دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبانشناسی همگانی

عنوان : بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد تهران مرکزی

دانشکده زبان‌های خارجی

گروه زبانشناسی همگانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A.)

 

عنوان:

 

بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

 

 

استاد راهنما:

 

سرکار خانم دکتر فروغ کاظمی

 

تابستان  : ١٣۹٣

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی کتاب‌ درسی زبان انگلیسی سال سوم دوره دبیرستان در ایران پرداخته و با بهره‌گیری از روش تحلیل گفتمان، مسئله تساوی جنسیتی و چگونگی باز نمایی آن را در این کتاب‌ به چالش می‌کشد. تحلیل واژگانی و محتوایی متن و تصاویر در این کتاب‌ به وسیله‌ی روش فرکلاف صورت گرفته است. این یافته‌ها  در سه سطح بافت، زمینه و متن دسته بندی شد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل کمی دلالت بر وجود نابرابری و تبعیض جنسیتی در کتاب‌ بررسی شده داشته‌اند. نتایج تحلیل محتوایی کتاب‌ نیز حاکی از  تبعیض جنسیتی با رویکردهای سنتی بوده است. نسبت اسامی خاص، گروه‌های اسمی و ضمائر بکار رفته به ترتیب در مورد مردان پنج و در مورد زنان یک است. نقش و حضور پررنگ مردان و نگاه نابرابر و تبعیض‌آمیز به زنان، چه از لحاظ کمی و کیفی کاملا ملموس بوده و عدم حضور و یا حضور کمرنگ زنان بر واقعیتی فرهنگی ـ اجتماعی مبتنی بر باور‌های سنتی صحه گذاشت که در آن، مرد جنس برتر و زن جایگاهی پایین‌تر و به عنوان جنس دوم  قرار دارد. در پایان تمهیداتی برای تعدیل وضع موجود ارائه گردید.

 

فهرست مطالب

چکیده:. ‌ج

 

فصل اول – کلیات پژوهش:. 1

1-1- مقدمه. 2

١-٢- بیان مسئله:. 3

١-٣ متغیرهای تحقیق. 5

١-۴ اهمیت و هدف پژوهش. 5

١-۵ پرسش‌های پژوهش. 6

١-۶ فرضیه پژوهش. 7

١-٧ محدودیت‌های پژوهش. 7

١-٨ واژه‌های کلیدی. 8

تحلیل گفتمان. 8

تحلیل گفتمان انتقادی. 8

گفتمان جنسیتی. 8

قدرت:. 9

 

فصل دوم – چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش:. 10

٢-١ مقدمه: 11

٢-٢ مبانی نظری پژوهش. 12

٢-٢-١ تعاریف:. 12

٢-٢-٢ تحلیل گفتمان. 12

٢-٢-٣ تحلیل گفتمان انتقادی. 18

٢-٢-۴ قابلیتهای تحلیل گفتمان در بررسی پدیده‌های فرهنگی اندیشهای :. 19

٢-٢-۵ تبارشناسی نظریه گفتمان : 20

٢-٢-۶ مؤلفه‌های گفتمان از نظر فوکو. 23

٢-٢-٧ زبان و ایدئولوژی. 35

٢-٢-٧ نظم تعاملات و طبیعی‌شدگی. 39

٢-٢-٨-١ مفهوم انتقادی. 40

٢-٢-٨-٢ اصول تحلیل گفتمان انتقادی. 42

٢-٢-۹ رویکرد فرکلاف: گفتمان به‌مثابه‌ی عمل اجتماعی. 43

٢-٣  رویکردها:. 47

٢-٣-١ رویکردهای مختلف در تحلیل گفتمان :. 47

٢-٣-٢ رویکرد تغییرگرای لباف :. 48

٢-٣-٣ رویکرد واژگانی:. 48

٢-٣-۴ ارتباط میان معناشناختی:. 49

٢-٣-۵ تفاوت جنسیتی در زبان. 51

٢-۴- پیشینه پژوهش. 51

٢-۴-١ پیشینه مطالعات ایرانی. 51

٢-۴-٢ پیشینه مطالعات غیر ایرانی. 56

٢-۴-٣ مروری بر پیشینه‌ی زبان شناسی جنسیت. 60

٢-۴-۴ تانن، زبانشناسی جنسیت. 60

خلاصه فصل. 65

 

فصل سوم – روش شناسی پژوهش. 67

3-1- مقدمه. 68

٣-٢ پیکره پژوهش:. 69

٣-٣ قلمرو پژوهش:. 69

٣-۴ روش گردآوری داده ها. 70

٣-۵ مراحل انجام پژوهش. 70

٣-۶ الگو و رویکرد در چارچوب:. 70

٣-٧ مراحل انجام پژوهش. 71

٣-٨ واحد تحلیل در پژوهش حاضر:. 71

٣-۹ طبقه بندی و شیوه تحلیل داده ها:. 71

٣-10- ابزار پژوهش:. 71

٣-١١ خلاصه فصل:. 72

 

فصل چهارم  – تحلیل داده‌ها در سه سطح بافت، زمینه و متن:. 74

۴-١ مقدمه:. 75

۴-٢ فرآیند تولید و مصرف متن، بافت:. 78

۴-٢-١ بررسی تصاویر در کتاب زبان سال سوم دبیرستان از منظرگفتمان جنسیتی:. 80

۴-۴-٢ درس اول:. 81

۴-۴-٣ درس اول در قسمت writing دوم:. 82

۴-۴-۴ درس دوم:. 82

۴-۴-۵ درس سوم:. 83

۴-۴-6 درس چهارم :. 83

۴-۴-7 درس چهارم –نمونه بعدی:. 84

۴-۴-9 درس پنجم. 84

۴-۴-١0درس ششم:. 85

۴-۵ توصیف  و تحلیل ویژگی‌های زبانی موجود در کتاب زبان انگلیسی سال سوم (متن درسها) از دیدگاه گفتمان جنسیتی:. 85

۴-۶ تعداد ضمیرها و اسم‌های جنسیتی به تفکیک هر درس در کتاب زبان سال سوم:. 87

۴-٧ تحلیل ویژگی‌های زبانی موجوددر کتاب زبان سال سوم (بخش تمرین ها) از منظر گفتمان جنسیتی:. 87

۴-٧-١ تعریف مثال ۵ از قسمت اول :. 87

۴-٧-٢ تمرین شماره ١ در صفحه ٣۰:. 88

۴-٧- ٣ تمرین شماره ۴ صفحه ۵۴:. 89

۴-٧-۴  تمرین شماره ۴:. 89

۴-٧- ۵ تمرین شماره دو صفحه ۵٣:. 89

۴-٧- ۶ صفحه ۵٨  در گزینه ١:. 89

۴-٧-٧ در تمرین صفحه60 :. 90

۴-٧-٨  در صفحه ٧٢ شماره ۵:. 90

۴-٧-۹ در صفحه ٧٣ گزاره ۶:. 91

۴-٧-10  در صفحه ٨۶ شماره ۶:. 92

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات:. 93

۵-١ مقدمه:. 94

۵-٢ نتایج پژوهش. 98

۵-٣ پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی. 102

توصیه‌ها و راهبردها:. 102

6-3 پیشنهاداتی برای پژوهش‌های بعدی. 103

واژه نامه فارسی به انگلیسی. 105

واژه نامه انگلیسی به فارسی. 108

منابع فارسی. 111

منابع انگلیسی:. 113

منابع اینترنتی:. 115

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه میان رشته­ای زبانشناسی اجتماعی و یا جامعه شناسی زبان، و تحلیل گفتمان، زبان و جنسیت یا به تعبیر تخصصی تر زبانشناسی جنسیت است. عنوان “زبان و جنسیت” در ظاهر ساده است تا آنجا که ممکن است تصور شود، دیگر نیازی به پژوهش در این حوزه وجود ندارد. حتی علاقه­مندان  به این حوزه نیز به طور معمول به ذکر چند تفاوت مشهور (و بعضاً نادرست) بین کاربردهای زبانی دو جنس قناعت می‌کنند و موضوع به همین جا ختم می‌شود.

از دیدگاه تحلیل گفتمان پرداختن به تاثیر متغیـــر جنسیت بر زبان موجه و ضروری است چون پژوهشگر را قادر به توصیف دقیق­تر زبان می‌کند. از دیگر سو پژوهش در این موضوع از دیدگاه جامعه­شناسی ضرورت می‌یابد چرا که راهی برای آگاهی از جایگاه جنسیت‌ها در جوامع و تاثیر متقابــل آنها در شکل گیری ارتباط است.

در واقع پژوهشگران با کسب این نوع آگاهی‌ها زمینه را برای کار برنامه ریزان اجتماعی فراهم ­می­آورند. هدف این پژوهش در درجه اول ترسیم تصویری دقیق از حوزه وسیع نشانه‌های زبانی جنسیتی و ابعاد مختلف آن در کتاب زبان سال سوم دبیرستان است.

به نظر می‌رسد که آرائی غیر علمی درباره رابطه متغیر جنسیت و زبان در میان دانش آموزان و دبیران و نویسندگان کتب درسی وجود دارد که معمولاً بدیهی و مسلم تلقی می‌شود. با پژوهش هایی از این قسم می­توان به واقعیت این رابطه در ابعاد مختلف پی برد و در نتیجه اقدام به اصلاح و بازسازی آراء افراد و گروه‌ها نمود. در واقع اطلاع از واقعیت وضع موجود شیوه تاثیرگذاری متغیر جنسیت بر زبان برنامه ریزان اجتماعی و نیز برنامه ریزان زبان را قادر به اعمال تغییرات و تاثیرات جهت دار و سودمند خواهد نمود.  در این فصل پس از طرح مسئله و سوالات پژوهش، در بخش‌های جداگانه، به ترتیب، اهمیت و  ضرورت موضوع پژوهش، اهداف پژوهش و محدودیت‌های پژوهش را بیان خواهیم کرد. در پایان  نیز به تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی خواهیم پرداخت.

١-٢- بیان مسئله:

نظریه تحلیل گفتمان  بر سهم زبان در بازنمایی و نیز ایجاد واقعیت اجتماعی تأکید می‌کند. مطابق این نظریه، دسترسی به واقعیت فقط از راه زبان میسر است، اما بازنمایی واقعیت از راه زبان هرگز بازتاب واقعیت از پیش‌ موجود و عینی نیست، بلکه در این بازنمایی، زبان در ایجاد واقعیت مؤثر است؛ درواقع جهان محل گفتمان‌هاست.

در این نظریه، زبان صرفاً گذرگاه انتقال اطلاعات و بازنمایی صرف واقعیت نیست، بلکه ماشینی است که جهان اجتماعی را می‌سازد و معنادار می‌کند. هویت‌ها و روابط اجتماعی نیز محصول زبان و گفتمان‌ها هستند و تغییر در گفتمان، سبب تغییر در جهان اجتماعی می‌شود و نزاع گفتمانی به تغییر و بازتولید واقعیات اجتماعی منجر می‌گردد. همچنین این نظریه بر تاریخی و فرهنگی بودن هویت و دانش انسانی تأکید می‌کند. (مصلی نژاد، ١٣٧٢:٢) بر همین مبنا این نظریه برای مطالعه بر روی گفتمان جنسیتی برگزیده شده است تا سویه‌های جنسیتی گفتمانی متن کتاب سال سوم از طریق روش تحلیل گفتمان بررسی گردد.

گفتمان را در نظریه فرهنگی مدرن و پست مدرن، مبتنی بر وجود پیکره یا مجموعه‌ای از گزاره‌ها و قضایای منسجم و به هم پیوسته دانسته اند که با تعریف و مشخص ساختن یک موضوع، شی و یا محمول و با ایجاد مفاهیمی برای تحلیل آن موضوع یا محمول، ارزیابی دقیقی از واقعیت ارائه می‌دهد(نوذزی، ١٣٨۰: ٢۹).

تعریف گفتمان در گسترده ترین شکل آن به همه‌ی پدیده‌ها و روابط و تعاملات سمبلیک بین مردم اشاره داردکه معمولا از طریق مشاهدات عینی ونوشتاری یا گفتاری صورت می‌پذیرد.(مریل بلور و توماس بلور  ٢۰۰٧: ۶) .طبق نظر فرکلاف گفتمان یک فرآیندکلی از تعاملی است که متن فقط جزیی از آن است.(فر کلاف ١۹٨۹: ٢۴)بر این اساس گفتمان یک راه فراگیر برای تجربه جهان است، گفتمان به ابراز بیان خود در جهان اجتماعی از راه زبان اشاره دارد و به خوبی می‌تواند رابطه قدرت و دانش و مقاومت و نقد را تبیین نماید. بر این اساس سخنگو محتوای ایدئولوژیک خود در متن را بر پایه صورتبندی زبانی بیان می‌کند. در واقع انتخاب یا گزینش یک فرم زبانی می‌تواند مسیر زندگی افراد در اجتماع را مشخص کند.

وارینگ (٢۰۰۰ : ۴۵ ) اشاره می‌کند  کلمات در نگرش سوژه‌های اجتماعی بسیار تاثیر گذار هستند: هر کدام از کلماتی که به وسیله سوژه اجتماعی انتخاب می‌شود درک اوازدیگران و خود درعرصه اجتماعی را شکل می‌دهد و در جهت دهی به کنش او موثر است. بر همین اساس شیوه مواجه با گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سال سوم بازنمایی خاصی دارد که این تحقیق در پی مکاشفه این راه بازنمایی است.

در واقع زبان جنسیتی حاکم بر گفتمان جنسیتی غالب بر فضای اجتماعی ایران، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین پدیده های موجود در کنش های زبانی و غیر زبانی افراد، در میان مجلات عامه پسند، روزنامه­ها، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی و به ویژه کتب درسی، به عنوان بخشی از نگاه رایج بر مفهوم جنسیت، نمود یافته است.

در واقع ذهنیت افراد جامعه بخصوص زنان تحت تاثیر ناخودآگاهی است که حامل خواست گفتمان جنسیتی حاکم می‌باشد. لذا آنها کنش‌هایی را در پیش می‌گیرند که نه با خواست و باور خودشان بلکه القا گفتمان جنسیتی حاکم است که از آن‌ها به عنوان ابزاری در جهت بازتولید وضعیت موجود بهره می‌برد.

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید