دانلود پایان نامه:اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روان شناسی بالینی

عنوان : اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی  ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  تحقیقات گیلان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی بالینی

عنوان:

اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی

ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن اکبری

استاد مشاور:

دکتر مقصود فقیر پور

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرصت مطالبعنوان                                                                                                             صفحهچکیده فارسی…............................................................................................................1 (فصل اول(کلیات طرح پژوهشمقدمه….…..……….....................................................................................................3بیان مساله.......................................................................................................................4اهمیت و ضرورت پژوهش .................................................................................................7اهداف پژوهش...............................................................................................................9سؤالات پژوهش............................................................................................................. 9فرضیه های پژوهش ..........................................................................................................9تعریف نظری و عملیاتی کیفیت زندگی....................................................................................9تعریف  نظری وعملیاتی  دلبستگی ........................................................................................10تعریف نظری و عملیاتی معنا درمانی......................................................................................10تعریف نظری و عملیاتی سالمندی.........................................................................................11فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشمقدمه بر نظریه معنا درمانی..................................................................................................13  عنواناصول معنا درمانی.. ........................................................................................................14نظریه معنا درمانی فرانکل..................................................................................................14پیشنهاد های برای جستجوی معنا .......................................................................................15روان نژندی اندیشه زاد  ....................................................................................................19گروه درمانی وجود گرا .....................................................................................................20ارزش زندگی  ..............................................................................................................21معنا خواهی در دیدگاه فرانکل ............................................................................................21نا امیدی وجودی ............................................................................................................23حفظ خلا ء وجودی  .......................................................................................................23انسان در جستجوی معنای غایی ..........................................................................................24مفهوم مرگ در نظریه فرانکل...............................................................................................25علت شناسی در نظریه فرانکل.............................................................................................26مثلث روان نژندی ...........................................................................................................26خود شکوفایی در معنا درمانی  ............................................................................................27اثر بخشی......................................................................................................................28روان درمانی در نظریه فرانکل................................................................................................28مداخلات درمانی و تکنیک  در نظریه فرانکل.............................................................................30روشهای افزایش آگاهی وجودی............................................................................................31آموزش اهمیت قبول مسئولیت برای معنا...................................................................................32پرسش از مراجعان در باره معنا..............................................................................................32گسترش افق های فکری در حوزه ی منابع معنا...........................................................................32توضیح دادن  .................................................................................................................33ضرب المثل های پیشنهادی  ................................................................................................33استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطی............................................................................33به کار گیری تشبیهات  ........................................................................................................34استخراج معنا از طریق نم........................................................................................................34پیشنهاد معنا  ....................................................................................................................35تجزیه و تحلیل رویا............................................................................................................35قصد متضاد ......................................................................................................................36مرحله بعد ترس بیمار..........................................................................................................................................36اندیشه زدایی ...................................................................................................................37روحانیت پزشکی ...............................................................................................................37اصلاح نگرش ها .................................................................................................................38درمان گروهی سالمندان...............................................................................................................39نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان...............................................................................41روشهای پیشگیری از افسردگی وتنهای در سالمندان.........................................................................42مرور زندگی..........................................................................................................................43نظریهای روانی –اجتماعی دوران پیری....................................................................................43نظریه دیگررشد روانی اجتماعی دوران پیری.............................................................................44نظریه پک:سه تکلیف انسجام من یا خویشتن..........................................................................45نظریه لابووی-ویف:خبر گری هیجانی....................................................................................46نظریه رابرت باتلر:.............................................................................................................47نظریه بازسازی اجتماعی....................................................................................................48نظریه جدا سازی  سالمندی................................................................................................49نظریه زیستی شناختی  پیری...............................................................................................50اختلالات روانی سالمندی.................................................................................................51(سالمندی و اواخر بزرگسالی (نیمرخ بزرگسالی سالخورده............................................................51پختگی پایان دوره بزرگسالی.............................................................................................52ظرفیتهای جدید تحول.....................................................................................................53تغییرات در سطح بدنی ...................................................................................................54روی آورد فعالیت..........................................................................................................55روی اورد عدم تعهد.........................................................................................................................................55مناسبت درون نسلی.سالخوردگان در شرایط مختلفی به سر میبرند...................................................56سقوط غیر قابل توجیه حیاتی.............................................................................................57روان درمانی در سالمندان...................................................................................................57شادی در سالمندان..........................................................................................................59ارتباط شادی و طول عمر در سالمندان...................................................................................60نگرش ما بر سالمندان........................................................................................................60برخورد صحیح با سالمندان.................................................................................................61کیفیت زندگی................................................................................................................62تاریخچه کیفیت زندگی.....................................................................................................63ایامی توان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد........................................................................65تعاریف کیفیت زندگی.......................................................................................................66تعاریف موجود از کیفیت زندگی............................................................................................67اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی...................................................................................68سنجش کیفیت زندگی.......................................................................................................70احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی...........................................................................................................72ویژگیهای کیفیت زندگی......................................................................................................72مولف کیفیت زندگی..........................................................................................................73کیفیت زندگی.Qualitref lif.........................................................................................................74ارتباط کیفیت زندگی با سلامت..........................................................................................................................75عوامل موثر بر کیفیت زندگی.............................................................................................................................76کیفیت زندگی مرتبط با سلامت.............................................................................................77سنجش کیفیت زندگی........................................................................................................79تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان...................................................................................84درباره کیفیت زندگی می توان بر نکاتی اشاره دارد.......................................................................87خوشبینی و کیفیت زندگی..................................................................................................89کیفیت زندگی درسالمندان...................................................................................................89غفلت از کیفیت زندگی سالمندان..........................................................................................92نگرش ما به سالمندان........................................................................................................93عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس...........................................................................93دلبستگی.......................................................................................................................94نظریه دلبستگی................................................................................................................95نظریه های مختلف درمورد دلبستگی.......................................................................................96نظریه روان تحلیل گری......................................................................................................96نظریه فروید....................................................................................................................97نظریه وینی کات..............................................................................................................98نظریه اشپیتز....................................................................................................................99نظریه اریکسون .............................................................................................................100نظریه تحولی-شناختی......................................................................................................101نظریه یادگیری................................................................................................................102نظریه رفتار شناسی طبیعی..................................................................................................102نظریه بالبی....................................................................................................................103دلبستگی در گذر عمر ........................................................................................................106دلبستگی .نظریه ونظام دلبستگی............................................................................................110اهمیت نظریه دلبستگی بزرگسالان..........................................................................................111روابط دلبستگی بزرگسالان..................................................................................................113گسترش نظریه دلبستگی بزرگسالان.......................................................................................114ویژگیهای طبقاتی دلبستگی در بزرگسالان.................................................................................114پیشینه پژوهش داخلی و خارجی...........................................................................................119 فصل سومروش پژوهشجامعه آماری ..................................................................................................................126نمونه آماری ...................................................................................................................126روش نمونه گیری و چگونگی جمع آوری اطلاعات......................................................................126روش پژوهش .................................................................................................................127ابزار های پژوهش .............................................................................................................127روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها ی پژوهش...........................................................................130نحوه آموزش معنا درمانی گروهی ...........................................................................................130خلاصه آموزش معنا درمانی ..................................................................................................130فصل چهارمتوصیف داداها.......................................................................................................................................133تحلیل توصیفی و استنباط داده ها (فرضیه اول)……………………………...………………..139تحلیل توصیفی و استنباط داده ها(فرضیه دوم)………………....……………………………...142فصل پنجم-بحث ونتیجه گیرینتیجه گیری از وضعیت های جامعه شناسی..................................................................................147تحلیل و اثبات فرضیه اول…………………………...……………...…………………........148تحلیل و اثبات فرضیه دوم.....................................................................................................149پیشنهادهای کاربردی..........................................................................................................................................151پیشنهاد های پژوهش …......................……………………….....…..………………………152محدودیتها.........................................................................................................................................................153منابع فارسی……………...……………………….....…………………………………154منابع انگلیسی………………........……………………….....…………………………..159پیوست شماره 1: برنامه آموزشی (پکیج معنا درمانی) …….…......…….....…...………………….162پیوست شماره 2:پرسشنامه کیفیت زندگی………....………………………….....……………184پیوست شماره 3:پرسشنامه سبک دلبستگی.…………………………......…………………….185پیوست شماره 4:خروجی spss........................................................................................................................186چکیده انگلیسی………………………….......……………………………………............187  فصل دومکلیات طرح پژوهش مقدمه:بررسی های جهانی نشان می دهد . که جمعیت  سالمندان به  علت  ارتقای  سطح  بهداشت  در حال  افزایش  است (تاجور.،1383) در حال حاضر25 در صد جمعیت جوامع پیشرفته را سالمندان تشکیل می دهند(فرزیان پور1383) در کشور ما نیزبیش از4میلیون سالمند بالای 60 سال زندگی می کنند و پیش بینی می شود این رقم طی 20سال آینده به بیش از 10میلیون برسد (محتشم امیری.،1381) لذا  پیر شد ن    جمعیت می تواند چا لشهای عمیقی  به وجود آورد که مقابله آن نیازمند برنامه ریزی مناسب است تغییر عوامل   بیولوژیک روانی. اجتماعی می تواند فرد سالمند رامستعد بروز اختلالات روانی کند . ( نسبیت[1].2000)   افسردگی  و اضطراب شا یع ترین اختلالات روانی سالمندی هستند (استاکس .،[2]2003).برسیهای انجام شده نشان داده 24 درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و 30درصد از افسردگی اساسی رنج می برند و نیز میزان شیوع اضطراب در زنان 30.5 درصد در طول عمر در مردها 19.2   درصد در طول عمر  می باشد   ( وانگ[3] .، 2003).امروزه مد د جویان در هر سنی با تشخیص های مختلف طبی وروانی از فواید گروه درمانی به عنوان یک روش درمانی در بهداشت روا ن بهرمند می گردند.یکی از انواع گروهای کوتاه مدت.معنا درمانی است که در همه گروه های سنی بخصوص در گروه سالمندان به  منظور ارتقاء سطح سلامت روان به کار می رود . معنا درمانی در یک نگاه کلی سپری شده  زندگی است  که همراه  اتفا قا ت خاص بوده است فوا ید معنا درمانی، . با سازی خاطرات و علا یق شیر ین که می توان معنای زندگی شود.  روشن سازی احساس نسبت به خود .ایجاد آمادگی برای اتفاقات دیگر در زندگی که مرگ را نیز شامل می شود (صادق مقدم،و همکاران.،1384).معنا درمانی ممکن است در گروه از طریق تعاملات  فرد به فرد صورت بپزیرد در معنا درمانی شرکت کنندگان تشویق به درمیان  گذاشتن خاطرها و علایق زندگی می گردند. رهبر گروه می تواند  حافظه افراد را به وسیله از استفاده تصاویر و یا محبت کردن قابل یاد اوری شود و تحریک کند.(انست بهل، نیجل.،2007) ،هاتوکا واوی مار(2004)در بررسی تاثیر مرور زندگی اظهار می دارند که مرور زندگی نقش کمک کننده ای در حمایت از سلامت  روان وپیشرفت مراحل سالمندان و همچنین اثرات طولانی مدت در بهبود کیفیت زندگی سالنمدان  دارد.هانوکا (2004)  ال فورد و همکاران(2005 )در برسی فواید معنا درمانی  با کمک به  تخلیه هیجانی منجر به ایجاد  رضایت و خوشحالی و ارتقاءسلامت روان و کیفیت زندگی  می گردد(ال فورد[4].،2005) لذا با توجه به اینکه جمعیت در حال پیر شدن است و سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر  است و توجه  به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.(کارسون[5].،2000)بیان  مسئله:فرایند پیر شدن [6]senescence نامیده میشود از ریشه لاتین   senescenceبه معنی  پیر شدن و مشخص است با نزول عملکرد تمام سیستمهای بدن.عروقی تنفسی.تناسلی. ادرای.غددی.ایمنی وسایر دستگاهها.معهذا این باور که پیری بدون  استثناء  با نقص جسمی و هوش عمیق  همراه است  افسانه ای بیش  نیست اکثر افراد سالمند توانایی شناختی و جسمی خود را تاحد قابل توجهی حفظ می کنند(کاپلان-سادوک[7].، 2003 ).باوجود این به نظربرخی از سالمندان.زندگی ناگواروجهان تیرو تار است واین دیدو بینش آنها  حساس زود رنج ونگران می سازد .گاهی آن چنان درمانده و گرفتا ر می شوند که به زودی از پای  درمی آیند  این حساسیت هانسبت به  امور و  جزئیات  داخلی زندگی  بیشتر می شود ونشاط از بین می رود  وضعیف تر وناتوان تر می شوند.وعلاقه شان به زندگی مستمرا کاهش می یابد(  محتشمی.نوغانی.، 1380)به علت ارتقاء سطح بهداشت در اکثر کشورها از جمله ایران جمعیت سالمندا ن روبه افزایش است.بر آورد می شود در سال 2050جمعیت سالمندان جهان از جمعیت کودکان زیر 14سال  بیشترگردد. (ترکاشون.،1388 )مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می کند 1400 جمعیت سالمندان  60 ساله و بالاتر به ده میلیون نفر برسد  (مرکز امار ایران.  1382) در حالی که به تنا سب این تغییرات .تمهید ات درمان ی کافی و مناسب جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی سالمند در نظر گرفته نشده است آنچه بیش ازاختلالا ت جسمانی خاص این دوران.زندگی سالمندان را تحت الشعاء قرار میدهد . اختلالات  شناختی و روانی این دوره  از زندگی می باشد  (ترکاشوند.، 1388 ).اختلالات روانی درسالمندان غالبا از نظر تظاهرات بیمار زائی و فیزیولوژی از اختلالات بالغین  جوانتر متفاوت هستند و همیشه با طبقات DSM-IV-TRمطابقات ندارند .تشخیص  ودرمان افراد بالغ سالمند بامشکلا ت بیشتری در مقایسه با درمان افراد  جوانتر همراه است .چون سالمندان  ممکن است بیماریهای جسمی و  ناتوانایی  مزمن داشته باشند داروها متعددی مصرف نمایند و تخریب شناختی بیشتری نشان دهند. (کاپلان-سادوک.، 2003 ).یکی از شایعترین اختلالات دوران سالمندان تنهای افسردگی .بی معنای است  در سطح معمول بالینی  افسردگی  نشانگانی است که تحت سلطه خلق است  و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین اضطرابی ویا حالتهای بر انگیختگی نشان داده می شود( دادستان.،1382 ).بررسیهای انجام شده نشان داد که 24 درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و30 درصد از افسردگی رنج می برند .باتوجه به متفاوت  بودن  این قشر از افراد  دیگر جامعه  و نیز  متفاوت بودن  نوع   تشخیص  ودرمان این افراد .درمانهای روانشناختی که تا کنون برای اختلالات روانی خاص افراد سالمند به کار گرفته شده اند نا کافی است و نتوانسته است پاسخگوی این قشر جدا مانده از جمعیت باشند.  در پژوهش حاضر جهت ارتقای سطح سلامت روان و کاهش و بهبود علایم افسردگی و اضطراب  سالمندان  از یک تکنیک ساده .ارزان قا بل اجرا تحت عنوان   معنا درمانی گروهی که یک درمان گروهی  بلند مدت است .  و مورد بی توجهی قرارگرفته است .استفاد می شود که می توان آن را به راحتی در کلیه مراکز نگهداری سالمندان و حتی در منزل به کار برد.   معنا درمانی، سالمندانی که حس تنهای و بی معنایی دارند تمایل بیشتری برای گوشه گیری از خود نشان می دهند.(فرانک[8] 1977؛ ترجمه: تبریزی و علوی نیا ،1371معنا درمانی از نظر فرانکل  دارای دو معنای بهم  پیوسته است معنا و روح. بنابر این  معنا درمانی با ماهیت وجودی و معنوی انسان  سروکار دارد.  آنچه  در  انسان مهم و با ارزش  بوده و وی را از حیوان متمایز می کند بعد روحی و معنوی اوست. دومین  ویژگی مهم که انسا ن   را از حیوان متمایز می کند بعد آزادی طلبی اوست. زمانی آزادی تحقق می یابد که انسان از قید سه چیز رها باشد که عبارتند از :1ـ غرایز  2-توارث 3- محیط. سومین ویژگی یا عامل مهم دروجود انسان مسئولیت پذیری اوست . دردیدگاه فرانکل انگیزه اصلی رفتار انسان اراده معطوف   به خوشی نیست معطوف به قدرت هم نیست ، بلکه اراده وسائق نسبت به معناست. در معنا درمانی   کوشش   می شود که مراجع در زندگی خود هدف و منظوری راجستجو کند به مراجع کمک می شود تا به   عالی ترین فعالیت حیاتی ممکن  دستررسی پیدا کند. لازم است به مراجع کمک شود تا نه تنها  به تجربه هستی  بپردازد و   کوشش پیگیرانه ای در به فعل رساندن ارزش ها ازخود نشان دهد بلکه لازم است او متعهد انجام کاری شود که مسئولیتی  را بپذیرد و تکلیف معینی را عهده دارشود در این راه درمانگر از فنونی نظیر قصد متناقض ، بازتاب زدایی ، اصلاح نگرش ها و فنون فراخوانی و ر وش گفتگوی سقراطی بهره می گیرد. (فرانکل[9] ،1975؛ ترجمه: صالحیان و میلانی.1371 ).سل تالکسی (2011)کیفیت زندگی را ارزیابی  ورضایت فرد از سطح عملکرد موجودش درمقایسه با آن چه ایده ال یا ممکن می پندارد تلقی کردند   کیفیت   زندگی درک افراد از موقیعت خود در زندگی از نظرفرهنگ سیستم  ارزشی که در آن زندگی می کند  اهداف .انتظارات .استانداردها و الویت هایشان می باشد پس کاملا فردی بوده  وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی شان استوار است تعارف جدید تر کیفیت زندگی  را به صورت بین سطح انتظار ات  انسان ها و سطح   واقعیت ها عنوان می کنند که هر چه این اختلاف کمتر باشد کیفت زندگی بالاتر است. مرور پیشینه  پژوهش ها نشان می دهد که آموزش معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن  تأثیراتی   گوناگونی دارد.هنگامی که مراجعان اظهار می کنند که در زندگی هیچ معنی و مفهومی ندارند.که آنها پذیرفته اند که زندگی دارای معنی و  مفهوم است که نمی توانند   آن را پیدا کنند ، معلوم می شودواقعیت وجودی این است که افراد بیشتر معنا ده هستند تا معنا گیر. درمانگر وجودی آگاهی مراجعان را نسبت به این امر که هیچ مفهوم تفکیک ناپذیری در زندگی وجود ندارد ، افزایش می دهند. غالباً آنچه تحت بی معنایی گنجانده  می شود بیشتر در پی دیگر موضوعات نهایی از قبیل مرگ ، انزوا و آزادی می باشد.درمانگران وجودی می توانند به مراجعان کمک کنند تا از دفاع های اضطراب وبی معنایی آگاهی بیشتری پیدا کنند ،1 :nasbit2:astaks[3] :wang[4] :ford.L[5] :karson[6] : senescence[7] :sadok.kaplan[9] :franklتعداد صفحه : 177قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید