دانلود پایان ا=نامه:مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

دانشکده حقوق- گروه علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

 

گرایش

جزا وجرم شناسی

موضوع

مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

 

استاد راهنما

دکتر محمد رضا داداشی نیاکی

سال تحصیلی1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                               صفحهچکیده 1مقدمه. 2الف- بیان مسئله. 2ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 3ج- پرسش های تحقیق. 3د- فرضیه های تحقیق. 4ه- اهداف تحقیق. 4و- تعاریف واژه هاواصطلات تخصصی.. 51-اشتباه 52- جهل. 73- جهل قصوری.. 94- جهل تقصیری.. 95- اشتباه حکمی.. 106- اشتباه موضوعی.. 107- مسؤولیت کیفری.. 10ز-پیشینه تحقیق. 21ح- روش تحقیق. 27ر- ساختار تحقیق. 29بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی.. 30فصل اول :جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه. 32مبحث اول:منشأ اشتباه حکمی و احکام آن درفقه امامیه. 32گفتار اول :منشأ اشتباه حکمی.. 32الف) فقدان نص.... 33ب) اجمال نص.... 33ج) تعارض نصوص... 33گفتاردوم: احکام اشتباه حکمی در قلمرو فقه امامیه. 33الف- حکم کلی جهل حکمی در فقه امامیه. 341-قاعده وجوب تعلم احکام شرعی.. 352- قاعده اشتراک احکام اسلامی میان عالم و جاهل. 38ب-حکم اختصاصی جهل حکمی درفقه امامیه. 39مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری درفقه امامیه. 44گفتار اول :اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون. 44گفتاردوم:اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست  قانون. 45فصل دوم:جایگاه وقلمرواشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعه ایران. 50مبحث اول: انواع اشتباه حکمی ومبانی آن درقلمرو حقوق موضوعه ایران. 50گفتاراول:اشکال اشتباه حکمی دردیدگاه دکترین حقوق. 51الف- اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون. 51ب- اشتباه حکمی  ناشی در تفسیر نادرست ازقانون. 52گفتار دوم: اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی وقوانین موضوعه ایران. 52الف- اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی.. 531-دیدگاه موافقین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » 532- دیدگاه مخالفین  قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» 553- طرفداران اعمال مطلق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» 584-طرفداران اعمال نسبی قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» 59ب- حکم کلی قانون مجازات اسلامی درباره اشتباه حکمی.. 60گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامی1392راجع به اشتباه حکمی  برحسب نوع جرم. 61الف) جرایم مستوجب حد. 61ب) جرایم مستوجب قصاص... 62ج) جرائم مستوجب تعزیر. 63بخش دوم:احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی.. 66فصل اول :تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه. 67مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر. 67گفتاراول:جرایم مستوجب حد. 67الف-جرم زنا 67ب- جرم سرقت.. 71ج-مصرف مسکر. 73د- سایر حدود. 73گفتار دوم :جرایم مستوجب تعزیر. 79الف- ضرب.. 79ب- جرح. 79مبحث دوم : جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص... 80گفتار اول : قتل. 81الف- اشتباه در هویت مجنی علیه. 811-نظر دسته اول. 812-نظر دسته دوم. 82ب-اشتباه درموضوع. 85ج-اشتباه در هدف.. 98د- اشتباه در فعل نوعاً کشنده 101گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی.. 102فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران. 106مبحث اول: جرائم عمدی.. 107الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم. 1071) شعور یا قدرت تشخیص.... 1072) اراده 1083) سوء نیت یا قصد مجرمانه. 1084)انگیزه 1095)آگاهی و علم. 109ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم. 112گفتار دوم : اشتباه در شخص.... 113الف - اشتباه در موضوع. 113ب-  اشتباه در هویت.. 114ج- اشتباه درنتیجه. 114مبحث دوم: جرائم غیر عمدی.. 116گفتار اول: دیدگاه مخالفین به رفع مسئولیت کیفری.. 116گفتار دوم: دیدگاه قائلین به رفع مسئولیت کیفری.. 117نتیجه‌گیری و پیشنهادها 117فهرست منابع و مآخذ. 123 یزلئ 

چکیده

در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده  می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری »  اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی 1370 هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

مقدمه

الف- بیان مسئله

درحقوق کیفری، زمانی رفتارارتکابی ازسوی شخص قابل سرزنش ومجازات است که آن رفتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت به شخص داشته باشد، لازم است که آن رفتار توأم بااوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد.این اوصاف عبارتنداز:الف- قوه تشخیص وتمییز ب –اختیار (اراده آزاد)این دو ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسولیت کیفری محسوب می شوند.اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب، فاقد یک یا دوویژگی فوق الذکرباشد. درچنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسؤولیت کیفری واهلیت جزایی خواهد بود.جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب تلقی می شودکه مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از:«درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن به عنوان یک قاعده تمام در کنار کودکی وجنون وغیره در رفع مسؤولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون درباب جرایم حدی مانند سرقت، زنا) ننموده است.فلذا، این اشاره وابهام مقنن در این قانون می تواند منشأ اختلاف نظر میان دکترین حقوق ورویه قضایی شود.این امر درحالت جهل واشتباه حکم به ویژه اشتباه حکمی از نوع قهری بیشتر نمایانگر می شود. در حقوق کیفری ایران، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است وآن اینکه به صراحت طبق ماده 155 و بند ب ماده  291و بند پ ماده 292 به تأثیر جهل و اشتباه حکم بر مسؤولیت کیفری و مجازات اشاره کرده است.این در حالی است که در قانون مجازات 1392 همانند قانون مجازات اسلامی سال1370، هیچ اشاره ای به جهل واشتباه موضوعی نشده است. بنابراین، مادر این تحقیق به دنبال بررسی وتحلیل اشتباه حکمی وموضوعی ونقش های متفاوت آن در قلمرو حقوق کیفری ایران ونیز فقه امامیه نسبت به جرم، مسؤولیت کیفری ومجازات، همچنین مفهوم مسؤولیت وارکان آن ونیز بررسی عقاید ودید گاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع اشتباه در حقوق ایران و راه­حل­های حقوقی ومنطقی به منظور ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری در پرتو مطالعه تطبیقی خواهیم بود.

ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه وجود جهل واشتباه دارای تأثیر مهمی بر مقوله مسئولیت کیفری است از این حیث که این سوء اثرات جهل به واسطه نوع آن یعنی موضوعی یا حکمی متفاوت بوده واز سویی دیگر اثر جهل در هر نوع آن مسئله جهل حکمی نیز متفاوت بوده (جهل حکمی در بعضی از موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده ودر بعضی موارد بالعکس ) و همین طور جهل موضوعی. از این رو... و اثر حقوقی که بر مسئله اشتباه مترتب بوده واینکه در خصوص آثار جهل اعم از حکمی وموضوعی میان حقوق دانان ونیز رویه قضایی، رویه ثابتی وجود نداشته است، فلذا پرداختن به این موضوع وابعاد آن ونیز شناسایی ابهامات و   خلاء های قانونی راجع به آن در حقوق جزای ایران و یافتن پاسخ منطقی برای آن در پرتو مطالعه تطبیقی از جمله دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع می باشد.تعداد صفحه : 139قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید