دانلود پایان نامه:جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :میکروبیولوژی

عنوان : جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژیM.Sc

 

عنوان:

جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

استاد راهنما:

دکتر مهدی شهریاری نور

 

استاد مشاور:

دکتر معصومه انوری

زمستان ١٣٩٢

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱:مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-٢: فنل و خصوصیات فیزیکی آن…………………………………………………………………………….۴

۱-٣: منابع تولید فنل……………………………………………………………………………………………….۴

۱-۴: حلالیت در آب و سایر حلال ها………………………………………………………………………..۶

۱-۵: قدرت اسیدی فنل……………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶: رنگ فنل………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۷: پایداری فنل…………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۸: منابع و مصارف صنعتی……………………………………………………………………………………..۷

١-٩-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……….…………….…………………….٩

۱-١٠: اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………١١

فصل دوم: ادبیات تحقیق

٢-۱: مروری بر ادبیات و سوابق تحقیق……………………………………………………………………..۱٣

فصل سوم: مواد و روش ها

٣-۱: مواد و محیط ها و جمع آوری نمونه………………………………………………………………..۲٩

٣-٢: مراحل جداسازی باکتری…………………………………………………………………………………۲٩

٣-٣: شناسایی باکتری……………………………………………………………………………………………..٣٠

٣-۴:سنجش میزان تجزیه فنل توسط باکتری جداسازی شده………………………………………..٣٠

٣-۵.: Cell concentration…………………………………………………………………………………………..٣١

٣-۶: روش بهینه سازی و طراحی آزمایش……………………………………………………٣۲

٣-۶-.١: طراحی آزمایش ( نرم افزارPlackettBurman)………………………………………….٣۲

٣-۶-۲:. طراحی آزمایش(RSM)…………………………………………………………………………..٣۵

٣-۷: تعیین صحت مدل سطح پاسخ………………………………………………………………………….٣۶

٣-٨:.آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….٣۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۴-١: نتایج جداسازی و شناسایی باکتری……………………………………………………………………۴١

۴-٢: نتایج طراحی آزمایش( PlackettBurman )………………………………………………….۴٣

۴-٣: نتایج بهینه سازی و طراحی آزمایش( RSM)…………………………………………………….۴٨

۴-۴: صحت مدل سطح پاسخ…………………………………………………………………………………..۶٨

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث……………………………………………………………………………………………………………………..۷٠

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………..۷۷

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………۷٨

“منابع”………………………………………………………………………………………۷٩

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….٨٣

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

جدول ۱-۱: غلظت ترکیبات فنلیک در برخی صنایع…………………………………………………….۷

جدول ۱-٢: ترکیبات فنلی موجود در فاضلاب برخی صنایع………………………………………….٨

جدول٣-۱: تجهیزات آزمایشگاهی…………………………………………………………………………….٢۷

جدول ٣-٢: وسایل مورد استفاده……………………………………………………………………………..۲٨

جدول ٣-٣: مواد مورد استفاده در محیط کشت………………………………………………………….۲٩

جدول ٣-۴: طراحی آزمایش ( PlackettBurman ) بر اساس مقادیر کد شده……………٣٣

جدول ٣-۵: طراحی آزمایش ( PlackettBurman ) بر اساس مقادیر واقعی………………٣۴

جدول ٣-۶-مقادیر کد شده و حقیقی در روش طراحی آزمایش RSM……………………….٣۶

جدول ٣-۷: آزمایشات بهینه ٣٠ گانه روش طراحی آزمایش (RSM)………………………….٣۷

جدول ٣-٨: سطوح کد شده بر اساس طراحی آزمایش (RSM)…………………………………٣٨

جدول ۴-۱: نتایج کشت باکتری جدا شده…………………………………………………………………۴۲

جدول ۴-٢: نتایج طراحی آزمایشPlackettBurman براساس مقادیر کد شده……………۴۴

جدول ۴-٣: نتایج طرح آزمایش بر اساس مقادیر واقعی……………………………………………..۴۵

جدول۴-۴:آنالیز واریانس (ANOVA) برای آزمایشات انجام شده با روشPlackettBurman برای رشد باکتری……۴۶

جدول۴-۵:  آنالیز واریانس (ANOVA) برای آزمایشات انجام شده با روشPlackettBurman برای درصد تجزیه فنل……۴۷

جدول۴-۶ : نتایج آزمایشات بهینه ٣٠ گانه طراحی آزمایشRSM……………………………….۵٠

جدول ۴-۷:نتایج سطوح کد شده بر اساس طراحی آزمایش RSM………………………………۵١

جدول۴-٨: آنالیز واریانس (ANOVA) برای آزمایشات انجام شده با روش RSM برای نتایج رشد باکتری…..۵۲

جدول۴-٩: آنالیز واریانس (AVONA) برای آزمایشات انجام شده با روش RSM برای نتایج درصد تجزیه فنل…۶٠

فهرست اشکال

عنوان                                                                                         صفحه

شکل ۴-١-باکتری جدا شده در محیط Medium  Salt  Mineral و در زیر میکروسکوپ نوری……….۴١

شکل ۴-۲-انطباق مقدار تجربی ومقدار پیش بینی شده در رشد باکتری در nlackettBurmP……..۴۶

شکل۴-٣- انطباق مقدار تجربی و مقدار پیش بینی شده درصد تجزیه فنل در nlackettBurmP………..۴۷

شکل ۴-۴-انطباق مقدار تجربی و مقدار پیش بینی شده در رشد باکتری در RSM……………………………۵٣

شکل ۴-۵- تاثیر متقابل پارامترهای آمونیوم سولفات و غلظت فنل بر میزان رشد سلولی باکتری……….۵۴

شکل ۴-۶- تاثیر متقابل پارامترهای آمونیوم سولفات وPH بر میزان رشد سلولی باکتری….۵۵

شکل ۴-۷- تاثیرمتقابل پارامترهای مقدار آمونیوم سولفات و دما بر میزان رشد سلولی باکتری.۵۶

شکل ۴-٨- تاثیر متقابل پارامترهای غلظت فنل وPH بر میزان رشد سلولی باکتری…………۵۷

شکل ۴-٩- تاثیر متقابل پارامترهای غلظت فنل و دما بر میزان رشد سلولی باکتری…………۵٨

شکل ۴-١٠- تاثیر متقابل پارامترهایPH و دما بر میزان رشد سلولی باکتری………………..۵٩

شکل ۴-١١- انطباق مقدار تجربی و مقدار پیش بینی شده در تجزیه فنل در RSM……….۶١

شکل ۴-١۲- تاثیر متقابل پارامترهای آمونیوم سولفات و غلظت فنل بر میزان تجزیه فنل…۶۲

شکل ۴-١٣- تاثیر متقابل پارامترهای آمونیوم سولفات وPH بر میزان تجزیه………………….۶٣

شکل ۴-۱۴-  تاثیر متقابل  پارامترهای مقدار آمونیوم سولفات و دما  بر میزان تجزیه فنل..۶۴

شکل ۴-۱۵- تاثیر متقابل پارامترهای غلظت فنل وPH بر میزان تجزیه فنل………………….۶۵

شکل ۴-۱۶- تاثیر متقابل پارامترهای غلظت فنل و دما بر میزان تجزیه فنل……………………۶۶

شکل ۴-۱۷- تاثیر متقابل پارامترهای PH و دما بر میزان تجزیه فنل…………………………….۶۷

 

چکیده:

ترکیبات فنلی ، فنل و مشتقات فنل ، آلوده کننده های محیطی هستند که در پساب های صنعتی مختلف مانند تبدیلات زغال سنگ ، پالایشگاه نفت ، کارخانه های شیمیایی و پتروشیمی وجود دارند.حضور این ترکیبات خطر جدی برای محیط زیست در پی دارد زیرا این پساب ها وارد رودخانه ها و دریا می شوند و موجب آلودگی آبها می گردند.بهترین و کم هزینه ترین روش تصفیه پساب های آلوده به فنل و ترکیبات فنلی استفاده از روش های تصفیه زیستی است. در این تحقیق، نمونه ها از مناطقی از دریای خزر که آلودگی نفتی دارند جمع آوری شد.هدف از این تحقیق جداسازی و بهینه سازی باکتری های تجزیه کننده فنل بود که مورد بررسی قرار گرفت.بعد از جمع آوری نمونه و انتقال آن به آزمایشگاه، از محیط medium  salt mineral برای جداسازی باکتری استفاده شد.از نرم افزار Burman-Plackett و methodology  surface Response ) RSM( برای بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف بر رشد باکتری و درصد تجزیه فنل استفاده شد. فاکتورهای مورد بررسی در Burman-Plackett ، فنل به عنوان منبع کربن و آمونیوم سولفات، سدیم کلرید، پپتون و عصاره مخمر به عنوان منبع ازت بود.فنل به عنوان بهترین منبع کربن و آمونیوم سولفات به عنوان بهترین منبع ازت در مرحله بهینه سازی با نرم افزار RSM مورد بررسی قرار گرفته است. فاکتورهای مورد بررسی در RSM، آمونیوم سولفات ، غلظت فنل، pH و دمای انکوباسیون بود. نتایج پیش بینی شده توسط نرم افزار با نتایج بدست آمده برای رشد باکتری و درصد تجزیه فنل نزدیک بوده  است که نشان می دهد سویه ی جدا شده از دریای خزر توانایی زیادی در تجزیه فنل داراست.

کلمات کلیدی: فنل،جداسازی باکتری،دریای خزر، Plackett-Burman، RSM

مقدمه:

مبارزه با آلودگی های نفتی از زمان پیدایش این ماده سیاهرنگ اما گرانبها، بخشی از پژوهش های علمی را به خود اختصاص داده که در گذشته به مراتب کمتر و امروزه به طور روز افزون، توجه متخصصان و کارشناسان را به خود جلب کرده است. در میان راهکارهای ارایه شده با نتایج هر چه بهتر و سریعتر، استفاده از میکروارگانیسم ها روشی است که با عنوان پاکسازی زیستی یا تجزیه زیستی  Bioremediation   در اکثر کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد.

نفت خام، کمپلکس پیچیده ای از مخلوط صدها نوع ترکیب مختلف شامل هیدروکربنها، نیتروژن، گوگرد و وانادیوم است که قسمت هیدروکربنی شامل ترکیبات آروماتیک، آلیفاتیک و آسفالتن است. آلودگی های نفتی تقریباً یک پیامد اجتناب ناپذیر از افزایش سریع جمعیت و مصرف انرژی است که بر پایه تکنولوژی نفت قرار دارد. طی سالهای گذشته تمام توجه کارشناسان به آلودگی های نفتی اقیانوس ها ناشی از تصادف نفت کش ها معطوف شده بود که بزرگترین آن در سال١٩۶۷در آبهای انگلستان رخ داد.  در سالهای اخیر دریای خزر به دلیل تردد کشتی های نفت کش، حفر چاه های متعدد بویژه در سواحل استان گیلان، همچنین تاسیس پالایشگاه نفتی و استخراج نفت در این استان، سالانه حدود١۶٠ هزار تن نفت و مواد نفتی را در خود جای می دهد و به عنوان یکی از آلوده ترین دریاهای جهان شناخته می شود. به طور کلی وقایعی که به برخی از آنها اشاره شد، سبب شد تا توجه بیشتری به ساخت و ابداع روشهای مختلف معطوف شود تا بتوان با آلودگی های دریاها و نواحی ساحلی مقابله کرد. روشهای متعددی برای حذف آلودگی های نفتی در محیط زیست ارایه شده که مهمترین آنها عبارتند از:

۱-جمع آوری دستی آلودگی های نفتی از سطح آب

۲-محصور کردن آلودگی های نفتی به وسیله وسایل فیزیکی

۳-استفاده از موادی مانند پر و کاه که ذرات نفت را جذب می کند

۴-آتش زدن

۵-استفاده از حلال های دو قطبی

۶-پاکسازی زیستی یا تجزیه زیستی و یا Bioremediation

۲۵ درصد از نفت رها شده در آب از طریق تبخیر از بین می رود و بقیه به وسیله عمل اکسایش نوری و اکسایش میکروارگانیزم ها شکسته می شود. حضور میکروارگانیزم های تجزیه کننده هیدراتهای کربن در آب دریا و خاکها سبب شده که تجزیه به عنوان یکی از موثرترین روشهای حذف آلودگی های نفتی معرفی شود. این عمل در حضور اکسیژن و مواد غذایی به خصوص نیتروژن و فسفر تسریع می شود. فراورده های حاصل از تجزیه زیستی معمولاً CO2 و مواد آلی کوچک مولکول با سمیت بسیار کم است. روش های متعددی برای تجزیه توسط میکروارگانیزم ها وجود دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به bioleaching- bio augmentation -Biostimulation-Bioreactor  اشاره کرد. انواع روش های فوق در کشورهای صنعتی نظیر آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، کره جنوبی و روسیه به طور معمول استفاده می شود و در سایر کشورهای در حال پیشرفت در مرحله تحقیقاتی است. میکروارگانیزم های متعددی برای تجزیه هیدروکربنهای نفتی بکار می روند که مهمترین آنها عبارتند از: باکتری ها- آنزیمها- اکتینومسیت ها – قارچها اصولاً تجزیه پذیری ترکیبات نفتی به صورت زیر است: آلکان<آلکن= آلیکن< هیدروکربونهای آروماتیک< هیدروکربنهای پلی آروماتیک در میان میکروارگانیزم های فوق آنزیمها از اهمیت بیشتر برخوردارند. آنزیم ها قادرند هم ترکیبات آلیفاتیک و هم ترکیبات آروماتیک موجود در نفت را تجزیه کنند. آنزیمهای مونواکسیژناز و دی اکسیژناز مهمترین آنزیمهای موثر در تجزیه هیدروکربنهای نفتی بوده و فراورده های حاصل از فعالیت این آنزیمها، الکلها هستند، بنابراین با سنجش میزان الکل ها می توان پی به مقدار تجزیه هیدروکربن های نفتی برد.  فنل از جمله آروماتیک های تک حلقه ای مهم است.این ماده و مشتقات آن در صنایع متعددی چون پالایشگاه های نفت،پتروشیمی،معادن و سموم دفع آفات کاربرد دارد که از طریق دفع غیر بهداشتی پساب این صنایع منجر به آلودگی محیط زیست و به خصوص منابع آبی می شود.

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید