دانلود پایان نامه:ارزیابی اثرات محیط­ زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :محیط ­زیست

عنوان : ارزیابی اثرات محیط­ زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته

دانشگاه یـــزد

دانشکده منابع طبیعی و کویر­شناسی

گروه محیط ­زیست

 

پایان­نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی منابع طبیعی- محیط­زیست

 

ارزیابی اثرات محیط ­زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته

 

استادان راهنما:

دکتر فرهاد نژاد­کورکی

دکتر شراره پور­ابراهیم

مهرماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ارزیابی اثرات توسعه فرآیندی است که به تشخیص، شناسایی ، پیش­بینی، ارزیابی و کاهش اثرات پروژه­های توسعه می­پردازد. تعیین میزان اهمیت اثرات محیط­زیستی یکی از مهم­ترین دغدغه­های فرایند ارزیابی اثرات محیط­زیستی در طرح­ها و پروژه­ها می­باشد که عمدتاً به ماهیت چندمعیاره بودن این مسئله وابستگی دارد. در واقع اهمیت یک اثر محیط­زیستی را علاوه برشدت اثر، معیارهای متعدد دیگری می­سازند. در سال­های اخیر چند نوع از روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره برای ارزیابی اثرات توسعه پیشنهاد شده است. هدف از تحقیق حاضر استفاده از روش پرومته با درنظر گرفتن عوامل متعدد در تعیین اهمیت اثر در ارزیابی اثرات توسعه صنعت پتروشیمی با هدف بررسی کارایی این روش از خانواده روش­های فرارتبه­ای است. در این روند، پس از جمع آوری داده­های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی منطقه مورد مطالعه ، معیارهای مورد نظر در تعیین اهمیت اثر استخراج و میزان اهمیت آنها توسط ابزار پرسشنامه توسط کارشناسان پتروشیمی و سازمان­های مرتبط با استفاده از روش آنتروپی وزن­دهی شد. پس از تعیین طبقات اثرات محیط­زیستی ، هر معیار بر اساس وزنی که به خود اختصاص داده بود در یکی از این طبقات قرار گرفت. آنگاه مراحل اجرای روش پرومته شامل تشکیل ماتریس ارزیابی در دو فاز( ساختمانی و بهره­برداری)،  تعیین توابع برتری و انجام محاسبات در تابع­های برتری اجرا شد. آنگاه میزان مطلوبیت هر گزینه نسبت به گزینه­های دیگر با محاسبه جریان خالص اولویت­بندی به دست آمد. در نهایت گزینه­های موجود در هر فاز نسبت به یکدیگر رتبه­بندی شدند. همچنین گزینه­های رتبه­بندی شده، با نتایج حاصل از روش پاستاکیا مقایسه شدند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان­دهنده کارایی و تاثیر روش پرومته در ارزیابی اثرات توسعه در مقایسه با روش­های سنتی و معمول ارزیابی اثرات محیط­زیستی در ایران است.

کلمات کلیدی: ارزیابی اثرات توسعه، منطق فازی، صنعت پتروشیمی، روش فرارتبه­ای پرومته

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

 • کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  • مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
   • طرح مسئله: 2
  • ضرورت انجام تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………… 5
  • سوالات پژوهشی:…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
  • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7
  • فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
  • تاریخچه ارزیابی اثرات محیط­زیستی ……………………………………………………………………………………. 8
  • انواع روش­های ارزیابی اثرات محیط­زیستی در پروژه­ها و طرح­های توسعه……………………….. 10

1-7-1- روش فهرست­برداری:………………………………………………………………………………………………………… 10

 • چک­لیست­ها و ماتریس­های فعل و انفعالی: …………………………………………………………………… 11

1-7-3- شاخص­های محیط­زیستی: ……………………………………………………………………………………………… 11

1-7-4- روش­های تجربی: ……………………………………………………………………………………………………………… 12

 • مدل­های ریاضی: ……………………………………………………………………………………………………………. 12
 • فرآیند تصمیم­گیری:………………………………………………………………………………………………………………. 13
  • تعریف مسئله:…………………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعیین نیازمندی­ها:…………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعیین اهداف:……………………………………………………………………………………………………………………. 14
  • تعیین گزینه­ها:…………………………………………………………………………………………………………………. 14
  • تعیین معیارها:………………………………………………………………………………………………………………….. 14
  • انتخاب یک ابزار تصمیم­گیری:……………………………………………………………………………………… 15
  • ارزیابی گزینه­های موجود برای معیارها:……………………………………………………………………….. 16
  • اعتبار دادن به راه­حل موجود برای مسئله­ مورد بحث:……………………………………………… 16
 • ارزیابی اثرات توسط ماتریس فازی……………………………………………………………………………………….. 18
 • معرفی اجمالی روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره…………………………………………………………… 20

1-10-1-تصمیم­گیری چند­هدفه:………………………………………………………………………………………………… 21

1-10-2-تصمیم­گیری چند­شاخصه:…………………………………………………………………………………………….. 21

 • معرفی روش­های پرومته:…………………………………………………………………………………………………….. 22

1-11-1-اطلاعات مدل­سازی روش ترجیحی پرومته:………………………………………………………………….. 28

1-11-1-1- اطلاعات بین معیارها:……………………………………………………………………………………………….. 28

1-11-2- انواع روش­های رایج پرومته:………………………………………………………………………………………….. 29

1-11-2-1- رتبه­بندی بخشی پرومته- 1:  ………………………………………………………………………………… 29

1-11-2-2- رتبه­بندی کامل پرومته- 2:……………………………………………………………………………………… 30

1-11-3- نمودارهای گزینه ها:………………………………………………………………………………………………………. 31

1-11-4- مدل فعل و انفعالی دیداری گایا:…………………………………………………………………………………… 32

1-11-4-1- طرح گایا: ………………………………………………………………………………………………………………….. 32

1-11-4-2- نمایش گرافیکی گزینه­ها و معیارها:………………………………………………………………………… 33

1-11-4-3- تاثیر وزن­های موجود در روش پرومته  بر طرح گایا:……………………………………………… 34

1-11-6- پرومته- 5 روش چند­معیاره تحت محدودیت:…………………………………………………………….. 37

 • 7- فرآیند پرومته GDSS:……………………………………………………………………………………………… 38

فصل دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-1- سوابق علمی ………………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-1-1- مطالعات داخل کشور………………………………………………………………………………………………………. 46

2-1-2- مطالعات خارج از کشور……………………………………………………………………………………………………. 48

فصل سوم: مواد و روش ها……………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-1- نمودار جریانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 62

3-2- منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-2-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………….. 63

3-2-2- محیط فیزیکی وشیمیایی………………………………………………………………………………………………… 64

3-2-2-1- توپوگرافی……………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-2-2-2- هوا و اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-2-2-2-1- اقلیم:……………………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-2-2-2-2- دما……………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-2-2-2-3- بارندگی……………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-2-2-2-4- رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-2-2-2-5- باد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-2-2-2- حوزه آبریز و هیدرولوژی:……………………………………………………………………………………………. 70

3-2-2-3- سنگ و خاک:………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-2-3- محیط بیولوژیکی:……………………………………………………………………………………………………………… 71

3-2-3-1- مناطق حساس محیط­زیستی:…………………………………………………………………………………….. 71

3-2-3-2- گونه­های گیاهی:………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-2-3-2- حیات جانوری:……………………………………………………………………………………………………………… 71

3-2-4- وضعیت اقتصادی- اجتماعی:…………………………………………………………………………………………… 72

3-3- تولیدات مجتمع:…………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3-4- اطلاعات فنی واحدهای مختلف پتروشیمی اراک……………………………………………………………….. 73

3-4-1- مصارف تولیدات مجتمع:………………………………………………………………………………………………….. 73

3-4-2- خوراک مجتمع:………………………………………………………………………………………………………………… 74

3-5- دانش فنی و مراحل اجرای طرح:…………………………………………………………………………………………. 74

3-6- واحد های مجتمع:…………………………………………………………………………………………………………………. 75

 • – شرح واحد ها………………………………………………………………………………………………………………………. 76
  • شرح فرایند واحد الفین:…………………………………………………………………………………………….. 77

3-7-2-  شرح فرآیند واحد هیدروژناسیون بنزین پیرولیز :………………………………………………………… 78

3-7-3- شرح فرآیند واحد پلی‌اتیلن سبک خطی ……………………………………………………………………… 78

3-7-4- شرح فرایند واحد پلی اتیلن سنگین …………………………………………………………………………….. 79

3-7-5- شرح فرآیند واحد پلی‌پروپیلن (PP)   …………………………………………………………………………. 80

3-7-6- شرح  فرآیند واحد بوتادین  (BD)    …………………………………………………………………………. 80

3-7-7-  شرح فرآیند واحد اتیلن اکساید و اتیلن گلایکول (EO/EG)………………………………….. 81

3-7-8- شرح فرآیند واحد اتانل آمین………………………………………………………………………………………….. 82

3-7-9- شرح فرآیند واحد اسید استیک واستالدئید (AC/AA) ………………………………………….. 82

3-7-10- شرح  فرایند واحد وینیل استات (VA):……………………………………………………………………. 83

3-7-11-  شرح  فرایند واحد 2 اتیل هگزانول (2EH) …………………………………………………………… 84

3-7-12- شرح  فرایند واحد بخار……………………………………………………………………………………………………. 85

3-7-13- شرح فرایند واحد آب بدون املاح ………………………………………………………………………………. 85

3-7-14- شرح  فرایند واحد ET………………………………………………………………………………………………… 86

 • آلودگی­های مجتمع پتروشیمی اراک:…………………………………………………………………………………… 87
 • عملیات میدانی………………………………………………………………………………………………………………………. 87
 • ابزارها و نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………………… 87
 • چگونگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………… 87
 • مراحل اجرایی روش پرومته در ارزیابی اثرات محیط زیستی………………………………………….. 88

3-11-1-      انتخاب گزینه­ها:………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-11-2- انتخاب معیارها   ………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-11-3-      انتخاب مقیاس و کمّی سازی معیارها……………………………………………………………………….. 90

3-7-2-        کنترل هماهنگی ارزش­ها…………………………………………………………………………………………… 91

3-7-3-        وزن دهی معیارها……………………………………………………………………………………………………….. 91

 • ارزیابی اوزان برای(Wj) برای معیارها:………………………………………………………………………. 92
 • تعیین طبقات اثرات محیط­زیستی:…………………………………………………………………………… 93
 • تعیین دامنه­ی ارزش هر طبقه و مرز مربوط به هر طبقه……………………………………………… 93
 • رتبه بندی اثر فعالیت­ها براساس پرومته………………………………………………………………………. 94

3-12-9-1- مقایسه زوجی تمام گزینه ها با توجه به هر معیار:………………………………………………… 94

3-12-9-2- محاسبه درجه ارجحیت:………………………………………………………………………………………….. 94

3-12-9-3- محاسبه درجه ارجحیت چندشاخصه:…………………………………………………………………….. 97

3-12-9-4- ایجاد جریانات فرارتبه­ای:…………………………………………………………………………………………. 98

3-12-9-5- ایجاد جریان فرارتبه ای کل:……………………………………………………………………………………. 99

 • ماتریس پاستاکیا……………………………………………………………………………………………………………… 100

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………. 103

4-1- انتخاب اثرات محیط­زیستی از پروژه ارزیابی ساخت و بهره­برداری مجتمع پتروشیمی اراک 104

4-2- انتخاب معیارهای مناسب جهت بررسی اهمیت اثرات محیط­زیست در پروژه مجتمع پتروشیمی اراک    104

4-3- انتخاب مقیاس­های مناسب جهت کمی­سازی معیارها………………………………………………………. 105

 • کنترل هماهنگی ارزش­ها:…………………………………………………………………………………………………….. 107
 • بی­مقیاس کردن:……………………………………………………………………………………………………………………. 108
 • تعیین وزن معیارها:………………………………………………………………………………………………………………. 108
 • تعیین طبقات اثرات محیط­زیستی:…………………………………………………………………………………….. 109
 • طبقه­بندی اثرات بر اساس مدل پرومته……………………………………………………………………………… 110
  • مقایسه زوجی بین گزینه­ها:………………………………………………………………………………………….. 110

4-8-1- تعیین نوع شاخص و تابع مطلوب برای هر معیار:………………………………………………………… 110

 • محاسبه درجه ارجحیت:………………………………………………………………………………………………… 110
 • محاسبه جریانات فرارتبه­ای مثبت و منفی و جریان فرارتبه­ای کل:…………………………… 111
 • رتبه­بندی نهایی فاز ساختمانی:…………………………………………………………………………………….. 112
 • رتبه­بندی فاز ساختمانی و بهره­برداری در نرم­افزار Decision Lab:……………………………. 113
 • طبقه­بندی اثرات پروژه ساخت و بهره­برداری از مجتمع پتروشیمی اراک به روش پاستاکیا

جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

 • مقایسه نتایج طبقه بندی اثرات با روش پرومته با نتایج حاصل از روش پاستاکیا………… 123

فصل پنجم:بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………. 127

5-1- مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

5-2- مقایسه انواع روش­های معمول ارزیابی اثرات محیط­زیستی در ایران با روش پرومته:…….. 131

5-2-1- از معمول­ترین روش­های سنتی ارزیابی اثرات می­توان به موارد زیر اشاره کرد:…………. 131

5-2-2- سایر روش­های معمول در ایران:…………………………………………………………………………………….. 132

پیشنهادات:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 164

فهرست جداول

جدول1-1- جدول تصمیم­گیری…………………………………………………………………………………………………….. 21

جدول 1-2- تفاوت­های مدل­های تصمیم­گیری چندشاخصه و چندهدفه(عطایی، 1389)………. 22

جدول 1-3- داده­های پایه یک مسئله چندمعیاره………………………………………………………………………… 24

جدول 1-4- وزن­های اهمیت نسبی……………………………………………………………………………………………….. 28

جدول 3-1- توزیع ماهانه پارامترهای بارندگی در ایستگاههای هواشناسی محدوده مطالعاتی- بر حسب میلیمتر         67

جدول 3-2- متوسط بارندگی فصلی و درصد آن در محدوده مطالعاتی……………………………………… 68

جدول 3-3- مشخصات ماهانه و سالانه رطوبت نسبی در محدوده مطالعاتی_ بر حسب درصد.. 68

جدول 3-4- مشخصات دما در ایستگاههای هواشناسی محدوده مطالعاتی(بر حسب درجه سانتیگراد)  69

جدول 3-5-  پارامترهای باد غالب در ارتفاع 10 متری و متوسط سرعت باد و درصد حالت آرام باد در محدوده مطالعاتی(منطقه شازند)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

جدول 3-6- آبادی های شهرستان شازند………………………………………………………………………………………. 72

جدول 3-7-واحدهای فرآیندی و ظرفیت تولید آنها …………………………………………………………………… 75

جدول 3-8- معیارهای پیشنهادی صاحب نظران مختلف در تعیین اهمیت اثرات محیط­زیستی(خدابخشی،1389)     90

جدول 3-10- مخفف محیط‌های بررسی آثار محیط­زیستی……………………………………………………….. 100

جدول 3-11- معیارهای روش پاستاکیا……………………………………………………………………………………….. 101

جدول شماره 3-12- راهنمای شاخص‌های دامنه اثرات ماتریس پاستاکیا………………………………… 102

جدول 4-1- میانگین هندسی حاصل از پرسشنامه­ها در فاز ساختمانی……………………………………. 106

جدول 4-2- میانگین هندسی حاصل از پرسشنامه­ها در فاز بهره­برداری………………………………….. 107

جدول 4-3- کنترل هماهنگی ارزش­ها در فاز ساختمانی……………………………………………………………. 107

جدول 4-4- کنترل هماهنگی ارزش معیارها در فاز بهره­برداری………………………………………………… 108

جدول 4-5-  مراحل وزن­دهی معیارها در فاز ساختمانی……………………………………………………………. 108

جدول 4-6- اوزان نهایی معیارها در فاز ساختمانی…………………………………………………………………….. 109

جدول 4-7- مراحل محاسبه اوزان معیارها در فاز بهره­برداری…………………………………………………… 109

جدول4-8- اوزان نهایی در فاز بهره­برداری…………………………………………………………………………………… 109

جدول4-9- طبقات اثرات محیط­زیستی در فاز ساختمانی…………………………………………………………. 109

جدول 4-10- طبقات اثرات محیط­زیستی در فاز بهره­برداری……………………………………………………. 110

جدول 4-12- جریانات فرارتبه­ای مثبت، منفی وکل در فاز ساختمانی……………………………………. 110

جدول 4-13- جریانات فرارتبه­ای مثبت، منفی وکل در فاز بهره­برداری…………………………………… 111

جدول 4-14- مقایسه نتایج حاصل از روش پرومته با روش پاستاکیا در فاز ساختمانی………….. 112

جدول 4-15- مقایسه نتایج حاصل از روش پرومته با روش پاستاکیا در فاز بهره­برداری…………. 123

فهرست نمودارها

نمودار 3-1- نمودار گلباد اراک در سال 1389……………………………………………………………………………. 68

نمودار3 -2- جریان تولید و مصارف عمده محصولات مجتمع پتروشیمی اراک…………………………. 76

نمودار 4-1- اثرات گوناگون ناشی از طرح، بر قسمت­های مختلف محیط­زیست فاز ساختمانی. 121

نمودار 4-2- اثرات گوناگون ناشی از طرح، بر قسمت­های مختلف محیط­زیست فاز بهره­برداری 121

نمودار 4-3- آثار کلی مثبت و منفی طرح در فاز ساختمانی……………………………………………………… 122

نمودار 4-4- آثار کلی مثبت و منفی طرح در فاز بهره­برداری…………………………………………………….. 122

فهرست اشکال

شکل 1-1: طرح گایا………………………………………………………………………………………………………………………… 32

شکل 1-2: نمایش گزینه­ها و معیارها در طرح گایا……………………………………………………………………….. 33

شکل1- 3: بردار واحد وزن در مدل گایا………………………………………………………………………………………… 34

شکل 1-4: نتیجه تصمیم­گیری در طرح گایا…………………………………………………………………………………. 35

شکل 1-5 : مغز بشر………………………………………………………………………………………………………………………… 36

شکل 1-6- :تضاد بین تصمیم­گیران                                                                   41

شکل 1-7 : مروری بر فرآیند پرومته GDSS…………………………………………………………………………….. 41

شکل 1-8: نمایی از نرم­افزار DECISION LAB…………………………………………………………………… 42

شکل 1-9: خروجی­های نرم افزار……………………………………………………………………………………………………. 43

فلوچارت 3-1- فازهای مختلف ارزیابی اثرات محیط­زیستی…………………………………………………………. 62

شکل 3-1- مقایسه زوجی بین گزینه­ها و معیارهای مختلف در یک تصمیم چندمعیار…………… 62

شکل 3-2- موقعیت منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………. 64

شکل 3-2- موقعیت پتروشیمی نسبت به مناطق تحت حفاظت حساس…………………………………… 73

شکل 3- 3- انواع توابع روش پرومته……………………………………………………………………………………………… 96

فلوچارت 3-2- مراحل اجرایی روش پرومته در ارزیابی اثرات محیط­زیستی………………………………. 88

شکل4-1-رتبه­بندی گزینه­ها توسط پرومته در فاز ساختمانی……………………………………………………. 113

شکل4-2-رتبه­بندی گزینه­ها توسط پرومته در فاز بهره­برداری………………………………………………….. 114

شکل 4-3-رتبه­بندی بخشی گزینه­ها در فاز ساختمانی……………………………………………………………… 115

شکل4-4- رتبه­بندی بخشی گزینه­ها در فاز بهره­برداری…………………………………………………………… 116

شکل 4-5- رتبه­بندی کامل فاز ساختمانی………………………………………………………………………………….. 117

شکل4-6- رتبه­بندی کامل برای فاز بهره­برداری………………………………………………………………………….. 118

شکل 4-7-  نمایش دیداری طرح گایا در فاز ساختمانی…………………………………………………………….. 119

شکل4-8- نمایش دیداری طرح گایا در فاز بهره­برداری………………………………………………………………. 120

شکل 4-9- ماتریس پاستاکیا در فاز ساختمانی…………………………………………………………………………… 120

شکل 4-10- ماتریس پاستاکیا در فاز بهره­برداری……………………………………………………………………….. 121

فصل اول:

 کلیات

طرح مسئله:

در طول تاریخ، اثرات بشر بر روی محیط­زیست خود ناچیز بوده، اما طی 200 سال گذشته به ویژه پس از به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی، این اثرات به طور فزاینده­ای افزایش یافته است. هم اکنون جهان مواجه با یک بحران اکولوژیکی است که ابعاد آن روز به روز در حال گسترش می­باشد و هرچه زمان می­گذرد، ارزیابی و پایش علمی، تصویر دقیق و روشنتری از نشانه­های تخریب اکولوژیکی در سراسر کره­ زمین ارائه می­دهند(جعفری، 1380). صنعت نفت و پتروشیمی از مهم­ترین صنایع کشور ایران می­باشد. اولین بار صنعت پتروشیمی در آمریکا پا به عرصه وجود گذاشت و آمریکایی­ها اصطلاح پترو­کمیکال[1] را برای مواد خام حاصل از نفت معمول نمودند و سپس در اروپا و ممالک دیگر استفاده از مواد نفتی به عنوان مواد خام اولیه آغاز گردید. در ایران نیز برای اولین بار در سال 1343 شمسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته به شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد و فعالیت­های خود را در این زمینه از صنعت آغاز نمود. در واقع صنایع پتروشیمی در ایران قدمتی در حدود نیم قرن دارد( کیالان، 1392). صنایع پتروشیمی به طور بالقوه به عنوان یکی از بزرگترین منابع آلاینده محیط­زیست محسوب می­شوند. امروزه کنترل و کاهش اثرات آلودگی ناشی از صنایع پتروشیمی جهت حفاظت از محیط­زیست به عنوان یکی از مهم­ترین مسائل و دغدغه­های ملل جهان قرار گرفته است. مشکلات محیط­زیستی عمده این صنایع به ویژه در شرایط عدم رعایت ضوابط و استانداردهای محیط­زیستی پیامدهای مخاطره­آمیز را به همراه داشته و طبیعت زیستی و جوامع انسانی و نیز حیات­وحش را دچار اختلال می­نمایند.

ارزیابی اثرات محیط­زیست[2] به عنوان ابزاری برای برنامه­ریزی و مدیریت محیط­زیستی پروژه­های توسعه مطرح است(واترن، 2001). روش­های متعددی برای بررسی ارزیابی اثرات محیط­زیستی وجود دارد، برای انتخاب روش مناسب برای هر طرح باید به مجموعه­ای از شرایط و خصوصیات از قبیل مشخصات روش، خصوصیات محیط و ماهیت طرح توجه کرد (منوری،1384 . صالحی و مرادی، 1390). منظور از ارزیابی اثرات محیط­زیستی تشخیص و ارزش­گذاری سیستمی آثار بالقوه پروژه­ها، برنامه­ها، طرح­ها، خط­مشی­ها و قوانین بر روی اجزای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، فرهنگی و اقتصادی- اجتماعی محیط­زیست است. این مفهوم همچنین شامل برخی ملاحظات و اقدامات پیشنهادی برای تخفیف پروژه­ها و برنامه­ها هم هست. هدف نخستین از ارزیابی آثار محیط­زیستی ترغیب برنامه­ریزان و تصمیم­گیران به نگرش و توجه به محیط­زیست و در نهایت موفقیت در انجام اقداماتی است که از نظر محیط­زیستی سازگار باشد(اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1375).  ارزیابی اثرات محیط­زیستی در واقع فرآیندی شامل تشخیص، پیش­بینی، ارزیابی و تخفیف آثار بیوفیزیکی، اجتماعی و سایر اثرات مشابه به وجود آمده از توسعه­های پیشنهاد شده از سوی تصمیم­گیران و نیز کمیسیون­ها می­باشد(1999IAIA[3], ). این فرآیند برای اطمینان از این امر شکل می­گیرد که آثار ناشی از توسعه­های ایجاد شده قبل از اجرای آن به خوبی فهمیده شده و به حساب آید. این ارزیابی سبب می­شود که در هنگام اجرای طرح­های توسعه همه آثار و پیامدهای محیط­زیستی آن به واسطه وزن و یا سایر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شوند. اگر این مرحله به خوبی انجام شود، سود آن در همان مرحله طرح­ریزی مشخص خواهد شد. از دیگر مزایای این فرآیند آن است که سبب می­شود تصمیم­گیری بهتری در مورد طرح مورد نظر صورت پذیرد( کایا و کهرمان، 2011).

با توجه به اینکه توسعه و محیط­زیست دو موضوع جدایی­ناپذیر می­باشند ضروری است که با دستیابی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط­زیست، در کلیه برنامه­های توسعه حداقل خسارت به منابع و محیط­زیست وارد شود. اما عدم توجه به پیامدهای کوتاه­مدت و بلند­مدت پروژه­های مختلف، عمدتا سبب بروز مشکلات اساسی برای انسان و طبیعت خواهد شد(مخدوم، 1374 و 1382). ارزیابی آثار محیط­زیستی توسعه از جمله روش­های کارآمدی است که با شناسایی فعالیت­های پروژه و محیط­زیست منطقه مطالعاتی اقدام به شناسایی و کاهش آثار منفی می­نماید(جعفری و لطفی، 1383). این روش همچنین می­تواند به عنوان ابزاری برای برنامه­ریزی در دسترس مدیران، برنامه­ریزان و تصمیم­گیران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوان آثار بالقوه محیط­زیستی را که در اثر اجرای طرح­های عمرانی و صنعتی پدیدار می­شوند شناسایی کرده و با ارائه گزینه­های مختلف اقدام به حل آن نمود(صالحی و کریمی، 1386).

تعداد صفحه : 199

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید