پایان نامه:بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش ­آموزان با اختلال­ های یادگیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

عنوان : بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

 

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

بررسی ابعاد پردازش شناختی در
دانش­آموزان
با اختلال­های یادگیری

استاد راهنما

دکتر سیما شهیم

دکتر قربان همتی علمدارلو

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

 فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 7

1- 4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5- سوال­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6- تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………. 10

1-6-1- پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 10

1-6-2- اختلال یادگیری………………………………………………………………………………………………… 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهش­های پیشین

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2- سیرتحولی تاریخی اختلالات یادگیری………………………………………………………………………. 12

2-3- تعاریف اختلال یادگیری……………………………………………………………………………………………… 15

2-4-  مشکلات ویژه اختلال یادگیری………………………………………………………………………………… 18

2-4-1- نقص توجه…………………………………………………………………………………………………………. 18

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

2-4-2- پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-3- مشکلات هماهنگی حرکتی……………………………………………………………………………… 20

2-4-4- مشکلات اجتماعی…………………………………………………………………………………………….. 20

2-4-5-  اختلال خواندن………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-6- مشکلات زبان شفاهی……………………………………………………………………………………….. 22

2-4-7- اختلال نوشتن…………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-8- اختلال حساب…………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-9- مشکلات حافظه………………………………………………………………………………………………… 24

2-5- سبب شناسی اختلال یادگیری………………………………………………………………………………….. 25

2-5-1- عوامل عصب شناسی………………………………………………………………………………………… 26

2-5-2-عوامل ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………… 26

2-5-3- عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………… 27

2-5-4- تاخیر در تحول………………………………………………………………………………………………….. 27

2-6- شیوع اختلال یادگیری ویژه……………………………………………………………………………………….. 28

2-7- نظریات پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 28

2-7-1- نظریه اتیکنسون و شفرین……………………………………………………………………………….. 29

2-7-2- نظریه سطوح پردازش……………………………………………………………………………………….. 31

2-7-3- نظریه رمز دو گانه……………………………………………………………………………………………… 32

2-7-4- مدل پردازش توزیع موازی……………………………………………………………………………….. 33

2-7-5- مدل پیوندگرایی………………………………………………………………………………………………… 34

2-8- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 35

2-8-1- پردازش اطلاعات در افراد با اختلال یادگیری………………………………………………… 35

2-8-2- پردازش اطلاعات در افراد با نیازهای ویژه……………………………………………………….. 39

2-9- نتیجه­گیری از تحقیقات پیشین…………………………………………………………………………………. 40

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-2- طرح تحقیق و بیان متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….. 42

3-3- جامعه آماری، نمومنه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………. 43

3-4- تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………….. 44

3-4-1- پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 44

3-4-2- اختلال یادگیری………………………………………………………………………………………………… 44

3-5- ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-5-1- پرسشنامه پردازش شناختی…………………………………………………………………………….. 44

3-6- شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 52

3-7- روش تجزیه و تحلیل پژوهش…………………………………………………………………………………….. 53

 

فصل چهارم: نتایج پژوهش

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2- یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………… 55

4-3- یافته­های مربوط به سوالات پژوهش…………………………………………………………………………… 56

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 68

5-2- تحلیل سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 68

5-3- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………… 73

5-4- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 74

5-5- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………….. 74

5-6- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………… 75

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 76

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 80

 

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

 

 

فهرست جدول­ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره 3-1: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت……………………………… 43

جدول شماره 3-2: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مقطع تحصیلی………………….. 43

جدول شماره 4-1: یافته­های توصیفی ابعاد پرسشنامه پردازش شناختی………………………………. 56

جدول شماره 4-2: میانگین و خطای استاندارد کل ابعاد پردازش شناختی…………………………… 56

جدول شماره 4-3:  تحلیل واریانس اندازه­گیری مکرر ابعاد مقیاس پردازش شناختی………….. 57

جدول شماره 4-4: نتایج مقایسه میانگین­ها بر اساس آزمون  t وابسته

با تصحیح بون فرونی……………………………………………………………………………………………………………………. 58

جدول شماره 4-5: ضرائب همبستگی بین ابعاد مقیاس پردازش شناختی و سوالات هر بعد.. 59

جدول شماره 4-6: شاخص پایایی همسانی درونی ابعاد و کل مقیاس پردازش شناختی………. 62

جدول شماره 4-7: معناداری تعامل جنسیت و پایه تحصیلی در بعد شنوایی……………………….. 63

جدول شماره 4-8: نتایج تحلیل واریانس دو سویه در بعد پردازش شنوایی…………………………… 63

جدول شماره 4-9: نتایج تحلیل واریانس دو سویه (جنسیت و پایه تحصیلی پایه تحصیلی)

در بعد پردازش بینایی…………………………………………………………………………………………………………………. 64

جدول شماره 4-10: نتایج تحلیل واریانس دو سویه (جنسیت و پایه تحصیلی) در بعد پردازش متوالی 64

جدول شماره 4-11: معناداری اثر جنسیت و پایه تحصیلی در بعد پردازش مفهومی…………… 65

جدول شماره 4-12: نتایج تحلیل واریانس دو سویه(جنسیت و پایه تحصیلی)در بعد پردازش مفهومی 65

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره 4-13: نتایج تحلیل واریانس دو سویه(جنسیت و پایه تحصیلی)در بعد سرعت پردازش   66

جدول شماره 4-14: نتایج تحلیل واریانس دو سویه (جنسیت و پایه تحصیلی) در بعد توجه. 66

 

فصل اول

 

مقدمه

 

1-1-کلیات

 

تمام دانش­آموزان در سنین و دوره­های تحصیلی مختلف از نظر سطح یادگیری یکسان نبوده و بعضی از آن­ها به ویژه در سال­های اول تحصیل، شرایط همگون با گروه خود را از دست داده و رفتار آن­ها آموزگاران را مجبور  به  ارجاع به متخصصان می­کند (برادری، 1377؛ به نقل از محمدی، بهنیا و فرهبد، 1388). اگرچه این کودکان دارای ظاهر و هوش طبیعی هستند، لیکن در مدرسه هنگام آموزش خواندن، نوشتن و حساب  دچار مشکلات جدی می­شوند. واژه ” اختلالات یادگیری ” برای تبیین چنین مواردی، اولین بار توسط ساموئل کرک[1] در سال 1963 بکار برده شد. تقریبا نیمی از کودکانی که خدمات آموزش و پرورش ویژه دریافت می­کنند و حدود 5 درصد از کل جمعیت مدارس دولتی به عنوان اختلال یادگیری شناخته شده­اند (لیون[2]، 1996). و معمولا نسبت آن در پسران بیشتر از دختران و سه تا چهار برابر بیشتر است. مشکل هر فرد دارای  اختلال یادگیری منحصر به فرد است که ترکیب و سطوح مختلفی از مشکلات و سختی­ها را نشان می­دهد. یکی از ویژگی­های مشترک افرادی که در یادگیری دچار اختلال هستند، حوزه­های نابرابر توانایی­هاست. اصطلاح اختلال یادگیری به یک اختلال نوروبیولوژیکی در یک یا بیشتر فرایندهای روانشناختی پایه مربوط به فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری گفته می­شود. این شرایط که ممکن است بر توانایی شخص در صحبت کردن، گوش دادن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی تاثیر بگذارد، به علت کارکرد نابهنجار مغز بوجود می­آید (لرنر و جونز[3]، 2008). به دلیل کارکرد بد مغز، کودکان مبتلا به اختلال یادگیری اطلاعات را به شیوه­ای متفاوت از کودکان عادی دریافت  و  پردازش می­کنند (بشرپور، عیسی زادگان و احمدیان، 1391).

یکی از بارزترین ویژگی­های انسان و متمایز کننده وی از حیوانات، شناخت و تفکر اوست. انسان نه تنها به ادراک مستقیم از جهان دست می­زند بلکه دارای توانایی­هایی برای دریافت و پردازش اطلاعات است و این توانایی نیز به مدد تحول و تکامل ساختمان عصبی بسیار منظم و در عین حال پیچیده انسان است، که در جریان تکوین فرد حاصل شده است (مقدم، استکی، سعادت و کوشکی، 1389). وجود هر گونه نارسایی یا نقص در پردازش اطلاعات می تواند منجر به رفتارهای ناسازگارانه، مشکلات تحصیلی و دشواری در پرداختن به امور روز مره شود.

 

 

1-2- بیان مسئله

 

بسیاری از کودکان با مشکلات تحصیلی در مدرسه رو به رو هستند که این امر گاهی به شکست تحصیلی و ترک تحصیل منجر می­شود. مساله ناتوانی در درک و یادگیری مطلوب برخی مطالب آموزشی در برخی از دانش­آموزان و دانشجویان در سال­های اخیر به طور فوق­العاده­ای مورد توجه متخصصان و کارشناسان تعلیم و تربیت قرار گرفته است (افروز، 1385؛ به نقل از برقی ایرانی، شقاقی و صادقیان، 1389).

در واقع اصطلاح ” اختلالات یادگیری ” اختلالات نوروبیولوژیکی خاصی هستند که بر توانایی مغز در ذخیره، پردازش اطلاعات یا برقراری ارتباط تاثیر می­گذارند. وازرت آموزش و پرورش آمریکا در گزارش 1994 اعلام داشت که بیش از 4 درصد تمام دانش­آموزان دبستانی به خدمات ویژه در زمینه یادگیری نیاز داشته­اند و 2/54 درصد از این کودکان برخوردار از  برنامه­های آموزش ویژه و انواع آن در مدارس عادی بوده­اند (سیف نراقی و نادری، 1389). مطالعات و پژوهش­های انجام شده، ارتباط زیادی را بین شکست تحصیلی، ترک تحصیل، بزه دیدگی و بزهکاری و ناتوانی­های یادگیری بیان کرده و اهمیت موضوع را در اقدامات به موقع و پیشگیرانه پیشنهاد می­کنند. متاسفانه همه ساله صدها نفر از کودکانی که نارسایی­های آموزشی دارند، به علت عدم دسترسی به کمک­های مناسب و به علت اینکه مسائل آموزش آن­ها به خوبی شناخته نشده، تحت درمان لازم قرار نمی­گیرند و این امر راه را برای فرار از مدرسه، ترک تحصیل و ورود به دنیای بزهکاری باز می­کند (مقیمی آذری 1379؛ به نقل از شریف و همکاران، 1385).

ما همه چیز را در جهان از طریق حواس بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی یاد می­گیریم. اطلاعاتی که از طریق حواسمان می­گیریم بر درستی عملکرد مناطقی از مغز متکی هستند که پس از تفسیر اطلاعات و ایجاد مفهوم از آن، به دانش موجود اتصال پیدا می­کنند. این اطلاعات برای نیاز پردازش ذخیره می­شوند و اغلب به برخی از انواع خروجی­ها مانند نوشتن، زبان یا عملکرد تبدیل می­شوند. اختلال در پردازش اطلاعات نقص در توانایی فرد در استفاده موثر از اطلاعات جمع آوری شده بوسیله حواس است، که نتیجه از دست دادن شنوایی، اختلال در بینایی، اختلال نقص توجه یا نقص شناختی یا فکری نیست (مرکز ملی اختلال یادگیری[4]، 2008-1999) . حوزه متعدد پردازش اطلاعات که برخی دارای همپوشی هستند می­تواند موفقیت تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهد. اختلالات پردازش اطلاعات به عنوان نوع خاصی از اختلال یادگیری در بسیاری از افراد با اختلال یادگیری دیده می­شود و اغلب به توضیح اینکه چرا یک فرد مشکلاتی در یادگیری و عملکرد دارد، کمک می­کند. عدم توانایی در پردازش صحیح اطلاعات می­تواند منجر به مشکلات تحصیلی، اعتماد به نفس کم و عقب نشینی و سرخوردگی در موقعیت­های اجتماعی شود (مرکز ملی اختلال یادگیری، 2008-1999). از ابزارهایی که برای سنجش پردازش اطلاعات در اختلال یادگیری بکار می­رود، پرسشنامه پردازش شناختی[5] می­باشد. این پرسشنامه توسط کروز[6] برای کمک به روند تشخیص افتراقی و غیرسوگیرانه اختلال یادگیری دانش آموزان تهیه شده است (کروز، 1999). هدف از این پرسشنامه ارائه  نمره­ای از پردازش اطلاعات و  یا سبک­های یادگیری دانش­آموزان است، که نشانگر ابزاری مناسب برای جمع آوری اطلاعات از والدین در مورد مهارت­های یادگیری و تفکر فرزندان می­باشد. مشخص شده است که این پرسشنامه می­تواند روایی افتراقی زیرگروه­های خاص اختلال یادگیری و ترویج درک واضح­تر از اختلال یادگیری همراه با مداخلات آموزشی مناسب­تر را بدست بدهد. مدل پردازش اطلاعات انتخاب شده برای پرسشنامه پردازش شناختی، شامل 6 حوزه عمومی (پردازش شنوایی[7]، پردازش بینایی[8]، سرعت پردازش[9]، توجه[10]، پردازش متوالی/منطقی[11]، پردازش مفهومی/انتزاعی[12]) است که هرکدام بر اساس نظریه­های پژوهشی یادگیری و شناخت می­باشند (فاست[13]، 2002). سرعت پردازش یعنی اینکه مغز با چه سرعتی قادر به عمل یا عکس العمل در موقعیت­های مختلف است (کروز، 1999) و بر چگونگی سازماندهی اطلاعات توسط مغز، توانایی تمرکز بر روی چیزهای مهم و نادیده گرفتن چیزهای کم اهمیت­تر تاثیر می­گذارد و همچنین به مغز اجازه می­دهد که  به تغییر از یک فعالیت به فعالیت دیگر بپردازد. راه­های بسیاری وجود دارد که مغز اطلاعات را دریافت کند، بیشترین راه دریافت اطلاعات در مدرسه از طریق ورودی­های بینایی و شنوایی است. پردازش بینایی و شنوایی فرآیندهای تشخیص و تفسیر اطلاعات از طریق دیدن یا شنیدن است و اختلال پردازش بینایی اشاره به ناتوانی در درک اطلاعات گرفته شده توسط مغز است که  از مشکلات مربوط به بینایی یا وضوح دید متفاوت است. مشکلات پردازش بصری بر چگونگی تفسیر یا پردازش اطلاعات توسط مغز اثر می­گذارد. اختلال پردازش شنوایی است از مشکلات مربوط به شنوایی مانند ناشنوایی یا کم شنوایی متفاوت است. مشکلات پردازش شنوایی آنچه را که توسط گوش شنیده می­شود را تحت تاثیر قرار نمی­دهد اما بر چگونگی تفسیر یا پردازش توسط مغز تاثیر می­گذارد. نقص پردازش شنیداری می­تواند به طور مستقیم با گفتار و زبان تداخل ایجاد کند و بر تمامی زمینه­های یادگیری تاثیر بگذارد به ویژه خواندن و هجی کردن. هنگامی که آموزش در مدرسه اساسا بر پایه زبان گفتاری باشد فرد مبتلا به اختلال پردازش شنیداری ممکن است مشکلات جدی در فهم درس­ها یا دستورها داشته باشد. پردازش مفهومی مشتمل بر درک الگوهای کلی و مفاهیم اساسی برای استفاده در تفکر سطح بالا، خلاقیت و استدلال است (کروز، 1999). پردازش متوالی به طور کلی مغز به عنوان سیستم بایگانی جزئیات، به شکلی در نظر گرفته شده که بسیار شبیه به یک کامپیوتر است که اطلاعات را سازماندهی و ذخیره می­کند، آن شامل توانایی یادگیری، حفظ کردن، سازماندهی و بیان اطلاعات دقیق و خاص از جمله حقایق، ارقام و فرمول­ها است. توجه به معنای محدودیت در پردازش ادراکی و تولید پاسخ می­باشد، به منظور توجه به یک محرک محرک­های دیگر نادیده گرفته می­شوند (ساترز[14]، 1996؛ به نقل از لوتز و هویت[15]، 2003).

توانایی­ پردازش اطلاعات برای پاسخ­دهی اثر بخش به موقعیت­ها، تسهیل یادگیری، رفتار اجتماعی و کارکردهای روزمره شخص مهم می­باشد و اختلال در هر کدام از این حوزه­ها می­تواند باعث بروز مشکلاتی در زمینه­ی تحصیلی و زندگی اجتماعی شود بنابراین بررسی ناتوانی حوزه­های پردازش اطلاعات در کودکان با اختلال یادگیری دارای اهمیت اساسی می­باشد. علی­رغم اهمیت این نوع مقیاس در شناسایی و تشخیص مشکلات حوزه­های پردازش شناختی کودکان با اختلال یادگیری استفاده از این ابزار در جامعه پژوهشی و آموزشی کشور انجام نشده است.

با توجه به موارد فوق، مسئله اصلی در پژوهش حاضر بررسی مشکلات حوزه­های پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری می­باشد و محقق ضمن بررسی این مشکلات با استفاده از ابعاد پرسشنامه پردازش شناختی، به بررسی خصوصیات روان­سنجی این ابزار جهت کاربرد گسترده­تر آن در جامعه ایرانی اقدام می­کند.

[1]. Samuel Kirk

[2]. Lyon

[3]. Lerner & Johns

[4]. National Center for Learning Disabilities

[5]. Cognitive Processing Inventory

[6]. Crouse

[7]. Auditory Processing

[8]. Visual Processing

  1. Speed Processing

[10]. Attention

[11]. Sequential/Rational  Processing

[12]. Conceptual/Abstract  Processing

[13]. Fassett

[14]. Sathers

[15]. Lutz & Huitt

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید