دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل

 

عنوان

بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

( مطالعه موردی برند چیکا)

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا شجاعی

 

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

تیر ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان.........................................................................................................................................................صفحهفصل اول : کلیات تحقیق1 1-مقدمه.........................................................................................................................................................22-1بیان مساله..................................................................................................................................................33-1ضرورت و اهمیت انجام تحقیق..................................................................................................................54-1 پیشینه تحقیق..........................................................................................................................................65-1 اهداف تحقیق.........................................................................................................................................116-1 سوالات تحقیق.......................................................................................................................................117-1 فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................118-1 روش تحقیق...........................................................................................................................................139-1 روش جمع آوری اطلاعات......................................................................................................................1410-1 جامعه آماری.........................................................................................................................................1411-1 نمونه آماری..........................................................................................................................................1412-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................................1513-1 قلمرو تحقیق........................................................................................................................................1514-1 شرح واژگان.........................................................................................................................................15فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق1-2 مقدمه......................................................................................................................................................182-2 علامت تجاری.........................................................................................................................................193-2 نام تجاری................................................................................................................................................194-2 نشان تجاری............................................................................................................................................195-2 دیدگاههای مختلف درباره نام تجاری....................................................................................................196-2 فلسفه نام تجاری....................................................................................................................................237-2 نقش و اهمیت نام تجاری........................................................................................................................328-2 دلایل اهمیت نام تجاری.........................................................................................................................379-2 ابعاد نام تجاری.......................................................................................................................................4010-2 تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری...............................................................................................4211-2 تصویر ذهنی و ویژگی های ذهنی در مورد یک نام تجاری................................................................4312-2 تاریخچه و مدیریت نام تجاری............................................................................................................4513-2 ویژگی های نام  های تجاری قدرتمند................................................................................................ 4814-2 تدوین استراتژی نام تجاری.................................................................................................................501-14-2 تدوین استراتژی نام تجاری از دیدگاه کاتلر.................................................................................512-14-2 استراتژی های نام گذاری محصولات از دیدگاه روستا و همکاران................................................541-2-14-2 انواع استراتژی های نام گذاری محصولات...............................................................................5415-2استراتژی های نام گذاری تجاری.........................................................................................................561-15-2 راهبرد محصول- نام تجاری..........................................................................................................571-1-15-2 مزایا و معایب راهبرد محصول- نام تجاری...............................................................................582-15-2 راهبرد خط- نام تجاری..................................................................................................................601-2-15-2 مزایا و معایب راهبرد خط- نام تجاری......................................................................................603-15-2 راهبرد دامنه- نام تجاری...............................................................................................................611-3-15-2 مزایا و معایب راهبرد دامنه- نام تجاری...................................................................................624-15-2 راهبرد چتر-نام تجاری...................................................................................................................621-4-15-2 مزایا و معایب راهبرد چتر- نام تجاری.....................................................................................635-15-2 راهبرد منبع- نام تجاری................................................................................................................641-5-15-2 مزایا و معایب راهبرد منبع- نام تجاری....................................................................................646-15-2 راهبرد حمایت – نام تجاری............................................................................................................651-6-15-2 مزایا و معایب راهبرد حمایت- نام تجاری.................................................................................6616-2 مقدمه ای در رابطه با توسعه نام تجاری..............................................................................................6717-2 نظریه طبقه بندی.................................................................................................................................6818-2 انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی...................................................................................................701-18-2 نگرش کلاسیک...............................................................................................................................702-18-2 نگرش نمونه اولیه............................................................................................................................703-18-2 نگرش الگو.......................................................................................................................................7119-2 توسعه نام تجاری.................................................................................................................................721-19-2 مفهوم کلی توسعه نام تجاری.........................................................................................................722-19-2 تعاریف توسعه نام تجاری...............................................................................................................733-19-2 طبقه بندی توسعه نام تجاری.........................................................................................................744-19-2 مزایا و معایب استراتژی توسعه نام تجاری....................................................................................7620-2 نگرش مصرف کننده و نحوه شکل گیری آن......................................................................................801-20-2 نگرش و ابعاد آن.............................................................................................................................812-20-2 عناصر نگرش...................................................................................................................................8221-2 فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کننده................................................................................8522-2 کارکردهای نام تجاری..........................................................................................................................871-22-2 ابعاد کارکردی نام تجاری................................................................................................................882-22-2 تاثیر کارکردهای نام تجاری بر واکنش مصرف کننده....................................................................9023-2 اندازه گیری ذهنیت و برداشت های نام تجاری..................................................................................921-23-2 رویکردهای ساختار یافته...............................................................................................................922-23-2 رویکردهای کمتر ساختار یافته......................................................................................................9324-2 ارزیابی مصرف کننده از توسعه نام تجاری.........................................................................................9425-2 تصمیم درباره توسعه نام تجاری..........................................................................................................9626-2 متغییر های تحقیق..............................................................................................................................981-26-2 متغییر های وابسته تحقیق............................................................................................................982-26-2 متغییر های مستقل تحقیق............................................................................................................9927-2 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................1051-27-2 تحقیقات داخلی...........................................................................................................................1052-27-2 تحقیقات خارجی..........................................................................................................................11628-2 چهارچوب مدل مفهومی تحقیق.......................................................................................................12329-2 معرفی نام تجاری محصولات غذایی چیکا........................................................................................125فصل سوم: روش تحقیق1-3 مقدمه...................................................................................................................................................1302-3 روش تحقیق.........................................................................................................................................1301-2-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف.................................................................................................1312-2-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش.................................................................................................1313-3 مدل پیشنهادی تحقیق.......................................................................................................................1324-3 جامعه آماری.........................................................................................................................................1345-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری...........................................................................................................1346-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات...........................................................................................................1357-3 روایی و پایایی پرسشنامه....................................................................................................................1401-7-3 تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه...................................................................................................1421-1-7-3 تحلیل پایایی پرسشنامه...........................................................................................................1422-1-7-3 تحلیل روایی پرسشنامه............................................................................................................1438-3 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری................................................................................................1441-8-3 آزمون های آماری مورد استفاده....................................................................................................1451-1-8-3 تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن..............................................................................................1452-1-8-3مدل لیزرل...................................................................................................................................146فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها1-4 مقدمه...................................................................................................................................................1522-4 تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................................................1531-2-4 تحلیل داده های جمعیت شناختی................................................................................................1531-1-2-4 متغییر سن پاسخ دهندگان.......................................................................................................1531-1-1-2-4 تحلیل تاثیر سن بر نگرش مصرف کننده............................................................................1552-1-2-4 متغییر تحصیلات پاسخ دهندگان.............................................................................................1561-2-1-2-4 تحلیل تاثیر تحصیلات بر نگرش مصرف کننده...................................................................1583-1-2-4 متغییر جنسیت پاسخ دهندگان................................................................................................1591-3-1-2-4 تحلیل تاثیر جنسیت بر نگرش مصرف کننده.....................................................................1604-1-2-4 متغییر درآمد پاسخ دهندگان...................................................................................................1611-4-1-2-4 تحلیل تاثیر درآمد بر نگرش مصرف کننده.........................................................................1623-4 تحلیل استنباطی داده ها....................................................................................................................1631-3-4 مقایسه میزان شناخته بودن سایر برندها در بین مشتریان برند چیکا........................................1632-3-4 آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت اولویت بندی ویژگی های محصول...................................1653-3-4 تحلیل وضعیت موجود....................................................................................................................1661-3-3-4 آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول.............................................................................1662-3-3-4 آزمون میانگین رضایتمندی از ویژگی های محصول................................................................1673-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده................................................................1684-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده.................................................................1705-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش مصرف کننده..............................................................1716-3-3-4 آزمون میانگین ابعاد/ عوامل متغییر های تحقیق.....................................................................1727-3-3-4 تحلیل عاملی اکتشافی..............................................................................................................1741-7-3-3-4 متغییر تناسب ادراک شده...................................................................................................1742-7-3-3-4 متغییر کیفیت ادراک شده...................................................................................................1773-7-3-3-4 متغییر نگرش مصرف کننده.................................................................................................1794-3-4 مدل های اندازه گیری....................................................................................................................1811-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای تناسب ادراک شده.............................................................1812-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای کیفیت ادراک شده..............................................................1833-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر درونزای نگرش مصرف کننده...........................................................1855-3-4 بررسی مدل های ساختاری تحقیق................................................................................................1871-5-3-4 مدل اول- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح متغییر های اصلی........................1882-5-3-4 مدل دوم- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح ابعاد متغییر های اصلی...............1894-4 بررسی و تست فرضیه های تحقیق....................................................................................................1925-4 ماتریس اهمیت- وضعیت موجود متغییر های برونزا و درونزا...........................................................196فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات1-5 مقدمه...................................................................................................................................................1992-5 بررسی نتایج تحلیل استنباطی داده ها..............................................................................................2003-5 بررسی فرضیات تحقیق.......................................................................................................................2014-5 مدل تحقیق..........................................................................................................................................2065-5 مقایسه نتایج حاصل با مدل های ذکر شده در پیشینه تحقیق.........................................................2076-5 پیشنهادات مدیریتی...........................................................................................................................2097-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده.......................................................................................................2108-5 محدودیت های تحقیق........................................................................................................................211منابع و مآخذالف- منابع فارسی........................................................................................................................................212ب- منابع لاتین............................................................................................................................................215پیوستها.........................................................................................................................................................219 فهرست نمایشگرهاعنوان..........................................................................................................................................................صفحهنمایشگر1-1: مدل مفهومی تحقیق...............................................................................................................12نمایشگر1-2: مزایای نام تجاری....................................................................................................................38نمایشگر2-2: منشور هویت نام تجاری.........................................................................................................42نمایشگر3-2: تصویر ذهنی از نام تجاری......................................................................................................44نمایشگر4-2 استراتژی برای نام تجاری........................................................................................................53نمایشگر5-2 روش های نامگذاری.................................................................................................................56نمایشگر6-2 راهبرد محصول- نام تجاری.....................................................................................................58نمایشگر7-2 راهبرد دامنه- نام تجاری.........................................................................................................61نمایشگر8-2 راهبرد چتر- نام تجاری...........................................................................................................63نمایشگر9-2 راهبرد منبع- نام تجاری..........................................................................................................65نمایشگر10-2 راهبرد حمایت- نام تجاری...................................................................................................66نمایشگر11-2 مدل مورد استفاده پایان نامه اشکان نژاد..........................................................................106نمایشگر12-2 مدل مورد استفاده پایان نامه کردرستمی..........................................................................107نمایشگر13-2 مدل مورد استفاده پایان نامه جلالی..................................................................................110نمایشگر14-2 مدل مورد استفاده پایان نامه جباری.................................................................................113نمایشگر15-2 مدل مفهومی توسعه نام تجاری در صنعت هتلداری.........................................................122نمایشگر16-2 مدل مفهومی تحقیق دیوید جیمز......................................................................................123نمایشگر1-3 مدل مفهومی تحقیق حاضر...................................................................................................133نمایشگر2-3 مولفه ها و سوالات تحقیق.....................................................................................................137نمایشگر3-3 آزمون اعتبار متغییر های تحقیق.........................................................................................143نمایشگر1-4 توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان...........................................................................153نمایشگر2-4 درصد توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان................................................................154نمایشگر3-4 خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف سن پاسخ دهندگان...................................155نمایشگر4-4 خلاصه آزمون تعقیبی توکی برای نشان دادن اختلاف سطوح مختلف سن به صورت دو به دو................................................................................................................................................................. 155نمایشگر5-4 توزیع فراوانی متغییر تحصیلات...........................................................................................156نمایشگر6-4 درصد توزیع فراوانی متغییر تحصیلات................................................................................157نمایشگر7-4 خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف تحصیلات......................................................158نمایشگر8-4 توزیع فراوانی متغییر جنسیت..............................................................................................159نمایشگر9-4 درصد توزیع فراوانی متغییر جنسیت...................................................................................159نمایشگر10-4 میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش مصرف کننده در جوامع مختلف( مردو زن)........160نمایشگر11-4 خلاصه آزمون t برای سطوح مختلف جنسیت( مرد و زن)................................................160نمایشگر12-4 توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان.....................................................................161نمایشگر13-4 درصد توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان.........................................................162نمایشگر14-4 خلاصه آزمونANOVA برای سطوح مختلف درآمد..........................................................163نمایشگر15-4 مقایسه برند هانی................................................................................................................163نمایشگر16-4 مقایسه برند تیکا.................................................................................................................164نمایشگر17-4 مقایسه برند الیکا................................................................................................................164نمایشگر18-4 مقایسه برند مائده...............................................................................................................164نمایشگر19-4 فرضیه آماری برای آزمون فریدمن.....................................................................................165نمایشگر20-4 اولویت بندی شاخص ها......................................................................................................166نمایشگر21-4 آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول......................................................................167نمایشگر22-4 آزمون میانگین رضایت از ویژگی های محصول.................................................................168نمایشگر23-4 آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده..........................................................169نمایشگر24-4 آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده..........................................................171نمایشگر25-4 آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش...............................................................................172نمایشگر26-4 آزمون میانگین ابعاد متغییر های تحقیق...........................................................................173نمایشگر27-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر تناسب ادراک شده............................................................174نمایشگر28-4 کل واریانس تبیین شده متغییر تناسب ادراک شده.........................................................175نمایشگر29-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر تناسب ادراک شده.................................................176نمایشگر30-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر کیفیت ادراک شده...........................................................178نمایشگر 31-4 کل واریانس تبیین شده متغییر کیفیت ادراک شده........................................................178نمایشگر32-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر کیفیت ادراک شده................................................178نمایشگر33-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر نگرش مصرف کننده.........................................................179نمایشگر34-4 کل واریانس تبیین شده متغییر نگرش مصرف کننده.......................................................180نمایشگر35-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر نگرش مصرف کننده..............................................180نمایشگر36-4 مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت استاندارد....................................182نمایشگر37-4 مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت ضرایب معناداری........................183نمایشگر38-4 مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت استاندارد....................................184نمایشگر39-4 مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت ضرایب معناداری........................185نمایشگر40-4 مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت استاندارد..................................186نمایشگر41-4 مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت ضرایب معناداری......................187نمایشگر42-4 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد........................................................................188نمایشگر43-4 مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری............................................................189نمایشگر44-4 مدل تاثیر 4 عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت استاندارد.......................................................................................................................................................190نمایشگر45-4مدل تاثیر 4 عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت ضرایب معنادار...........................................................................................................................................................191نمایشگر46-4 مقادیر ضرایب بتا و t برای هر یک از فرضیه ها.................................................................192نمایشگر47-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر تناسب ادراک شده.............196نمایشگر48-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر کیفیت ادراک شده.............197نمایشگر49-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر نگرش مصرف کننده...........197نمایشگر1-5 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده....................................................209  فصل اولکلیات تحقیق 1-1.مقدمه : در بسیاری از کشورها، امروزه نام های تجاری در زمره اصلی ترین سرمایه های سازمانی به شمار می آید و به همین جهت مدیریت نام های تجاری یکی از جایگاههای مدیریتی در ساختار سازمان های امروزی بوده و تحت حمایت ویژه مدیریت ارشد است. ولی نام های تجاری پاسخ به تمامی مشکلات بشریت نبوده و قادر نیستند با ایجاد انقلابی در کسب و کارهای در هم شکسته و رو به فنا، آنها را به یکباره به برتری برسانند و هیچ کسب و کاری نمی تواند با بهره گیری از آن یک شبه ره صد ساله طی کند. در گذشته، دنیای نام های تجاری تنها مورد توجه مدیران ارشد بود، در حالی که امروزه این نگرش تغییر یافته و توجه به خلق و توسعه نام های تجاری ارزشمند، اولویت اول تمامی کسب و کارهاست. بسیاری از شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ فعال در عرصه های گوناگون بازار، استراتژی نام تجاری را به عنوان جوهره اصلی استراتژی کسب و کار خود بنا نهاده و بر آن تکیه می کنند. از طرفی با افزایش پیچیدگی و عدم اطمینان در محیط بازارهای فوق رقابتی امروز، شرکتها برای حفظ بقا و سودآوری خود، به سمت تکنیک های تعمیم نام تجاری روی آورده اند. لذا مدیران بسیاری از شرکتها هنگام ارائه محصول جدید خود نسبت به کسب وفاداری مشتریان به برند خود سرمایه گذاری نموده و از استراتژی نام تجاری خود برای تولید و فروش محصولات فعلی و همچنین محصولات جدید خود در آینده استفاده می­نمایند. محصولات غذایی چیکا  ، به عنوان یکی از برندهای پیش رو در امر تولید مواد غذایی و برند شناخته شده نزد مردم، با تأمل و تعمق بیشتری به ارائه محصولات وتوسعه نام تجاری خودنگریسته و با هدف کسب جایگاه در بازارهای جهانی،قصد دارد تا تاثیرتعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کنندگان خود را مورد بررسی قرار دهد.گزارش این پژوهش در پنج فصل ارائه می شود.فصل اول شامل بیان مساله، سوالات اصلی و فرعی، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق و واژگان تخصصی می­باشد.فصل دوم ضمن توضیح مباحث نام تجاری و استراتژی­های نام گذاری تجاری و مزایا و معایب هرکدام و ویژگی های نام های تجاری قدرتمند، به توضیحاتی در مورد نگرش مصرف کننده، نحوه شکل گیری و ابعاد و عناصر آن، همچنین، تصویر ذهنی در مورد یک نام تجاری، فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کنندگان و انواع دیدگاهها در مورد طبقه بندی، دیدگاههای مختلف در رابطه با تعریف توسعه نام تجاری، انواع روش های توسعه، تعریف کامل متغییرهای مورد مطالعه در مدل انتخاب شده و در نهایت معرفی کامل شرکت چیکا پرداخته شده است.فصل سوم شامل چگونگی گردآوری داده ها(از طریق پرسشنامه)و روشهای تجزیه و تحلیل آنهاست.در فصل چهارم به تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روشهای آماری توصیفی(میانگین و. . . )و استنباطی(مدل معادلات ساختاری و ...) پرداخته شده است ونهایتا در فصل پنجم نتایج حاصل از این تحقیق به همراه پیشنهادات ارائه می شوند.تعداد صفحه : 281قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید