دانلود پایان نامه ارشد:ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی منتخب

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

عنوان:ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبهبندی کشورهای اسلامی منتخب

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

 

 

ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبهبندی کشورهای اسلامی منتخب

استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی زاهدی وفا

شهریور 90

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبفصل اول: مقدمه  11-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه  21-2- مفهوم متحول توسعه. 4 1-3- توسعه انسانی. 23 1-4- نقدی بر شاخص توسعه انسانی. 351-5- ادبیات پژوهش. 381-6- اهمیت و هدف پژوهش. 491-7- روش انجام پژوهش. 51فصل دوم: تبیین جایگاه انسان و تشریح مفهوم آن در جهان بینی غربی  542-1- مقدمه. 552-2- تعریف انسان شناسی. 562-3- تاریخچه انسان شناسی. 61 2-4- ارتباط میان انسان شناسی و خداشناسی. 772-5- انسان از دیدگاه اندیشمندان غربی. 78 2-6- تجمیع دیدگاه‌های اندیشمندان غربی ذیل جریان های فکری غربی  822-7- تحلیل مبانی توسعه در غرب. 88 2-8- نگاهی انتقادی به مبانی توسعه در غرب. 100 فصل سوم: معرفی انسان کامل و ترسیم ابعاد و مولفه‌های توسعه انسانی بر مبنای آموزه‌های تمدن اسلامی  1133-1- مقدمه. 1143-2- تمایز مطالعات اسلامی با مطالعات غربی. 117 3-3- ویژگی های تفکرات اندیشمندان جهان اسلام. 121 3-4- ویژگی‌های توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی  124 3-5- توسعه مبتنی بر انسان در اندیشه اسلامی. 131 3-6- جمع‌بندی و خلاصه مولفه‌های توسعه و پیشرفت. 294 فصل چهارم: ارائه اصول و مراحل شاخص‌سازی ترکیبی و تبیین نحوه تدوین یک شاخص قابل اندازه‌گیری برای مفاهیم کیفی  3104-1- مقدمه. 3114-2- جایگاه شاخص‌ها در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 313 4-3- مروری بر الزامات بکارگیری شاخص های ترکیبی. 3324-4- بررسی ادبیات پژوهش. 3344-5- روش‌شناسی جامع ساخت و ارزیابی شاخص‌های ترکیبی. 336 4-6- شاخص‌سازی ترکیبی و جایگاه آن در کمّی‌سازی مفاهیم در اقتصاد اسلامی. 3524-7- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 356فصل پنجم: ارائه شاخص ترکیبی توسعه انسانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و رتبه بندی کشورهای منتخب. 3585-1- مقدمه. 3595-2- گام اول: تبیین چارچوب نظری جامع و یکپارچه. 3605-3- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده متناسب با ابعاد و مولفه‌های مربوطه. 3615-4- گام سوم: اسناد داده‌های مفقود با مقادیر جایگزین  3655-5- گام چهارم: انجام تجزیه و تحلیل چند‌متغیره بر روی داده‌ها و شاخص‌های منفرد. 372 5-6- گام پنجم: نرمال‌سازی داده‌ها. 3975-7- گام ششم: وزن‌دهی و تجمیع ابعاد و شاخص‌های عاملی‌نهایی  398 5-8- گام هفتم: ارائه و انتشار نتایج‌ رتبه‌بندی شاخص‌ترکیبی‌نهایی  4515-9- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 454فصل ششم: جمع‌بندی بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها  4556-1- خلاصه روند شاخص‌سازی‌ترکیبی. 4566-2- خلاصه و جمع‌بندی روند شاخص‌سازی‌ترکیبی توسعه‌انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی. 4646-3- نتایج و پیشنهادات. 4816-4- ملاحظات و محدودیت‌های مفهومی پژوهش. 4856-5- ملاحظات و محدودیت‌های تکنیکی و مدل‌سازی پژوهش. 487پیوست‌ها  490پیوست شماره (1): آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل. 490پیوست شماره (2): نتایج برآورد مدل‌های 5 گانه. 502فهرست منابع  509 فهرست جداولجدول 1- برخی از مفاهیم اقتصاد اسلامی با قابلیّت کمّی‌سازی  356جدول 2- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد اجتماعی - فرهنگی. 376جدول 3- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد اقتصادی - رفاهی. 382جدول 4- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد مذهبی - اخلاقی. 388جدول 5- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد علمی - آموزشی. 392جدول 6- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد سیاسی - حکمرانی. 395جدول 7- ساختار تصمیمات پیچیده و شبکه‌های مرتبط با آنان  407جدول 8- وزن‌دهی ابعاد «توسعه انسانی مبتنی برآموز‌ه‌های اسلامی»  412جدول 9- متغیرهای مدل‌های 5 گانه. 441جدول 10- نتایج آزمون سارگان. 443جدول 11- نتایج مدل‌های 5 گانه و اوزان مولفه‌ها. 444جدول 12- میزان ورود مولفه‌ها از چارچوب نظری به شاخص‌نهایی  445جدول 13- ترجیحات ( قضاوت شفاهی) و مقدار عددی آنها  447جدول 14- نمونه خام ماتریس AHP. 448جدول 15- اوزان مولفه‌های بُعد اقتصادی – رفاهی. 449جدول 16- اوزان مولفه‌های بُعد مذهبی - اخلاقی. 450جدول 17- اوزان مولفه‌های بُعد سیاسی - حکمرانی. 450جدول 18- اوزان مولفه‌های بُعد علمی - آموزشی. 450جدول 19- اوزان مولفه‌های بُعد اجتماعی - فرهنگی. 450جدول 20- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد اقتصادی - رفاهی توسعه انسانی. 464جدول 21- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد اجتماعی - فرهنگی توسعه انسانی. 465جدول 22- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد سیاسی – حکمرانی توسعه انسانی. 466جدول 23- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد مذهبی – اخلاقی توسعه انسانی. 467جدول 24- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد علمی - آموزشی توسعه انسانی. 469جدول 25- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد اجتماعی - فرهنگی  470جدول26- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد اقتصادی - رفاهی  472جدول27- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد مذهبی - اخلاقی. 474جدول 28- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد علمی - آموزشی. 475جدول 29- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد سیاسی - حکمرانی  477جدول 30- نمرات مقایسه‌ای رتبه‌بندی 79 کشورهای منتخب. 478فهرست أشکالشکل 1- نمای کلی شاخص توسعه انسانی. 33شکل 2- ارزیابی جایگاه 3 نماینده مورد مقایسه با استفاده دو شاخص منفرد، در چارچوب مکانیزم تحلیل پوششی داده ها. 350شکل 3- نمای‌ روش درون‌یابی پژوهش. 371شکل 4- بیان نموداری تحلیل مؤلفه‌های اصلی. 375شکل 5- درخت‌واره گزاره‌ها و معیارهای شبکه یک‌لایه‌ای توسعه‌انسانی مبتنی برآموز‌ه‌های اسلامی. 411شکل 6- روند شاخص‌سازی ترکیبی در این پژوهش. 457

        

1- فصل اول: مقدمه

1-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه

پس از جنگ جهانی دوم عوامل متعدد و در عین حال مرتبط با یکدیگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادی مطرح و ارائه شد که ناظر به زوایای گوناگونی از مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی بود (عربی،1383، ص20). از اواخر دهه های1940و 1950 که دستیابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشور های توسعه نیافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسیاری از کشورها خود را ناکام یافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته دچار تحولات زیادی شده است.هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مایه آنان میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه برنامه تازه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود.مرکز ثقل و محور این مباحث تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است.در این مورد می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربی و لشگری،1383، ص 25)نظریه مراحل رشد اقتصادی[1] یکی از اولین نظریاتی بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظریه مراحل رشد اقتصادی، فرآیند توسعه چون رشته ی مراحل متناوبی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، بررسی شد. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود و به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد (تودارو، 1366، ص 116).استدلال این بود که در مرحله اولیه توسعه آنچه که باید هدف اصلی باشد رشد است، نه توزیع عادلانه. آنان بر اساس نظریه رخنه به پایین[2] می پنداشتند که توسعه یک پدیده صرفا اقتصادی است که در آن، منافع سریع ناشی از رشد کلی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعی را برای توده های مردم به صورت شغل و دیگر فرصت های اقتصادی فراهم می آورد.(جهانیان،1382، ص 127)با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه وگذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید.(عربی،1383، ص34) این وضعیت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت حکایت می کرد. در دهه 1970 ، اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری ، خواستار توجهی بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تصویر جدیدی از توسعه شدند. (تودارو، 1366،ص 134)محبوب الحق، اقتصاددان شهیر پاکستانی، در مورد لزوم تغییر نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اینکه راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، اعلام کرد که باید از دل مشغولی به سنجش حساب های ملی دست کشید. وی می نویسد: رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی. کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه باید انسان باشد و هدف های عمده ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت های اقتصادی دنبال کند. (گریفین،1376 ،ص17)در اواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه های ناشی از بی تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین افراد یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند، بود و بر اساس رویکردهایی در زمینه اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی، استوار گردید. (عربی، 1383، ص36)در طی دو دهه 1980 و 1990 ، مباحثی که از دهه 1970 شروع شده بود، گسترش بیشتری پیدا کرد و نخست مفهوم توسعه پایدار در قالب رعایت اصول حفظ محیط زیست به عنوان راهبردی از هماهنگی اهداف توسعه و جهانی که بشر در آن زندگی می کند مقبولیت یافت و سپس، به توسعه پایدار انسانی گسترش یافت. در این برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادی متمایز شد و هر کدام تعریف جداگانه ای داشتند.پس از آنکه تک بعدی بودن و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرایندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت (عربی، 1383، ص38).1 Stages of economic growth 2Trickle down Theory of development***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :506
قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید