دانلود پایان نامه:نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

     دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.

گرایش عمومی

                                                     

عنوان پایان نامه:

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی شهرستان شیراز

 

استاد راهنما: 

دکتر لادن هاشمی

 

استاد مشاور:

دکتر مسعود محمدی

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3- ضرورت اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………… 9

1-4- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 11

1-5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 11

1-6- تعاریف نظری متغیرها…………………………………………………………………………………………. 11

1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………….. 12

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری سازه های پژوهش………………………………………………………………………………. 15

2-1-1- مبانی نظری سازه تکانشگری…………………………………………………………………………….. 15

2-1-1-1- رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشگری……………………………………………… 19

2-1-1-2- تکانشگری و جایگاه آن در اختلالات روانی………………………………………………………. 23

2-1-1-3- علل رفتار تکانشگرایانه……………………………………………………………………………… 24

2-1-2- مبانی نظری سازه تنظیم شناختی هیجان……………………………………………………………….. 27

2-1-2-1- راهبردهای تنظیم شناختی هیجان……………………………………………………………………. 28

2-1-2-2- پیامدهای استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجانات………………………………….. 32

2-1-2-3- تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از راهبرهای تنظیم شناختی هیجان…………………………….. 36

2-1-3- مبانی نظری سازه تاب آوری………………………………………………………………………….. 38

2-1-3-1- تعریف تاب آوری……………………………………………………………………………………. 39

2-1-3-2- موج‌های پژوهش درباره تاب آوری………………………………………………………………. 41

2-1-3-2-1- موج اول……………………………………………………………………………………………. 41

2-1-3-2-2- موج دوم…………………………………………………………………………………………… 48

2-1-3-2-3- موج سوم…………………………………………………………………………………………… 53

2-2- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 63

2-2-1- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیر های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری…………… 64

2-2-2- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری……………. 70

2-2-3- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تاب آوری و تکانشگری………………………. 78

2-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیقات پیشین و مدل های پیشنهادی پژوهش……………………………………. 85

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- معرفی نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………. 87

3-1-1- نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 87

3-1-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش…………………………………………………………………………. 87

3-2- ابزارهای پژوهش و روایی و پایایی آن‌ها………………………………………………………………… 88

3-2-1- پرسشنامه مشخصات فردی…………………………………………………………………………….. 88

3-2-2- پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان…………………………………………………………………….. 88

3-2-3- مقیاس تاب‌آوری ………………………………………………………………………………………… 92

3-2-4- مقیاس تکانشگری ……………………………………………………………………………………….. 93

3-3- روش اجرا……………………………………………………………………………………………………… 95

3-4- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا……………………………………………………………………………. 95

3-5- روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 96

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش………………………………………………………… 97

4-2- ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش……………………………………………………….. 99

4-3- مراحل و جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه………………………………………………….. 101

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- خلاصه‌ای از پژوهش……………………………………………………………………………………… 107

5-2- مرحله اول: بررسی رابطه میان تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری………………………………… 108

5-3- مرحله دوم: بررسی رابطه میان خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری………………………… 112

5-4- مرحله سوم:بررسی نقش واسطه ای تاب آوری میان خودتنظیمی شناختی هیجان و تکانشگری. 116

5-5- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………. 121

5-6- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………. 123

 

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………….. 125

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 136

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول 3-1 استراتژی های تنظیم شناختی هیجان در پر سشنامه ی گارنفسکی و همکاران (2001)…… 89

جدول 3-2- ضرایب پایایی برای استراتژی های تنظیم شناختی هیجان در مطالعه ی سامانی و پژوهش حاضر       91

جدول 4-1- شاخص های توصیفی ابعاد متغیر تکانشگری…………………………………………………….. 97

جدول 4-2- شاخص های توصیفی ابعاد خودتنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری………………………… 98

جدول 4-3- جدول همبستگی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….. 100

جدول4-4- رگرسیون خطی تکانشگری روی ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان………………………… 102

جدول4-5- رگرسیون چند متغیره تاب آوری بر ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان……………………… 103

جدول4-6- رگرسیون چند متغیره تکانشگری روی ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری… 104

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل 1-1- مدل واسطه ‌ای تاب آوری در ارتباط بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری……………….. 9

شکل 2-1- پیوند والدینی با تاب آوری از نظر کوون و همکاران (1996)……………………………….. 61

شکل2-2- رابطه اعتماد به نفس با تاب آوری از نظر راتر(1987)…………………………………………. 61

شکل 2-3- مؤلفه های تاب آوری از نظر ریچاردسون و وایت (2002)…………………………………… 62

شکل 2-4- مهارت‌ های تطابقی با تاب آوری از نظر مگناس و همکاران (1995)………………………. 63

شکل 2-5- مدل پیشنهادی نهایی پژوهش……………………………………………………………………….. 86

شکل 4-1- دیاگرام شماره 1- مسیر ابعاد خودتنظیمی شناختی هیجان به تکانشگری…………………… 102

شکل 4-2- دیاگرام شماره 2- مسیر ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان به تاب آوری………………….. 103

شکل 4- 3- دیاگرام شماره 3 – مسیر تأثیر هم زمان متغیر تاب آوری و  ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان 105

شکل 4- 4- مدل نهایی در کل گروه…………………………………………………………………………………….105

 

چکیده:

تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) اثرات منفی ویران کننده ای بر سلامت فرد و اجتماع می گذارد. تحقیقات چندی به بررسی نقش شیوه های تنظیم شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه پرداخته اند، با این حال مکانیسم ارتباط این دو سازه هنوز در ابهام است. پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر رفتار های تکانشگرانه در زنان بی سرپرست، به بررسی نقش واسطه گری سازه تاب آوری در ارتباط بین سازه های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری پرداخته است. نمونه مورد بررسی 210 نفر از زنان بی سرپرست تحت حمایت بود که به کلینیک های تحت پوشش بهزیستی شیراز مراجعه کرده بودند. شرکت کنندگان پژوهش  مقیاس های تکانشگری، تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند. در تحلیل داده های این پژوهش نرم افزار SPSS به منظور توصیف و تحلیل داده های خام و ترسیم ماتریس همبستگی به کار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده های مشاهده شده و برای بررسی فرضیه پژوهش از رگرسیون چند گانه به صورت متوالی همزمان، مطابق با مراحل بارون و کنی (1986)، استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها حاکی از این بود که:

  • بعد تمرکز مجدد مثبت و برنامه ریزی کردن از متغیر تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده منفی و بعد سرزنش دیگران پیش بینی کننده مثبت تکانشگری می باشد.
  • ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن، ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر پیش بینی کننده مثبت تاب آوری هستند.
  • نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن و سرزنش دیگران با تکانشگری تایید شد.

این یافته ها موید آن است که استفاده از راهبرد های مثبت تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب آوری فرد در شرایط دشوار زندگی منجر به کاهش رفتار های تکانشگرانه می شود و مسیر تاثیر گذاری برای راهبرد های منفی معکوس می باشد.

کلید واژه ها: تکانشگری، تاب آوری، تنظیم شناختی هیجان، اثر واسطه ای

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1ـ1ـ مقدمه

به واقع نوع انسان همواره شاهد و متاثر از طیف گسترده ایی از آسیب که در اثر بروز رفتارهایی که بدلیل وجود تمایلات آنی و بدون توجه به پیامدهای آن صورت گرفته بوده است. رفتار مخاطره جویانه یا تکانشگرانه و یا به عبارتی تمایل سریع به عکس العمل در برابر انواع محرک ها بدون اینکه توجهی به پیامد های منفی آن انجام می پذیرد (استنفرد و ماتیاس، 2009)[1] در لایه های مختلف زندگی انسانی از جمله رفتارهای شخصی، رفتار های اجتماعی و حتی تصمیم های عظیم سیاسی آسیب ها و هزینه های سنگینی را بر دوش جوامع گذارده اند. به عنوان مثال در نگاهی از کلان به خرد، بسیاری از جنگ ها که منجر به از بین رفتن و انواع آسیب به انسان بوده است، طیف وسیعی از جرایم و بزهکاری ها، گرایش به مصرف مواد مخدر، بسیاری از رفتار های جنسی پر خطر و بسیاری از آسیب های شخصی و اجتماعی دیگر همراه با عواقبشان نشات گرفته از رفتارهای تکانشگرانه ای می باشند که بدون توجه به پیامد های آنها، فقط بدلیل بروز واکنش های نسنجیده آنی نسبت به محرک های درونی و یا بیرونی صورت پذیرفته اند.

از این رو امروزه به سبب تلاش برای درک، پیش بینی، ریشه یابی و پیشگیری از رفتار های تکانشگرانه، این سازه ضرورتا مورد توجه پژوهش های آسیب شناسانه بسیاری قرار گرفته و یافته های قابل قبولی را نیز به همراه داشته است. شناخت زوایای آشکار و پنهان رفتار های مخاطره جویانه همواره با سوالاتی در مورد علل بروز چنین رفتارهایی آغاز می شود، سوالاتی از قبیل این که “علت ها و پیش آیند های رفتار تکانشگرانه چیست؟ افزایش احتمال بروز رفتار های مخاطره جویانه در پاره ای از اوقات چیست؟ و آیا شناسایی و کنترل عواملی که مهمترین علل روانی چنین رفتارهایی را تشکیل می دهند مفید خواهد بود یا خیر؟” دامنه گسترده ای از پرسش ها، مشاهدات  و پژوهش های بالینی از این دست پژوهشگران را به توجه بیشتر به مفهوم هیجانات و تاثیر آن بر رفتار های آنی رهنمون می سازد (ال،جی و همکاران، 2009)[2]. چرا که طیف وسیع هیجانات به طور خاص یا در ترکیب با هیجانات دیگر از عوامل موثر در بروز هر یک از رفتار های انسان می باشند.

هر یک از هیجانات شامل خشم، غم و اندوه، ترس، استرس، شادی، تنفر و بسیاری دیگر از انواع هیجانات منجر به رفتاری متناسب با آن هیجان می گردد. کنترل و تنظیم هیجانات چه افزایش و یا کاهش یک نوع هیجان توسط فرد می تواند در افزایش یا کاهش رفتاری خاص تاثیر گذاشته و سبب ساز رفتار دلخواه و فاصله گرفتن از رفتارهای نامطلوبی که با پیامد های منفی همراه هستند، گردد.

در همین راستا می توان به مولفه تنظیم هیجان و به طور خاص خود تنظیمی شناختی هیجان اشاره نمود.

از آنجا که تنظیم شناختی هیجان نحوه کنترل و پردازش شناختی هیجانات فرد، در هنگام مواجهه با شرایطی خاص می باشد (گارنفسکی و گرایچ 2006)[3]، می توان تنظیم شناختی هیجان را یکی از پیش آیند های مهم رفتار ها، من جمله رفتارهای تکانشگرانه ذکر نمود، چرا که وجود پیشوند شناختی در متغیر خود تنظیمی شناختی هیجان از آگاهانه بودن کنترل هیجانات توسط فرد و متعاقبا اهمیت این متغیر در کنترل رفتار حکایت دارد.

افزون بر این نتیجه بسیاری از تحقیقات نشان می دهند، تنظیم ناموفق شناختی هیجان با طیف وسیعی از رفتار های مخاطره جویانه مانند بروز بزهکاری، خشونت و رفتار پرخاشگرانه (ایزنبرگ[4] و همکاران، 2001)، اختلال های مرتبط با مصرف الکل (شر و گرکین، 2007)[5] و اختلال های مرتبط با مصرف مواد (فوکس، اکسلرد، پالیوال، اسلیپر و سینها ، 2007 )[6] و دیگر رفتار های نامطلوبی که در بخش های دیگر به تفصیل ذکر خواهد شد در ارتباط هستند.

هر چند تحقیقات چندی موید نقش خود تنظیمی شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه هستند با این حال تحقیقات اندکی در خصوص مکانیسم این ارتباط صورت گرفته است. یکی از مفاهیمی که نظر مولفان را به خود جلب کرده است سازه تاب آوری می باشد. در واقع امروزه برای پیشگیری و درمان مشکلات روانی من جمله مشکلات شناختی یا هیجانی که منجر به رفتارهای مخاطره جویانه همچون خود کشی، سو مصرف مواد، ارتکاب جرایم و دیگر رفتارهای از این دست می شود به شناسایی و ارتقاء عوامل محافظت کننده مانند تاب آوری و ویژگی های آن می پردازند.

لذا همواره این موضوع مد نظر بوده است که مواجه شدن با شرایط مخاطره آمیز شرط لازم برای آسیب پذیری هست اما شرط کافی نیست. در کل اهمیت سازه تاب آوری به علت  توانایی بازگشت به عقب، بهبود یا انطباق موفق در مواجهه با آسیب ها، عوامل محافظتی آن و نقش بلوک های ساختاری ای سازه برای توانمند کردن فرد جهت غلبه بر عوامل فشار زای زندگی از اهمیت فراوانی برخوردار است (بیسونت، 1998)[7].

در راستای ارائه مدلی جهت تبیین رفتار مخاطره آمیز در زنان بی سرپرست، پژوهش حاضر نقش سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری را در بروز رفتار تکانشگری زنان مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مدل سازه تاب‌آوری نقش واسطه را بین سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری ایفا می‌کند.

[1].  Stanfor &  Mathias

[2] . Ell

[3] . Garnefski  & Kraaij

[4] . Ayzenberg

[5] . Sher & Grekin,

[6] . Fox, Axelrod, Paliwal, Sleeper & Sinha

[7] . Bissonnette

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید