دانلود پایان نامه:بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

درس پروژه کار عملی :

( رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی )

موضوع پروژه :

بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبچکیدهفصل اول : کلیات                                   مقدمه................................................................................................................................................. 2بیان مسئله.............................................................................................................................................5اهمیت وضرورت پژوهش...................................................................................................................8اهداف پژوهش..................................................................................................................................10سوالات پژوهش................................................................................................................................11فرضیات پژوهش................................................................................................................................12متغیرها پژوهش .................................................................................................................................13تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.........................................................................................................14فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهشمقدمه................................................................................................................................................14فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟................................................................................................16تفاوت فناوری اطلاعات ( ICT) و (IT) چیست؟ ................................................................................17نقش ( ICT) چیست؟ ........................................................................................................................18نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش....................................................................................19اینترنت وسیله برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی....................................................................................21عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات................................................................................................22معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات...................................................................................................24ارتباطات و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش.............................................................................24تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی.....................................................................25ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات...................................................................................................25فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت.....................................................................................26تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی مدارس..........................................................27چه کسانی و چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌گیرند؟ ...................................................28محدودیت های ناشی از توسعه IT در آموزش....................................................................................28اهمیت آموزش مهارت عمومی کاربری رایانه برای فرهنگیان..............................................................29برنامه‌ی ملی توسعه‌ی اطلاعات و ارتباطات در آموزش.......................................................................29اصول اساسی یادگیری الکترونیکی.....................................................................................................30فناوری نوین تدریس..........................................................................................................................31آموزش مجازی ................................................................................................................................32ترسیم یک کلاس درس مجهز به فناوری از دیدگاه محققان................................................................33ویژگی ها و امتیازات رایانه.................................................................................................................34موارد کاربرد رایانه.............................................................................................................................34اهمیت و نقش فناوری ارتباطات در آموزش........................................................................................35نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود‌ کنترلی دانش‌آموزان.........................................................39خصوصیات مدارس در ارتباط با توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات..................................................42فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) ...................................................................................................49دلیل اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات برای دانش آموزان.............................................................46دلیل استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس......................................................................47قابلیت فناوری ارتباطات و اطلاعات چیست؟ .....................................................................................48‌طریقه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس چیست؟ .....................................................49پیشینه داخلی......................................................................................................................................53پیشینه خارجی....................................................................................................................................55نتیجه گیری........................................................................................................................................57فصل سوم : روش تحقیق روش تحقیق......................................................................................................................................59جامعه آماری..................................................................................................................................... 59نمونه آماری.......................................................................................................................................60تعریف نمونه......................................................................................................................................60حجم نمونه........................................................................................................................................60روش نمونه گیری..............................................................................................................................60ابزار جمع آوری اطلاعات..................................................................................................................61روایی................................................................................................................................................62پایایی.................................................................................................................................................62روش تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................................64محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................65فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده هاتجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................................................67فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتبحث و نتیجه گیری........................................................................................................................... 73پیشنهادات..........................................................................................................................................74محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................75واژگان لاتین......................................................................................................................................76منابع...................................................................................................................................................77پیوست ها......................................................................................................................................... 80 چکیده :هدف عمده این پژوهش بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93 می باشد. پس از مطالعه نظری در مورد موضوع مورد پژوهش و تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه آن ، اندازه گیری پژوهش با توجه به نوع فرضیات و اهداف پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی سود جسته و در این پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع راهنمایی233 نفر، می باشد و نمونه انتخابی 45 نفر مورد پژوهش واقع شده است و همچنین در این پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه250 نفر، می باشد که نمونه انتخابی 50 نفر مورد پژوهش واقع شده است .در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و با توجه به نوع فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمده است که :- بین مجهز بودن مدارس به رایانه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معنا داری وجود دارد .- بین دسترسی به شبکه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معناداری وجود دارد- بین امکانات موجود ICT و میزان استفاده دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از آن رابطه معناداری وجود دارد.- بین آشنایی دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از ICT و میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.و در پایان این پژوهش پیشنهادات خاصی ارائه گردیده و محدودیتهای که در سر راه این پژوهش قرار گرفته بیان گردیده است. مقدمه :با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی در حال گسترش است . این پدیده هرچند از محیطهای نظامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید که عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را نیز با توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک متأثر ساخت . اینک بیش از یک دهه است که در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است . با توجه به سرعت، گستردگی و عمق تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن می تواند یکی از مهمترین راهبردهای دست اندرکاران آموزش در کشور باشد و به منزله فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآیند یاددهی – یادگیری استفاده شود. (بهروش، 1387،ص147)مهمترین ویژگی فناوری اطلاعات تکیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطلاعات، در دسترس قراردادن آن برای همگان درکمترین زمان ممکن، با حداقل هزینه، در همه زمانها و مکانهاست. امروزه دستگاههای جدید انتقال اطلاعات نظیر تلفن، تلگراف، دورنگار، ظهور شبکه های رایانه ای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی نظیر اینترنت و ابزارهای ذخیره سازی نظیر لوحهای فشرده نوری، از محمل های مهم برای تولید و اشاعه و انتقال اطلاعات هستند . همه ابزارهای ذکر شده که در گردآوری، سازماندهی، ذخیره، تولید، اشاعه و انتقال اطلاعات از آنها استفاده می شود، فناوری اطلاعات نامیده می شوند. به بیا ن ساده، هر نوع فناوری و هر روش و ابزار که در تولید و انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد، فناوری اطلاعات است. (همان منبع ،ص123)عطاران و وان لار (2001) معتقدند که استفاده از این فناوریها برای دانش آموزان فرصتهای یادگیری انفرادی را به این ترتیب ایجاد می کند:1-کاربرد رایانه به دانش آموزان در تأمین نیازهای اساسی آموزشی کمک می کند. تحقیقات نشان داده است، وقتی که دانش آموزان از رایانه استفاده می کنند، بهتر یاد می گیرند.2- رایانه ها همچنین محیط یادگیری مشارکتی پویایی را ایجاد می کنند . به عنوان مثال برنامه های واژه پرداز به دانش آموزان اجازه می دهند که ناشران ایده ها و اندیشه های خود باشند.3- اینترنت ملموس ترین کاربرد فناوری در مدارس است که به دانش آموزان اجازه می دهد، به میزان بسیار وسیعی از اطلاعات دست یابند . آنها می توانند در طول ساعات مدرسه با اینترنتبه عنوان ابزاری قابل دسترس، در حوزه های مورد علاقه خود به پژوهش بپرازند و همین کار سبب پرورش عادت به تفکرکردن در آنها می شود. از آنجا که نهاد آموزش و پرورش یکی از بزرگترین تولید کنندگان اطلاعات و بی تردید مهمترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطلاعات و دانایی محسوب می شود، لذا تولید دانش وکاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی دانش آموزان و معلمان می شود و آموزش و پرورش در مهمترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد، بیش از گذشته موفق خواهد شد. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فر اگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می کند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد .بی شک دانش آموزان زمانی از فرصتهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند شد که به رایانه و فناوریهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. اکنون روزانه به تعداد مدارسی که به اینترنت متصل می گردند، افزوده می شود و طیفی وسیع از مواد درسی و آموزشی به صورت الواح فشرده در اختیار مدارس قرار می گیرد . بنابراین، محققان به بررسی دامنه وسیعی از مسائل، از چگونگی استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی و کاربرد آن تا تحولانی که فناوریهای اطلاعاتی می تواند در برنامه های درسی ایجاد کند، پرداخته اند (برایان ویلیلم ،1999 ،ص 136)بیل گیتس (رئیس شرکت مایکروسافت ) درباره کاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دیدگاهی متفاوت دارد؛ وی بیان می دارد: "دانش آموزان می توانند نمرات خود را ببینند یا حتی تکالیف خود را با استفاده از شبکه ارائه نمایند . دانش آموزان به همان شکلی که تلفن می کنند، می توانند به دوستان یا خانواده خود نامه الکترونیکی بفرستند . دانش آموزان فعالان نهایی دانش اند که کار آنها یادگیری، اکتشاف و پیداکردن روابط غیرمنتظره میان پدیده هاست " (هدایتی،1383،ص155)تعداد صفحه : 91قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید