دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی افراد معتاد به مواد مخدر براساسمدل پنج عاملی نئو

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی افراد معتاد به مواد مخدر براساسمدل پنج عاملی نئو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

رشته روانشناسی عمومی

عنوان:

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی افراد معتاد به مواد مخدر براساس مدل پنج عاملی نئو

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان مطالب.............................................................................................صفحهفصل اول کلیات پژوهشمقدمه...........................................................................................................8بیان مسئله......................................................................................................9موضوع تحقیق...............................................................................................12فرضیه تحقیق................................................................................................12اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................13هدف تحقیق..................................................................................................15تعریف اصطلاحات..........................................................................................16تعریف نظری................................................................................................16تعریف عملیاتی..............................................................................................19فصل دوم: پیشینه پژوهشمقدمه.........................................................................................................22پیشینه تحقیق.................................................................................................23شخصیت.....................................................................................................25تعریف شخصیت.............................................................................................25اختلالات شخصیت ضداجتماعی...........................................................................27نظریه روان شناختی........................................................................................28رشد نایافتگی شخصیتی و ناتوانی در غلبه بر بهران های رشدی و کسب هویت...28عوامل شخصیتی و روان شناختی..........................................................................29سوء مصرف و وابستگی به مواد..........................................................................31اعتیاد.........................................................................................................32عوامل علیتی روانی-اجتماعی در سوء مصرف مواد....................................................32عوامل اجتماعی – فرهنگی در سوء مصرف مواد......................................................33بررسی علل و عوامل در سوء مصرف مواد.............................................................34اصطلاح شناسی.............................................................................................36مداخلات درمانی در سوء مصرف مواد...................................................................37فصل سوم: روش تحقیقمقدمه.........................................................................................................40روش تحقیق..................................................................................................40جامعه آماری تحقیق.........................................................................................40نمونه پژوهش................................................................................................40ابزار پژ وهش...............................................................................................41پرسشنامه اول................................................................................................41نحوه اجرای پژوهش........................................................................................41روش تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................42فصل چهارم: داده های آماریمقدمه ........................................................................................................44یافته های توصیفی...........................................................................................45ویژگی های جمعیت شناختی................................................................................45تحلیل استنباطی..............................................................................................53فرضیه های اصلی تحقیق...................................................................................53فرصیه های فرعی اولین فرضیه اصلی پژوهش.........................................................55فصل پنجم: نتیجه گیریخلاصه.......................................................................................................59یافته های پژوهش...........................................................................................59محدودیت و پیشنهادات پژوهش............................................................................60منابعمنابع فارسی..................................................................................................61 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

در این تحقیق برآنیم که سوءمصرف[1] مواد را از دریچه دیگر عوامل که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مورد بررسی قرار دهم. در این تحقیق بررسی می‌کنیم که به غیر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... عوامل دیگری به نام عامل شخصیت  نیز در سوء مصرف مواد نقش دارد.باورهاونگرشهایافراددربارهیموادوپیامدهایمنفیومثبت مصرفآن،دراصطلاحگرایشبهمصرفموادتعریفشدهاست. گرایشبهمصرفموادرابطهمستقیمباحوزههاینگرشیافرادازقبیل درکآنهاازقانونیبودنومیزانپذیرشاجتماعیمواد،ضررهایناشی ازمصرفموادویاحالاتوپیامدهایخوشایندمصرفمواددارد.به دلیل در بسیاری از تحقیقاتی که توسط محققان انجام شده به این نتیجه رسیده اند که عامل شخصیت در ناسازگاری افراد با محیط که در نهایت منجر به سوء مصرف مواد شده رابطه وجود داشته است. در این راستا بایستی به نقش ویژگی های شخصیتی  که در نوع رفتار افراد وجود دارد باید توجه کرد که آیا این ویژگی ها باعث مقاومت در مصرف مواد می شود یا خیر.  با توجهبهاینکهسوءمصرفموادموضوعیپیچیدهودارایابعادگوناگون میباشد،هرنوعبرخوردومداخلهدراینزمینهمستلزماقداموپژوهش گسترده است. تعداد صفحه :62قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید