، تعارض و ناهماهنگی مقررات شهرسازی، نبود و یا کمبود مقررات مطلوب و متناسب با نیازهای عمرانی و مدیریت توسعه شهری  و  روستایی، ایراد و نواقص مرتبط با اجرای مقررات و یا نظارت بر اجرای آنها" (احسن،1382، 9) جستجو کرد. بنابراین می توان گفت، فراهم سازی بستر توسعه پایدار و عملیاتی کردن راهبرد توسعه درونزای شهری با اصلاح قوانین موجود امکان پذیر می باشد؛ بدین صورت که با ایجاد هماهنگی در قوانین، زمینه استفاده بهتر از فضاهای موجود فراهم می گردد.با توجه به تاکید برنامه سوم توسعه در راستای بهسازی و بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و مسئله دار شهری، هدف نگارنده این پژوهش بررسی تاثیر مقررات و ضوابط طرح های تفصیلی بر بافتهای فرسوده شهری اصفهان می باشد تا در این زمینه کمکی به برنامه ریزان شهری، شهرسازان و مدیران شهری بنماید و امید است که این بررسیها در اقدامات آتی جهت ساماندهی این بافتها تاثیر بسزایی داشته باشد.
تعداد صفحه : 305قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید