دانلود پایان نامه:مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان : مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر سیدحسین سادات حسینی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبچکیده 1مقدمه. 2بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق.. 2اهداف پژوهش... 3سوال اصلی تحقیق.. 3سوالات فرعی تحقیق.. 3تعریف متغیرها و پیش فرض‌های پژوهش... 3پیشینه و روش تحقیق.. 4فصل اول مفهوم، ماهیت، ادله، و عناصر (ارکان) و قلمرو قاعده احسان. 61-1- مفهوم قاعده فقهی.. 71ـ1ـ1 معنای لغوی قاعده 71ـ1ـ2 معنای اصطلاحی قاعده 71ـ1ـ3 معنای قاعده در فقه. 71ـ2 ضمان و مسقطات آن. 81ـ2ـ1 مفهوم ضمان. 81ـ2ـ1ـ1 معنای لغوی ضمان. 81ـ2ـ1ـ2 معنای اصطلاحی ضمان. 91ـ2ـ2 اقسام ضمان. 111ـ2ـ2ـ1 اقسام ضمان در حقوق.. 111ـ2ـ2ـ2 اقسام ضمان در فقه. 151ـ2ـ3 مسقطات ضمان. 161ـ2ـ3ـ1 قاعده استیمان. 171ـ2ـ3ـ2 قاعده اذن. 171ـ2ـ2ـ3 قاعده احسان. 211ـ3 مفهوم و ماهیت احسان. 211ـ3ـ1 مفهوم احسان. 211ـ3ـ1ـ1 معنای لغوی احسان. 211ـ3ـ1ـ2 معنای اصطلاحی احسان. 221ـ3ـ2 ماهیت احسان. 231ـ3ـ2ـ1 نسبت به عمل.. 231ـ3ـ2ـ2 نسبت به قصد و واقع. 261ـ4 ادله قاعده احسان. 271ـ4ـ1 آیات... 271ـ4ـ1ـ1 آیه 91 سوره مبارکه توبه. 271ـ4ـ1ـ2 آیه 60 سوره الرحمن.. 311ـ4ـ2 روایات... 341ـ4ـ3 عقل.. 351ـ4ـ4 اجماع. 371ـ5 مفاد و قلمرو قاعده احسان. 381ـ5ـ1 مفاد قاعده احسان. 381ـ5ـ1ـ1 قصد و نیت... 381ـ5ـ1ـ2 قلمرو قاعده احسان. 421ـ5ـ2 ارتباط قاعده احسان با دیگر قواعد فقهی.. 481ـ5ـ2ـ1 رابطه قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف... 481ـ5ـ2ـ2 احسان و اضطرار. 49فصل دوم کاربرد قاعده احسان در قوانین موضوعه. 522ـ1 قاعده احسان و دفاع مشروع. 532ـ2 قاعده احسان و حقوق عمومی.. 552ـ2ـ1 عدم مسئولیت دولت در ایفای وظایف مقرر. 562ـ2ـ2 مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی.. 582ـ2ـ3 اصل49 قانون اساسی.. 602ـ3 قاعده احسان و قانون مجازات اسلامی سابق و جدید. 612ـ3ـ1 مفهوم تسبیب... 612ـ3ـ2 موار اجرای قاعده احسان در فرض تسبیب... 632ـ3ـ2ـ1 حفر چاه در ملک شخص و ملک غیر. 642ـ3ـ2ـ2 حفر چاه در معبر عمومی.. 642ـ3ـ3 سایر موارد تسبیب در قانون مجازات اسلامی سابق.. 672ـ3ـ3ـ1 ماده 341 ق.م.ا سابق و ماده 509 ق.م.ا جدید. 672ـ3ـ3ـ2 ماده 343 ق.م.ا سابق و ماده 514 ق.م.ا جدید. 682ـ3ـ3ـ3 ماده 345 ق.م.ا سابق.. 692ـ3ـ3ـ4 ماده 355 ق.م.ا سابق.. 702ـ4 قاعده احسان و اداره مال غیر. 712ـ4ـ1 کاربرد قاعده احسان در اداره مال غیر. 712ـ4ـ2 مبانی و ماهیت اداره مال غیر. 712ـ4ـ2ـ1 مبنای فقهی.. 712ـ4ـ2ـ2 مبنای حقوقی.. 722ـ4ـ3 ارتباط قاعده احسان و اداره مال غیر در حقوق ایران. 732ـ4ـ4 بررسی تطبیقی اداره مال غیر در حقوق ایران با حقوق فرانسه و مصر. 742ـ4ـ4ـ1 دخالت... 752ـ4ـ4ـ2 قصد اداره اموال دیگر. 782ـ4ـ4ـ3 ناتوانی مالک از اداره 802ـ4ـ4ـ4 ضرورت اداره 812ـ4ـ5 آثار اداره مال غیر در مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر و فرانسه. 822ـ4ـ5ـ1 تعهدات مدیر. 822ـ4ـ5ـ2 تعهدات مالک... 852ـ5 مسئولیت پزشک... 892ـ5ـ1 اصل احسان در مسئولیت پزشک... 892ـ5ـ2 احسان بودن پزشک از دیدگاه فقها 922ـ5ـ2ـ1 دیدگاه اول. 922ـ5ـ2ـ2 نقد دیدگاه اول. 932ـ5ـ2ـ3 دیدگاه دوم. 952ـ5ـ2ـ4 نقد دیدگاه دوم. 962ـ5ـ2ـ5 دیدگاه سوم. 982ـ5ـ2ـ6 نقد دیدگاه سوم. 992ـ5ـ3 موارد استثنا از قاعده احسان در اعمال پزشکی.. 1002ـ5ـ3ـ1 تسبیب شاغلین به حرف پزشکی.. 1012ـ5ـ3ـ2 اتلاف شاغلین حرف پزشکی در صورت تعدی و تفریط.. 1002ـ5ـ3ـ3 اعمال پزشکی که هدف اصلی آنها درمان نیست... 1012ـ5ـ3ـ4 اعمال پزشکی با اجرت فوق العاده 1022ـ5ـ4 مسئولیت کیفری و مدنی پزشک... 1022ـ5ـ4ـ1 مسئولیت مدنی.. 1022ـ5ـ4ـ2 مسئولیت کیفری.. 1033ـ5 کاربرد قاعده احسان در سایر قوانین.. 105نتیجه گیری.. 107فهرست منابع. 110Abstract 115چکیدهتحقیق حاضر با عنوان «مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران» بیانگر یکی از قواعد مشهور و مسلم فقهی است، احسان در فقه و حقوق اسلامی به عنوان یکی از مسقطات ضمان بشمار می‌رود بدین معنا که هرگاه شخصی به قصد خیرخواهی و نیکی کردن به دیگران عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ضرر و زیان به دیگری شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نبوده و ملزم به جبران خسارت نیست فقهای امامیه برای حجیت قاعده احسان به (قرآن، سنت، اجماع، عقل) استناد نموده اند ولی تاکید ایشان بیشتر برروی آیات قرآن و دلیل عقلی می‌باشد.در رابطه با کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران می‌توان گفت که اکثر حقوق دانان معاصر اداره فضولی مال غیر (ماده 306ق.م) را مصداق قاعده احسان قلمداد می‌کنند، پیرامون احسانی بودن یا نبودن فعل پزشک نیز فقها دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی را مطرح نموده اند قانون گذار در مواد (59،60، 319، 322 ق.م.ا سابق و 495، 496 ق.م.ا جدید) به مسئولیت مدنی و کیفری پزشک پرداخته است با بررسی دقیق ارکان و عناصر قاعده احسان بنظر می‌رسد که در عناوین فقهی و حقوقی دیگری همچون اضطرار و دفاع مشروع (مواد 55، 61 ق.م.ا سابق و 510 ق.م.ا جدید) هم رگه‌هایی از احسان وجود دارد.قاعده احسان علاوه بر قلمرو حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز کاربرد دارد و فعل حاکم و کارگزاران اسلامی را در صورت عدم تقصیر می‌توان مصداقی از احسان بر شمرد.کلید واژه ها: قاعده فقهی، قاعده احسان، مسقط ضمان، اداره مال غیر، مسئولیت پزشک، مسئولیت مدنی قاضی. مقدمه

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق محسن قرار می‌گیرد (با جمع تمام شرایط) و ضمانی بر او نیست.در این راستا فقها و حقوق دانان به آیات شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد نموده اند، بنابراین این قاعده با مسئولیت اشخاص اعم از کیفری و مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارتباط دارد در این تحقیق بر آنیم که مفاد قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق ایران را بطور تفصیلی بررسی کنیم.کاربرد عملی این مقوله اولا: قابل طرح در حوزه مسئولیت غیر قراردادی در صورت جمع بودن شرایط محسن در شخص (علی رغم اینکه خسارت به دیگری وارد نماید موظف به جبران نیست) می‌باشد.ثانیا:قابل اعمال در حیطه پرداخت دین می‌باشد بطوریکه می‌توان استثنایی بر پرداخت دین از جانب غیر مدیون تلقی کرد به عنوان مثال در ماده 267 قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه شخصی دین دیگری را بپردازد حق رجوع به به مدیون را ندارد مگر در صورت داشتن اذن، اما به نظر می‌رسد پرداخت کننده در موارد اضطراری و احسان به چنین امری مبادرت نماید حق رجوع دارد.بنابراین با بررسی مبانی قاعده احسان و در عین حال کاربرد آن در قوانین موضوعه می‌توان به حوزه و قلمرو آن نائل آمد.

اهداف پژوهش

الف- روشن ساختن مبانی و جایگاه قاعده احسان در فقه و انطباق قاعده با نصوص وضع شده قانونی در حقوق ایران.ب- تبیین رایطه قاعده احسان با سایر قواعد فقهی با مراجعه مستقیم به آراء و نظریات فقها و حقوق دانان اسلامی.ج- کاربردی و عملی شدن این قاعده در حوزه کاری وکلا و قضات برای تسریع در رسیدگی به اختلافات.

سوال اصلی تحقیق

کاربرد قاعده احسان در حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی تحقیق

1- احسان موارد دفع ضرر یا جلب منفعت یا هر دو را در بر می‌گیرد؟2- آیا صرف «قصد احسانی» فاعل برای سقوط ضمان کافی است یا اینکه در خارج هم باید عمل احسانی باشد؟3- رابطه قاعده احسان با ادله ضمان چگونه است؟4- کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران (حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ق.م.ا، حقوق عمومی و...) چگونه است؟تعداد صفحه : 125قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید