دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : مدیریت

گرایش :بازرگانی

عنوان : بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحد سرپل ذهاب

پروژه تحقیقاتی

 جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی

موضوع پژوهش:

بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبفصل اولمقدمه ..............................................................................................................................................2بیان مسئله........................................................................................................................................4اهمیت و ضرورت پژوهش..............................................................................................................5اهداف پژوهش............................................................................................................................. 7فرضیه های پژوهش.......................................................................................................................8تعریف واژه های مفهومی و عملیاتی..............................................................................................9فصل دوم مقدمه................................................................................................................11تعریف ساختار سازمان............................................................................................................12ارکان ساختار سازمانی...........................................................................................................13ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیّت.......................................................................................19مفهوم و ضرورت ایجاد سازمانها...........................................................................................20تعریف سازمان رسمی و غیر رسمی......................................................................................22سلامت سازمان و اثر بخشی..................................................................................................23موقعیت نوین نظریه ی سازمان ............................................................................................24ارکان اساسی طرح ریزی ساختار سازمان اساسی..............................................................25ساختار طبقاتی سازمان...................................................................................................26تمرکز و عدم تمرکز سازمانی......................................................................................27کارآفرینی..............................................................................................................31مروری بر ادبیات کارآفرینی..............................................................................................33کارآفرینی سازمانی.........................................................................................................35ویژگیهای شخصیتی کارکنان....................................................................................37ویژگیهای سازمان کارآفرین.....................................................................................37انواع کارآفرینی......................................................................................................39پیشینه تحقیق...........................................................................................................40فصل سوممقدمه.....................................................................................................................45روش تحقیق...........................................................................................................46جامعه آماری.........................................................................................................46نمونه آماری..........................................................................................................47روش نمونه گیری.................................................................................................47ابزار جمع آوری اطلاعات....................................................................................47روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................49 فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................50فصل پنجممقدمه.....................................................................................................................66بحث و نتیجه گیری................................................................................................67پیشنهادات.............................................................................................................70محدودیتها............................................................................................................77منابع ومآخذ ........................................................................................................72ضمائم.................................................................................................................74 فصل اولکلیات تحقیقمقدمه:ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن، فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را به‌وجود می‌آورند؛ تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می‌شود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان است.متغیر‌های زیادی را به‌عنوان ابعاد ساختار سازمانی نام برده‌اند، از آن جمله می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه‌ای شدن، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد سازی و سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد. از بین این عوامل، اغلب دانشمندان بر سه بعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز به‌عنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاق نظر دارند و معتقدند که به‌نوعی دیگر ابعاد ساختار سازمانی را دربرمی‌گیرند(اعرابی، 1385، ص15-16)عبارت " به صورت آگاهانه هماهنگ شده" دلالت بر مدیریت دارد."  "پدیده اجتماعی"، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههای که با هم در تعاملند، تشکیل شده است.یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما بهرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت. نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام امور بوجود آمده اند. این امور یا فعالیتها، همان اهدافند، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تراست.کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاقو شناسایی فرصتهای جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکتهای  نو، سازمانهای جدیدو نوآور رشد یابنده مبادرت  می‌ورزد . این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه  می‌شود. بنابراین «کارآفرینان» عوامل تغییر هستند که گاهی موجب پیشرفتهای حیرت‌انگیز نیز شده‌اند.انگیزه‌های مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر می‌باشند که از جمله آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی بهاحساس مفید بودن و استقلال طلبی را می‌توان نام برد. بیا ن مسئلهسازمان پدیدهای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم. پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌مقررات و رویه ها متکی است، رسمیت نام دارد(قلی‎پور، 1380، ص78) تمرکز، به جائیکه اختیار تصمیمگیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد.در برخی سازمانها تصمیم گیری بشدت متمرکز است.معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می دهندکارآفرین کسی است که بتواند توانایی های خویش را ببیند و آنها را به کار گیرد و ارزیابی کند و منابع را جمع آوری کند و برای رسیدن به هدف، عملیاتی را به موفقیت پی ریزی کند.کارآفرین باید فرد عمل باشد و با انگیزه قوی برای بدست آوردن ورسیدن به هدف خویش ریسک کند. کارآفرین باید اعتماد به نفس، نیاز به کامیابی، منفعت شناسی، توانایی ریسک، مدیریت خوب، ابتکار، انعطاف پذیر و آینده نگر باشد(رضائیان ،1379،ص29)افراد از ویژگیهای شخصیتی خاص و گوناگونی برخوردار می‌باشند طبیعی است که برخیاز ویژگیهای کارآفرینان متمایز و برجسته از سایر افراد است به طور مثال داشتنخلاقیت و نوآوری، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آیندهنگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شیوه های پرورش این ویژگیها متفاوتاست.مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع کارآفرینی در کشورهایمختلف بیانگر آن است که دانشگاهها در زمینه های آموزشی و پژوهشی پیشقدم بوده اندولی فارغ التحصیلان بدون توجه و قصد بکارگیری آموخته ها و قدرت ابتکار خود درراستای شروع کار و ارائه محصول و خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند.تعداد صفحه : 79قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید