دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان پایان نامه :

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

استاد راهنما :

دکتر محمد اجزاء شکوهی

استاد مشاور :

محمد رحیم رهنما دکتر

زمستان 1393 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده ...........................................................................................................................................................................................افهرست مطالب.............................................................................................................................................................................بجداول.........................................................................................................................................................................................سنمودارها.......................................................................................................................................................................................ضشکل ها........................................................................................................................................................................................ظنقشه ها .........................................................................................................................................................................................عپیشگفتار.......................................................................................................................................................................................غفصل اول : کلیات 1-1 :مقدمه...............................................................................................................................................................................................21-2:بیان مسله.........................................................................................................................................................................................31-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ......................................................................................................................................................71-4: اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................................9.1-5:سوالات اساسی تحقیق....................................................................................................................................................................91-6:فرضیات تحقیق ...............................................................................................................................................................................91-7:پیشینه تحقیق................................................................................................................................................................................101-8:کاربردهای تحقیق..........................................................................................................................................................................131-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ...........................................................................................................................................141-10:نوآوری تحقیق...............................................................................................................................................................................141-11 –روش تحقیق................................................................................................................................................................................141-12 روش گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................................................................151-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ...........................................................................................................................151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................................................................................................161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی..........................................................................................................171-15-1-روایی ........................................................................................................................................................................................171-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................171-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................191-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20 فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری 2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................222-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................232-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................232-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................252-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................292-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................302-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................342-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................362-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................382-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................412-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................442-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 472-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................472-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................582-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................632-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................712-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................742-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................752-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................752-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................762-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................782-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................792-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................842-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................842-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................842-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................872-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................882-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................912-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................932-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................942-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................942-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................942-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................972-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................982-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................1002-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................1002-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................1012-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................1022-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................1022-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................1042-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................1082-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................1092-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................1102-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................1112-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر  ..........................................................................................................................................1132-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................1162-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................1182-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................1212-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................1212-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................1222-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................1282-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................1292-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................1302-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................1312-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................1312-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................1332-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................1382-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................1402-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................1452-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................1462-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................1482-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................1512-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................1562-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................1582-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................1582-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................1592-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................1612-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................1622-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................1642-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................1652-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................1652-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................1693-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................1693-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................1693-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................1713-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................1713-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................1723-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................1743-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................1773-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................1783-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................1793-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................1813-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................1833-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................1853-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................1863-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................1893-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................1893-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................1923-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................1943-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................1953-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................1953-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................1973-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................1983-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................2003-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق 4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................2034-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................2044-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................2044-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................2054-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................2084-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................2104-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................2124-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................2144-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................2153-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................2154-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................2154-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................2194-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................2194-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................2214-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................2234-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................2234-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................2254-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................2264-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................2274-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................2284-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................2294-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................2304-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................2314-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................2324-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................2334-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................2364-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................2364-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................2364-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................2374-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................2374-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................2384-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................2394-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 2404-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................2414-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................2414-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................2424-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................2434-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................2444-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................2444-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................2454-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................2454-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................2474-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................2484-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................2484-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................2484-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................2494-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................2504-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری............................................................................................................................................................................................................2504-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................2514-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات 5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................2555-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................2555-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................2565-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................2565-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................2625-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................2635-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................2645-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266منابع  .................................................................................................................................................................................................268پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287 فهرست جداولجدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205جدول(3-4)  بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهرونداندر مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاهشهروندان  در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهرونداندر مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان  در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان  در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264فهرست نمودارهانمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سال­های 1385-1270................................................ 177نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213نمودار(8-4):  در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 .................................................................  224نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235فهرست اشکالشکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71 شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107 فهرست نقشه هانقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد ..............................................................................................   184نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد...............................................................................................  185  پیشگفتار            شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن  ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در  بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .تعداد صفحه : 336قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید