دانلود رساله دکتری:مبانی فلسفه سیاسی ژاک ماریتن

متن کامل رساله دکتریرشته :فلسفه غرب

عنوان : مبانی فلسفه سیاسی ژاک ماریتن

مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

رساله دکتری در رشتۀ «فلسفه غرب»

 

مبانی فلسفه سیاسی

 ژاک ماریتن

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا اعوانی

 

اساتید مشاور:

دکتر شهرام پازوکی

دکتر سید مصطفی محقق داماد

آذر 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده رساله

ژاک ماریتن(1883-1973م.) فیلسوف فرانسوی در فلسفۀ سیاسی خود به تبیین جامعۀ نوینی که آن را «جامعۀ نوین مسیحی» می­نامد پرداخته است. او بر آن است تا این جامعه را بر اساس آموزه­های مسیحیت بنیان نهد. به گونه­ای که بدون گرفتار شدن در معضلات جوامع مدرن فعلی، جوابگوی نیازهای دنیای معاصر باشد. بنیانگذاری چنین جامعه­ای، در نظر وی، تنها راه­حل عملی برای مشکلات جاری جوامع بشری است. وی یکی ازمؤثرترین متفکر کاتولیک در تغییر موضع کلیسا نسبت به اموری از قبیل دموکراسی و حقوق بشراست. متافیزیک ماریتن با الهام از توماس قدیس نقطه ثقل همه نوشته های فلسفی او در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. به نظر او نقش فیلسوف عبارت است از تعیین اصولی برای تنظیم روابط اجتماعی، رشد تفکر اخلاقی برای حل مسائلی مانند تساوی، تساهل، احترام متقابل، حقوق و کرامت انسانی و صلح.ماریتن با نقد ایده­الیسم دکارتی از گونه­ای معرفت­شناسی که خود آن را رئالیسم انتقادی می­نامد، دفاع می­ کند. از منطر انسان­شناسی او از نوعی انسان­شناسی به نام انسان­گرایی پیشرفته دفاع می­کند و پایه­های عقلانی آن را بر دوش سنّت توماسی می­نهد. او بویژه در دستگاه فکری خود میان «شخص» و «فرد» تمایز می­نهد. فردیت اشاره به جنبۀ مادی انسان و شخصیت به جنبۀ معنوی او ناظر است و ریشه در مفهوم معنوی و متعالی انسان دارد. این تمایز در کل فلسفۀ سیاسی ماریتن نقش کلیدی ایفا می­نماید.دغدغه­های ماریتن در طراحی یک فلسفۀ سیاسی عبارت است از: اجتناب از فاشیسم، اقتدارگرایی و کمونیسم، نیست­گرایی، نسبیت­گرایی، شک­گرایی و نقض کرامت معنوی انسان در دنیای آزاد و مدرن.او به دنبال انسجام نهایی ایمان و عقل است. از جلوه­های تلاش ماریتن در این باره، سازگارسازی مسحیت با نیازهای عصر جدید، کوشش برای اثبات سازگاری مسیحیت با حقوق بشر است. ماریتن که خود از تدوین­کنندگان فعال اعلامیۀ جهانی حقوق بشر(1948) است، حقوق بشر را بر قانون طبیعی بنیاد می­نهد و فهرست وسیعی از حق­های بشری را ارائه می­دهد. او حقوق اساسی بشر را بر سه اصل: شخص گرایی، خیر عمومی و حاکمیت الهی بنا می نهد. فلسفۀ او همچنین دل­مشغول مسائلی مانند همبستگی و صلح جهانی است. در فلسفۀ سیاسی ماریتن، اما والاترین جایگاه از آن دموکراسی است. او به دفاع از دموکراسی با ارجاع آن به متون دینی و الهام از مسیحیت می­پردازد. دموکراسی از نظر ماریتن یک سیاست عقلانی و اخلاقی را به ارمغان می­آورد، سیاستی که به کرامت روح انسان هم اهتمام می­روزد. به طور کلی او به دنبال اخلاقی کردن سیاست است. ماریتن با طرح نظریۀ ابزارانگاری دولت و قدرت این دو را در خدمت خیر عمومی می­بیند و با نظریۀ ماکیاولی و مشابه آن در بارۀ قدرت سخت می­ستیزد.از عناصر اصلی فلسفۀ سیاسی ماریتن ایجاد پیوند متعادل و معقول میان دولت و کلیسا و ترسیم جایگاه مناسبی برای کلیسا در جامعه است. او توجه کلیسا به اصل پیشرفت زندگی تاریخی انسان بر روی زمین و توجه به نقش زمان و مکان در فهم درست آموزه­های مسیحی را در کاهش تنش میان دولت و کلیسا ضروری می­داند. او برای ثبات این رابطه فهرستی از اصول راهنما را پیشنهاد می­دهد.بدین­سان تلاش ماریتن و دیگر فیلسوفان «شخص­گرا» که در ادامۀ سنت شخص­گرایی اندیشیده­اند، می­تواند راه­گشای همۀ کسانی باشد که دغدغۀ سازگاری دین با نیازها و مقتضیات جهان معاصر را دارند. این رساله با طرح عناصر اصلی فلسفۀ سیاسی ماریتن آن را دستگاهی سازوار و هماهنگ ارزیابی نموده و همزمان نقدهای متواضعانه­ای به آن وارد نموده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحهمقدمه و روش تحقیق.. 1درآمد. 2پرسش اصلی پژوهش... 3پرسشهای فرعی تحقیق.. 4فرضیه تحقیق.. 5روش تحقیق.. 5اهمیت تحقیق.. 6برخی از نتایج تحقیق.. 6پیشینۀ تحقیق.. 6فصل اول: شرح زندگی، آثار و شکل گیری آرای  ماریتن.. 9مبحث اول: زندگینامه. 10مبحث دوم: آثار. 18گفتار اول: در حوزۀ مابعد الطبیعه. 18گفتار دوم: در حوزۀ فلسفه هنر. 20گفتار سوم: در حوزۀ فلسفۀ سیاسی.. 21مبحث سوم: زمینه های شکل گیری اندیشه های ماریتن.. 23گفتار اول: ویژگی های زمانۀ ماریتن.. 23گفتار دوم: ماریتن و تجدد ستیزی.. 28فصل دوم: مبانی فلسفه تومائی و تأثیرات آن بر فلسفۀ ماریتن.. 31مبحث اول: دلبستگی ماریتن به توماس آکویناس... 32مبحث دوم: فلسفۀ تومایی و مبانی آن. 38گفتار اول: رابطۀ فلسفه و دین در مکتب تومائی.. 38گفتار دوم: خداشناسی در مکتب تومائی.. 41گفتار سوم: مابعدالطبیعه در مکتب تومائی.. 44گفتار چهارم: وجود و ماهیت... 45گفتار پنجم: معرفت شناسی در مکتب تومائی.. 49گفتار ششم: سیاست و اخلاق در مکتب تومائی.. 53گفتار هفتم: مکتب تومائی در بستر تاریخ.. 54گفتار هشتم: معارضان فلسفۀ نوتومایی.. 54فصل سوم: مبانی نظری فلسفه سیاسی ماریتن.. 57مبحث اول: چارچوب کلی نظریۀ ماریتن در فلسفۀ سیاسی.. 58مبحث دوم: مبانی هستی شناسی (متافیزیکی) 62گفتار اول: نیاز به مابعدالطبیعه تومائی.. 64گفتار دوم: ماریتن و موضوع مابعدالطبیعه. 66گفتار سوم: ماریتن و اصول اولیۀ عقل نظری.. 70گفتار چهارم: مفهوم سوژه از نظرگاه ماریتن.. 72گفتار پنجم: ماریتن و راه های اثبات وجود خداوند. 73مبحث سوم: مبانی معرفت شناسی.. 75گفتار اول: واقع انگاری انتقادی ماریتن.. 75گفتار دوم: ماریتن و علم بما هو کلی.. 77گفتار سوم: ماریتن و مشکل دکارتی.. 77گفتار چهارم: ماهیت دانستن از دیدگاه ماریتن.. 80گفتار پنجم: معرفت به واقعیت فیزیکی از نظر ماریتن.. 81فصل چهارم: جایگاه انسان از دیدگاه ماریتن.. 83مقدمه. 84مبحث اول: دیدگاه های انسان شناختی مسیحیت قرون میانه و انسان گرایی نو. 85گفتار اول:  دیدگاه مسیحیت قرون وسطی.. 85گفتار دوم: دیدگاه انسان گرایی نو. 86مبحث دوم: عناصر اصلی انسان شناسانۀ ماریتن.. 89گفتار اول: انسان گرایی پیشرفته. 89گفتار دوم: رابطۀ انسان و جامعه. 90گفتار سوم: تمایز میان فرد و شخص.... 91الف: ریشه های مکتب اصالت شخص در اندیشۀ آکویناس... 93ب: کاربردهای تمایز فرد و شخص.... 95ج: نقد و بررسی دیدگاه ماریتن درباره تمایز شخص و فرد. 97فصل پنجم: قانون طبیعی و حقوق بشر از دیدگاه ماریتن.. 101مقدمه. 102مبحث اول: قانون طبیعی در نظر ماریتن.. 103گفتار اول: قانون طبیعی در قرائت کلاسیک و نو. 103الف: قرائت کلاسیک از قانون طبیعی پیش از رنسانس... 104ب: تلقی از قانون طبیعی پس از رنسانس... 106ج: قانون طبیعی در دوران معاصر. 109د: سایر قرائت های قانون طبیعی.. 110ﻫ: نظریه های رقیب قانون طبیعی.. 112گفتار دوم: قرائت ماریتن از قانون طبیعی.. 115الف: قانون طبیعی به مثابه مبنایی برای حقوق بشر. 115ب: تحلیل ماریتن از سابقۀ تاریخی قانون طبیعی.. 117گفتار سوم: ارتباط هستی شناسی و معرفت شناسی ماریتن با نظر وی در بارۀ قانون طبیعی  119الف: عامل هستی شناسانه. 120ب: عامل معرفت شناسانه. 121گفتار چهارم: معرفت ارتکازی و نقش آن در کشف حق های طبیعی.. 122الف: نقش معرفت ارتکازی در تجربیات و معارف بشری.. 123یکم: تجربۀ عرفانی.. 123دوم: معرفت شعری.. 124سوم: تجربۀ اخلاقی.. 124ب: نقش معرفت ارتکازی در کشف حق های طبیعی.. 125گفتار پنجم: قوانین الزام آور از چشم انداز ماریتن.. 126الف: قانون طبیعی و قانون سرمدی.. 126ب: قوانین طبیعی و قوانین ملل.. 127ج: قوانین وضعی.. 129مبحث دوم: حقوق بشر در نظر ماریتن.. 130گفتار اول: خاستگاه حق های بشری و دسته بندی آنها 130گفتار دوم: تمایز میان تملک و اعمال حق.. 132گفتار سوم: دسته بندی حق ها 133الف: حق حیات... 133ب: حق آزادی و گونه های آن. 134یکم: آزادی انتخاب... 135دوم: آزادی از محدودیت... 135گفتار چهارم: نقد و بررسی دیدگاه های ماریتن دربارۀ حقوق بشر. 139فصل ششم: دولت و دموکراسی.. 143مقدمه. 144مبحث اول: نظریۀ دولت... 145گفتار اول: خیر مشترک به مثابۀ خاستگاه قدرت... 145الف: مفهوم، کاربرد و ویژگی‏های خیر مشترک.. 145ب: نقد و بررسی نظریۀ خیر مشترک.. 148گفتار دوم: نظریۀ ابزار انگاری دولت... 150گفتار سوم: اقتدار و حق حاکمیت... 153گفتار چهارم: کثرت گرایی.. 155مبحث دوم: دموکراسی.. 157گفتار اول: سیاست به مثابۀ زمینه ساز اخلاق و معنویت... 157گفتار دوم: پیوند مکراسی با اخلاق.. 160گفتار سوم: دموکراسی و عقلانی کردن اخلاق زندگی سیاسی.. 162گفتار چهارم: دموکراسی، ابزار کنترل دولت... 165گفتار پنجم: نقد و بررسی دیدگاه ماریتن در بارۀ دموکراسی.. 167فصل هفتم: رابطه دین و دولت... 171مقدمه. 172مبحث اول: رسالت فرهنگی و قدسی دین.. 173گفتار اول: رسالت فرهنگی دین.. 173گفتار دوم: رسالت قدسی دین.. 174مبحث دوم: بُعد سیاسی کلیسا و نقش آن در تعالی بدنۀ سیاسی.. 176مبحث سوم: اصول حاکم بر تنظیم رابطۀ دولت و کلیسا از نظر ماریتن.. 182گفتار اول: اصول ثابت و پایدار. 182الف: اصل آزادی کلیسا 183ب: اصل تفوق کلیسا 183ج: اصل همکاری کلیسا و دولت... 184گفتار دوم: نقش توجه به عنصر تاریخ در تنظیم رابطۀ دولت و کلیسا 187مبحث چهارم: اعمال اصول ثابت برای تأسیس جهان مسیحی جدید. 190گفتار اول: جهان مسیحی جدید و ویژگی های آن. 190گفتار دوم: اعمال اصول ثابت و پایدار بر جهان مسیحی جدید. 198الف: اصل تأمین آزادی کلیسا 198ب: اصل تفوق کلیسا بر دولت... 203ج: اصل همکاری دولت با کلیسا 205یکم: کلی ترین نوع همکاری.. 206دوم: تصدیق عمومی به وجود خداوند. 207سوم: انواع خاص همکاری متقابل.. 207نتیجه. 209فهرست منابع. 227ضمیمه. 233

مقدمه و روش تحقیق

درآمد

ژاک ماریتن (1882-1973م) فیلسوف، متأله، متفکر اجتماعی و روشنفکر کاتولیک سده بیستم، از نگاه بسیاری از شارحان وی، از مهمترین هواداران و ادامه دهندگان میراث فلسفی-کلامی قدیس توماس آکوئیناس است. وی از پیشگامان طرح نظریه حقوق بشر جهانی با رویکردی دینی (کاتولیک) و یکی از نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است. وی با دغدغه­های ژرف درباره معنای هستی، وجود خداوند و جایگاه ایمان در جهان نو، سیر فلسفی خود را آغاز کرد و سرانجام پس از سپری کردن راهی دراز، به تفسیر میراث تومایی روی آورد و نظام معرفتی ویژه­ای را بنیاد نهاد. ماریتن، دانش آموخته دانشگاه سوربن بود و بیشتر تعلیم فکری خود را در فرانسه یافت، اما پس از آنکه به ایالات متحده آمریکا پا نهاد، دامنه تأثیر و نفوذ اندیشه­اش گسترده شد و توانست در فضای روشنفکری دینی در این کشور، به ویژه در دهه سی قرن بیستم میلادی، مقامی چشمگیر پیدا کند.ماریتن نظریات خود را با پرسش­های مابعدالطبیعی آغاز کرد؛ ولی در چهارچوب رسمی مابعدالطبیعه باقی نماند و رابطه مبانی مابعدالطبیعی خود را با رشته­ای از پرسش­ها در قلمرو فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی، فلسفه علوم اجتماعی و نیز زیبایی­شناسی به تفصیل مورد بررسی قرار داد.شماری از فیلسوفان سده بیستم باور دارند که اندیشه­های قدیس توماس آکوئیناس گرایش­های فلسفی مهمی را در این دوره تغذیه کرده و در چالش با پرسش­های تازه زمانه، از نو زنده شده­ است. در همین راستا، ژاک ماریتن با بهره­گیری از آموزه­های تومایی با دغدغه­هایی رویارو شد که علم، سیاست، جامعه و زندگی جدید برای انسان مؤمن آفریده است. از این رو، پرداختن به اندیشه­های ماریتن، در حکم بازگشت به تاریخ سپری شده فلسفه نیست، بلکه آزمودن پاسخ­هایی است که به پرسش­ها و گیر و گرفت­های نظری برآمده از دوران معاصر داده شده است.در جهان امروز که انسانیت و معنویت به صورت جدی مورد هجمه­های خصومت­آمیز قرار دارد و صحبت از جنگ تمدنها است و کارآمدی و مبانی فلسفی-کلامی و سیاسی ادیان مورد چالش جدی واقع شده است؛ نیاز فوری و ضروری برای توسعه آرائی وجود دارد که گفتگو و تفاهم را میان سنتها و فرهنگ­ها توسعه دهد. امروزه رشد علم و فن­آوری جهان را به دهکده­ای جهانی در ورای فرهنگ و تمدن تبدیل کرده است. به نظر می­رسد که به تناسب رشد علم و فن­آوری، معرفت انسانها نسبت به یکدیگر افزایش پیدا نکرده است، بلکه برعکس، حتی گاه به از خودبیگانگی انسانها نیز انجامیده است. انسانها امروزه بیش از هر زمان دیگری مجبور به معاشرت و نزدیکی با یکدیگر گشته­اند و اثرگذاری آنها بر یکدیگر بسیار زیادتر از گذشته شده است. اگر تمایل به همزیستی مسالمت­آمیز و زندگی مبتنی بر صلح و صفا داریم، نیازمند به آشنایی با فرهنگ، تاریخ و سنت­های یکدیگر هستیم.انتخاب ماریتن برای پژوهش در همین راستا صورت گرفته است. وی به صورت جدی به عنوان یک متکلم و فیلسوف و مؤمن معتقد کاتولیک در حوزۀ حقوق بشر و الهیات رهایی بخش تأثیر گسترده­ای در جهان غرب و آمریکای لاتین داشته است. در بررسی آرای او به دغدغه­های یکسانی برخورد کرده و مشابهت­های زیادی را در می­یابیم. با توجه به مطالب فوق، در این رساله به بررسی و نقد اندیشه­های فلسفی ژاک ماریتن در حوزۀ فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ حقوق می­پردازیم.تعداد صفحه : 258قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید