دانلود پایان نامه:ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law به همراه مقدمه تحلیلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ادیان ابراهیمی

عنوان : ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law به همراه مقدمه تحلیلی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان ابراهیمی

ترجمه کتاب   پنجم، ششم و هفتم از Code of Canon Law

به همراه مقدمه تحلیلی

استاد راهنما:

جناب آقای حسین سلیمانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر احمدرضا مفتاح

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

بخش اول مقدمه تحلیلی... 1پیشگفتار. 2
  1. قوانین کلیسا. 3
1-1. فرایند شکل گیری... 31-2. مجموعه های مختلف قوانین... 61-2-1. مجموعه مقررات گراسییَن... 71-2-2. مجموعه بزرگ.... 81-2-3. مجموعه ششم و مجموعه‌های احکام پاپی بعدی... 91-3. فرایند بازنگری مجموعه 1917.. 101-4. مجموعه 1983.. 111-5. مجموعه 1983 در مقایسه با مجموعه 1917.. 14
  1. قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک..... 16
2-1. انواع قانون.. 172-1-1. قانون ازلی... 172-1-2. قانون طبیعی... 182-1-3. قانون بشری... 202-1-4. قانون الهی... 212-2. مقایسه ی قوانین کلیسا با قوانین دیگر.. 212-2-1. منبع قوانین... 222-2-2. محدوده حاکمیت قوانین... 222-2-3. ضمانت اجرا 232-2-4. مجازات.... 232-2-5. هدف قوانین... 24
  1. نظام کیفری در مجموعه 1983.. 24
جمع بندی مطالب.... 29کتابنامه. 31منابع فارسی: 31منابع انگلیسی: 31منابع مفید جهت مطالعه بیشتر: 32بخش دوم ترجمه کتاب   پنجم، ششم و هفتم از THE CODE OF CANON LAW... 33کتاب پنجم: دارایی‌های مادی کلیسا. 34عنوان اول: اکتساب دارایی ها. 35عنوان دوم: سرپرستی دارایی ها. 37عنوان سوم: قراردادها و انتقالویژه. 42عنوان چهارم: مقررات خیریه به طور کلی و موسسات خیریه. 44کتاب ششم: ضمانت اجراها در کلیسا. 48بخش اول: جرایم و مجازات‌ها به طور کلی... 48عنوان اول: مجازات جرایم به طور کلی... 48عنوان دوم: قانون کیفری یا حکم کیفری... 49عنوان سوم: کسانی که در معرض ضمانت اجراهای کیفری هستند. 50عنوان چهارم: مجازات‌ها و سایر کیفرها. 54فصل اول: توبیخ‌ها. 54فصل دوم: مجازات‌های تنبیهی... 55عنوان پنجم: اجرای مجازات‌ها. 57عنوان ششم: توقف مجازات ها. 60بخش دوم: مجازات‌ها برای جرایم خاص..... 63عنوان اول: جرایم علیه دین و وحدت کلیسا. 63عنوان دوم: جرایم علیه مقامات کلیسا و استقلال کلیسا. 64عنوان سوم: غصب مناصب کلیسایی و جرایمی که در اجرای این مناصب مرتکب می شوند. 65عنوان چهارم: جرم نسبت ناروا 67عنوان پنجم: جرایم برعلیه وظایف خاص..... 67عنوان ششم: جرایم علیه حیات و آزادی انسان.. 68عنوان هفتم: قاعده کلی... 69کتاب هفتم: مراحل دادرسی... 70بخش اول: محاکمه‌ها به طور کلی... 70عنوان اول: دادگاه صالح... 71عنوان دوم: درجات و انواع مختلف دادگاه‌ها. 73فصل اول: محاکمه در وهله نخست(مرحله ابتدایی). 74گفتار اول: قاضی... 74گفتار دوم: حسابرسان و مدعیان خصوصی... 76گفتار سوم: مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه و سر دفتر اسناد رسمی... 77فصل دوم: محاکمه در وهله دوم(مرحله تجدیدنظر). 79فصل سوم: محاکمه های مقام پاپی... 80عنوان سوم: اصول لازم الرعایه در محاکمه‌ها. 81فصل اول: وظایف قضات ومأموران محاکمه. 81فصل دوم: نظم دادرسی... 84فصل سوم: محدودیت‌های زمانی و تعویق ها. 85فصل چهارم: محل محاکمه. 86فصل پنجم: کسانی که می تواننددر دادگاه حضور داشته باشند و نحوه تدوین و حفظ قوانین... 86عنوان چهارم: طرفین در دعوی... 88فصل اول: مدعی و مدعی علیه. 88فصل دوم: دادستان‌ها و وکلای مدافع.. 89عنوان پنجم: دعاوی حقوقی و استثناها. 91فصل اول: دعاوی و استثناهای عمومی... 91فصل دوم: دعاوی و استثناهای ویژه. 92بخش دوم: محاکمه مورد اختلاف... 93جزء اول: محاکمه مورد اختلاف عادی... 93عنوان اول: معرفی دعوی... 93فصل اول: دادخواست معرفی دعوی... 93فصل دوم: احضار و اعلام قوانین قضایی... 95عنوان دوم: الحاق صدورحکم.. 96عنوان سوم: محاکمه صدور حکم.. 97عنوان چهارم: دلایل... 99فصل اول: اظهارنامه طرفین... 100فصل دوم: دلایل اسنادی... 101گفتار اول: ماهیت و قابل اطمینان بودن اسناد. 101گفتار دوم: تهیه اسناد. 102فصل سوم: شهود و شهادت.... 102گفتار اول: کسانی که می‌توانند شهادت دهند.. 103گفتار دوم: معرفی و حذف شهود. 104گفتار سوم: بازپرسی از شهود. 104گفتار چهارم: اعتبار مدرک... 107فصل چهارم: کارشناسان.. 107فصل پنجم: حق ورود و بازرسی قضایی... 109فصل ششم: اماره ها. 109عنوان پنجم: موضوعات ضمنی... 109فصل اول: عدم حضور طرفین... 110فصل دوم: مداخله شخص ثالث در دعوی... 111عنوان ششم: انتشار مصوبات، ختم دعوی و دفاعیات.... 112عنوان هفتم: اعلام نظر قاضی... 114عنوان هشتم: اعتراض به حکم.. 117فصل اول: شکایت از بطلان حکم.. 117فصل دوم: تجدیدنظرخواهی... 119عنوان نهم: حکم مختومه و اعاده کامل... 122فصل اول: حکم مختومه. 122فصل دوم: اعاده کامل... 123عنوان دهم: هزینه‌های قضایی و کمک‌های حقوقی رایگان.. 124عنوان یازدهم: اجرای حکم.. 124جزء دوم: فرایند منازعه شفاهی... 126بخش سوم: فرایندهای خاص..... 128عنوان اول: فرایندهای مربوط به ازدواج... 128فصل اول: دعاوی مربوط به اعلام بطلان ازدواج... 128گفتار اول: دادگاه صالح... 128گفتار دوم: حق اعتراض به اعتبار ازدواج... 129گفتار سوم: وظایف قضات.... 129گفتار چهارم: دلایل... 130گفتار پنجم: صدور حکم و تجدید نظرخواهی... 131گفتار ششم: فرایند مستند.. 132گفتار هفتم: معیارهای عمومی... 132فصل دوم: دعاوی مرتبط با جدایی همسران.. 133فصل سوم: فرایند اجرای ازدواج تأیید شده و غیر کامل... 134فصل چهارم: رویه در دعوای مرگ فرضی همسر.. 136عنوان دوم: دعاوی مربوط به اظهارنامه بطلان رتبه‌های مقدس.... 136عنوان سوم: شیوه‌های اجتناب از محاکمه. 137بخش چهارم: فرایند کیفری... 138فصل اول: بازپرسی مقدماتی... 138فصل دوم: روند دعوای حقوقی... 139فصل سوم: اقدام برای جبران خسارت.... 141بخش پنجم: آیین دادرسی در مراجعه‌ی اداری و در حذف و یا انتقال کشیشان بخش..... 142جزء اول: مراجعه برعلیه احکام اداری... 142جزء دوم: آیین دادرسی حذف یا انتقال کشیشان بخش..... 144فصل اول: آیین دادرسی حذف کشیشان بخش..... 144فصل دوم: آیین دادرسی انتقال کشیش بخش..... 146واژه‌نامه. 149واژگان تخصصی کلیسایی: 149واژگان تخصصی حقوقی: 149

چکیده

مسیحیت دینی است که از درون یهودیت جوشیده و بالیده است. به رغم این، تحولات مهمی در تاریخ مسیحیت پیش آمد که پیامد آن حذف شریعت از جامعه مسیحی بود. از سوی دیگر، جامعه مسیحی نیز به احکام عبادی و نحوه اجرای آنها و نیز قوانین خاص برای تنظیم روابط میان اعضای جامعه خود نیاز داشت. از این رو، مجموعه های متعددی از قوانین مطابق سنت کلیسایی بوجود آمدند. وجود مجموعه های متعدد در مسیحیت، ضرورت ایجاد مجموعه‌ی منسجم قوانین، از سوی کلیسا را ایجاب نمود. در سال 1917 پاپ بندیکت مجموعه ای رسمی به زبان لاتین تدوین نمود. این مجموعه در سال 1983 بازنگری شد. مجموعه 1983، مشتمل بر هفت کتاب است؛ موضوعاتی از جمله قوانین کلیسایی، آداب و رسوم، احکام عمومی، تعالیم، تعهدات، حقوق قوم خدا - مسیحی مومن، کشیشان و روحانی ها - قوانین اداره تعلیمی کلیسا، اموال مادی کلیسا و قوانین مربوط به اداره تقدیس کلیسا را دربردارد.متن حاضر، ترجمه کتاب پنجم، ششم و هفتم از مجموعه 1983 است. کتاب پنجم، در رابطه با امور اقتصادی کلیسا است. نحوه به دست آوردن، حفظ، سرپرستی و انتقال دارایی های مادی کلیسا از جمله مسائلی است که کلیسا آنها را حق ذاتی خود می داند و به روشنی در این کتاب مورد بحث قرار می گیرد. کلیسا دارایی های خود را در امور خیریه، حمایت از کشیش ها و امور پاپی مصرف می کند.کتاب ششم، قوانین حقوقی کلیسا را دربردارد. کلیسا مجازات مسیحیان مجرم را حق ذاتی خود      می داند از این رو مجازات هایی را برای مجرمان در نظر گرفته است و هدف خود از این مجازات ها را بیشتر اصلاحی می داند.کتاب هفتم از این مجموعه مراحل دادرسی در دادگاه های کلیسا را بیان می کند. از پنج بخش عمده تشکیل شده است. محاکمه ها و مراحل آن، انواع دادگاه ها، شرایط شهود و دلایل اسنادی از جمله مباحثی است که به تفصیل در این کتاب مورد بحث قرار می گیرند.واژگان کلیدی: کلیسای کاتولیک، قانون، قانون کلیسایی، آکوئیناس، نظام کیفری.

بخش اول

مقدمه تحلیلی

پیشگفتار

کلیسا به عنوان جامعه ایمانداران مسیحی، در ابتدای پیدایش، با توجه به تفسیر پولس از شریعت، فاقد احکام عبادی و قوانین خاص و نظام حقوقی ویژه بود. این امر از همان قرن های اولیه دلمشغولی الاهیدانان مسیحی بود. رفته رفته الاهیدانان مسیحی برای پر کردن این خلأ ایده هایی را مطرح کردند که می توان آن را در اندیشه های الاهیدان قرن سیزدهم، توماس آکوئیناس مشاهده نمود. منابع و اندیشه‏هاى قانونی متکثر و گاه ناهمگون در مسیحیت بوجود آمدند، این امر ضرورت ایجاد مجموعه‌ی منسجم قوانین، از سوی کلیسا را ایجاب نمود. در سال 1917 میلادی، به دستور پاپ بندیکت پانزدهم، مجموعه قوانین کلیسا تدوین گردید و در سال 1983، این مجموعه به دستور پاپ ژان پل بیست و سوم، مطابق با تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر، بازنگری شد. آشنایی با مجموعه قوانین کلیسا 1983 از جهاتی برای جامعه علمی دارای اهمیت است:نخست اینکه، این مجموعه یکی از متون رسمی و معتبر جامعه کلیسایی است؛ از این رو برای شناخت کلیسا به ویژه کلیسای کاتولیک، آشنایی با متون آنها ضرورت دارد.دوم اینکه، در این کتاب کلیه ی مسائل مربوط به جامعه ی کلیسایی به طور همه جانبه در نظر گرفته شده است و در عین حال که مجموعه قوانین است، اطلاعات گسترده ای را هم در زمینه‌های آداب و مراسم عبادی کلیسایی، اقتصادی وحقوقی در اختیار خواننده می‌گذارد.در این بخش، ابتدا به روند شکل گیری مجموعه قوانین کلیسا در طول تاریخ کلیسا می پردازیم و در ادامه مجموعه های مختلف موجود در جامعه کلیسایی را به اجمال بررسی می کنیم. سپس مفهوم لغوی و اصطلاحی قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک و انواع آن، از دیدگاه توماس آکوئیناس را بررسی می کنیم. در ادامه قوانین کلیسایی را با سایر قوانین (الاهی، بشری و طبیعی ) مقایسه می کنیم. نظام کیفری کلیسای کاتولیک که کتاب ششم از قوانین کلیسایی را به خود اختصاص داده است نیز یکی از بحث های اصلی در این بخش به شمار می رود. در پایان، جمع بندی کوتاهی از مطالب این بخش خواهیم داشت.تعداد صفحه : 166قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید