دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

دانشگاه آزاد اسلامی                                                       

واحد علوم تحقیقات کردستان

(MA )  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مدیریت اجرایی

گرایش : استرتژیک

عنوان :

بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

استاد راهنما :

دکتر عادل صلواتی

استاد مشاور :

دکتر یحیی یاراحمدی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست عناوینعنوان .......................................................................................................................................................... صفحهچکیده ................................................................................................................................................................ 1فصل اول کلیات پژوهشعنوان .......................................................................................................................................................... صفحه1-1 مقدمه ........................................................................................................................................................  31-2 بیان مساله ..................................................................................................................................................  31-3 اهمیت و ضرورت پژوهش .......................................................................................................................  51-4  اهداف پژوهش ......................................................................................................................................    61-5 فرضیه های پژوهش...................................................................................................................................  71-6 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش .................................../.......................................................................  81-7 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ............................................................................................................. 81-8 روش انجام پژوهش ..................................................................................................................................  91-9 قلمرو پژوهش  .......................................................................................................................................  101-9-1 قلمرو زمانی ....................................................................................................................101-9-2 قلمرو مکانی ....................................................................................................................10عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه1-9-3 قلمرو موضوعی ................................................................................................................101-10 جامعه و نمونه آماری ..............................................................................................................................101-11 روش نمونه گیری ...................................................................................................................................101-12  روش گردآوری اطلاعات ......................................................................................................................101-13 فنون آماری ..............................................................................................................................................10فصل دوم مبانی نظری پژوهشعنوان .......................................................................................................................................................... صفحه2-1 مقدمه .........................................................................................................................................................122-2  مبانی نظری سبک های رهبری ..............................................................................................................  142-2-1 رهبری ................................................................................................................................................  142-2-2 نقش و وظیفه رهبری ........................................................................................................................... 162-2-2-1 وظایف رهبری .................................................................................................................................162-2-3 ویژگی رهبری ..................................................................................................................................... 172-2-4 خلاقیت در رهبری ...........................................................................................................................   182-2-5 رهبر سازمان خلاق .............................................................................................................................. 202-2-6 مطالعات رهبری .................................................................................................................................  21عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه2-2-7 رهبری تحول گرا ...............................................................................................................................  242-2-7-1 ویژگی رهبران تحول گرا .....................................................................................   282-2-7-2 چالشهای رهبر تحول گرا ....................................................................................... 282-2-7-3 ابعاد رهبری تحول گرا ........................................................................................... 292-2-8 رهبری مبادله ای ................................................................................................................................. .312-2-8-1 ابعاد رهبری مبادله ای ...........................................................................................  322-2-9 ارتباط بین رهبری تحول گرا و رهبری مبادله ای ................................................................................ 342-2-10 سبک رهبری ..................................................................................................................................... 362-2-10-1 تئوری خصوصیات فردی رهبری ...................................................................................................382-2-10-2 تئوری سبک های رفتاری ............................................................................................................  392-2-10-2-1 سبک های مبتنی بر به کارگیری اختیار و اقتدار ...................................................  402-2-10-2-2 شبکه مدیریت بلیک و موتن ..................................................................................402-2-10-2-3 سیستم های مدیریت لیکرت .................................................................................422- 2- 10-2-4 مطالعات ایالتی اوهایو .........................................................................................432-2-10-2-5 مطالعات دانشگاهی میشیگان .................................................................................442-2-10-3 نظریات اقتضایی ..........................................................................................................................  44عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه2-2-10-3-1 الگوی اقتضایی فیدلر ..............................................................................................452-2-10-3-2 نظریه مسیر هدف ....................................................................................................472-2-10-3-3 نظریه دوره زندگی ...................................................................................................482-2-10-3-4 نظریه مشارکتی ........................................................................................................492-2-10-3-5 نظریه رهبری وضعیتی ..............................................................................................502-2-10-4 نظریات نوین رهبری  .................................................................................................................. 512-2-10-4-1 نظریه اسناد رهبری.....................................................................................................512-2-10-4-2 جایگزین های رهبری ................................................................................................512-2-10-4-3 رهبری ممتاز ..............................................................................................................522-2-10-4-4 رهبری خدمتگذار ......................................................................................................532-2-10-4-5 رهبری کاریزماتیک ....................................................................................................542-2-10-4-6 نظریه تبادل رهبر- اعضا ............................................................................................552-2-10-4-7 رهبری تمام عیار ........................................................................................................562-2-10-4-8 رهبری عدم مداخله گر .............................................................................................572-3 بخش دوم – خلاقیت .............................................................................................................................. 582-3-1 مقدمه ................................................................................................................................................   58عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه2-3-2 معانی خلاقیت ....................................................................................................................................  592-3-2-1 معنای لغوی .....................................................................................................................592-3-2-2 معنای اصطلاحی ..............................................................................................................592-3-3 تفاوت خلاقیت و نوآوری ................................................................................................................   622-3-4 اصول اولیه خلاقیت ...........................................................................................................................  632-3-5 خلاقیت وراثتی یا آموختنی ................................................................................................................. 642-3-6 عناصر خلاقیت .................................................................................................................................... 642-3-6-1 مهارت مربوط به موضوع ...................................................................................................642-3-6-2 مهارت مربوط به خلاقیت ..................................................................................................652-3-6-3 انگیزه ................................................................................................................................662-3-7 نقش و اهمیت خلاقیت ....................................................................................................................... 672-3-7-1 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی ..............................................................672-3-7-2 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی  ..........................................................................682-3-7-3 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه سازمانی ...................................................................... 682-3-8 فرآیند خلاقیت ...................................................................................................................................  692-3-9 نظریه های خلاقیت ............................................................................................................................. 71عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه2-3-9-1 نظریه روح خدایی ...........................................................................................................712-3-9-2 نظریه  خلاقیت آریتی ..................................................................................................   712-3-9-3 نظریه  تعادل یا دیوانگی ...............................................................................................  712-3-9-4نظریه خلاقیت فطری ..................................................................................................  722-3-9-5 نظریه خلاقیت تایلور ..................................................................................................... 722-3-9-6 دیدگاه عصب شناختی ................................................................................................... 722-3-9-7 دیدگاه شناختی ............................................................................................................... 732-3-9-8 دیدگاه روانشناسی اجتماعی ........................................................................................... 732-3-9-9 دیدگاه روان سنجی .........................................................................................................742-3-9-10 دیدگاه رفتارگرایی ....................................................................................................... 742-3-9-11 دیدگاه روانکاوی ........................................................................................................ 742-3-9-12 دیدگاه بوم شناختی ..................................................................................................... 752-3-9-13 نظریه گیل فورد .......................................................................................................... 752-3-10 کارایی خلاقیت در مدیریت .............................................................................................................. 762-3-11 رشد دادن خلاقیت و نوآوری ........................................................................................................... 762-3-12 روش های تفکر ................................................................................................................................ 77عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه2-3-13 انگیزش به خلاقیت و نوآوری .......................................................................................................... 772-3-13-1 چگونگی رغبت دادن به خلاقیت ..........................................................................782-3-13-1-1 عوامل ساختاری ............................................................................782-3-13-1-2 عوامل فرهنگی ..............................................................................782-3-13-1-3 منابع انسانی ..................................................................................782-3-14 فنون ایجاد رغبت به خلاقیت ............................................................................................................ 792-3-14-1 توفان مغزی ...........................................................................................................802-3-14-2 فن اشتراک مساعی ................................................................................................802-3-14-3 فن تحلیل سیستمی ................................................................................................802-3-14-4 فن نشست غیر رسمی ...........................................................................................812-3-14- 5 ارتباط اجباری ......................................................................................................812-3-15 موانع خلاقیت ................................................................................................................................... 822-3-15-1 موانع محیطی .......................................................................................................822-3-15-2 موانع فردی .........................................................................................................822-3-16 عوامل شکست خلاقیت ...................................................................................................................  822-3-17 ویژگی افراد خلاق ...........................................................................................................................  83عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه2-3-18 مقایسه مدیران خلاق با غیر خلاق .................................................................................................... 852- 3 – 19  جایگاه خلاقیت در آموزش و پرورش .......................................................................................  862-3-20 نقش مدیر در پرورش خلاقیت ......................................................................................................... 872-3-21 خصوصیات مدیر خلاق .................................................................................................................... 882-3-22 خلاقیت در سازمان ........................................................................................................................... 882-3-23 ویژگی سازمان خلاق ........................................................................................................................ 882-4 پیشینه پژوهش ...........................................................................................................................................902-4-1 پیشینه داخلی ...................................................................................................................902-4-2 پیشینه خارجی ................................................................................................................ 922-5 جمع بندی ............................................................................................................................................... .982-6 مدل مفهومی پژوهش ............................................................................................................................... 99فصل سوم روش شناسی پژوهشعنوان .......................................................................................................................................................... صفحه3-1 مقدمه ......................................................................................................................................................1013-2 روش پژوهش ........................................................................................................................................ 101عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه3-3 جامعه آماری .......................................................................................................................................... 1023-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری ........................................................................................................... 1023-5 روش گردآوری اطلاعات ...................................................................................................................... 1023-6 ابزار گردآوری داده ها   ......................................................................................................................... 1033-7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ........................................................................................................... 1043-7-1 تعیین روایی پرسشنامه ................................................................................................. 1043-7-2 تعیین پایایی پرسشنامه ................................................................................................. 1053-8 روش آماری ............................................................................................................................................106فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده هعنوان .......................................................................................................................................................... صفحه4-1 مقدمه ......................................................................................................................................................1084-2 آمار توصیفی ... ...................................................................................................................................... 1084-2-1 ویژگی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان .............................................................................................1084-2-1-1 جنسیت ......................................................................................................................1094-2-1-2 تحصیلات ...................................................................................................................1104-2-1-3 سابقه خدمت ...............................................................................................................111عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه4-2-1-4 سن ..............................................................................................................................1124-2-2 توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به لحاظ سبک رهبری ....................................................................1134-2-3 آمار توصیفی مولفه ها .........................................................................................................................1144-2-3-1 نفوذ آرمانی ..................................................................................................................1144-2-3-2 تحریک ذهنی ...............................................................................................................1164-2-3-3 انگیزه الهام بخش .........................................................................................................1174-2-3-4 ملاحظات فردی ............................................................................................................1184-2-3-5 پاداش مشروط ...............................................................................................................1194-2-3-6 مدیریت فعال ................................................................................................................1204-2-3-7 مدیریت منفعل .................................................................................................................1214-2-3-8 خلاقیت ...........................................................................................................................1234-3 آمار استنباطی............................................................................................................................................1274-3-1 بررسی نرمال بودن متغیرها .................................................................................................................1274-3-2 تحلیل عامل اکتشافی .........................................................................................................................1284-3-3 تحلیل عامل تائیدی ............................................................................................................................1294-3-3-1 تخمین استاندارد مدل .................................................................................................130عنوان .......................................................................................................................................................... صفحه4-3-3-2 مدل T-values..........................................................................................................1314-3-4 ارزیابی مدل مفهومی ...........................................................................................................................1334-3-4-1 بررسی شاخصهای مدل تحت بررسی ........................................................................1344-3-4-2 برآورد بارهای عاملی...................................................................................................1354-3-4-3 مدل T-values..........................................................................................................1364-3-5 آزمون فرضیه ها ..................................................................................................................................137فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهاداتعنوان .......................................................................................................................................................... صفحه5-1 مقدمه ......................................................................................................................................................1475-2مروری بر فصول پنجگانه .........................................................................................................................1475-3 یافته های پژوهش ...................................................................................................................................1485-3-1 یافته های توصیفی پژوهش .............................................................................................1485-3-2 یافته های استنباطی پژوهش ............................................................................................1485-4 موانع و محدودیت های پژوهش .............................................................................................................1535-5 پیشنهادات پژوهش ..................................................................................................................................1545-5-1 پیشنهادات منتج از فرضیات پژوهش .........................................................................1545-5-2 پیشنهادات به پژوهشگران آینده .................................................................................154 فهرست جدول هاعنوان .......................................................................................................................................................... صفحهجدول 1-1: ابعاد سبک های رهبری و ارتباط آنها با سوالات ............................................................................9جدول2-1 : تعاریف رهبری ..............................................................................................................................15جدول 2-2 : مطالعات مربوط به رهبری ...........................................................................................................22جدول 2-3 : مقایسه فعالیت های رهبری سنتی و تحول گرا ............................................................................27جدول 2-4 : مولفه های رهبری تحول گرا .......................................................................................................31جدول 2-5 : سبک ها و تئوری های رهبری .....................................................................................................38جدول 2-6 : جایگزین های رهبری ..................................................................................................................52جدول 2-7 : ویژگی رهبران خدمتگزار .............................................................................................................53جدول 2-8 : تعاریف خلاقیت .........................................................................................................................61جدول 2-9 : عناصر و اجزای خلاقیت .............................................................................................................67جدول 2-10 : پیشینه داخلی پژوهش ................................................................................................................95جدول 2-11 : پیشینه خارجی پژوهش .............................................................................................................96جدول3-1: اطلاعات مربوط به حجم جامعه و نمونه .....................................................................................102جدول 3-2 : ارتباط بین شاخصها و گویه ها ..................................................................................................104عنوان .......................................................................................................................................................... صفحهجدول3-3 :میزان پایایی پرسشنامه های پژوهش..............................................................................................106جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت نمونه .......................................................................................................108جدول 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات نمونه ...................................................................................................109جدول 4-3 توزیع فراوانی سنوات نمونه ........................................................................................................110جدول 4-4 توزیع فراوانی سن نمونه ..............................................................................................................111جدول 4-5 توزیع فراوانی سبک های رهبری  ...............................................................................................112جدول 4-6 بررسی وضعیت مولفه نفوذ آرمانی ..............................................................................................114جدول 4-7 بررسی وضعیت مولفه تحریک ذهنی ...........................................................................................116جدول 4-8 بررسی وضعیت مولفه انگیزه الهام بخش .....................................................................................117جدول 4-9 بررسی وضعیت مولفه ملاحظات فردی .......................................................................................118جدول 4-10 بررسی وضعیت مولفه پاداش مشروط .......................................................................................119جدول 4-11 بررسی وضعیت مولفه مدیریت فعال .........................................................................................120جدول 4-12 بررسی وضعیت مولفه مدیریت منفعل .......................................................................................121جدول 4-13 بررسی وضعیت متغیر خلاقیت...... ............................................................................................123جدول 4-14 آمار توصیفی مولفه های تحت بررسی ......................................................................................125جدول 4-15 بررسی نرمال بودن متغیرها ........................................................................................................127عنوان .......................................................................................................................................................... صفحهجدول 4-16 بررسی کفایت نمونه ..................................................................................................................128جدول 4-17 شاخصهای تحلیل عامل تائیدی .................................................................................................129جدول 4-18 مدل T-values ............................................................................................................................132جدول 4-19 بررسی شاخصهای مدل تحت بررسی .......................................................................................134جدول 4-20 نتایج فرضیه  اصلی اول .............................................................................................................137جدول 4-21 نتایج فرضیه فرعی اول ..............................................................................................................138جدول 4-22 نتایج فرضیه فرعی دوم  .............................................................................................................139جدول 4-23 نتایج فرضیه فرعی سوم  ............................................................................................................139جدول 4-24 نتایج فرضیه فرعی چهارم .........................................................................................................140جدول 4-25 نتایج فرضیه اصلی دوم ..............................................................................................................141جدول 4-26 نتایج فرضیه فرعی اول .............................................................................................................142جدول 4-27 نتایج فرضیه فرعی دوم .............................................................................................................142جدول 4-28 نتایج فرضیه فرعی سوم .............................................................................................................143جدول 4-29 نتایج فرضیه اصلی سوم  ............................................................................................................144جدول 4-30 نتایج آزمون تی مستقل .............................................................................................................144  فهرست نمودارهاعنوان .......................................................................................................................................................... صفحهنمودار 2-1 : مولفه های رهبری تحول گرا و مبادله ای ....................................................................................37نمودار 2-2 : شبکه مدیریت بلیک و موتون ......................................................................................................41نمودار 2-3 : پیوستار رهبری لیکرت .................................................................................................................43نمودار 2-4 : الگوی اقتضایی فیدلر ...................................................................................................................46نمودار 2-5 نظریه مسیر هدف ...........................................................................................................................48نودار 2-6 : مدل مفهومی پژوهش .....................................................................................................................99نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت نمونه........................................................................................................108نمودار 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات نمونه....................................................................................................109نمودار 4-3 توزیع فراوانی سنوات نمونه..........................................................................................................110نمودار 4-4 توزیع فراوانی سن نمونه...............................................................................................................111نمودار 4-5 توزیع فراوانی سبک رهبری .........................................................................................................112نمودار 4-6 تخمین استاندارد مدل ..................................................................................................................120نمودار 4-7 مدل T-values ............................................................................................................................131نمودار4-8 مدل مفهومی ارتباط بین عوامل پژوهش .......................................................................................133نمودار 4-9 مقادیر بارهای عاملی مولفه ها ......................................................................................................135عنوان .......................................................................................................................................................... صفحهنمودار 4-10 مقادیر تی مدل ..........................................................................................................................136فهرست منابععنوان .......................................................................................................................................................... صفحهفهرست منابع ...................................................................................................................................................157منابع فارسی .....................................................................................................................................................157منابع لاتین .......................................................................................................................................................162فهرست پیوست هاعنوان .......................................................................................................................................................... صفحهپیوست الف – پرسشنامه .................................................................................................................................165

پیوست ب – خروجی آزمون های آماری.............................................................................................169

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج است.ﺑﺮاﺳﺎسﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎریﺟﻤﻌﺎ460ﻧﻔﺮﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪﺑﺎ استفاده از فرمول کوکران 210ﻧﻔﺮﺑﻪﻋﻨﻮانﺣﺠﻢﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﯾﺪ.فرضیات اصلی پژوهش رابطه میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای و میزان خلاقیت کارکنان را بررسی می کند. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر زمانی تک مقطعی می باشد.ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه MLQ باس و آوولیو با 32 گویه و پرسشنامه خلاقیت دارابژه با 10 گویه بود. نتایج پژوهش با توجه به تحلیل داده ها توسط نرم افزار هایspss  و lisrel نشان داد که میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ، و خلاقیت در افراد با سبک رهبری تحول گرا بیشتر از افرادی است که دارای سبک رهبری مبادله ای میباشند.واژه های کلیدی : سبک رهبری ، رهبری تحول گرا ، رهبری مبادله ای ، خلاقیت ، آموزش و پرورش
فصل اولکلیات پژوهش
 1-1 مقدمه :از جمله سازمانهایی که اهمیت ونقش زیادی در زندگی انسان دارد ، سازمان های آموزشی و بویژه آموزش و پرورش است .نیاز به افراد خلاق و نوآور در آموزش و پرورش و دیگر مراکز علمی آموزشی ، اهمیت دوچندان دارد چراکه این مراکز نقش بسیار مهمی را از لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای کلیه سازمانها و ادارات به عهده دارند.موفقیت سازمانهای امروزی به نسبت زیاد متکی به خلاقیت ، نوآوری ، کشف و اختراع است. با توجه به نیازهای موجود ، سازمانها برای ادامه حیات ، به تغییر در رفتار افراد و همچنین تغییرات کارآمد در سازمانها تشویق می شوند که به نظر می رسد انجام این تغییرات به شکل پیدایش افکار نو و مفید به سرعت در حال افزایش است. پس می توان گفت که خلاقیت کارکنان به عنوان مزیت رقابتی محسوب میشود.محیط سازمانی می تواند کار خلاق در سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد. رهبران می توانند با توانمندسازی کارکنان و ایجاد حال و هوای خلاقانه در سازمان خلاقیت را در بین کارکنان افزایش دهند.بنابراین مدیر باید همیشه آماده استقبال از فکرهای جدید کارکنان سازمان باشد. به بیان دیگر نقش مدیران به عنوان کسانی که بستر مناسب را برای بروز خلاقیت در سازمان فراهم می آورند انکار ناپذیر است. بنابراین رابطه بین سبک رهبری و خلاقیت کارکنان امری اجتناب ناپذیر است(غفوری و همکاران 1388 ،216).در این فصل سعی خواهد شد علاوه بر بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش ، کلیاتی از پژوهش انجام گرفته ارائه گردد. 1-2 بیان مساله :درشرایطامروزیکهسازمانهابامحیطرقابتیجهانیمواجهند،هموارهنیازبهتغییراتریشهایوخلاقیتهایکاریاحساسمیشود. نیرویرقابتیجهانی،سازمانهایامروزیرامجبورکردهکهبعدازدههاسالادامهروشهاورویههایکاریثابتخود،روشهایکاریجدیدیرادرپیشگیرند،بهگونهایکهدیگر،سازمانهادارایثباتکارینبودهوازنوعیثباتنسبیبرخوردارندوبرایاینکهازقافلهعقبنیافتند،اکثراینسازمانهاازمهارتهایمدیریتتغییربهرهمیگیرندوباشجاعتوجسارتخاصیسعیدرایجادتغییراتبنیادیدردرونسازماندارند . اینسازمانهابایدبهگونهایباشندکهسریعاًدرمقابلتهدیداتمحیطیوبهرهگیریازفرصتهایموجودازخودواکنشنشاندادهوبهعبارتیازساختاروتشکیلاتچابکیبرخوردارباشند . اینامرمستلزمایجادتغییراتسریعوبنیادیدرسازمانهامیباشد. ازطرفیدیگربایدمحیطداخلیسازمانبهگونهایباشدکهکارکنانازعلتورونداجرایتغییراتآگاهیکاملیداشتهباشندتاازانگیزهکافیبرخوردارگردند . درچنیناوضاعینقشرهبرانتحولگراپُررنگترخواهدشد . سازمان ها به دلیل مواجهه با تغییر و تحولات سریع محیط رقابتی ، برای بقا و توسعه خود نیازمند پرورش نیروهای خلاق و توانمند هستند.یکی از مولفه های تاثیر گذار در پرورش این ویژگی در نیروی انسانی توجه به شیوه های مدیریت و رهبری مدیران سازمانی است)امیرکبیری و همکاران 1385 ، 119)یکی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده است و تلاش شده این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی عملی کنند. یکی از جدیدترین رویکردهایی که برای مطالعه رهبری پدید آمده است، مدل رهبری تحول گرا - مبادله ای [1] طراحی شده توسط باس(1985) و عملیاتی شده از سوی باس و آوولیو[2](1995) می‌باشد( داویز و هیگز 2005 ،406 ).جیمز مک گریگور برنز[3](1978) اولین کسی بود که در کتاب خود با نام "رهبری" اصطلاحات رهبری مبادله ای و تحول گرا را به کار برد. این اصطلاحات به سرعت در حوزه‌های مدیریت سازمانی به کار گرفته شد.برنز(1978) اولین بار، بین رهبران تحول گرا  و مبادله ای تمایز قایل شد. رهبران تحول گرا نیازها و انگیزه های پیروان را بالا برده و باعث تغییر برجسته در افراد، گروه ها و سازمان ها می‌شوند. رهبران مبادله ای نیازهای فعلی زیردستان را نشانه رفته و توجه زیادی به تهاتر دارند (پاداش به ازای عملکرد، حمایت دو جانبه و دادو ستد های دو طرفه)(گاردنر و استوق 2002 ، 70).بر اساس نظریه رهبری تحول گرا ، یک رهبر، نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف لازم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد. در این راستا، هدف رهبری تحول گرا آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف، به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است، موانع بالقوه درون سیستم را برطرف می‌کند و بازیگران را در رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده ترغیب می‌نماید. همانطور که بیان گردید، برنز ایده اولیه رهبری مبادله­ای و رهبری تحول گرا را ارائه نمود. اما وی ابتدا این ایده را در عرصه سیاست مطرح کرد و سپس باس آن را وارد سطح سازمان نمود. پیرو تحقیقات برنز، در سال 1985، بَاس مدلی از رهبری را ارائه داد که برای موقعیت‌های ثبات و تحول سازمانی، به ترتیب رهبری مبادله ای و تحول‌گرا  را تجویز می‌کرد. بَاس و آولیو در سال 1995 این مدل را گسترش دادند و ابعاد رهبری تحول گرا  و رهبریمبادله ای را مشخص نموده و حتی این مدل را در قالب پرسشنامه‌ای با نام «پرسشنامه چند عاملی رهبری[4]» به صورت عملیاتی درآورند( هیگز 2003 ، 276 ).باس، رهبر تحول گرا را کسی می‌داند که به منظور تقویت عملکرد کارکنان و سازمان، رابطه مثبتی با زیردستان برقرار می‌کند، کارکنان را تشویق می‌کند که از نیازهای شخصی فراتر رفته و در راستای تمایلات گروه و سازمان کار کنند. رهبران تحول گرا زیردستان خود را بر می‌انگیزاند تا آنچه را در توان دارند انجام دهند.رهبر مبادله ای از نظر بَاس کسی است که رابطه داد و ستد رهبر-پیرو را ترجیح می‌دهد و در واقع رهبر، نیازهای پیروان را در ازای عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پایه ای، مرتفع می‌کند. این رهبر در خطر گریزی بهتر عمل کرده و به زیردستان اطمینان می‌دهد و به آنها اجازه رسیدن به هدفها را می‌دهد( بورک وکولینس 2001 ، 244 ) . [1] - Transactional[2] - Bass & Avolio[3] - Mc Gregore Burns[4] - Multifactor Leadership Questionnaireتعداد صفحه : 214قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید