دانلود پایان نامه : آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان :

آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

استاد راهنما :

دکتر فرشاد تجاری

استاد مشاور :

محمدرضا اسمعیلی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :استفاده از داروها و روش های افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران به منظور بهبود عملکرد جسمانی قدمتی به اندازه تاریخ ورزش دارد و تاکنون یکی از ویژگی های ورزش رقابتی بوده است. هدف تحقیق  حاضر آزمون مدل مفهومی ارتباط بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی می باشد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 200 نفر از ورزشکاران تیمی حرفه ای  شامل 114 مرد  و 86  زن  از رشته های والیبال، بسکتبال، فوتبال، فوتسال و هندبال پرسشنامه ها پرسشنامه های انگیزه ورزشی مالت و همکاران (2007)، مقیاس نگرش افزایش دهنده های عملکرد (پتروزی، 2002) و پرسشنامه رفتار دوپینگ (پتروزی،2007) را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. آزمون مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی مدل مفهومی استفاده شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفت. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد نگرش به دوپینگ با رفتار دوپینگ و بی انگیزگی با نگرش به دوپینگ ارتباط معناداری دارند.فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحه فصل اول: مقدمه و معرفی1.1  مقدمه..........................................................................................................................................................22.1 بیان مساله.....................................................................................................................................................43.1 اهمیت تحقیق ..............................................................................................................................................7 4.1 ضرورت تحقیق .........................................................................................................................................8 5.1 اهداف تحقیق ............................................................................................................................................9 هدف کلی.......................................................................................................................................................9_  اهداف اختصاصی ........................................................................................................................................10_ 6.1 فرضیه های تحقیق .....................................................................................................................................117.1  حدود تحقیق ............................................................................................................................................128.1  تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات .....................................................................................................12 فصل دوم: زیر بنای نظری و پیشینه تحقیق1.2  زیر بنای نظری ......................................................................................................................................18فصل سوم: روش شناسی1.3  روش اجرای تحقیق..............................................................................................................................77 فهرست مطالبعنوان                                                                                                          صفحه2.3  جامعه و نمونه تحقیق ..................................................................................................................................773.3  تعریف عملیاتی متغیر های ..........................................................................................................................77_ انگیزش ورزشی ...............................................................................................................................................77_ نگرش به دوپینگ .............................................................................................................................................78_ رفتار دوپینگ ...................................................................................................................................................784.3 جمع آوری داده ها ......................................................................................................................................79_ ابزار جمع آوری داده ها .................................................................................................................................79_  نحوه جمع آوری داده ها ...............................................................................................................................805.3  روش های  آ ماری ....................................................................................................................................80 فصل چهارم : یافته ها1.4  یافته های توصیفی..................................................................................................................................83_ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ...................................................................................................................83_ توصیف سوال ها و گزاره های ابزارهای تحقیق ..................................................................88_ توصیف متغیر های تحقیق ...............................................................................................942.4 یافته های استنباطی ..................................................................................................................................95 فهرست مطالبعنوان                                                                                                             صفحه

_ گزارش  پایائی ابزارهای اندازه گیری تحقیق..................................................................................................95

_ گزارش اعتبار یابی ابزارهای اندازه گیری تحقیق ..........................................................................................97_ آزمون مدل ......................................................................................................................................107_ گزارش تحلیل واریانس ...............................................................................................................................135_ بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ...........................................................................................152فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری1.5  بحث و نتیجه گیری .................................................................................................................................1552.5  محدودیت تحقیق ....................................................................................................................................1873.5  پیشنهادات ..............................................................................................................................................187_ پیشنهادات برخاسته از تحقیق ......................................................................................................................187_ پیشنهادات برای مطالعات آینده ...................................................................................................................188منابع ..............................................................................................................................................................189چکیده انگلیسی .............................................................................................................................................195 فهرست  جدول هاعنوان                                                                                                                صفحه1.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح ورزشکار..................................................................................832.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب بستگی داشتن آینده ورزشی به موفقیت بدنی.....................................843.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب  جنسیت ...........................................................................................844.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت سنی..........................................................................855.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب  رشته ورزشی........................................................................856.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات.................................................................................867.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه ورزشی....................................................................................878.4 جدول توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سطح رقابت.......................................................................................879.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات مقیاس نگرش به دوپینگ................................8810.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات رفتار دوپینگ..............................................9011.4 جدول توصیف میانگین و انحراف معیار سوالات مقیاس انگیزه ورزشی..................................9112.4 جدول بررسی آمار توصیفی ابعاد انگیزه ورزشی...............................................................9413.4 جدول بررسی آمار توصیفی متغیر های اصلی تحقیق........................................................................9514.4 جدول ضرایب آلفای کرانباخ برای متغیرهای های تحقیق............................................................................9615.4 جدول ضرایب آلفای کرانباخ برای ابعاد انگیزه ورزشی...............................................................................9716.4 جدول ارتباط میان ابعاد انگیزه ورزشی...............................................................................10117.4 جدول خلاصه نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر انگیزه ورزشی...................................................................102فهرست  جدول هاعنوان                                                                                                                صفحه18.4 جدول خلاصه نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ...............................................10619.4 جدول بررسی خلاصه فرضیات اصلی تحقیق.............................................................................................11120.4 جدول بررسی خلاصه فرضیات فرعی تحقیق.............................................................................................12221.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر وضعیت حرفه ای بودن.......................................................12522.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سطوح ورزشکاران.......................................12623.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای نوع ورزشکار................................................................................12624.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر گروه های سنی.................................................................12825.4 جدول میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت سنی..........................................................................12926.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای گروه های سنی.............................................................................12927.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر رشته ورزشی...................................................................13328.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک رشته ورزشی........................................................................13429.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای رشته ورزشی...............................................................................13430.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تحصیلات..............................................................14031.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت تحصیلی.................................................................14132.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تحصیلات..........................................................................14133.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تجربه...................................................................145 فهرست  جدول هاعنوان                                                                                                              صفحه34.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سابقه ورزشی.........................................................14635.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تجربه.................................................................................14636.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح رقابت....................................................................15037.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سطح رقابت............................................................15138.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس به تفکیک وضعیت جنسیتی...............................................................15139.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت جنسیتی...................................................................15140.4 جدول بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق..........................................................................................................153 فهرست  شکل هاعنوان                                                                                                           صفحه2-1 انواع مختلف انگیزه در زنجیره خودمختاری..............................................................................................192-2 نتایج تحلیل مسیر مدل انگیزشی روی مصرف مواد افزایش دهنده عملکرد................................................232-3 مدل انگیزشی رفتار دوپینگ....................................................................................................................242-4 سطوح مختلف انگیزش بیرونی................................................................................................................312-5 نتایج اثرات مستقیم مدل که ارتباط بین نگرش ها به افزایش دهنده های عملکرد و حساسیت دوپینگ.......702-6 نتایج مدل میانجی ارتباط بین نگرش ها به افزایش دهنده های عملکرد، تمایل احتماعی و حساسیت دوپینگ...712-7 نتایج مدل اصلی تحقیق که ارتباط بین نگرش به دوپینگ، رفتار دوپینگ، باور دوپینگ وگرایش ورزشی.......754 . 1 .  مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت تخمین استاندارد......................................................984 . 2 .    مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت ضرایب معناداری..................................................1004 . 3 .  مدل اندازه گیری متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ در حالت تخمین استاندارد..................................1044 . 4 .  مدل اندازه گیری متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ در حالت ضرایب معناداری................................1054 . 5 .  مدل مفهومی تحقیق (اصلی)...................................................................................................1084 . 6 . مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد.............................................................................................1094 . 7 .  مدل در حالت ضرایب معناداری.......................................................................................................1104 . 8 .  مدل مفهومی تحقیق (فرعی)...................................................................................................1214 . 9.  مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد............................................................................................1234 . 10. مدل در حالت ضرایب معناداری.....................................................................................................124مقدمهاحتمالاً واژه دوپینگ از واژه هلندی دوپ[1] که نام یک نوشیدنی الکلی ساخته شده از پوست انگور است که توسط جنگجویان زولو به منظور افزایش دلاوریشان در جنگ مورد استفاده قرار می گرفته مشتق شده است(وادا،2012[2]). و یا به روایتی دیگر واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است و اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید(جعفری ،1385 به نقل از محمد عاکفیان ،1389).امروزه واژه ی دوپینگ بطور انحصاری اشاره به استفاده روشها و مواد افزایش دهنده عملکرد در رقابت ورزشی چه به منظور افزایش و چه حفظ عملکرد و همچنین گریز از روند نمونه گیری دارد (پتروزی[3]،2002). علیرغم اصطلاحات مرتبط جدید، بهره گیری از کمک دهنده های شیمیایی در وضعیت های ورزشی فاجعه جدیدی نیست. عارضه استفاده از مواد ممنوعه  در میان ورزشکاران  که به قصد ارتقای مصنوعی سطح اجرا است ریشه در دیرباز دارد و در حال حاضر بسیار مشهود می باشد زیرا که از سمت ورزش های حرفه ای تغذیه و حمایت می شود و به صورت تجاری روی آن متمرکز شده اند. استفاده بعضی از اشکال مواد شیمیایی برای افزایش هوشیاری، استقامت و عملکرد بدنی همواره مورد توجه بوده است(وروکن[4]،1996، هولیهان[5]،1999). ورزشکاران رقابت کننده در المپیک یونان باستان از محرک ها برای افزایش عملکردشان استفاده می کردند(آسکن[6]،1998، شنیدر و باتچر[7]،1991). ورزشکاران یونان باستان به استفاده از رژیم های غذایی خاص و معجون های محرک برای نیرومند ساختن خودشان مشهورند. گلادیاتورهای رومانیایی و سواره نظام های قرون وسطی به کمک گیری از مواد افزایش دهنده عملکرد جهت قادر بودن به ادامه وضعیت های جنگی علیرغم خستگی و جراحت روی می آوردند(وادینگتون[8]،2000). در ورزش مدرن، دوچرخه سواران، و شناگرهای مسافت های طولانی همواره نخستین مظنون های دوپینگ بوده اند. دوندگان ماراتون قبل از قرن بیستم مظنون های استفاده ی استریکنین[9] بوده اند. بوکسورها نیز پیوسته از محرک ها و دیگر داروها مثل کوکائین[10]، هروئین[11] و الکل[12] برای افزایش هوشیاری و/یا تسکین درد استفاده می کردند(دونوهویی[13] و جانسون[14]،1986). موارد بیشمار هستند. همچنین مواد افزایش دهنده عملکرد بطور آزادانه و نا محدود برای قرن ها در ورزش استفاده شدند. این چنین اعمالی از سال 1960 زمانی که سری های مرگ یا حوادث قریب به مرگ نهایتاً دستگاه های مدیریت ورزش را از خطر اینکه استفاده ی مواد در ورزش مشکلی جدی است با خبر کرد، غیر قابل قبول بوده است(وادینگتون ،2000). نگرانی اصلی تعداد ورزشکاران استفاده کننده از دارو یا مقدار داروهای استفاده شده نیست بلکه خطرات ترکیب داروهای مختلف است. استفاده از افزایش‌دهنده های عملکرد یکی ازمهم ترین مشکلات ورزش های رقابتی در دهه های متمادی بوده است. ارزیابی نگرش ورزشکاران در مقابل مواد افزایش دهنده عملکرد ممنوع شده(اکثراً استروئید های آنابولیک) و دوپینگ تاریخ طولانی در ورزش دارد. در حدود 40 سال قبل، از ورزشکاران درباره اعتقادشان در مورد نتایج مثبت استفاده از مواد نیروزا پرسیده شد. محققان به یک بصیرت خوب و عقلانی در رفتار افرادی که دوپینگ می کردند رسیده اند(وادا، 2006 ،2009). فشار زیادی برای برنده شدن در سازمانهای ورزشی و ورزشکاران درگیر در رقابتهای ورزشی سطح بالا که در بالاترین سطح خود هستند وجود دارد. جوامع می خواهند قهرمانان و نام آوران مشهور خود را ببینند و به جهانیان بشناسانند. ملت ها می خواهند به ورزشکاران خود که در بالاترین سطح رقابتی قرار دارند افتخار کنند. جوامع  محلی آرزو می کنند که در کانون توجه قرار گیرند، محبوبیت داشته باشند و تصویر مثبتی از قهرمانان خود ارائه دهند. شرکت کنندگان تشنه رکورد شکنان رقابت های ورزشی هستند. همه این موارد بدین معنی است که افراد و سازمانها دائماً در حال توسعه و دست یابی به هر نوع تکنولوژی و وسیله ای هستند که باعث پیشی گرفتن آنها در رقابت شود و استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد به عنوان یکی از راه های اجرای برتر همواره مد نظر بوده است( پتروزی 2002).1-2 بیان مسالهدر ورزش دوپینگ به داروهای افزایش دهنده عملکرد و به طور مشخص آنهایی که توسط سازمانهای کنترل رقابتها ممنوع شده اند گفته می شود. دوپینگ و عادت های مرتبط با آن اغلب در ورزش هایی که قدرت نقش مهمی در توفیق آن دارد ازقبیل(وزنه برداری و پاورلیفتینگ و...) و نیز ورزش هایی که ظرفیت هوازی عامل عمده برتری است مثل(دوچرخه سواری، اسکیت، فوتبال و ...) مشاهده می شود(لیپی[15]، فرانچینی[16]، گویدی[17]، 2007، ماروویک 2006). دوپینگ در ورزش های رقابتی شایع است. بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا فاکتورهایی که بر عملکرد ورزشکاران در رقابت موثر هستند را شناسایی کنند. آنها امیدوار هستند که با ارزیابی های اثربخش بتوانند یافته هایی را در جهت کمک به ورزشکاران برای پیشرفت در دست یابی به اهدافشان طراحی کنند. مطالعات نشان داده است که وضعیت فیزیکی و ذهنی بیشترین تاثیر را بر عملکرد ورزشکاران دارند( جی لای،1997). محققان به نظر می رسد با اینکه دوپینگ در ورزش نا خوشآمد است موافق باشند. لازم به ذکر است دلیل پشت موضوع ممنوعیت دوپینگ ابتدا افزایش نگرانی درباره ی سلامتی ورزشکار بود(تود و تود[18]، 2001). دوپینگ بعد از آن مورد تنها به عنوان کاری غیر اخلاقی پدیدار شد(پتروزی، 2007). هردوی ادبیات برجسته و وضعیت سازمانی ورزشی جهانی اداری پیشنهاد می کند که نگرش های ورزشکاران مسئول رفتار منحرف دوپینگ هستند(آلارانتا و همکاران[19]، 2006، کرون و هیترینگتون[20]، 1989، هوبرمن[21]، 2001).بیش از حد رقابتی بودن یا پیروزی طلب بودن به عنوان توضیح غیر فنی برای دوپینگ استفاده می شود. اگرچه سطوح متفاوت جنسیت، فرهنگ و رقابت در میان ورزشکاران از دهه 80(گیل و دوالتوسکی[22]، 1988، گیل، کلی، مارتین و کاروسو[23]، 1991) به دقت بررسی شده است، ارتباط بین این فاکتورها و رفتار دوپینگ به طور تجربی آزمون نشده است، به استثنای یک پروژه در مطالعه بوسیله لوسیدی، گرانو، لئون، لومباردو و پسی[24](2004). مدل تئوری کلاسیک رفتار برنامه ریزی شده[25](آجزن و مادن[26]، 1986) یک چهارچوب کاری به صورت تئوری برای مطالعه در میان افراد بالغ ایتالیایی فراهم کرد، که نگرش به عنوان قوی ترین پیشگو برای تصمیم رفتاری شناخته شد. مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در طول سطوح مختلف جنسیت و درگیری ورزش جای گرفت(پتروزی،2007). مفروضات اصلی نگرش در مقابل دوپینگ یکی از مهمترین پیش بینی کننده های رفتارهای احتمالی دوپینگ می باشد، ورزشکارانی که نرمی و ملایمت بیشتر در مقابل دوپینگ نشان دادند، احتمال بیشتری در استفاده از داروهای ممنوعه داشتند(پتروزی، آیدمن[27] و نپوز[28]، 2008، پتروزی و آیدمن 2009). مطالعات نشان داد که ورزشکاران تمایل به اتخاذ اهداف اجتنابی در مواجهه با فشارهای هنجاری به انجام این کار دارند(کونروی[29]، کای[30] و کوتسورث[31]، 2006)، در حالی که تحقیقات دیگر نشان داد که هر هدف موفقیت با جنبه های مختلف محیط انگیزشی والدین و تیم، با اهداف مهارت که مشخصات مثبت تر نسبت به اهداف عملکرد نشان دادند، پیش بینی شده بود(موریس[32] و کاووسانو[33]، 2008و2009). مطالعات فوق نشان می دهد که هر دوی اهداف موفقیت و انگیزه می توانند طیف وسیعی از رفتارهای مرتبط ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد، و اثر عمیقی بر ورزشکاران شناخت مرتبط ورزشی و منش ورزشکاری دارند. فعل و انفعال بین این سه بعد رفتار نیز ممکن است برای درک بهتر استفاده از مواد افزایش دهنده عملکرد در ورزش مورد استفاده قرار گیرد، در عین حال تحقیقات در این مورد کمیاب بوده است(بارکوکیس[34] و همکاران،2011). در مطالعه حاضر محقق به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که آیا  انگیزه ورزشی بر رفتار دوپینگ تاثیر دارد؟ همچنین آیا نگرش به دوپینگ بر رفتار دوپینگ تاثیر دارد.تعداد صفحه : 226قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید