دانلود پایان نامه:تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک¬های استان گیلان در قالب یک مدل علّی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش:  بازاریابی

عنوان:

تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک­های استان گیلان در قالب یک مدل علّی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

استاد مشاور:

دکتر مریم اوشک سرایی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب  عنوان                                                                                                              صفحه فصل اول: طرح تحقیق (کلّیات تحقیق)1ـ 1)مقدّمه.. 21ـ 2) بیان مساله.. 31ـ 3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 51-4) سوال اصلی تحقیق.. 61ـ 5) اهداف تحقیق.. 61ـ 6) چهارچوب نظری تحقیق.. 71ـ 7) فرضیه های تحقیق.. 101ـ 8) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 111ـ 8ـ 1)  مزیت رقابتی.. 111ـ 8ـ 2) سرمایه فکری.. 121ـ 8ـ 3) کارآفرینی.. 141ـ 8ـ 4) قابلیت ها.. 151ـ 9ـ قلمرو تحقیق.. 16فصل دوم: ادبّیات موضوعی تحقیقبخش اول: مزیت رقابتی2- 1-1) مقدمه.. 192-1-2) انواع مزیت های رقابتی.. 202-1-3)دیدگاه های مزیت رقابتی.. 232- 1-4) مدل الماس ملی.. 31بخش دوم : سرمایه فکری2ـ 2-1) مقدمه.. 362ـ 2ـ 2) تعریف دارایی و تقسیم بندی آن.. 372ـ 2ـ 3) تشریح دارایی نامشهود.. 37جدول( 2-1) تعاریفی در مورد منابع نامشهود .. 392ـ 2ـ 4) مدیریت دانش :.. 402ـ 2ـ 5) تشریح سرمایه فکری :.. 412ـ 2ـ 6)  مدل های مختلف سرمایه فکری.. 442ـ 2ـ 7)  کاربرد سرمایه فکری.. 532ـ 2ـ 8) درجه بندی سرمایه فکری.. 562ـ 2ـ 9) ارزش پویای سرمایه فکری.. 582ـ 2ـ 10) شاخص سرمایه فکری ملی.. 59بخش سوم: کارآفرینی2- 3-1) مقدمه.. 622ـ 3-2) مفهوم کارآفرینی.. 632- 3-3) رویکردهای کارآفرینی.. 642ـ 3-4)  مدل های کارآفرینی.. 662-3-3-1) مدل های محتوایی.. 672-3-3-2) مدل های فرآیندی.. 672-3-5)  نظریه های فرهنگ کارآفرینی.. 722- 3-6) انواع کارآفرینی.. 742ـ 3-7) ویژگی های افراد کارآفرین.. 762- 3-8)  فرآیند کارآفرینی.. 762- 3-9) کار آفرینی استراتژیک.. 782-3-10) بازاریابی ، کارآفرینی و مزیت رقابتی.. 822ـ 3-11) ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 842-3-12) موانع کارآفرینی در ایران :.. 86بخش چهارم : قابلیت ها2-4 -1) مقدمه.. 902-4-2)  قابلیتهای نوآوری.. 912- 4-3) مدل های نوآوری.. 942-4-4) نوآوری بسته.. 962-4-5) نوآوری کاربر.. 972-4-6) نوآوری باز.. 982- 4-7) مدل های مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات.. 1002- 4-8)  منابع نوآوری.. 1052-4-9)  شاخص های سنجش نوآوری.. 1052-4-10) بازاریابی نوآورانه.. 1062-4-11) قابلیتهای بازاریابی.. 1082ـ 4-12) مدیریت بازاریابی.. 1092ـ 4-13) بازاریابی خدمات .. 1092ـ 4-14) طبیعت و ویژگی های خدمات.. 1102ـ 4-15) آمیزه بازاریابی خدمات.. 1112ـ 4-16) خط مشی های بازاریابی برای موسسات خدماتی.. 1142ـ 4-17) قابلیت های بازاریابی و عملکرد.. 116 بخش پنجم: پیشینه تحقیق2-5-1) مقدمه.. 1192-5-1-1) تحقیقات خارجی.. 1182-5-2) تحقیقات داخلی.. 119فصل سوم: روش اجرای تحقیق3-1) مقدمه.. 1253ـ 2) روش تحقیق.. 1253-3) جامعه آماری و حجم نمونه.. 1253-3-1) جامعه آماری.. 1253-3-2) روش نمونه گیری.. 1253-3-3) حجم نمونه.. 1253-4) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 1263-5) سنجش روایی و پایایی پرسشنامه.. 1283-5-1) روایی.. 1273-5-2) پایایی.. 1283-6) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها.. 129فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 4ـ 1) مقدّمه.. 1344-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 1344ـ 2ـ 1) آمار توصیفی متغیر جنسیت.. 1344-2-2) آمارتوصیفی متغیر سن.. 1354-2-3) آمار توصیفی متغیر سابقه کار.. 1364-2-4) آمار توصیفی متغیر تحصیلات.. 1374ـ 3) آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. 1384-3-1) آمار توصیفی متغیر مزیت رقابتی.. 1384-3-2) آمار توصیفی متغیر سرمایه فکری.. 1394-3-3)  آمار توصیفی متغیر کارآفرینی.. 1404-3-4 ) آمار توصیفی متغیر قابلیت ها.. 1414-4) بررسی آزمون مدل تحقیق.. 1424-4-1) مدل در حالت تخمین استاندارد.. 1424-4-2) مدل در حالت تخمین ضـرایب T. 1434-5) ضریب تعیین مدل.. 1444-6) بررسی فرضیه های تحقیق.. 144فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق5ـ 1) مقدّمه.. 1465ـ 2) نتیجه گیری.. 1465-2-1) نتایج بررسی توصیفی داده ها.. 1465-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 1475-3) بحث.. 1495-4) پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق.. 1515-5) پیشنهاد برای تحقیقات آینده.. 1545-6) محدودیت های تحقیق.. 154منابع و ماخذ.. 156پیوست ها.. 166پیوست1: سو الات پرسشنامه.. 167پیوست 2: خروجی لیزرل.. 170پیوست 3: آزمون مدل علی تحقیق.. 173پیوست 4: محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ.. 175پیوست 5: توصیف متغیرهای تحقیق.. 184Abstract 188 فهرست جدول­هاعنوان                                                                                                              صفحهجدول( 2-1) تعاریفی در مورد منابع نامشهود.. 39جدول (2-2)  مراحل مدل تعاملی.. 95جدول( 2ـ3 ) انواع نوآوری از دیدگاه تروت.. 104جدول(3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه.. 126جدول (3-2) توزیع سوالات پرسشنامه.. 127جدول (3ـ3): ضرایب آلفای کرونباخ سؤالات پرسشنامه پژوهش محاسبه شده توسط نرمافزار spss... 129جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیر جنسیت.. 134جدول (4ـ2) آمار توصیفی متغیر سن.. 135جدول (4ـ3) آمار توصیفی متغیر سابقه کار.. 136جدول( 4ـ4 ) آمار توصیفی متغیر تحصیلات.. 137جدول( 4ـ5 ) آمار توصیفی متغیر مزیت رقابتی.. 138جدول( 4ـ6 ) آمار توصیفی متغیر سرمایه فکری.. 139جدول (4-7) جدول متغیر کارآفرینی.. 141جدول (4-8) جدول متغیر کارآفرینی.. 142جدول ( 4-9 ) مهمترین شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش.. 144جدول ( 4-10 ) محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر   145جدول ( 4-11 ) نتایج مدل ساختاری.. 145جدول ( 5-1 ) توصیف متغیر مزیت رقابتی.. 147جدول ( 5-2 ) توصیف متغیر سرمایه فکری.. 147جدول ( 5-3 ) توصیف متغیر کارآفرینی.. 148جدول ( 5-4 ) توصیف متغیر قابلیتها.. 148فهرست شکل­هاعنوان                                                                                                              صفحهشکل(1-1) مدل ارائه شده در تحقیق لی و هسیه.. 7شکل (1-2) مدل ارائه شده در تحقیق باتانی و الزوابی.. 8شکل(1ـ3) مدل ارائه شده در تحقیق مامر زرنلر و همکاران.. 8شکل (1-4) مدل ارائه شده در تحقیق میچالسکی و همکاران.. 9شکل  (1-5) مدل مفهومی تحقیق.. 10شکل (2ـ1) نیروهای پیش برنده رقابت در صنعت.. 24شکل (2-2) زنجیره ارزش پورتر.. 28شکل 2ـ3 : مدل الماس ملی.. 32شکل (2-4) مدل سرمایه فکری ادوینسون و مالون.. 45شکل (2-5) مدل سرمایه فکری بروکینگ.. 46شکل (2-6) مدل سرمایه فکری روس.. 47شکل (2-7) مدل سرمایه فکری سالیوان.. 48شکل (2-8) مدل سرمایه فکری استیوارت.. 49شکل(2-9) مدل سرمایه فکری بونفرر.. 49شکل(2-10) مدل سرمایه فکری هانس و لاواندال.. 50شکل 2(ـ11) : مدل بنتیس... 53شکل (2ـ12) اتصال استراتژی رقابتی به سرمایه فکری.. 55شکل (2-13) چهارچوب مفهومی مدل درجه بندی شاخص سرمایه فکری.. 57شکل(2-14) چهار بعد مدل ارزش پویای سرمایه فکری... 58شکل (2ـ15) مدل اندازه گیری ارزش پویای سرمایه فکری.. 59شکل( 2ـ16) مدل مفهومی شاخص سرمایه فکری ملی... 60شکل( 2ـ17 ) معادله کارآفرینی.. 68شکل( 2ـ18 ) فرآیند کارآفرینی  .. 69شکل (2ـ19 ) نمودار فرآیند کارآفرینی.. 70شکل (2-20) متغیرهای ایجاد شرکت نوپا  .. 71شکل( 2ـ21 ) ابعاد کارآفرینی استراتژیک.. 80شکل (2ـ22) نوآوری بسته... 97شکل (2ـ 23) نوآوری باز   .. 99شکل( 2ـ24 ) دیدگاه استراتژیک و تیم کاری ، نتایج و تاثیر آن بر نوآوری   102شکل( 2ـ25 ) مدل پنج وجهی کافمن ففر.. 103شکل (4ـ1)  نمودار هیستوگرام متغیر جنسیت.. 135شکل (4ـ2) نمودار هیستوگرام متغیر سن.. 136شکل( 4ـ3)  نمودار هیستوگرام متغیر سابقه کار.. 137شکل( 4ـ4 )  نمودار هیستوگرام متغیر تحصیلات.. 138شکل( 4ـ5 )  نمودار هیستوگرام متغیر مزیت رقابتی.. 139شکل (4ـ6)  نمودار هیستوگرام متغیر سرمایه فکری.. 140شکل ( 4-7 ) نمودار هیستوگرام متغیر کارآفرینی.. 141شکل( 4ـ8 ) نمودار هیستوگرام متغیر قابلیتها.. 142شکل( 4ـ9 ) مدل آزمون شده در حالت تخمین استاندارد.. 143شکل( 4ـ10 ) مدل آزمون شده در حالت تخمین ضرایب t. 144       

چکیده

عصر حاضر با هیچ بک از اعصار گذشته قابل قیاس نیست. ویژگی غالب این عصر دانش مداری، اطلاعات محوری و نرخ بالای تغییرات در عرصه های مختلف است. این حقیقتی است که فضای کسب و کارها را دربرگرفته است و بیانگر پیچیدگی بازارهای جهانی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. سازمان ها برای مصون ماندن از نیروهای محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره ای جز کسب و استفاده از مزیت رقابتی ندارند.بنابراین مزیت رقابتی مساله ای است که باید تمام سازمان های فعال در عرصه بازار به آن توجه کنند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی های نامشهود به خصوص سرمایه فکری سرچشمه می گیرد.بر همین اساس برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز 20 ساله خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت از همسایگان خود برباید، باید اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور باید صورت گیرد، توجه به نظام بانکی کشور است. علاوه بر این امروزه بانک های پیشرو سعی می نمایند که از طریق ارضا کردن عوامل پر اهمیت برای مشتریان به بهترین نحو ممکن، سودآوری خود را افزایش دهند. اما بسیاری از بانک ها از روش های کاربردی بازاریابی خدمات خود غافل شده اند. در بازار کسب و کار امروزی تنها سازمان هایی می توانند در میدان رقابت باقی بمانند که خود را با این تغییرات همسو ساخته اند. بانک ها به دو دلیل روش های نوین را جایگزین عملکردهای سنتی شعبه می کنند: اولا: ایجاد و نگهداری شعبه به علت هزینه سربار بالایی که دارد. ثانیا: فن آوری و نوآوری نوعی تمایز و مزیت رقابتی برای بانک ها محسوب می شود. لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری می باشد. مطالعات مختلف بیانگر این است که متغیرهای سرمایه فکری، کارآفرینی و قابلیت ها می توانند در ایجاد مزیت رقابتی اثرگدار باشند که در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. مدل این تحقیق براساس مدل های لی و هسیه(2010)، باتانی و الزوابی(2011)، زرنلر و همکاران (2008) و میچالسکی و همکاران (2008) طراحی شده است. جنبه نوآوری در این تحقیق تبیین مزیت رقابتی بانک های استان گیلان می باشد. مزیت رقابتی براساس سازه های کیفیت، زمان و هزینه، سرمایه فکری براساس سازه های سرمایه ساختاری، انسانی و مشتری، کارآفرینی براساس سازه های پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری، قابلیت ها براساس سازه های نوآوری و بازاریابی می باشند. هدف کلی این تحقیق، طراحی و آزمون مدل علی، جهت تبیین مزیت رقابتی پایدار در بانک های استان گیلان می باشد. جامعه آماری این تحقیق بانک های خصوصی و دولتی در استان گیلان در تابستان 1392 می باشد. نمونه­گیری با استفاده از روش تصادفی انجام گردید. حجم نمونه 170 تعیین شد. روش این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع­آوری داده­ها، توصیفی است. روش گردآوری داده­ها و اطلاعات، میدانی و نیز ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه­­ی استاندارد می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل­یابی معـادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل بوده است. در نهایت با آزمودن فرضیه­ها، نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که بین مزیت رقابتی و کارآفرینی، قابلیت ها و سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین سرمایه فکری با کارآفرینی، سرمایه فکری با قابلیت ها، کارآفرینی با قابلیت ها ارتباط مثبت وجود دارد. واژگان کلیدی : مزیت رقابتی، سرمایه فکری، کارآفرینی، قابلیت ها، مدل­یابی معادلات ساختاری.  
 

فصل اول:

 

کلیّات تحقیق

 
 

1ـ 1)مقدّمه

برای رشد و سودآوری واقعی شرکت ها، شایستگی های نقش مهم دارند. به طوری که  باعث ایجاد مزیت رقابتی[1] برای آن ها می شود.کسب مزیت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود، بلکه بایستی سازمان ها با تفکر و طراحی چهارچوب های علمی در این راستا حرکت کنند. محصولات برجسته، فن آوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی موثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت ( حمیدی، 1387، ص ص7-6 ). با این توضیحات می توان گفت مفهوم مزیت رقابتی، توانایی شرکت ها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های سازمان است به طوری که رقبا قادر نباشند به طور هم زمان به تحقق این ارزش ها و ایجاد جایگزین برای آن اقدام کنند( مومنی، 1388، ص80 ).این مزیت می تواند در هریک از عناصر آمیخته بازاریابی[2] وجود داشته باشد.ایده مزیت رقابتی پایدار در سال 1984 زمانی ظهور پیدا کرد که نشان داده شد که انواع مختلفی از استراتژی ها به ایجاد مزیت رقابتی کمک می کند. توضیح واقعی مزیت رقابتی در سال 1985 توسط پورتر[3] بیان شد که گفته شد انواع مختلف استراتژی های رقابتی شرکت ها که شامل تمرکز، تمایز و هزینه پایین می باشد موجب به وجود آمدن مزیت رقابتی پایدار خواهد شد.هرچند منابع کهن مزیت رقابتی مانند ظرفیت های تولید، آزمایشگا ه ها، دسترسی به منابع مالی، کانال های توزیع یا صرفه مقیاس، ضروری اند اما امروزه برای کامیابی در دنیای کسب و کار کافی نیست( معصومی، 1390، ص128). به طور مثال هم اکنون موضوع سرمایه فکری در سازمان های امروزی به یکی از موضوعات اساسی و محوری تبدیل گردیده و سازمان ها برای رسیدن به بهره وری[4] بیشتر و حفظ   و بقا خود بایستی به شناسایی و ارزیابی این سرمایه ها بپردازند ( رفیعی، 1390، ص ص 125-123).تغییر در محیط بیرونی سازمان ها به خصوص بانک ها از قبیل رشد روزافزون علم و فن آوری، جهانی شدن، مقررات زدایی و ورود موسسات مالی جدید نیز، سبب شده تا صنعت بانکداری بسیار رقابتی شود. بانک ها به عنوان موسسات ادامه دهنده خدمات مالی به نظام مشتری محور[5] و نه محصول محور[6] روی آورده اند. نوآوری به عنوان استفاده از دانش برای ارایه یک محصول یا خدمت جدید که مورد تقاضای مشتریان است تعریف می شود. ( فکور، 1387، ص39 ). لذا توجه به نوآوری سازمانی به عنوان یک شایستگی کلیدی متمایز سازمان در جهت تامین و تضمین مزیت رقابتی ضرورت پیدا نموده است ( عقیقی، 1385، ص3). امروزه گرایش به کارآفرینی، یکی از استراتژی های جدید در سازمان ها محسوب می شود تا با تقویت نوآوری، ابتکار عمل و ریسک پذیری، شرایط ورود موثر بانک ها به فرآیند کارآفرینی فراهم شود. با وجود این، خدمات نظام بانکی کشور از تنوع، کیفیت و سرعت لازم برخوردار نیست و در فرآیند تجهیز منابع و تخصیص آن و نیز خدمات رسانی به مشتریان با ناکارآمدی مواجه است. برای برطرف کردن مسایل نظام بانکی، ایجاد بسترها و زمینه های مناسب برای افزایش کارآفرینی[7] می تواند الگویی اثربخش برای دستیابی به نوآوری، ارائه محصولات جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی باشد. لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری می باشد.  

1ـ 2) بیان مساله

عصر حاضر با هیچ یک از اعصار گذشته قابل قیاس نیست.ویژگی غالب این عصر دانش مداری[8] که شامل اطلاعات محوری[9] و نرخ بالای تغییرات در عرصه های مختلف است. این واقعیتی است که فضای کسب و کار[10] را در برگرفته است و بیانگر پیچیدگی روزافزون بازارهای جهانی[11] و پویایی محیط فراروی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است ( باقری ، 1391، ص5 ).سازمان ها برای مصون ماندن از نیروهای محیطی[12] و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ، چاره ای جز کسب و استفاده از مزیت رقابتی[13] ندارند. بنابراین مزیت رقابتی مساله ای است که باید تمام سازمان های فعال در عرصه بازار به آن توجه کنند. مزیت رقابتی عاملی است که یک سازمان با آن قادر است یک وضعیت دفاعی یا حمله ای در برابر رقبایش ایجاد کند و شامل قابلیت هایی[14] می باشد که به یک سازمان امکان می دهد خودش را از رقبایش متمایز کند (Li et al,2006,p111 ).پورتر[15] معتقد است مزیت رقابتی از طریق ایجاد ارزش برای مشتریان تحقق می یابد و ارزش نیز با ارایه کالا و خدمات متمایز[16] از رقبا و بهای تمام شده [17]کمتر تجلی می یابد .( باقری ، 1391،ص5). بررسی وضعیت شرکت های ایران گویای آن است که پایین بودن مزیت رقابتی باعث عقب ماندن آن ها در محیط رقابتی شده که این مشکل روز به روز در حال گسترش است . با توجه به ساختار رقابتی در صنایع مختلف ، شرکت ها باید در پی آن بوده که با تقویت موضع رقابتی به طراحی استراتژی هایی که باعث به وجود آمدن مزیت رقابتی برایشان می شود بپردازند.تا اوایل دهه 1950 ، عامل اصلی عقب ماندگی و عدم مزیت کشورهای در حال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می دانستند. در اقتصاد نوین ، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی های نامشهود به خصوص سرمایه فکری [18] سرچشمه می گیرد.بر همین اساس برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز 20 ساله خود قصد دارد گوی رقابت را در اقتصاد و تجارت از همسایگان خود برباید ، باید اقتصاد مبتنی بر دانش[19] ، ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور باید صورت گیرد ، توجه به نظام بانکی کشور است .از کاستی های نظام بانکی کشور ، ساختار دولتی و حجم عظیم آن است که سبب شده چنان که شاید و باید به شاخص های غیر مالی و در راس آن ها به سرمایه فکری توجهی صورت نگیرد.در بحث ساختاری ، کاهش تصدی دولت و کوچک کردن اندازه آن و در عین حال ارتقای نیروهای کیفی از اقداماتی است که می تواند در دستور کار قرار گیرد.هرچند گام هایی در حوزه ی کارآفرینی[20] و قابلیت ها در بانکداری کشور برداشته شده است ، اما به نظر نمی رسد که این اقدامات از انسجام و ارتباط کافی برخوردار باشند. بنابراین بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند.بانک ها باید درک کنند که چگونه سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد.این امر مستلزم کمی کردن سهم سرمایه فکری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت بانکداری و هم چنین ، تازه تاسیس بودن بانک های خصوصی ، بهره گیری از سرمایه فکری و دانش روز ، عرصه گسترده ای است ( شجاعی ، 1388، ص108).با توجه به افزایش رقابت در صنعت بانکداری[21] ، بانک ها برای باقی ماندن در صحنه رقابت نیاز دارند که براساس قابلیت ها به مشتریان خدمات متمایزی ارایه دهند . امروزه بانک ها ی پیشرو سعی می نمایند که از طریق کارآفرینی به بهترین نحو ممکن ، سودآوری خود را افزایش دهند. اما بسیاری از بانک ها از روش های کاربردی بازاریابی خدمات خود غافل شده اند ( عارف نژاد ، 1390، ). در کل در بازار کسب وکار امروزی تنها سازمان هایی می توانند در میدان رقابت باقی بمانند که خود را با این تغییرات همسو سازند . در این میان بانک ها به عنوان سازمان های ارایه دهنده خدمات مالی از این قاعده مستثنی نیستند. بانک ها به دو دلیل روش های نوین را جایگزین عملکردهای سنتی شعبه می کنند،اولا ایجاد و نگهداری شعبه به علت هزینه سربار بالایی که دارد.ثانیا، فن آوری و نوآوری[22] نوعی تمایز و مزیت رقابتی برای بانک ها محسوب می شود ( فکور ، 1387 ، ص35 ). لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری در قالب یک مدل علی می باشد.[1] Competitive Management[2] Marketing Mix[3] Michael Porter[4] Productivity[5] Customer Orientation[6] Product Orientation[7] Entrepreneurship1Knowledge Bases[9] Central Information[10] Business[11] Global Markets[12] Environmantal Forces[13] Competitive Advantage[14] Capabilities[15] Micheal Porter [16] Differentiated Services[17] Cost[18] Intellectual Capital[19]Knowledge [20] Entrepreneurship[21] Banking Industry[22]Technology & Innovationتعداد صفحه : 211قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید