دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­ های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده­ های تهرانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم ارتباطات اجتماعی

گرایش :تحقیق در ارتباطات

عنوان : بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­ های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده­ های تهرانی  

 

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده ارتباطات

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، رشته تحقیق در ارتباطات

 

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­ های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده­ های تهرانی  

 

استاد راهنما:

دکتر محمدعلی هرمزی­زاده

استاد مشاور:

دکتر داوود نعمتی انارکی

 

بهار 92

    

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه­های رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزه­های پژوهش علوم­اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است. به طور کلی میزان سرمایه­اجتماعی در هر گروه یا جامعه­ای نشان­دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است؛ همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه­اجتماعی موجب تسهیل کنش­های اجتماعی می­گردد. به طوری که در مواقع بحرانی می­توان برای حل مشکلات از سرمایه­اجتماعی به عنوان اصلی­ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد.در این پژوهش در پی بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­های سیمای جمهوری اسلامی ایران و سرمایه اجتماعی خانواده­های تهرانی می­باشیم. به همین منظور از نظریه کاشت گربنر استفاده شده است. بر اساس این نظریه، با افزایش میزان تماشای تلویزیون، سرمایه­اجتماعی نیز می­بایست افزایش یابد. نمره سرمایه­اجتماعی خانواده­ها از مجموع سه شاخصه اعتماد اجتماعی، شبکه­های اجتماعی و انسجام اجتماعی تشکیل می­شود. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن تمام خانواده­های ساکن در شهر تهران می­باشد. بازه زمانی انجام تحقیق اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392 است. روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران صورت گرفته است. حجم نمونه 400 خانواده بوده که با سرپرستان خانواده مصاحبه شده است.بر اساس یافته­های تحقیق 8/15 درصد از خانواده­های تهرانی سرمایه اجتماعی کمی دارند؛ 4/42 درصد خانواده­ها دارای سرمایه اجتماعی متوسطی هستند و 9/41 درصد خانواده­ها نیز از سرمایه اجتماعی زیادی برخوردار هستند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ارتباط مثبتی بین میزان تماشای برنامه­های سیمای جمهوری اسلامی ایران و سرمایه اجتماعی وجود دارد، به گونه­ای که میانگین سرمایه اجتماعی در خانواده­هایی که کم تلویزیون نگاه می­کنند 90/161 و در خانواده­هایی که تلویزیون زیاد تماشا می­کنند 83/175 می­باشد. هر چقدر تماشای تلویزیون افزایش یابد به همان نسبت نیز سرمایه اجتماعی افزایش می­یابد. لذا سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی خانواده­های تهرانی دارد.واژگان کلیدی: سرمایه­اجتماعی، اعتماداجتماعی، شبکه­های اجتماعی، انسجام­اجتماعی، خانواده، تلویزیون.

فهرست مطالب

1- فصل اول : کلیات تحقیق 2-1- بیان مسئله. 43-1-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 84-1-  اهداف تحقیق.. 105-1- فرضیات تحقیق.. 116-1- تعریف مفاهیم. 122- فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق1-2- پیشینه تحقیق.. 171-1-2-  تحقیقات داخلی.. 172-1-2-  تحقیقات خارجی.. 202-2- چارچوب نظری سرمایه اجتماعی.. 241-2-2- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید. 242-2-2- مفهوم سرمایه و ابعاد آن. 273-2-2- تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعی.. 304-2-2- تعریف سرمایه اجتماعی.. 325-2-2 سطوح سرمایه اجتماعی.. 366-2-2-  اشکال سرمایه اجتماعی.. 387-2-2- اجزای سرمایه اجتماعی.. 438-2-2- اجزای اجتماعی سرمایه اجتماعی.. 439-2-2- روابط اجتماعی از دیدگاه جامعه­شناسان کلاسیک... 5210-2-2- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جامعه­شناسان جدید. 5611-2-2- جایگاه و اهمیت خانواده 7412-2-2- سرمایه اجتماعی در خانواده 7413-2-2- اهمیت و جایگاه تلویزیون. 7614-2-2- پیدایش تلویزیون در ایران و جهان. 7715-2-2- دو نگرش متضاد درباره تلویزیون. 7916-2-2- تلویزیون و خانواده 8017-2-2- نظریه­های ارتباطات.. 8118-2-2- چهارچوب نظری تحقیق.. 8519-2-2- مدل تحقیق.. 863-فصل سوم: روش تحقیق1-3- مقدمه. 882-3-  روش تحقیق.. 893-3-  جامعۀ آماری.. 904-3-  واحد مشاهده 905-3- واحد تحلیل.. 906-3- روش نمونه­گیری.. 907-3-حجم نمونه و روش محاسبه آن 918-3-  روش گردآوری اطلاعات.. 929-3- تعریف عملیاتی متغیرها 9210-3- پایایی تحقیق.. 9711-3- اعتبار تحقیق.. 984-فصل چهارم: یافته های تحقیق1-4- مقدمه. 1002-4- یافته­های توصیفی.. 1013-4- یافته­های تحلیلی.. 1244-4- تحلیل چندمتغیره؛ رگرسیون خطی.. 1435-فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها1-5-  جمع بندی یافته های توصیفی 1482-5- جمع­بندی یافته­های تحلیلی.. 1503-5- تحلیل چند متغیره؛ رگرسیون. 1554-5- نتیجه­گیری.. 1565-5- بحث در نتایج.. 1586-5- پیشنهادها 1597-5- محدودیت­های تحقیق.. 160فهرست منابع. 161ضمایم. 167 فهرست جداولعنوان                                                                                                         صفحهجداول یک­بعدیجدول شماره (1-2) نظریه­های سرمایه.....................................................................................................27جدول شماره(2-2) تعاریف سرمایه­اجتماعی از نظر اندیشمندان..............................................................34جدول شماره (3-2) سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی..............................................................................38جدول شماره (4-2) رابطه بین سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی..............................................................39جدول شماره (5-2) سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی..........................................40جدول شماره (6-2) سرمایه اجتماعی و رابطه عناصر آن.........................................................................40جدول شماره (7-2) میزان اعتماد بین­شخصی (اعضای خانواده، خویشان و دوستان).............................46جدول شماره (8-2) اجزای اعتماد اجتماعی...........................................................................................47جدول شماره (9-2) روابط اجتماعی از دیدگاه جامعه­شناسان کلاسیک..................................................55جدول شماره (10-2) تعریف سرمایه اجتماعی........................................................................................71جدول شماره (11-2) مدل پاکستون برای سرمایه اجتماعی.....................................................................73جدول شماره (1-3) اجزای سرمایه اجتماعی...........................................................................................92جدول شماره (2-3) شاخصه­های سرمایه­اجتماعی، گویه­ها و سطح­سنجش.............................................93جدول شماره (3-3) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق..................................................................97جدول شماره (1-4) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس........................................................................101جدول شماره (2-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سن...........................................................................102جدول شماره (3-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل..........................................................103جدول شماره (4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.......................................................104جدول شماره (5-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات................................................................105جدول شماره (6-4) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی...................................................106جدول شماره (7-4) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت......................................................................107جدول شماره (8-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در شبانه­روز.................................108 عنوان                                                                                                                صفحهجدول شماره (9-4) توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از برنامه­های تلویزیون................................. 109جدول شماره (10-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکه­های تلویزیون..........................110جدول شماره (11-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد  به تلویزیون.......................................112جدول شماره (12-4) توزیع فراوانی انواع اعتماد...................................................................................114جدول شماره (13-4) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی......................................................115جدول شماره (14-4) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجام­اجتماعی.......................................................116جدول شماره (15-4) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکه­های اجتماعی.................................................118جدول شماره (16-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه­اجتماعی.............................................119جدول شماره (17-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایت اجتماعی.........................................121جدول شماره (18-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آگاهی سیاسی­اجتماعی.................................122 جداول دوبعدیجدول شماره (19-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه­اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون.............................124جدول شماره(20-4)آزمون معناداری تام­هین  برای تفاوت میانگین سرمایه­اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون........125جدول شماره (21-4) آزمون تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون..............................................126جدول شماره (22-4) آزمون تفاوت میانگین انسجام­اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون..............................................127جدول شماره (23-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی..............................................................128جدول شماره (24-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی......................................................................................128جدول شماره (25-4) آزمون تفاوت میانگین شبکه­های اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون.......................................129جدول شماره (26-4) آزمون معناداری تام­هین برای تفاوت میانگین شبکه­های اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون....130جدول شماره(27-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و آگاهی­های سیاسی اجتماعی..............................................131جدول شماره(28-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و آگاهی­های سیاسی­اجتماعی خانواده­ها......................................................131جدول شماره(29-4) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی.....................................................................................132جدول شماره(30-4) آزمون تفاوت میانگین رضایت اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون............................................133جدول شماره(31-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی..............................................................134جدول شماره(32-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی....................................................................................134جدول شماره (33-4) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی..................................................................................135جدول شماره(34-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه­اجتماعی بر حسب تفاوت در میزان تماشای برنامه­های سیاسی تلویزیون..136جدول شماره(35-4) توزیع فراوانی بین تماشای برنامه­های سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی...........................................136جدول شماره (36-4) رابطه بین تماشای برنامه­های سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی.......................................................137جدول شماره (37-4) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بینندگان شبکه­های سیما...................................................................138جدول شماره(38-4) رابطه بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی................................................................................................139جدول شماره (39-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب قومیت....................................................................140جدول شماره (40-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال.......................................................141جدول شماره (41-4) آزمون معناداری تام­هین برای تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال....................142جدول شماره (42-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت...................................................................143جدول شماره (43-4) رگرسیون خطی؛ بررسی هم­زمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته......................................................144جدول شماره (44-4) نتایج تبیینی فرضیه­های تحقیق در یک نگاه..........................................................................................146 فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                         صفحهنمودار شماره (1-2) ارتباط متقابل انواع سرمایه......................................................................................................30نمودار شماره (2-2) سطوح سه­گانه سرمایه اجتماعی..............................................................................................37نمودار شماره (3-2) اجزای سرمایه اجتماعی...........................................................................................................43نمودار شماره (4-2) ابعاد سرمایه اجتماعی..............................................................................................................51نمودار شماره (5-2) تشکیل سرمایه اجتماعی بر اساس دیدگاه وبر.........................................................................55نمودار شماره (6-2) مدل سرمایه اجتماعی نان­لین...................................................................................................65نمودار شماره (7-2) مدل تحقیق..............................................................................................................................86نمودار شماره (1-4) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس........................................................................................101نمودار شماره (2-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سن............................................................................................102نمودار شماره (3-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل............................................................................103نمودار شماره (4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.........................................................................104نمودار شماره (5-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات..................................................................................105نمودار شماره (6-4) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی....................................................................106نمودار شماره (7-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب قومیت......................................................................................107نمودار شماره (8-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون در شبانه­روز.....................................108نمودار شماره (9-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب میزان تماشای شبکه­های تلویزیون..........................................112نمودار شماره (10-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد  به تلویزیون......................................................113نمودار شماره (11-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب اعتماد اجتماعی....................................................................116نمودار شماره (12-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب انسجام اجتماعی...................................................................117نمودار شماره (13-4) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکه­های اجتماعی................................................................119نمودار شماره (14-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب سرمایه اجتماعی..................................................................120نمودار شماره (15-4) توزیع خانواده­ها بر حسب رضایت اجتماعی.....................................................................122نمودار شماره (16-4) توزیع پاسخگویان بر حسب آگاهی سیاسی­اجتماعی.........................................................123

1- فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مفهوم سرمایه اجتماعی اگر چه پیشینه­ای به قدمت جامعه­شناسی کلاسیک در اروپا دارد، اما معنا و مفهوم بسیط خود را در دوران معاصر با مطرح شدن مباحثی چون جامعه­مدنی، توسعه، مشارکت همگانی و نهادهای مدنی به دست آورده است. اگر چه این مباحث چندی است که در جامعه ما به صورت نظری از سوی صاحب­نظران و اندیشمندان مطرح شده است؛ اما رکن اساسی این مباحث که همان سرمایه اجتماعی است، چندان مورد بحث قرار نگرفته است.سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه­های رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزه­های پژوهش علوم اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است.اعتماد، هنجارها، شبکه­ها و منابع، سازنده عناصر سرمایه اجتماعی هستند که در نهایت به ساختاری از روابط کنشگران می­انجامد که باعث همبستگی و همکاری برای منافع متقابل، تسهیل روابط افراد و در نهایت دستیابی گروه به اهداف می­شود. هر چه سرمایه اجتماعی در گروهی از افراد به لحاظ کمی و کیفی از سطح مطلوبی برخوردار باشد، کنشگران برای سازماندهی اجتماع خویش بر حسب آرمان­های جمعی تواناتر خواهند بود. گستردگی سرمایه اجتماعی در لایه­های مختلف جامعه و در انحصار قرار نگرفتن آن در دست اقلیتی از افراد، نشان از روند مطلوب سرمایه­های ارتباطی است که افراد بدون توجه به شاخص­های تمایز بخش می­توانند از آن در جهت رسیدن به اهداف فردی و جمعی بهره برند.بی­هیچ شبهه خانواده مهم­ترین نهاد اجتماعی و میراث ملی و اسلامی ماست که وظیفه داریم آن را سالم و توانمند به نسل­های بعد منتقل سازیم. دین، دولت و خانواده ارکان سه­گانه حیات تاریخ ایرانیان بوده­اند و همواره خواهند بود. با وجود همه حوادث، هنوز هم خانواده در تشکیل شخصیت نسل بعد تأثیری عمیق و بی­رقیب دارد. بنابراین، شناخت اهمیت و جایگاه خانواده، می­تواند برای ارتقاء و تعالی بخشیدن به آرمان­های فرهنگی- اجتماعی یک ملت بسیار مفید واقع گردد.خانواده به مثابه مهم­ترین نهاد اجتماعی، همواره در نظم، صلح، آرامش، تغییر و تحول قدرت­های سیاسی در جامعه ایران اثرگذار بوده است؛ به عبارتی هر آنچه در جامعه روی می­نماید؛ عقبه­اش در تأثیرات خانواده بر تحولات عصر خود بوده و گاه خلوت­گاه سیاسیون به حاشیه رانده، هنرمندان و انسان­های بزرگی است که به گونه­ای از اجتماع خود و قدرت حاکم سیلی خورده­اند. بیش از دو دهه است که این میراث به جا مانده از نیاکان ما بر اساس نتایج تحقیق و اسناد اعلام شده از سوی مسئولان دچار بحران­هایی شده است، طلاق به بالاترین حد خود در سال­های اخیر رسیده، تنش­ها و ستیزه­ها در روابط خانوادگی اوج گرفته، بی اعتمادی در بین اعضای خانواده افزایش یافته، مشارکت و انسجام تنزل یافته و ... .  این در حالی است که خانواده تنها مکان مملو از عاطفه و محبتی است که در آن، امکان رشد و شکوفایی شخصیت افراد بزرگسال و در عین حال آشنایی کودکان با قواعد و هنجارها و ارزش­های اجتماعی صورت می­گیرد. در این واحد، افراد می­توانند به یکدیگر متکی باشند و از حمایت یکدیگر بهره ببرند. خانواده مهم­ترین عامل انتقال هنجارها و ارزش­ها محسوب می­شود. پرداختن به این نهاد مهم، تقویت بنیان­های عاطفی و اجتماعی آن و تثبیت روابط مبتنی بر اعتماد، همدلی و تعاون در میان اعضای آن کاری است بس سترگ و حایز اهمیت.رسانه­ها جزء لاینفک زندگی بشر امروزی به شمار می­آیند. هر روز جوامع مدرن شاهد عرضه ابزار تکنولوژیک ارتباطی جدیدی به بازار مصرف می­باشند. اما در این میان تلویزیون همچنان حاکمیت رسانه­های خانگی را در اختیار دارد و چون عضوی از خانواده پذیرفته شده است.دو نگرش کاملاً متضاد با یکدیگر، در بین اندیشمندان و پژوهشگران این رسانه به چشم می­خورد. نگاهی خوش­بینانه که تلویزیون را در دانش­اندوزی، افزایش خزانه لغات کودکان، افزایش مهارت گفت و شنود، آشنایی با سرزمین­های دور، هدایت افکار به سمت­وسوی برنامه­ریزی شده و ایجاد جریانات فکری مثبت در بین مخاطبین، ایجاد سرگرمی و رهایی از خستگی روزمره و ... مفید و موثر می­داند، و نگاهی بدبینانه که معتقد به خاموش کردن تلویزیون به طور دائم است و تلویزیون را دشمن خلاقیت، مطالعه و ... می­داند و آن را آموزش­دهنده خشونت، از بین برنده دوران کودکی، بازیچه دست منفعت­طلبان برای سود­جویی، دزد وقت، از بین برنده زبان و ادبیات و شعر و نابود کننده مهارت­های خواندن و نوشتن و اعتیادآور معرفی می­کند. ( پوپر و کندری، 1374، ص29) دو نگرش فوق، بصورت افراطی به این رسانه نافذ می­نگرند. نگاه ترکیبی و تلفیقی به جعبه جادویی برداشت واقع­گرایانه­تری ارائه می­دهد. به عبارت دیگر، برخی برنامه­های تلویزیون خشونت، نابسامانی و عدم خلاقیت و ... را رواج می­دهند ولی برخی دیگر مروج مهارت، آموزش، جامعه­پذیری و ... می­باشد.تلویزیون باید نگاه خود را متوجه خانواده در جامعه امروزی سازد، خصوصیات، مشکلات، نکات مثبت و منفی آن را مدنظر قرار دهد و الگویی مناسب جامعه ارائه دهد. تلویزیون می­تواند با ارائه الگوهای صحیح، رفتار مناسب را به افراد بیاموزد، وگرنه گفتارها، پندها و نصایح اخلاقی در مورد روابط خانوادگی اثر چندانی نخواهد داشت. اگر تلویزیون الگوی خانواده را به صورت پدر مقتدر و بدون توجه به افکار دیگران، رفتار تعارضی میان زن و شوهر و رفتار خشن والدین و فرزندان به یکدیگر ارائه دهد، چگونه می­توان از کودکی  که در بیست سال آینده خود تشکیل خانواده خواهد داد، انتظار ارائه رفتاری جز آن داشت؟ ( اعزازی، 1373، صص13-12)تعداد صفحه : 194قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید