دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :تجارت بین الملل

عنوان : مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق تجارت بین­الملل

عنوان

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

استاد راهنما

دکتر علیرضا حسنی

دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبچکیده 1مقدمه. 31ـ بیان مسأله. 42ـ پیشینه پژوهش... 63ـ سؤالات تحقیق.. 94ـ فرضیه‌های تحقیق.. 95ـ روش و چارچوب تحقیق.. 9فصل اول: کلیات... 111ـ1 بررسی مفاهیم. 121ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن. 121ـ1ـ1ـ1 مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) 141ـ1ـ1ـ2 مسئولیت قراردادی.. 141ـ1ـ1ـ2ـ1 وجود قراردادی نافذ و معتبر. 141ـ1ـ1ـ2ـ2 ورود خسارت... 151ـ1ـ1ـ2ـ3 نقض تعهد. 151ـ1ـ1ـ2ـ4 رابطه سببیت... 161ـ1ـ2 مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی.. 161ـ1ـ2ـ1 متصدی حمل و نقل قراردادی.. 171ـ1ـ2ـ2 مفهوم «متصدی حمل و نقل واقعی» و «طرف اجرا کننده دریایی» 191ـ1ـ2ـ3 نحوه تشخیص هویت متصدی باربری.. 201ـ1ـ2ـ4 تفاوت مفهوم متصدی حمل و نقل (کریر) و کارگزار حمل و نقل(فورواردر) 241ـ1ـ3 مفهوم قرارداد حمل و نقل دریایی.. 261ـ1ـ3ـ1 تعریف قرارداد حمل و نقل.. 261ـ1ـ3ـ2 تمییز قرارداد حمل با قرارداد اجاره شناور. 281ـ1ـ4 اسناد حمل و نقل دریایی.. 281ـ1ـ4ـ1 تعریف بارنامه دریایی.. 291ـ1ـ4ـ2 ویژگی‌های بارنامه دریایی.. 301ـ1ـ4ـ3 «سند حمل و نقل» و «سند حمل و نقل الکترونیکی» مذکور در کنوانسیون روتردام. 321ـ2 منابع بین‌المللی حقوق حمل و نقل دریایی.. 341ـ2ـ1 کنوانسیون لاهه 1924 و پروتکل الحاقی کنوانسیون لاهه - ویزبی 1968. 341ـ2ـ1ـ1 تاریخچه. 341ـ2ـ1ـ2 حیطه اعمال و استثنائات کنوانسیون لاهه- ویزبی.. 351ـ2ـ2 کنوانسیون هامبورگ... 361ـ2ـ2ـ1 تاریخچه. 361ـ2ـ2ـ2 قلمرو اجرا 371ـ2ـ3 کنوانسیون روتردام 2008. 381ـ2ـ3ـ1 تاریخچه. 381ـ2ـ3ـ2 قلمرو اجرای مقررات روتردام. 391ـ2ـ3ـ3 حیطه اعمال. 42فصل دوم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت... 452ـ1 مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 462ـ1ـ1 ماهیت تعهد ایمنی و سیستم‌های مختلف مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 462ـ1ـ1ـ1 تعهد ایمنی متصدی، به عنوان تعهدی به وسیله. 472ـ1ـ1ـ2 تعهد ایمنی متصدی به عنوان تعهدی به نتیجه. 472ـ1ـ1ـ3 سیستم‌های مختلف در مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل.. 482ـ1ـ2 مبنای مسئولیت متصدی حمل در مقررات ایران و کنوانسیون‌های سه گانه. 482ـ1ـ2ـ1 مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت ایران. 482ـ1ـ2ـ2 مبنای مسئولیت در مقررات لاهه- ویزبی و قانون دریایی ایران. 522ـ1ـ2ـ3 مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ... 542ـ1ـ2ـ4 مبنای مسئولیت در مقررات روتردام. 582ـ1ـ2ـ4ـ1 دور اول اختصاص بار اثبات... 582ـ1ـ2ـ4ـ2 دور دوم اختصاص بار اثبات... 602ـ2 موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت... 632ـ2ـ1 معافیت از خسارات در جریان حمل معمول کالا. 642ـ2ـ1ـ1 مسئولیت متصدی نسبت به خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی و تقصیر در اداره کشتی  642ـ2ـ1ـ1ـ1 خسارت ناشی از نقض تعهدات سه گانه ایمنی.. 642ـ2ـ1ـ1ـ2 خسارات ناشی از تقصیر در دریانوردی و اداره امور کشتی.. 682ـ2ـ1ـ1ـ3 اصل تعهد برتر. 712ـ2ـ1ـ2 خسارات ناشی از آتشسوزی در کشتی.. 732ـ2ـ1ـ3 خسارت ناشی از قوه قاهره 752ـ2ـ1ـ4 خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده 772ـ2ـ1ـ4ـ1 تقصیر فرستنده 772ـ2ـ1ـ4ـ2 عیوب مربوط به کیفیت کالاها 792ـ2ـ1ـ4ـ3 اعتبار شروط (رزرو) در مورد کیفیت و کمیت کالا. 802ـ2ـ1ـ4ـ4 نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا 822ـ2ـ1ـ4ـ5 سایر عللی که ناشی از تقصیر متصدی و مأموران او نیست... 842ـ2ـ1ـ4ـ6 قید والسکورا 852ـ2ـ2 معافیت‌های مسئولیت متصدی نسبت به انواع خاص حمل.. 862ـ2ـ2ـ1 حمل حیوانات زنده 872ـ2ـ2ـ2 حمل کالا روی عرشه. 882ـ2ـ2ـ3 حمل کالای خطرناک.. 92فصل سوم: آثار مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 933ـ1 شرایط و نحوه جبران خسارت... 943ـ1ـ1 زیان‌های قابل جبران و روش محاسبه خسارت... 943ـ1ـ1ـ1 زیان‌های قابل جبران. 943ـ1ـ1ـ2 روش محاسبه غرامت... 983ـ1ـ1ـ2ـ1 محاسبه غرامت در مورد فقدان و خسارت... 983ـ1ـ1ـ2ـ2 محاسبه غرامت در مورد تأخیر در تحویل کالا. 1013ـ1ـ2 اصل محدودیت مسئولیت در جبران خسارت... 1033ـ1ـ2ـ1 مفهوم محدودیت مسئولیت... 1033ـ1ـ2ـ2 شرایط و میزان محدودیت مسئولیت متصدی، در کنوانسیون‌های سه‌گانه. 1043ـ1ـ2ـ2ـ1 موارد و معیار محدودیت مسئولیت و زوال آن. 1053ـ1ـ2ـ2ـ1ـ1 مقررات لاهه و قانون دریایی ایران و اشکالات آن. 1053ـ1ـ2ـ2ـ1ـ2 راهحل‌ها در مقررات لاهه - ویزبی.. 1053ـ1ـ2ـ2ـ1ـ3 موضع کنوانسیون هامبورگ... 1073ـ1ـ2ـ2ـ1ـ4 موضع مقررات روتردام. 1083ـ1ـ2ـ2ـ2 مبلغ محدودیت‌ها و تبدیل معیار محاسبه به ارز محلی.. 1123ـ1ـ2ـ2ـ2ـ1 در مقررات لاهه. 1123ـ1ـ2ـ2ـ2ـ2 اصلاحات در مقررات ویزبی.. 1133ـ1ـ2ـ2ـ2ـ3 پروتکل 1979 بروکسل.. 1133ـ1ـ2ـ2ـ2ـ4 مقررات هامبورگ و روتردام. 1133ـ1ـ2ـ3 محدودیت مسئولیت کارکنان متصدی حمل.. 1143ـ2 اقامه دعوی جبران خسارت... 1173ـ2ـ1 طرفین دعوی.. 1173ـ2ـ1ـ1 خواهان دعوی.. 1173ـ2ـ1ـ1ـ1 طرح دعوی از طرف فرستنده و فرستنده اسنادی.. 1183ـ2ـ1ـ1ـ2 طرح دعوی از طرف گیرنده کالا یا دارنده ظهرنویسی.. 1193ـ2ـ1ـ1ـ3 طرح دعوی از طرف خریدار کالا. 1193ـ2ـ1ـ1ـ4 طرح دعوی از طرف بیمه گران. 1203ـ2ـ1ـ2 خوانده دعوی.. 1203ـ2ـ1ـ2ـ1 اقامه دعوی علیه مالک کشتی.. 1213ـ2ـ1ـ2ـ2 اقامه دعوی علیه مستأجر کشتی.. 1213ـ2ـ1ـ2ـ3 اقامه دعوی علیه مالک و مستأجر. 1223ـ2ـ1ـ2ـ5 اقامه دعوی علیه اشخاص زیر مجموعه متصدی.. 1243ـ2ـ2 مرور زمان طرح دعوی و دادگاه صالح برای طرح دعوی.. 1263ـ2ـ2ـ1 مرور زمان. 1263ـ2ـ2ـ2 دادگاه صالح.. 127نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 130الف- یافته‌های تحقیق.. 130ب- پیشنهاد اصلاحی.. 134ج- پیشنهاد زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی.. 134فهرست منابع و مأخذ. 136چکیده انگلیسی.. 141

چکیده

حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی 1924، کنوانسیون هامبورگ 1987و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام 2008. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در 17 مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت­ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده 3 کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت­های قابل مطالبه اعلام کردند.واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام. 

مقدمه

هر چیزی که ما می‌خریم غالباً به طریقی حمل و نقل شده است. در هر جای جهان کامیون‌ها، قطارها، هواپیماها و کشتی‌هایی هستند که با عجله در حال حرکت به مقصد خود در هر کشور قابل تصوری هستند. در این میان شناورهای دریایی به طور قاطعی بیشترین سهم را در این نقل و انتقال دارند. طبق آمار در سال 2006 حمل و نقل دریایی 89.1 درصد از کل تجارت جهانی را از نظر حجم و 70.1 درصد این تجارت را از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند (سازمان حمل و نقل بین‌المللی، منبع اینترنتی).شاید چنین تصور شود که بر این حجم عظیم تجارت جهانی باید قوانین بین‌المللی روشن و یکپارچه‌ای حاکم باشد و تعدادی اتاق‌های بین‌المللی برای اختلافات و بحث‌های حقوقی پیرامون این مسئله دایر باشد. اما چنین نیست؛ برعکس به نظر می‌رسد حقوق حمل و نقل دریایی غیر نظام‌مند و پر هرج و مرج است. چند کنوانسیون‌ بین‌المللی بر آن حاکمند. برخی از اینها اصلاحیه‌ای بر کنوانسیون قبلی‌اند و برخی سعی کرده‌اند تا قواعد حمل و نقل دریایی بین‌المللی را بهبود بخشند.کنوانسیون‌ها در همه کشورها به یک شکل پذیرفته نشده‌اند در حالی که برخی کشورها به کنوانسیون اصلی ملحق شده‌اند تعدادی دیگر پروتکل اصلاحی آن را تصویب کرده‌اند. افزون بر این برخی کنوانسیون‌ها اگرچه به امضا رسیده‌اند اما هنوز تعدادی کافی از کشورها آن را اجرائی ننموده‌اند و در قوانین داخلی الزام‌آور خود وارد ننموده‌اند. اما این هرج و مرج بدین جا پایان نمی‌یابد اخیراً چنین متعارف شده است که برخی کشورها به طور گزینشی با قواعد کنوانسیون‌ها برخورد می‌کنند یعنی مواردی را که مورد پسندشان است می‌پذیرند و باقی قواعد را کنار می‌گذارند.ـ بیان مسألهاینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین­المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف­های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین­المللی دشوار می­گردد. مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق بین­الملل در احاطه کنوانسیون­های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون­ها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می­گرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین­المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته­اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.[1] باید دید نظر هر یک از کنوانسیون­های بین­المللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده­های لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده­ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین­المللی تبعیت می­کند؟اگرچه نوشته­های حقوقی و کتاب­های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده­اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده­ و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون­های متعدد را با هم مقایسه کرده­اند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون­های بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد.مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب 1924 موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب 1968 است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب 1343 نموده است. مقررات هامبورگ مصوب 1978 که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین­المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می­گیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین­المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می­شود» مصوب 2008 موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می­گیرد تا آخرین اراده بین­المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بین­المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می­شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند. [1] کاتوزیان، ناصر، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1374، ص ­428.تعداد صفحه : 153قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید