دانلود پایان نامه ارشد:بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش : جغرافیای طبیعی

عنوان : بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیای طبیعی

پایان نامه تحصیلی برای اخذ  کارشناسی ارشدM.A

رشته: جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان

بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

 

استاد راهنما

دکتر بهمن رمضانی

 

استاد مشاور

دکتر پرویز رضایی

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه چکیده........................................................................................................................................... 1مقدمه............................................................................................................................................. 2فصل اول : کلیات تحقیق1-کلیات تحقیق.............................................................................................................................. 41-1 بیان مسئله................................................................................................................................ 41-2 سوالهای تحقیق......................................................................................................................... 41-3 فرضیه های تحقیق.................................................................................................................... 51-4 اهداف تحقیق........................................................................................................................... 51-5 روش تحقیق............................................................................................................................. 51-6- روش گردآوری اطلاعات........................................................................................................ 51-7- ابزار گردآوری اطلاعات.......................................................................................................... 51-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................ 61-9- سوابق تحقیق.......................................................................................................................... 61-10- مشکلات تحقیق.................................................................................................................... 81-11- قلمرو تحقیق........................................................................................................................ 8فصل دوم : مبانی نظری تحقیق2- مبانی نظری تحقیق...................................................................................................................... 122-1- مقدمه..................................................................................................................................... 122-2- فرآیند بارش........................................................................................................................... 122-3- بارش و مشخصات آن............................................................................................................. 132-3-1- تقسیم بندی بارش............................................................................................................... 142-3-4-1- بارش همرفتی................................................................................................................. 152-3-4-2- بارش کوهستانی.............................................................................................................. 162-3-4-3- بارش سیکلونی............................................................................................................... 172-3-2-اندازه گیری بارندگی............................................................................................................. 172-4- مفهوم بارش سنگین................................................................................................................. 172-5- عوامل و محل حدوث بارش سنگین......................................................................................... 182-6- انواع روشهای مطالعه بارش سنگین........................................................................................... 192-7- بارندگی های یک روزه  (24 ساعته)......................................................................................... 212-8- متوسط بارندگی ماهانه............................................................................................................. 222-9- بارندگی فصلی....................................................................................................................... 222-10-  فضای شهری....................................................................................................................... 22فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق3- ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق............................................................................................. 243-1- ویژگی های طبیعی.................................................................................................................. 243-1-1- موقعیت جغرافیایی.............................................................................................................. 243-1-2- زمین شناسی بندرانزلی......................................................................................................... 263-1-3- توپوگرافی.......................................................................................................................... 283-1-4- اقلیم.................................................................................................................................. 283-1-4-1- مقدمه............................................................................................................................. 283-1-4-2- شرایط عمومی ومنطقه ای آب و هوا................................................................................. 293-1-4-3- توده های هوا.................................................................................................................. 293-1-4-4-  شرایط محلی آب و هوا.................................................................................................. 303-1-4-5- روش کار....................................................................................................................... 303-1-4-6- ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق................................................................................... 313-1-4-7- وضعیت عناصر اقلیمی محدوده تحقیق.............................................................................. 313-1-4-7- 1- بارندگی.................................................................................................................... 313-1-4-7- 1- 1- درصد بارندگی فصلی........................................................................................... 333-1-4-7- 1- 2-  تعداد روزهای بارانی........................................................................................... 343-1-4-7- 2- درجه حرارت............................................................................................................ 353-1-4-7- 2- 1-  درجه حرارت ماهانه............................................................................................ 353-1-4-7- 2- 2- متوسط حداقل و حداکثر دمای ماهانه...................................................................... 363-1-4-7- 3- متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان........................................................................... 373-1-4-7- 4- متوسط رطوبت نسبی................................................................................................. 383-1-4-7- 5- روزهای همراه با ابر................................................................................................... 393-1-4-7- 6- ساعات آفتابی............................................................................................................ 403-1-4-7- 7-  باد........................................................................................................................... 403-1-4-7- 7- 1- بادهای محلی بندرانزلی......................................................................................... 403-1-4-7-8- طبقه بندی اقلیمی منطقه............................................................................................... 423-1-4-7- 8- 1- طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف.......................................................................... 423-1-4-7-8-2 -طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام دومارتن.............................................................. 443-1-4-7- 8- 3- طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام آمبرژه............................................................... 453-1-5- منابع آب............................................................................................................................ 463-1-6- خاک.................................................................................................................................. 46فصل چهارم : مواد و روش کار4-1 مواد و روش کار....................................................................................................................... 48فصل پنجم : یافته های تحقیق5- یافته های تحقیق......................................................................................................................... 565-1- مقدمه..................................................................................................................................... 565-2- تحلیل رژیم بارندگی انزلی....................................................................................................... 575-2-1- رژیم سالانه بارش............................................................................................................... 575-2-2- رژیم ماهانه بارش................................................................................................................ 575-2-3- رژیم روزهای همراه با بارش................................................................................................ 595-2-4- رژیم ماهانه بارش 24 ساعته................................................................................................. 595-3-شدت بارندگیهای کوتاه مدت و منحنی هایIDF ) Intensity Duration Frequency (.................... 60 فصل ششم : پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری6- پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری.................................................................................................... 766-1- پاسخ به فرضیات.................................................................................................................... 766-1-1- فرضیه اول.......................................................................................................................... 766-1-2- فرضیه دوم......................................................................................................................... 766-1-3- فرضیه سوم......................................................................................................................... 766-2- نتیجه گیری............................................................................................................................. 77منابع و ماخذ.................................................................................................................................... 79 فهرست جداولعنوان                                                                                                              صفحه جدول شماره(2-1): متوسط آمار روزهای با بارش 30 میلی متر و بیشتر(علیجانی، 1376  )................... 18جدول3-1- تقسیمات سیاسی شهرستان بندرانزلی 1385..................................................................... 24جدول 3-2- موقعیت جغرافیایی استان گیلان و محدوده مورد مطالعه.................................................. 26جدول شماره (3-3): مشخصات ایستگاه محدوده تحقیق.................................................................... 31جدول شماره (3-4): متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک انزلی................................................... 32جدول شماره (3-5):درصد بارندگی فصلی ایستگاه انزلی................................................................... 33جدول شماره (3-6): متوسط ماهانه تعداد روزهای بارانی ایستگاه سینوپتیک انزلی................................. 34جدول شماره (3-7): متوسط ماهانه و سالانه درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک انزلی.............................. 35جدول شماره(3-8):متوسط دمای حداکثر و حداقل ماهانه ایستگاه سینوپتیک انزلی................................. 36جدول شماره (3-9):متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک انزلی............................... 37جدول شماره (3-10):متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک انزلی........................................... 38جدول شماره (3-11):متوسط ماهانه تعداد روزهای همراه با ابر ایستگاه سینوپتیک انزلی......................... 39جدول شماره (3-12): متوسط ماهانه ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک انزلی......................................... 40جدول شماره (3-13):تعیین نوع اقلیم به روش ایوانُف....................................................................... 43جدول شماره(3-14): پارامترهای مورد مطالعه ایستگاه انزلی در متُد ایوانف.......................................... 43جدول شماره (4-1): مشخصات ایستگاه بندر انزلی............................................................................ 48جدول شماره (4-2): میانگین ماهانه بارش (میلی متر) در ایستگاه انزلی................................................ 48جدول شماره (4-3 ): میانگین ماهانه بارش 24 ساعته (میلی متر) در ایستگاه انزلی................................ 48جدول شماره(4-4): مقادیر بر آورد شده شدت، مدت ، فراوانی ایستگاه انزلی...................................... 49جدول شماره(5-1): پارامترهای مورد محاسبه بارش........................................................................... 57جدول شماره (5-2 ): میانگین ماهانه بارش (میلی متر) در ایستگاه انزلی ( 2005 –1976)..................... 57جدول شماره(5-3 ): روزهای همراه با بارش در ایستگاه مطالعاتی( 2005 –1966)............................... 59جدول شماره ( 5-4 ): میانگین ماهانه بارش 24 ساعته (میلی متر) در ایستگاه انزلی............................... 59جدول شماره5-5: مقادیر بر آورد شده شدت، مدت ، فراوانی ایستگاه انزلی......................................... 65جدول شماره(5-6):.معادلات برآورد شدت بارندگی با مدت‌های متفاوت درانزلی................................ 65 فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                              صفحه نمودار شماره(1-1): نمودار انواع بارش ها با توجه به منشا و عوامل ایجاد کننده.................................... 16نمودار3-1- متوسط ماهانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک انزلی................................................................ 32نمودار شماره(3-2): درصد بارندگی فصلی ایستگاه سینوپتیک انزلی..................................................... 33نمودار شماره(3-3): تعداد روزهای بارانی ایستگاه سینوپتیک انزلی...................................................... 34نمودار شماره(3-4): میانگین دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک انزلی........................................................ 35نمودار شماره(3-5):میزان متوسط دمای حداکثر و حداقل ایستگاه سینوپتیک انزلی................................. 36نمودار شماره(3-6): متوسط تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک انزلی......................................... 37نمودار شماره (3-7):متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک انزلی............................................. 38نمودار شماره(3-8):متوسط تعداد روزهای همراه با ابر ایستگاه سینوپتیک انزلی..................................... 39نمودار شماره(3-9): متوسط تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک انزلی............................................ 40نمودار شماره (3-10 ):گلبادسالانه ایستگاه همدیدی انزلی................................................................... 41نمودار شماره ( 3- 11):نمودار درصد توزیع فراوانی سرعت باد سالانه................................................ 42نمودار شماره (3-12):موقعیت بندرانزلی در اقلیم نمای دومارتن......................................................... 44نمودار شماره (3-13):اقلیم نمای آمبرژه............................................................................................ 45نمودار شماره(5-1): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 15دقیقه............................................................................................................................................ 66نمودار شماره(5-2): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 30دقیقه............................................................................................................................................. 66نمودار شماره(5-3): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 45دقیقه............................................................................................................................................. 67نمودار شماره(5-4): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی60دقیقه............................................................................................................................................. 67نمودار شماره(5-5): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی90دقیقه............................................................................................................................................. 68نمودار شماره(5-6): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی120 دقیقه     68نمودار شماره(5-7): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی180 دقیقه     69نمودار شماره(5-8): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی360دقیقه....................................................................................................................................... 69نمودار شماره(5-9): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی720دقیقه............................................................................................................................................. 70نمودار شماره(5-10): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی1440دقیقه   70نمودار شماره(5-11): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 200 در ایستگاه انزلی..... 71نمودار شماره(5-12): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 100 در ایستگاه انزلی..... 71نمودار شماره(5-13): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 50 در ایستگاه انزلی....... 72نمودار شماره(5-14): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 25 در ایستگاه انزلی....... 72نمودار شماره(5-15): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 10 در ایستگاه انزلی....... 73نمودار شماره(5-16): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 5 در ایستگاه انزلی......... 73نمودار شماره(5-17): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 3در ایستگاه انزلی.......... 74نمودار شماره(5-18): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 2 در ایستگاه انزلی......... 74 فهرست نقشه هاعنوان                                                                                                              صفحه نقشه شماره(1-1):نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه........................................................................ 10نقشه شماره(3-1): موقعیت  شهر بندر انزلی...................................................................................... 25نقشه شماره(3-2): نقشه زمین شناسی انزلی....................................................................................... 27    چکیدهبارانهای کوتاه مدت به عنوان شکلی از بارش‌های مایع است که به ناگهان می‌بارد و به سرعت نیز قطع می‌شوند. آگاهی از چگونگی وقوع و اثرات مخربای بارانها می‌تواند کمک بسزایی در انجام پروژه‌های عمرانی و کاهش خسارت بنماید. شهر بندرانزلی با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جفرافیایی خاص خود همواره از حوادث و مخاطرات طبیعی آسیب دیده و میزان این خسارت قابل ملاحظه است. شناخت و آگاهی ما از بارش‌های کوتاه مدت و چگونگی وقوع، شدت، مدت و تداوم آن در فواصل مختلف زمانی کمک بسزایی در جهت مقابله صحیح با آن نموده و منجر به به تصمیم‌گیری مناسب در ایجاد سازه‌های شهری و غیر‌شهری می‌شود.در همین راستا پزوهش حاضر به منظور شناخت، قانونمند کردن و پیش‌بینی بارانهای کوتاه مدت در سطح انزلی صورت گرفته است. محدوده تحقیق شهر بندر انزلی است و دوره زمانی تحقیق 30 ساله می باشد. نتایج نشان داد که تغییر میزان رگبار در بازه‌های مختلف زمانی صورت گرفته است. بدین ترتیب برحسب شدت بارش‌ رخ داده بندر انزلی که بالاترین میزان بارندگی دربازه زمانی 15 دقیقه و کمترین در بازه زمانی 1440 دقیقه بوقوع پیوسته است. همچنین برازش داده‌های رگباری با توزیع‌های مختلف آماری جهت تعیین معادلات اساسی برای پیش‌بینی حاکی از آن است که در بیشتر موارد(84 درصد) می‌توان از معادلات لگاریتمی درجه سوم استفاده کرد زیرا با کاربرد معادلات بدست آمده می‌توان تخمین درستی از میزان رگبار در واحد زمان با دوره برگشت طرح ایجاد نمود.واژگان کلیدی: بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته، شدت-مدت، ، SMADA ، مدل، شهر انزلی   مقدمهبارش از جمله موهبت های الهی است که برای ادامه زندگی به آن نیاز مبرم داریم و ریزش آن به معنی تداوم حیات است. بسیاری از فعالیت های انسانی از جمله حمل و نقل، صنعت و از همه مهمتر کشاورزی مستقیماً به پدیده های بارشی اعم از باران، برف، تگرگ و ... بستگی دارد. نحوه پراکندگی بارش بر روی زمین را عامل بوجود آورنده آن، یعنی عامل صعود و منبع رطوبت تعیین می کند. در جایی که این دو عامل با هم باشند حداکثر بارش رخ داده و در جایی که یکی از این عوامل به صورت کامل وجود نداشته باشد بارش اتفاق نمی افتد یا اینکه به حداقل ممکن می رسد. از این رو زمین را می توان به سه دسته : نواحی پرباران، نواحی کم باران و نواحی با بارش متوسط تقسیم بندی نمود (علیجانی و کاویانی، 1371)کشور ایران به لحاظ عرض جغرافیایی و نفوذ مرکز پرفشار جنب حاره، علاوه بر کمی بارش، رژیم بارندگی بسیار بی نظمی دارد. نوسانات شدید سالانه، فصلی و ماهانه و بارشهای کوتاه مدت و شدید از خصوصیات بارز اقلیم ایران محسوب می شود. توزیع زمانی و مکانی بارندگی ایران متاثر از توزیع سیستم های گردش عمومی جو و جهت گیری کوهها می باشد. کمترین تغییر در الگوهای عمومی جو، نوسانات شدید آب و هوایی را به دنبال خواهد داشت که یکی از این ناهنجاریها، بارشهای کوتاه مدت است. این نوسانات اثرات زیانباری بر روی جوامع انسانی داشته و خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری را ایجاد می نماید. تغییرات و نوسانات شدید بارش در کشور بیشتر معطوف به مناطق خشک و نیمه خشک است. این نواحی به علت شرایط طبیعی، بیشتر تحت تاثیر خسارات ناشی از بارشهای کوتاه مدت قرارمی گیرند. اما نواحی پر بارانی همچون انزلی گاهی این پدیده را تجربه می کند. لذااین تحقیق در نظر دارد با بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی را بررسی نماید .بنا به ماهیت موضوع فصل اول با عنوان کلیات تحقیق، وفصل دوم با عنوان مبانی نظری تحقیق؛ وفصل سوم با عنوان ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق و فصل چهارم تحقیق با عنوان یافته های تحقیق، ودر نهایت فصل پنجم تحقیق با عنوان پاسخ به فرضیه ها و نتیجه گیری آورده شده است. تعداد صفحه : 96قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید