دانلود پایان نامه ارشد:اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : عقیدتی سیاسی

گرایش :تعلیم و تربیت

عنوان : اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری  و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها

دانشگاه علوم انتظامی

مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عقیدتی سیاسی

(گرایش تعلیم و تربیت)

 

عنوان:

اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری

و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها

استاد راهنما:

دکتر علی محبی

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تعلیم و تربیت آینه تمام نمایی است که هر آنچه در آن دیده شود بازتاب واقعیت هایی است که در آن حوزه فعالیت شده است یعنی در واقع کاشته خود را درو کردن است به همین منظور جامعه اسلامی بایستی دارای تعلیم و تربیت اسلامی باشد و کلیه شئون و مراتب تعلیم و تربیت آن برگرفته از روح متعالی احکام اسلام باشد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری که خود یکی از متفکران و اندیشمندان جهان اسلام در این حوزه می باشد و همواره نظریات ایشان راهگشای این راه بوده و خواهد بود و همچنین میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی است که با شیوه پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش با مراجعه به کتابخانه های مختلف و استفاده از سایتهای علمی مرتبط با موضوع از جمله سایت مقام معظم رهبری و آثار مکتوب ایشان به جمع آوری اطلاعات مورد نظر در خصوص اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت پرداخته ایم و سپس از روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها استفاده شده است. جامعه آماری اساتید دانشگاه علوم انتظامی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و در بخش آمار استنباطی، روش مورد استفاده آزمون t استیودنت تک نمونه، آزمون فریدمن است که توسط نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته ها این را نشان می دهد که از اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری هدفمند بودن و جهت دینی داشتن علم و در روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه ایشان تربیت عملی و از عوامل موثر بر تعلیم و تربیت، دانشگاه دارای رتبه میانگین بالاتری در بررسی میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از میان دیگر اصول، روشها و عوامل موثر بوده است.

واژگان کلیدی:

اصول: Principles 

روشها: Methods

عوامل موثر: Effective Factors

تعلیم و تربیت: Education

دیدگاه: Point of view

مقام معظم رهبری: The Great Leader     

آگاهی: Awareness

اساتید: Professors

دانشگاه علوم انتظامی: Police University 

 

فهرست:

فهرست جداولvi
فصل اول: کلیات1
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسئله2
1-3- هدفهای تحقیق4
الف- هدف کلی4
ب- اهداف فرعی4
1-4- سوال های تحقیق4
2-4-1- سوال اصلی5
2-4-2-  سوال های فرعی5
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-6- چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است6
1-7- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه های اجرایی و غیره6
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح چیست6
فصل دوم: ادبیات تحقیق7
2-1- مقدمه8
2-2- تعریف تربیت9
2-3- مفهوم تربیت10
2-4- تعریف تعلیم11
2-5- رابطه تربیت با تعلیم11
2-6- تفاوت تعلیم با تربیت12
2-6-1- مفهوم تربیت وسیعتر از تعلیم است12
2-6-2- تربیت به رشد مثبت می انجامد ولی در تعلیم شامل آگاهی مثبت و منفی است12
2-6-3- اهداف تربیت گسترده تر از اهداف تعلیم است13
2-6-4- تعلیم جنبه ی ذهنی و تربیت جنبه ی عملی دارد13
2-7- اهداف کلی تعلیم و تربیت14
2-7-1- اهداف اعتقادی14
الف – توحید14
ب- وحی و انبیاء15
ب-1- برهان لطف15
ب-2- برهان هدایت عامه16
ج- ولایت و امامت17
د- ولایت فقیه18
ه- نماز19
و- امر به معروف و نهی از منکر23
ز- شهادت و جهاد در راه خدا25
ح- مراسم و شعائر27
7-2- اهداف اخلاقی29
الف- تخلق به اخلاق الله29
ب- تقوا31
ج- ذکر و یاد خدا32
د- دوری از تکبر34
2-8- اهداف علمی36
الف- کسب تجربه36
ب- تقویت مایه علمی37
2-9- اهداف فرهنگی‌ و هنری38
2-10- اهداف اجتماعی41
الف- مهربانی و محبت42
ب- مبنا بودن خانواده43
ج- عدالت اجتماعی45
د- وحدت و الفت47
ه- رعایت قانون48
2-11- اهداف سیاسی49
الف- حفظ استقلال49
ب-  شناخت جغرافیای سیاسی51
ج-  دشمن شناسی و شناخت استکبار51
و- آشنایی با معنای انتظار52
2-12- اهداف اقتصادی53
الف- ارزش کار در اسلام55
ب- عشق و علاقه و جدی گرفتن شغل و وظیفه55
ج- استقلال کامل اقتصادی57
2-13- اصول و سیاست های حاکم بر تعلیم و تربیت57
2-13-1- توجه به مسائل دینی و اعتقادی58
2-13-2- تزکیه و تهذیب نفس60
الف- رستگاری60
ب- تربیت زمینه ساز تعلیم حکمت و کتاب61
ج- فهم حقایق قرآن61
د-  محبوبیت نزد خدا61
ه- جاودانگی در بهشت62
2-13-3- اعتقاد و عمل اسلامی62
2-14- سیاست ها در عرصه تعلیم و تربیت63
2-14-1- جهانی و جاودانه بودن هدایت الهی65
2-14-2- سرمایه گذاری فرهنگی65
2-14-3- اهمیت فراگیری علم در هر کجای عالم66
2-14-4- جهت گیری علم68
2-14-5- رابطه علم و دین69
2-15- روشها و فنون تعلیم و تربیت70
2-15-1- هدایت صحیح استعدادها71
2-15-2- تربیت عملی72
2-15-3- دعوت به تفکر و تعقل73
2-15-4- عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان75
2-15-5- تشویق و تنبیه77
2-15-6- هنر و شیوه های هنری78
2-16- عوامل و نهادهای موثر در تعلیم و تربیت81
2-16-1- عامل خانواده81
2-16-2- آموزش و پرورش82
2-16-3- دانشگاه84
2-16-3-1- دانشجو کیست؟85
2-16-3-2- جایگاه دانشگاه86
2-16-3-3- تربیت دانشجو87
2-16-3-4-  مسائل آموزشی88
2-16-3-5- فعالیت های سیاسی در دانشگاه90
2-16-4- رسانه92
2-16-4-1- صدا و سیما92
2-16-4-2- مطبوعات95
2-16-4-3- اینترنت و ماهواره97
2-16-5- کتاب99
2-16-6- دولت100
2-16-7- محیط101
2-17- پیشینه102
2-18- مدل مفهومی اصول و روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت104
مدل مفهومی اصول و روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری105
فصل سوم:106
۳-۱- مقدمه107
3-2- نوع و روش تحقیق107
3-3- جامعه مورد مطالعه107
3-4- نمونه و روش نمونه گیری107
3-5- ابزار سنجش108
3-6- روش جمع آوری اطلاعات108
3-7- متغیرهای تحقیق108
3-8- سنجش پایانی و روایی ابزار گرد آوری اطلاعات109
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات109
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها110
مقدمه111
4-1- بررسی وضعیت سوالات و متغیرهای تحقیق111
4-2- بررسی سوال های تحقیق113
4-2-1- اولویت بندی اصول تعلیم و تربیت115
4-2-2-  اولویت بندی روش های تعلیم و تربیت118
4-2-3- اولویت بندی راهکارهای موثر بر اصول و روش های تعلیم و تربیت123
فصل پنجم: نتیجه گیری126
5-1- مقدمه127
5-2- نتیجه گیری و بحث127
بحث درباره نتایج130
5-3- پیشنهادها131
الف- پیشنهادهای کاربردی131
ب- پیشنهادهای تحقیقاتی131
5-4- محدودیت های تحقیق132
منابع133
 
 
 

 

 فهرست جداول

 

108جدول 3-1 تعداد گزینه های مربوط به مولفه های پرسش نامه
111جدول4-1: وضعیت پاسخ به سوالات تحقیق
113جدول4-2: آزمون t تک نمونه مربوط به اصول (اصل 1: توجه به مسائل دینی و اعتقادی)
114جدول4-3: آزمون t تک نمونه مربوط به اصول (اصل 2: سیاست ها در عرصه تعلیم و تربیت )
114جدول4-4: آزمون t تک نمونه مربوط به اصول (اصل 3: جهت گیری علم)
115جدول4-5: آزمون t تک نمونه مربوط به اصول (اصل 4: همزمانی تکمیل علم و دین)
115جدول 4-6: اولویت بندی اصول تعلیم و تربیت
116جدول4-7: آزمون t تک نمونه مربوط به روش های تعلیم و تربیت (روش 1: هدایت صحیح استعدادها)
116جدول4-8: آزمون t تک نمونه مربوط به روش های تعلیم و تربیت (روش 2: تربیت عملی)
117جدول4-9: آزمون t تک نمونه مربوط به روش های تعلیم و تربیت (روش 3: دعوت به تفکر و تعقل)
117جدول4-10: آزمون t تک نمونه مربوط به روش های تعلیم و تربیت (روش 4: عبرت از سرنوشت گذشتگان)
118جدول4-11: آزمون t تک نمونه مربوط به روش های تعلیم و تربیت (روش 5: تشویق و تنبیه)
118جدول4-12: آزمون t تک نمونه مربوط به روش های تعلیم و تربیت (روش 6: هنر نو)
118جدول 4-13: اولویت بندی روش های تعلیم و تربیت
119جدول4-14: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 1: خانواده)
120جدول4-15: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 2: آموزش و پرورش)
120جدول4-16: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 3: دانشگاه)
121جدول4-17: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 4 صدا و سیما)
121جدول4-18: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 5: مطبوعات)
121جدول4-19: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 6: کتاب)
122جدول4-20: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 7: اینترنت)
122جدول4-21: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 8: ماهواره)
122جدول4-22: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 9: دولت)
123جدول4-23: آزمون t تک نمونه مربوط به راهکارها (راهکار 10: محیط)
123جدول 4-24: اولویت بندی عوامل موثر بر اصول تعلیم و تربیت
124جدول 4-25: آزمون  تک نمونه مربوط به میزان آگاهی اساتید تعلیم و تربیت
1285-1: اولویت بندی اصول تعلیم و تربیت
1285-2: اولویت بندی روش های تعلیم و تربیت
1295-3: اولویت بندی عوامل موثر بر روش ها و اصول تعلیم و تربیت
  

 

 

فصل اول

 

کلیات

1-1- مقدمه:

آنچه ما را بر آن داشت که در عرصه تعلیم و تربیت که می توان آن را نقطه رهایی انسان از قید و بند جمودیت دانست قدم بگذاریم اهمیت و بیان این مسئله است که تعلیم و تریبت چه نقشی در زندگی انسان دارد. آیا می توان آن را نادیده گرفت و فرض کرد خود به خود این امر حادث می شود و انسان با پا گذاشتن به دنیا، تعلیم و تربیت نیز در او نهاده شده است و به نوعی لازم به دستکاری در آن نیست. و یا نه تعلیم و تربیت نه فقط در خمیر مایه و سرشت انسانها وجود دارد بلکه این قابلیت در انسان به ودیعت گذارده شده و نیاز به شکوفایی دارد که آن هم محرکی غیر از خود داشته باشد. و یا اینکه ضرورت و اهمیت پرداختن به این مسئله تا چه حد برای ما راهگشا خواهد بود و چه اثرات مثبتی در زندگی فردی و اجتماعی ما خواهد داشت و نگرش ما به جهان و خالق جهان که خود رب العالمین است چگونه خواهد بود. و یا اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت کدامند و میزان تاثیر گذاری آنان در این مقوله چگونه است و یا هدف اصلی که شامل اهداف جزئی تری نیز می شود در این تحقیق چیست؟

حال می توان از نگاه های مختلف به این مباحث پرداخت و از نظرات و آراء و افکار دانشمندان بزرگ در این خصوص بهره جست. در این تحقیق بر آن شدیم که از دیدگاه یکی از برجسته ترین متفکران حوزه تعلیم و تربیت که همواره با نظرات و بیانات خود در این حوزه نورافشانی می کند یعنی مقام معظم رهبری به این بحث وارد شویم و از زوایای گوناگونی که اشاره شد موشکافانه بررسی و تحقیق نمائیم و به این مهم پی ببریم که اساتید دانشگاه علوم انتظامی که از متولیان تعلیم و تربیت بشمار می روند به چه میزان به این دیدگاه آشنایی دارند که پرداختن به این موضوع می تواند به ما تصویری از دور نمای اجرایی شدن منویات معظم له در امر تعلیم و تربیت در دانشگاه علوم انتظامی و مراکز آموزشی نشان دهد.

1-2- بیان مسئله:

از دیرباز بشر راههای رسیدن به کمال را مورد بررسی قرار داده است و از بارزترین آن می توان به رسالت انبیاء که به عنوان مربی این وظیفه را بر عهده داشته اند اشاره نمود. انسانی که همیشه کمال جو و بالا نگر بوده است و به پیشرفت و رسیدن به قرب الهی رهنمون شده است که در این مسیر تعلیم و تربیت نقش اساسی و بی بدیل داشته است. اگر در این راستا به فلسفه تعلیم و تربیت نگاه کنیم متوجه اراء و تفکرات متعددی از صاحبنظران این علم می شویم که هر کدام از منظری نقش تعلیم و تربیت را در شکوفایی جوامع انسانی مطرح نموده اند و شیوه های موثر آن را بیان داشته اند بعنوان مثال جان دیوئی مفهوم تعلیم و تربیت را چنین بیان می دارد: « دوباره ساختن یا دوباره سازمان دادن تجربه به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند و برای هدایت و کنترل تجربیات بعدی فرد را بهتر قادر سازد (به نقل از شریعتمداری 79/89) ».

و در جای دیگر می گوید: جامعه از طریق هدایت فعالیتهای جوانان و تعیین آینده آنها آینده خود را مشخص می سازد. و دکتر علی شریعتمداری نیز در این خصوص دارد که یکی از مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت هدایت فرد است و در اینجا مراد از هدایت فرد هدایت او در جنبه های مختلف رشد شخصیت می باشد، شخصیت آدمی جنبه های اساسی دارد که معمولاً روانشناسان چهار جنبه اساسی برای شخصیت آدمی مطرح می سازند که شامل:

(1) جنبه عقلانی

(2) جنبه اجتماعی

(3) جنبه عاطفی

(4) جنبه بدنی (شریعتمداری 79/43)

و یا اینکه رهبر معظم انقلاب در تعبیری زیبا می فرمایند: تربیت به معنای رشد و نمود حرکت هر شیء به سمت هدف و غایتی است که آن شیء کمال خود را باز می یابد و برای مثال تربیت یک نهال یا یک بوته گل به این معناست که ما این نهال یا یک بوته گل را رشد و نمو بدهیم تا برگ و بار پیدا کند و ضمن اینکه خود این نهال یا بوته از لحاظ ظاهری و جسمی و زیبایی باید شکل کامل خود را پیدا کند میوه اش هم باید سالم و شیرین باشد. (بانکی پور فرد- قماشچی 80/53)

به نظر می رسد بزرگترین مساله بشریت امروز ضعف در تعلیم و تربیت است و دانشگاه علوم انتظامی هم که به عنوان تنها مرکز آموزش عالی پلیس به ترتیب افسران پلیس که حافظ نظم و امنیت به عنوان گرانبهاترین سرمایه مردم هستند می پردازد، از بعد تعلیم و تربیت همواره مورد نقد ذینفعان یعنی مسئولین پلیس های تخصصی و نیز مردم بوده و نتایج تحقیق های انجام شده هم نشانه گر آن است که ابعاد تعلیم و تربیت مثل تدین و اعتماد به نفس دانشجویان رشد معنی داری نداشته است (محبی 1389، سوری 13).

مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کلّ قوا و نیز ولی امر مسلمین جهان، همواره تعلیم و تربیت از مهمترین دغدغه هایشان بوده و به عنوان یکی از برجسته ترین صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت دینی محسوب می گردند. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال این مهم است که اصول و روش ها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند و اساتید دانشگاه علوم انتظامی چه میزان از این اصول و روشها و عوامل موثر آگاهی داشته و مبنای کارهای تربیتی قرار داده است؟

تعداد صفحه : 148

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید