دانلود پایان نامه ارشد:ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مذاهب فقهی

عنوان : ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

دانشکده مذاهب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مذاهب فقهی

 

عنوان:

ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

 

استاد راهنما: 

سید منذر حکیم

 

استاد مشاور:  

نذیر احمد سلامی

شهریور  1391

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست

بخش اول: کلیات و مفاهیمپیشگفتار 2توضیح عنوان- 3خاستگاه انتخاب موضوع 3سوال اساسی- 3هدف- 4پیشینه: 4شیوه پژوهش: 7پیچیدگی های بحث- 9ویژگی این تحقیق- 10نکات قابل توجه 11فصل اول: تبیین اصطلاحات و واژه های مهم- 13فرض و اصحاب فروض-- 14عول- 16نکات قابل توجه در بحث عول- 19عصبه 21اقسام عصبه 21عصبه نسبی- 21عصبه سببی (مولی العتاقه) 24بیت المال- 25جایگاه عصبه نزد شیعه: 25ولاء الموالاه 26کلاله 27شرایط ارث بردن کلاله 30ذوی الارحام 31ارث بردن ذوی الارحام 32حجب- 32شرایط حاجب شدن اخوه نزد امامیه 35شرایط حاجب شدن نزد اهل سنت و زیدیه 36اقوال نادر 38محجوب له؟ 39حاجب شدن مح0رومین- 39سایر واژه های مرتبط- 42تکمله الثلثین- 42بنو الاعیان، بنو العلات، بنو الاحیاف- 43متفرقین و متفرقات- 44جد و جده صحیح و فاسد- 44جدات متحاذیات (متساویات) 46اهل القرابه، اهل التنزیل، اهل الرحم- 46مقاسمه 48انواع ولاء 48فصل دوم: طبقات ارث یا مراتب ورثه و تبیین جایگاه زن 50نظر حنابله و احناف- 50دیدگاه مالکیه، شافعیه و ظاهریه 52دیدگاه زیدیه 54دیدگاه امامیه و اسماعیلیه 54فصل سوم: جایگاه جد در میراث و تأثیر آن بر ارث زن 58امامیه 60اهل سنت- 61زیدیه 67فصل چهارم: موانع ارث و بیان محرومیت های زنان 68بردگی (رقیت) 68قتل- 71کفر 73لعان- 80ولادت از زنا 83جهالت تاریخ موت- 85اختلاف دار (اختلاف وطن) 87بخش دوم: ارث زنپیش درآمد- 91فصل اول: مادر93فقط مادر به تنهایی وارث باشد- 95مادر و پدر 99مادر و جد- 99مادر و فرزند- 1001ـ مادر و پسر یا پسران- 1012ـ مادر، پدر و پسر یا پسران- 1013ـ مادر و فرزندان دختر و پسر 1014ـ مادر، پدر و فرزندان دختر و پسر 1015 ـ مادر و دختر 102مادر و یک دختر 102مادر و دو دختر 103مادر و دختران- 104مادر، پدر، فرزند- 105مادر، پدر، یک دختر 105صورت اول: برای مادر اخوه حاجب وجود نداشته باشد. 105صورت دوم: برای مادر، اخوه حاجب وجود داشته باشد. 105مادر، پدر، دختران- 106مادر، پدر، پسر یا پسران- 107مادر، پدر، فرزندان دختر و پسر 107جد و فرزندان- 107مادر، پدر، زوج یا زوجه 1081ـ مادر،‌ پدر، زوج (بدون  وجود حاجب) 1102ـ مادر، پدر، زوجه (بدون وجود حاجب) 1123ـ مادر، پدر، زوج (با وجود حاجب) 1134ـ مادر، پدر، زوجه (با وجود حاجب) 113والدین، فرزندان، زوج یا زوجه 114مادر، پدر، پسر، زوج- 115مادر، پدر، پسر، زوجه 115مادر، پدر، پسران و دختران، زوج- 115مادر، پدر، پسران و دختران، زوجه 116مادر، پدر، دختر، زوج- 116مادر، پدر، دختر، زوجه 117مادر، پدر، دختران، زوج-118مادر، پدر، دختر، دختر پسر، زوج- 120مادر، پدر، دختران، زوجه (بخیلیه، منبریه) 121مادر، جد، دختر، زوج، خواهر 123مادر، زوج یا زوجه، دختر 125مادر، زوج، دختر 125مادر، زوجه، دختر 125مادر، زوجه، دختران- 125پدر، زوج یک دختر 125پدر، زوجه، یک دختر 126پدر، زوجه، دختران- 126مادر، دختران، زوج- 126پدر، دختران، زوج- 126مادر، خواهر، جد (خرقاء) 127مادر، زوجه، خواهر، جد- 129مادر، جد، زوج یا زوجه، اخوه 130مادر، جد، شوهر، یک خواهر(اکدریه، غراء) 131مادر، جد، شوهر، دو یا چند خواهر 135مادر، جد، شوهر، خواهر و برادر 136مادر، جد، شوهر، برادر 137مادر، زوجه، برادر، جد- 138مادر، زوج یا زوجه، اخوه 140مادر، زوج، خواهران ابوینی [یا ابی] 140مادر، زوج و یک خواهر ابوینی (ابی) 141مادر، زوج، دو یا چند خواهر ابوینی (ابی): 142مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک خواهر پدری- 142مادر، زوجه، خواهران ابوینی [یا ابی] 144مادر، زوج یا زوجه، خواهران مادری- 147مادر، زوجه، اخوه مادری- 147مادر، زوج، اخوه مادری- 148مادر، زوج، یک نفر اخوه مادری- 148مادر، زوج، دو نفر اخوه مادری- 148مادر، زوج یا زوجه، اخوه ابوینی، اخوه مادری- 150مادر، زوج، خواهران (مختلف)151مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک اخوه مادری- 151مادر، زوج، خواهران ابوینی، یک نفر اخوه مادری- 152مادر، زوج، خواهران ابوینی (یا ابی)، دو نفر اخوه مادری(ام الفروخ) 153مادر (یا جده)، زوج، برادران ابوینی، خواهران مادری (مشترکه) 155مادر، زوج، برادران پدری، اخوه مادری- 158مادر، زوجه، خواهران (متفرقه) 160مادر (یا جده)، زوجه، یک خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160مادر (یا جده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160مادر (یاجده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، دو خواهر مادری- 160مادر، زوجه، دختر، خواهر 161مادر (جده)، زوجه، دختر، خواهر (ابوینی یا ابی) 161مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر (ابوینی یا ابی) 162*** مادر (یا جده) زوجه، دختر، خواهر مادری، خواهر ابوینی- 163*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر مادری، خواهر ابوینی- 163*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهران مادری، خواهر ابوینی- 164مادر، اخوه 166مادر و نوه ها 167مادر و فرزند لعان- 167مادر و فرزند نامشروع 167مادر و فرزندان نکاح موقت- 168مادر و فرزندان شبهه 168فصل دوم: دختر و نوه ها 170ارث نوه ها  (اولاد الاولاد) 170اصل وارث شدن نوه ها 171مقدار و کیفیت ارث بردن نوه ها 172همراه شدن چند طبقه از فرزندان- 174همراه شدن با سایر ورثه 174شرایط وارث شدن نوه ها 175فقط پسر (یا پسران) میت، وارث او باشند- 176فرزندان، دختر و پسر باشند- 177فرزندان فقط دختر باشند- 178فرزند فقط یک دختر باشد- 178فرزندان فقط دو دختر باشند-178دختران (بیش از دو دختر) 179دختر و پدر 181یک دختر و پدر 181پدر و دختران- 183دختر و  والدین- 183دختر و نوه ها 184دختر و نوه های دختری (اولاد البنت) 184دختر و نوه های پسری (اولاد پسر) 185دختر و جد- 193دختر و زوج یا زوجه 194دختر و زوج- 194دختر و زوجه 195پدر، دختر و زوج یا زوجه 196اولاد پسر(اولاد الابن) و زوج یا زوجه 197اولاد دختر (اولاد البنت) و زوج یا زوجه 197نوه های مختلف و زوج یا زوجه 199دختر و اخوه 199دختر، برادر 200دختر و خواهر 201دختر، دختر پسر، خواهر 201دختر و اخوه مختلف (خواهر و برادر ابوینی یا ابی) 202دختر، خواهر، جد- 203دختر و پسر، جد، خواهر 205دختر و سایر عصبه 206دختر، عمو، عمه 206فصل سوم: خواهران 207فرائض اخوه 208حاجبین اخوه 209فرائض عادله عائله و قاصره 210تکمله الثلثین- 211عصبه شدن خواهران و اخوه 211مسأله تشریک (تشریک اخوه ابوینی با اخوه مادری در سهم اخوه مادری) 212فقط خواهر وارث باشد-213الف : خواهر های یک گروه 213ب: خواهران متفرقه 213خواهر و زوج یا زوجه 215خواهران و عصبه 217اخوه مختلط- 218اخوه وجد- 219اخوه مادری، جد پدری- 220جد و جده مادری، اخوه 220اخوه ابوینی (یا پدری) و جد پدری- 220اخوه ابوینی، اخوه پدری، جد- 221خواهران، جد- 221دختر، خواهر، جد- 221خواهر، مادر، جد (مسأله خرقاء) 222خواهر، مادر، جد، زوج- 222خواهر، مادر، جد، زوجه 222خواهر ابوینی، برادر پدری، جد(عشریه زید) 222اخوه مادری و جد- 222یک نکته در باب رد 223رد بر خواهران متفرقه 223اجداد و فرزندان اخوه 225اولاد الاخوه 225«دخترِ دختر» ، «دخترِ خواهر» 226فصل چهارم: جده ها 227صاحب فرض بودن- 229طبقه جده ها در ارث- 229جده های واجد شرایط ارث- 230سهم ارث جده ها 230تفاوت درجه قرب و بعد و تاثیر آن در ارث جده ها 232حاجب شدن فرزندان میت برای جده ها 235حاجب شدن پدر و مادر میت نسبت به جده ها (و اجداد) 235مقدار سهام و کیفیت تقسیم آن بین جده ها 238تعداد جده های وارث- 239مثال هایی از ارث جده ها 244مادر پدر 244مادر مادر، 244مادر پدر، مادر 244مادر مادر، مادر 244مادر پدر، مادر مادر، مادر 244مادر پدر، پدر 244مادر مادر، پدر 245مادر مادر، مادر پدر، پدر 245مادر پدر، پدر، مادر 246جده مادری، جد مادری (مادر مادر، پدر مادر) 247جده پدری، جده مادری- 247جده پدری، جد پدری، جده مادری، جد مادری- 248جده مادری، جده پدری، جد پدری(مادر مادر، مادر پدر، پدر پدر) 249جد مادری، جده پدری، جد پدری- 250جده مادری، جد مادری، جده پدری- 250جده مادری، جد مادری، جد پدری- 250فصل پنجم: عمه و خاله 251مثال هایی از ارث عمومه و خؤوله 254عمو، عمه 254عمو، دائی- 254عمو، خاله 254عمه ابوینی، عموی پدری- 254عمه پدری، عموی پدری- 254عمه مادری، عموی پدری- 255عمه، خاله 255عمو، عمه، دائی، خاله 255عمه های متفرقه یا خاله های متفرقه 255فرزندان عمومه و خووله 257پسر عمه، دختر عمو 258دختران عموهای متفرقه، اولاد عمه ها، خاله ها و دایی های متفرقه 258عمومه و خووله والدین- 258فصل ششم: ارث زوجه 260شرایط لازم برای ارث بردن زوجه 261ارث زن به صورت فرض-- 263حاجبین ارث زوجه 264ارث زوجه های متعدد 266ارث زوجه در فرائض عائله (در صورت زیادتر شدن سهام از اصل مال) 268ارث زوجه در صورت انحصار 269اموال متعلق ارث- 272ارث زن از دیه 274ارث از حقوق- 276حقوق حاصله به «شرط لازم ضمن عقد» 278حق خیار 278حق شفعه 280حق قصاص-- 280حق ولا ء عتق: 281طلاق مریض-- 283نکاح مریض-- 287نکاح مریضه 288نکاح صغیره 288نکاح فاسده و نکاح موقت- 291زوجه لعان شده 293متاع البیت- 294خاتمه 297رابطه سبب و نسب- 297وارث مملوک- 298خویشاوندان رضاعی- 299قرابت از چند جهت و چگونگی وراثت آنها 300خلاصه و نتیجه 302پیوست- 307آیات ارث- 307(نمودارها) 312فهرست منابع-318چکیدهزن با عناوین متعدد ـ مانند زوجه، دختر، خواهر و ... ـ وارث قرار می گیرد. مذاهب اسلامی دو نظام عمده برای تقسیم ارث بیان داشته اند که تفاوت های چشمگیری در عناوین وارثان ـ و از جمله زنان ـ ایجاد می کند. بیشترین عنوانی که در مذاهب اسلامی مورد بحث قرار گرفته، ارث زوجه می باشد.این نوشتار بر آن است با مقایسه ای توصیفی و استنادی، همه عناوین مربوط به ارث زن را گزارش کند. سعی شده است منابع اساسی و مشهور مذاهب هشتگانه ـ امامیه، اسماعیلیه، زیدیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه و ظاهریه ـ مورد توجه و استناد قرار بگیرد.حاصل این تلاش در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول در چهار فصل به تعریف مفاهیم، طبقات ارث، و کلیات مورد نیاز در بخش دوم می پردازد. بخش دوم در شش فصل و یک خاتمه عناوین اصلی و مطرح در ارث زن ـ یعنی مادر، دختران و نوه ها، جده ها، خواهران، عمومه و خووله، زوجه ـ را بررسی می کند. در انتها، نتیجه ی مباحث به صورت فشرده و خلاصه نیز بیان می گردد.از مجموع مقایسه ها این نتایج را نیز می توان به دست آورد که: 1. دفاع واقعی از حقوق زن، با بررسی همه جانبه تمام عناوین میسر خواهد بود. 2. ریشه برخی اختلاف های دو نظام به مباحث فلسفی و کلامی برمی گردد. 3. دفاعیه های نظام تعصیب از حقوق زن، با مبانی آنها در ارث، تناسب و هماهنگی ندارد.واژه های کلیدی: ارث، فقه مقارن، مذاهب اسلامی، ارث زوجه، ارث دختر، ارث خواهران، ارث ذوی الارحام، ارث مادر، ارث زن

بخش اول

کلیات و مفاهیم

پیشگفتار

بدون تردید اقتصاد یک رکن مهم در زندگی انسان محسوب می‌شود و راههای کسب در آمد و تملک مشروع از مسائل مهم آن است. ارث یکی از راههای تملک به شمارمی رود که از جهات گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد.نگاه جوامع به زن و مسائل اقتصادی مربوط به او نیز همیشه مورد بحث بوده که هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف مانند دفاع از حقوق زنان و... نگاههایی افراطی یا تفریطی به آن شده و می شود. اندیشمندان مسلمان نیز بررسی‌های مختلفی درباره آن انجام داده اند، اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ مسائل مالی مربوط به زوجه می باشد که در قالب بحث‌های مهریه، نفقه درآمدهای شغلی و نیز ارث مورد بررسی واقع شده است. اخیرا نیز (در تاریخ 6/11/1387) مجلس شورای اسلامی سه ماده  از مواد قانون مدنی در باره ارث زوجین (مواد 946 و 947 و 948) را به گونه ای اصلاح نموده است که بواسطه آن سهم ارث زوجه از اموال زوج بیشتر می شود و با تصویب این قانون زن علاوه بر اموال منقول همسر از اموال غیرمنقول همچون اراضی و ملک مرد نیز ارث می برد. این شیوه اصلاح قانون مدنی توسط مجلس باعث عکس العمل برخی از مراجع گردید که با ارسال نامه ای این اقدام را خارج از صلاحیت و اختیار مجلس دانست.[1]ارث زن تاریخچه‌ای طولانی دارد و به خاطر نگاههای غیر جامع‌نگر به آن، ناهمواری‌های گوناگون به خود دیده است گاهی فقط از ارث محروم می‌گردیده؛ گاهی خودش نیز کالایی موروثی واقع می‌شده؛ و زمانی نیز به برابری ارث زن و مرد شعار داده شده است. اسلام با جامع نگری ویژه‌ای که به انسان دارد و جهات متعدد و دقیق طبیعی، روانی، اجتماعی و... زن و مرد را در نظر گرفته و ناهمواری‌های گذشته را از ارث زن برداشته است. بحث‌های فراوانی نیز توسط محققین صورت گرفته؛ اما باز همچنان اختلافات فراوان و چشمگیری باقی مانده است.[2]تعداد صفحه : 343قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید