دانلود پایان نامه:تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

عنوان:

تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

 

استاد راهنما:

دکتر محمّد طالقانی

 

استاد مشاور:

دکتر نرگس دل افروز

 

نیمسال تحصیلی

92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب                                                                           شماره صفحهفصل اوّل :کلیّات تحقیق1-1) مقدّمه                                          21-2) بیان مسئله                                      21-3) ضرورت و اهمیّت تحقیق                             31-4) اهداف تحقیق                                     31-5) چارچوب نظری تحقیق                               41-6)فرضیه های تحقیق                                  61-7)تعریف عملیّاتی متغیر های تحقیق                    71-8)مدل مفهومی تحقیق                                 91-9) قلمرو تحقیق                                     9فصل دوّم: مبانی نظری تحقیق2-1) متغیر وابسته : عملکرد زنجیره تأمین             102-1-1) مقدّمه                                        112-1-2)چارچوب نظری تحقیق                             122-1-3)زنجیره تأمین                                  122-1-4)عملکرد زنجیره تأمین                           142-1-5)درک زنجیره تأمین                             16فهرست مطالب                                                                           شماره صفحه2-1-5-1)پایه های زنجیره تأمین                       162-1-5-2)زنجیره های تأمین داخلی                      162-1-5-3) زنجیره های تأمین خارجی                     172-1-5-4)منافع همکاری بین سازمانی زنجیره تأمین       172-1-6) مدیریت زنجیره تأمین                          172-1-7)مؤلّفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین            182-1-8)اهمیّت مدیریت زنجیره تأمین                     192-1-9)اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین                 212-1-10) ضرورت اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین       222-1-11)دیدگاه های تئوریک در زنجیره تأمین            262-1-24) معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین        292-2) متغیر نوآوری سازمانی2-2-1)مفدّمه                                         302-2-2)تعریف قابلیّت نوآوری                           312-2-3)تعریف نوآوری                                  332-2-4)انواع نوآوری از دیدگاه سازمان به صورت کاربردی 342-2-5) اجزای اصلی نظام ملّی نوآوری                   352-2-6) سنجش نوآوری                                  36فهرست مطالب                                شماره صفحه2-2-6-1) مزیّت های سنجش نوآوری در مقایسه با سنجش تحقیق و توسعه         372-2-6-2)سنجش نوآوری در سطح ملّی                      372-2-7)افراد در معرض نوآوری                          392-2-8)نظریه انتشار نوآوری                           482-2-9) مهارت های خود مدیریتی  و رفتار نوآورانه کارکنان   402-2-10) محرّک های نوآوری                             412-3) متغیر مدیریت دانش2-3-1) مقدّمه                                        432-3-2) تعریف مدیریت دانش                            452-3-3)انواع دانش                                    472-3-4)اهمیّت و ضرورت مدیریت دانش                     482-3-5)فرآیند مدیریت دانش                            492-3-5-1)ایجاد دانش                                  492-3-5-2) اعتبار بخشی به دانش                        502-3-5-3)ارائه دانش                                  502-3-5-4)اشتراک دانش                                 512-3-5-5)کاربرد دانش                                 512-3-6) دلایل اهمیّت بکار گیری مدیریت دانش             53فهرست مطالب                                شماره صفحه2-3-7) ارتباط مدیریت دانش و فناوری اطلاعات           532-3-8)ارتباط مدیریت دانش و نوآوری                   542-3-9) الگو های استراتژی مدیریت دانش                56 2-4) متغیر مستقل : مزیت رقابتی2-4-1)مقدّمه                                         582-4-2)مزیت رقابتی                                   582-4-2-1) استراتژی و مزیت رقابتی                     592-4-2-2)مافوق رقابت                                 602-4-3)خاستگاه های مزیت رقابتی                       612-4-4)نگرش های موجود به منشا مزیت رقابتی            662-4-4-1) تئوری سازمان صنعتی                         662-4-4-2)تئوری منبع مدار                             732-4-5) تحلیل زنجیره تأمین در صنعت خودرو             772-4-6)پیشینه تحقیق                                  822-4-6-1) پیشینه تحقیق در داخل کشور                      822-4-6-2)پیشینه تحقیق در خارج از کشور                    89فهرست مطالب                                شماره صفحهفصل سوّم:روش اجرای تحقیق3-1)مقدّمه                                           943-2)فرآیند اجرای تحقیق                              943-3)روش تحقیق                                       953-4) توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)  953-5)روش نمونه گیری  برآورد حجم نمونه                963-6)ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                 973-7) معرفی تکنیک های آماری و نرم افزار مربوطه جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق          98فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها4-1) مقدّمه                                         1004-2)توصیف متغیر های تحقیق                          1004-2-1) جنسیّت                                       1014-2-2)تحصیلات                                       1024-2-3)سن                                           1034-2-4)تجربه                                        1044-2-5)شغل                                          105فهرست مطالب                                شماره صفحه4-2-6)نوع عضویّت در زنجیره تأمین                    1064-2-7)نیروی رقابتی                      1074-2-8)کاربرد دانش                                  1084-2-9)محرّک های نوآوری                              1094-2-10)عملکرد زنجیره تأمین                         1104-3)آزمون فرضیه های تحقیق                          1114-3-1)آزمون فرضیه اوّل                              1124-3-2)آزمون فرضیه دوّم                              1144-3-3)آزمون فرضیه سوّم                      1164-3-)آزمون فرضیه چهارم                     118فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری5-1)مقدّمه                                  1215-2)نتایج آمار توصیفی                      1215-3)نتایج آماراستنباطی                     1225-3-1)نتایج آزمون فرضیه اوّل                122فهرست مطالب                        شماره صفحه5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوّم               1225-3-3) نتایج آزمون فرضیه سوّم               1235-3-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم             1235-4)پیشنهادات                              1245-4-1)پیشنهادات بر اساس یافته ها  فرضیه های تحقیق   1245-4-2)پیشنهادات برای محققین آینده          1265-5)محدودیّت های تحقیق                      127منابعمنابع فارسی                                129منابع لاتین                                 135پیوست هاپیوست 1:پرسش نامه تحقیق                    141پیوست 2:آلفای کرونباخ به تفکیک سؤالات           147 چکیده:در دنیای متلاطم و متغیر کنونی تنها چیزی که تغییر نمی کند ، تغییر است . در دنیای کسب و کاری که به طور فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت  و تغییر ، هدایت می شود، شرکت ها در جستجوی راه حلّی برای مشکلات کسب و کار خود هستند،بر اساس ادبیات  و اطلاعات موجود از شرکت های مؤفّق دنیا چنین برداشت می شود که یکی از راه حل های رفع معضل یاد شده توجّه و تمرکز بر رویکرد بهبود عملکرد زنجیره تأمین است.هدف از این تحقیق بررسی نحوه اثرگذاری نیروهای رقابتی در صنعت خودروسازی به عنوان محرّکی برای کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأَمین با تأکید بر نقش میانجی گر محرکهای نوآوری سازمانی است.این تحقیق با رویکردی توصیفی – علّی با روش پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین کارشناسان بخش های متفاوت زنجیره تأمین صنت خودرو صورت گرفته است.برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شده است.نتایج نشان می دهد نیرو های رقابتی صنعت بر محرّک های نوآوری سازمان اثر مثبتی دارند و تأثیر مثبت دو عامل نیرو های رقابتی و محرّک های نوآوری سازمانی بر کاربرد دانش  و بهبود عملکرد زنجیره تأمین نشان داده شده است. کلید واژه: نیروهای رقابتی ، عملکرد زنجیره تأمین ، محرّک های نوآوری ، مدیریت دانش 1-1 مقدّمهدر سالهای اخیر  نقش دانش بعنوان کلیدی ترین منبع سازمانها در کسب مزیت رقابتی، به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده و ایده "قابل مدیریت بودن دانش"، در بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر دانش، سازمانهای یادگیرنده  و مدیریت سرمایه های فکری، جا باز کرده است. بنابراین، سازمانها در پی روشهای جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و رقابت اثربخش می باشند.یکی از روشهای دستیابی به اثربخشی، کشف و توسعه دارایی هایی است که برای سازمانها از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده، اما بدرستی از آنها استفاده نشده است. سازمان های جهانی همواره به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوری  و روش های جدید هستند. برخی از این سازمان ها  بر ای بهبود عملکرد زنجیره تأمین  خود خط مشی مدیریت و کاربرد دانش را درسازمان خود در نظر می گیرندزیرابهبود عملکرد زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت های رقابتی برای شرکت ها می باشدو عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در مؤفقیّت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف به ویژه سود آوری دارد.تعداد صفحه : 167قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید