دانلودایان نامه ارشد: تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته:مدیریت بازرگانی              گرایش: بیمه

عنوان:

تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری

در ایجاد وفاداری نام تجاری(مطالعه موردی: کلیه مشتریان بیمه ایران استان گیلان)

استاد راهنما:

 دکتر روح الله علیخان گرگانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بیمه

عنوان : تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبچکیده............................................................................................................ 10فصل اول:کلیات.................................................................................................. 111-1-مقدمه...................................................................................................... 121-2-بیان مسئله................................................................................................. 141-3-سوالات تحقیق............................................................................................ 171-3-1-سوال اصلی تحقیق................................................................................. 171-3-2-سوالات فرعی تحقیق.............................................................................. 181-4-اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................ 181-5-اهداف تحقیق............................................................................................. 191-5-1-هدف اصلی تحقیق................................................................................. 191-5-2-اهداف فرعی تحیق................................................................................. 201-6-چارچوب نظری تحقیق................................................................................... 201-7-فرضیه‌های تحقیق......................................................................................... 211-7-1-فرضیه اصلی تحقیق................................................................................ 211-7-2-فرضیات فرعی تحقیق.............................................................................. 211-8-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها......................................................................... 221-8-1-ارتباطات نام تجاری................................................................................ 221-8-2-کیفیت خدمات...................................................................................... 231-8-3- اعتماد به نام تجاری............................................................................... 241-8-4-وفاداری به نام تجاری.............................................................................. 251-9-قلمرو تحقیق.............................................................................................. 271-9-1-قلمرو موضوعی تحقیق............................................................................ 271-9-2-قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری ).............................................................. 271-9-3-قلمرو زمانی تحقیق................................................................................. 27فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق.............................................................................. 282-1-مقدمه...................................................................................................... 292-2-تعریف بیمه................................................................................................ 322-3-نام تجاری................................................................................................. 332-4-ارتباطات نام تجاری...................................................................................... 342-4-1-ارتباطات............................................................................................ 352-4-2-تاثیر ارتباطات بر سازمان بیمه..................................................................... 372-4-3-ارتباطات در سازمان‌ها (که به دو دسته ارتباطات داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند).......... 382-4-4-فرایند ارتباط........................................................................................ 402-4-5-تعاریف بازاریابی رابطه مند........................................................................ 422-4-6-تاریخچه بازاریابی رابطه مند....................................................................... 432-4-7-مزایای بازاریابی رابطه‌مند.......................................................................... 462-4-8-اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند.................................................................. 472-4-9-مدل‌‌های بازار یابی رابطه مند...................................................................... 502-5-کیفیت خدمات............................................................................................ 542-5-1-کیفیت............................................................................................................................ ... 562-5-2-خدمات.............................................................................................. 572-5-3-مشتری.............................................................................................. 582-5-4-مدل‌‌های کیفیت خدمات........................................................................... 582-6-اعتماد نام تجاری.......................................................................................... 642-6-1-اعتماد................................................................................................... 672-6-2-مدل‌‌های اعتماد به نام تجاری...................................................................... 682-7-وفاداری به نام تجاری.................................................................................... 702-7-1-مزایای وفاداری به نام تجاری...................................................................... 742-7-2-وفاداری مشتریان................................................................................... 752-7-3-تاریخچه وفاداری مشتری.......................................................................... 792-7-4-مدل‌‌های وفاداری................................................................................... 802-8-سوابق و پیشینه تحقیق.................................................................................... 862-8-1-پیشینه داخلی........................................................................................ 862-8-2-پیشینه خارجی...................................................................................... 89فصل سوم:روش اجرای تحقیق.................................................................................. 943-1-ﻣﻘﺪﻣﻪ...................................................................................................... 953-2-روش ﺗﺤﻘﻴﻖ............................................................................................... 953-3-جامعهی آماری............................................................................................ 963-4-نمونه آماری............................................................................................... 963-5-روش و ابزار جمع آوری داده‌ها......................................................................... 993-5-1-روش جمعآوری اطلاعات......................................................................... 993-5-2-ابزار جمعآوری اطلاعات........................................................................... 993-6-روایی (اعتبار ابزار تحقیق)............................................................................. 1003-7-پایایی (اعتماد به ابزار اندازه گیری).................................................................... 1003-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق................................................................. 103فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری تحقیق.................................................................. 1044-1-مقدمه.................................................................................................... 1054-2-آمارتوصیفی متغیرها..................................................................................... 1054-2-1-فراوانی جنسیت پاسخگویان..................................................................... 1064-2-2-فراوانی سن پاسخگویان.......................................................................... 1074-2-3-فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان........................................................... 1084-2-4-فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان.............................................................. 1104-2-5-فراوانی سابقه ارتباط پاسخگویان با بیمه ایران.................................................. 1114-2-6-خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق............................................... 1134-2-7-بررسی وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق........................................................ 1144-3-آمار استنباطی............................................................................................ 1184-3-1-آزمون مدل اندازه گیری.......................................................................... 1194-3-2- آزمون مدل ساختاری............................................................................ 1244-4-بررسی فرضیات......................................................................................... 1284-4-1-فرضیه اول........................................................................................ 1284-4-2-فرضیه دوم........................................................................................ 1284-4-3-فرضیه سوم....................................................................................... 129فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات........................................................................ 1305-1-مقدمه.................................................................................................... 1315-2-نتایج آمار توصیفی...................................................................................... 1315-2-1-یافته های توصیفی................................................................................ 1325-3-نتایج آمار استنباطی...................................................................................... 1335-4-پیشنهادات............................................................................................... 1355-4-1-پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق................................................................ 1355-5-محدودیت‌های پژوهش................................................................................. 1365-6-پیشنهادات برای محققین آتی........................................................................... 137ضمائم منابع و پیوستها......................................................................................... 138 فهرست جداول: جدول ‏2‑1 تعاریف متخصصین علوم تجاری از اعتماد(جوانمرد و سلطان زاده،1388) 68جدول ‏3‑1 شهر های مهم استان گیلان. 97جدول ‏3‑2 شهر های منتخب برای نمونه گیری در استان گیلان. 97جدول ‏3‑3  برآورد حجم یا اندازه نمونه از جامعه. 98جدول ‏3‑4 مقیاس لیکرت.. 99جدول ‏3‑5 تعداد و شماره سوالات پرسشنامه. 100جدول ‏3‑6 پایایی پرسشنامه تحقیق (ضریب آلفای کرانباخ) 102جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 106جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. 107جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. 108جدول ‏4‑4  توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 110جدول ‏4‑5  توزیع فراوانی سابقه ارتباط پاسخ دهندگان با بیمه ایران. 111جدول ‏4‑6 تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 113جدول ‏4‑7 توصیف متغیر ارتباطات.. 114جدول ‏4‑8 توصیف متغیر کیفیت خدمات.. 115جدول ‏4‑9 توصیف متغیر اعتماد به نام تجاری.. 116جدول ‏4‑10 توصیف متغیر وفاداری به نام تجاری.. 118جدول ‏4‑11 بارعاملی و آماره t متغیر ارتباطات نام تجاری.. 119جدول ‏4‑12 بارعاملی و آماره t متغیر کیفیت خدمات.. 120جدول ‏4‑13 بارعاملی و آماره t متغیر اعتماد نام تجاری.. 121جدول ‏4‑14 بارعاملی و آماره t متغیر وفاداری نام تجاری.. 121جدول ‏4‑15 مقادیر پایایی سازه های تحقیق.. 123جدول ‏4‑16 بررسی روایی سازه‌های تحقیق.. 124جدول ‏4‑17 ضرایب مسیر سازه های تحقیق.. 125جدول ‏4‑18 واریانس تبیین شده 125جدول ‏4‑19 آزمون معنی‌داری مسیرها 126جدول ‏4‑20 آزمون فرضیه اول. 128جدول ‏4‑21 آزمون فرضیه دوم. 128جدول ‏4‑22 آزمون فرضیه سوم. 129 فهرست نمودارها :نمودار ‏1‑1 چهارچوب تحقیق.. 21نمودار ‏2‑1 فرایند ارتباط.. 40نمودار ‏2‑2 فرایند ارتباط.. 41نمودار ‏2‑3 مدل بازاریابی رابطه‌مند. 50نمودار ‏2‑4  مدل تحقیق.. 62نمودار ‏2‑5  ضرورت توجه به کیفیت خدمات.. 63نمودار ‏2‑6  مدل دهدشتی شاهرخ و همکاران. 69نمودار ‏2‑7  مدل اهمیت اعتماد به نام تجاری در ارزش ویژه آن. 70نمودار ‏2‑8  تعاریف وفاداری.. 73نمودار ‏2‑9  تاثیر وفاداری نگرشی بر افزایش وفاداری رفتاری.. 79نمودار ‏2‑10 سیر تکاملی ساختار وفاداری.. 80نمودار ‏2‑11 مدل جامع وفاداری.. 81نمودار ‏2‑12 نظریه جان الستر. 82نمودار ‏2‑13 مدل وفاداری مشتریان. 83نمودار ‏2‑14 چهار حالت وفاداری.. 84نمودار ‏2‑15 رابطه بین رضایت و وفاداری مشتری.. 86نمودار ‏4‑1 نمودار توزیع درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 107نمودار ‏4‑2 نمودار توزیع درصد فراوانی وضعیت سن پاسخ دهندگان. 108نمودار ‏4‑3  نمودار توزیع درصد فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان. 109نمودار ‏4‑4 نمودار توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 111نمودار ‏4‑5  نمودار توزیع درصد فراوانی سابقه ارتباط پاسخ دهندگان با بیمه ایران. 112نمودار ‏4‑6 نمودار هستوگرام میزان تطابق متغیر ارتباطات نام تجاری با توزیع نرمال. 115نمودار ‏4‑7 نمودار هیستوگرام میزان تطابق متغیر کیفیت خدمات با توزیع نرمال. 116نمودار ‏4‑8 نمودار هیستوگرام میزان تطابق متغیر اعتماد به نام تجاری با توزیع نرمال. 117نمودار ‏4‑9 نمودار هیستوگرام میزان تطابق متغیر وفاداری به نام تجاری با توزیع نرمال. 118نمودار ‏4-10 ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق.. 127نمودار‏4-11  آماره t/ معنی داری مسیرها 127  چکیدهدر این پژوهش هدف کلی توسعه وپایداری صنعت بیمه می‌باشد که برای رسیدن به این هدف باید به جذب، حفظ و وفاداری بیمه‌گذاران بپردازیم. با افزایش رقابت بین شرکت‌های بیمه در زمینه به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، مدیران این شرکت‌ها ناگزیر به دنبال راه‌هایی برای کسب اعتماد مشتریانشان هستند که منجر به وفاداری آنان ‌می‌شود. در این میان دو عامل ارتباطات و کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی‌در ایجاد اعتماد به نام تجاری بیمه دارند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری در ایجاد وفاداری نام تجاری در نمایندگی‌های شرکت بیمه ایران استان گیلان بر اساس مدل کمال زهیر و همکاران می‌باشد. همچنین جامعه آماری کلیه مشتریان شعب و نمایندگی‌های بیمه ایران استان گیلان بوده که حجم نمونه مطالعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 384 نفر در نظر گرفته شد و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای اقدام به نمونه گیری گردید، ابزار سنجش و اندازه‌گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندرد کمال زهیر و همکاران می‌باشد و جهت بررسی پایانی پرسشنامه از آزمون آلفای کرانباخ استفاده شد. تاثیر فرضیه‌های تحقیق از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارpls  این سنجیده شده وسپس تحلیل مسیر انجام شده است. این یافته ها نشان می‌دهد که برداشت از ارتباطات نام تجاری و کیفیت خدمات را می‌توان در سوابق اعتماد به نام تجاری مشاهده کرد، که به نوبه خود تحت تاثیر وفاداری به نام تجاری قرار دارد.تعداد صفحه : قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید