دانلود پایان نامه :اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان ...................................................................................................  صفحهفصل اول: مقدمه ............................................................................................ 21ـ بیان مسأله ...................................................................................... 62ـ اهمیت و ضرورت مسأله .............................................................. 133ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش.......................................... 154ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها......................................... 18خلاصه ............................................................................................... 20فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات بخش اول: مبانی نظری .................................................................... 221ـ تعریف اختلالهای یادگیری ............................................................ 222ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری ......................................... 301) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز ................................................ 302) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان .................................................................... 333) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس .............................................. 434) دوره معاصر (از سال 1980 تا کنون) .................................................................. 443ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR........... 441) اختلال خواندن .......................................................................................................... 452) اختلال در ریاضیات ................................................................................................. 463) اختلال بیان نوشتاری ............................................................................................. 484) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS)........................... 494ـ تعریف خواندن .............................................................................. 505ـ تحول خواندن ................................................................................ 556ـ مدل های خواندن .......................................................................... 561) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین ....................................................................... 562) مدل تعاملی جبرانی.................................................................................................. 573) مدل پیوندگرایی......................................................................................................... 594) مدل آوایی................................................................................................................... 615) مدل ببین و بگو ........................................................................................................ 636) مدل تعادل خواندن بیکر .......................................................................................... 637ـ نارساخوانی.................................................................................... 701) تعریف نارساخوانی.................................................................................................. 702) نشانه های بالینی نارساخوانی ............................................................................... 753) اختلالهای همراه با نارساخوانی............................................................................. 81الف ـ اختلالهای جانبی شدن ............................................................................. 81ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ............................................. 82ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ......................................................................... 83د ـ تأخیر زبان گفتاری ....................................................................................... 85هـ ـ اختلالهای ادراکی ......................................................................................... 86و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت ............................................................................ 87ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD..................................................... 88ح ـ اختلالهای رفتاری ......................................................................................... 914) شیوع نارساخوانی.................................................................................................... 945) تاریخچه نارساخوانی................................................................................................ 956) سبب شناسی نارساخوانی ..................................................................................... 99الف ـ عوامل ژنتیکی ......................................................................................... 100ب ـ عوامل عصب شناختی .............................................................................. 103ج ـ تقارن نیمکره های مغزی .......................................................................... 107د ـ غلبه طرفی مغز ........................................................................................... 111هـ ـ عوامل حرکتی ............................................................................................ 114و ـ عوامل شناختی ........................................................................................... 115ز ـ عوامل رفتاری ............................................................................................. 118ح ـ عوامل محیطی ............................................................................................ 121ط ـ عوامل عاطفی ............................................................................................. 1228ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ................................. 1249ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی .................................... 12410ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ................ 131الف ـ نارساخوانی اکتسابی ..................................................................................... 131ب ـ نارساخوانی تحولی ............................................................................................ 14011ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر ............. 14812ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ............................... 15413ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر ......................... 1561) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) .................................................................... 1562) نارساخوانی نوع P (ادراکی) ................................................................................. 15614ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L........................ 15815ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L................................. 16216ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ................ 164بخش دوم: یافته های پژوهشی ..................................................... 168خلاصه ............................................................................................ 180فصل سوم: روش تحقیق 1ـ طرح تحقیق .................................................................................. 1842ـ روشهای آماری .......................................................................... 1853ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن ........................................ 1864ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ................................................ 1875ـ ابزارهای پژوهشی ...................................................................... 1881) آزمون وکسلر کودکان ........................................................................................ 1882) آزمون اختلال خواندن .......................................................................................... 1883) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه    علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV........................................................................................................................ 1994) جعبه آموزشی لامسه ای ..................................................................................... 2035) برنامه نرم افزاری HEMSTIM............................................................................. 2066ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا ..................................................... 2097ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر     2118ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر ......................................................................................................... 2121) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS)........................... 2122) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac)....................... 221خلاصه ............................................................................................ 227فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 1ـ ارائه نتایج کمی ........................................................................... 229الف: توصیف داده ها ....................................................................... 229ب ـ تحلیل داده ها ............................................................................ 234ـ تحلیل واریانس آمیخته (32)........................................................ 234فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: .................... 235فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL .................. 241فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP................... 246فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p............... 252خلاصه ............................................................................................ 258فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 1ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها ..................................................... 2602ـ محدودیتها ................................................................................... 2703ـ پیشنهادات ................................................................................... 2714ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی ................................................ 272منابع 1) منابع فارسی................................................................................ 2742) منابع انگلیسی .............................................................................. 276 ضمائم:1ـ آزمون وکسلر کودکان2ـ فرم تاریخچه موردی3ـ آزمون اختلال خواندن4ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV  فهرست جدول ها و نمودارهاجدول هاعنوان.......................................................................................... صفحهجدول 1: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع L................... 229جدول 2: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع P................... 229جدول 3: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون  اختلال خواندن (مولفه خطای خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L............................. 230جدول 4: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L............................. 231جدول 5: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P............................. 232جدول 6: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون و اختلال خواندن (مولفه سرعت خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P............................. 233جدول 7: نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات خطای خواندن نوع L................................................................................... 235جدول 8: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون در نمرات خطای خواندن گروه آزمایشی و گواه نوع L.............................................. 238جدول 9:  نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه خطای خواندن)................................................................................. 240جدول 10: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (32) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L................................. 241جدول 11: خلاصه نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L................................. 244جدول 12: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع L)........................................................... 245جدول 13: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (32) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P.............................. 247جدول 14: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P....................................... 249جدول 15: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع P) .......................................................... 251جدول 16: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (32) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P........................... 252جدول 17: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P....................................... 255جدول 18: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P). ...................................................... 257 نمودارها1ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه خطای خواندن ـ نوع L)....... 2372ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع L)......... 2423ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع P)......... 2484ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P)...... 253 چکیدهدر پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد 165 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد 60 دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ( از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک ) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p ( تعداد هر گروه 15 نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت 20 جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS ) قرار گرفتند. اما گروههای  گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون ( بلافاصله پس از اتمام درمان ) و آزمون پی گیری ( پس از گذشت 4 ماه ) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt  وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان  ( پس از گذشت 4 ماه ) در این گروه از کودکان شد.تعداد صفحه : 281قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید