دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:ترویج

عنوان:بررسی عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج آموزش کشاورزی

 

موضوع:

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار

 

استاد راهنما:

دکتر داود ثمری

استاد مشاور:

دکتر محمد صادق صبوری

 

 

نیمسال اول سال تحصیلی: 90- 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان........................................... صفحهفصل اول : کلیات تحقیق1-مقدمه ............................................................................................ 101-1-بیان مسأله ............................................................................. 111-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق........................................... 141-3-اهداف تحقیق............................................................................. 161-4-سؤال­های تحقیق................................ 161-5-واژگان تحقیق................................. 171-5-1-تعاونی تولید کشاورزی....................... 171-5-2-تعاونی کشاورزی............................. 171-5-3- فناوری پسته .............................. 171-6- محدوده های تحقیق............................ 171-7-محدودیت های تحقیق ........................... 18فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تحقیق2-مقدمه ......................................... 20الف) تعاون....................................... 212-1-تعاون........................................ 212-2-تاریخچه تعاونی............................... 222-3-تعاونی­های سنتی در ایران ..................... 222-4-تاریخچه تعاونی در ایران ..................... 232-5-سازمان مرکزی تعاون روستایی (تشکیل شرکت های تعاونی روستایی).................................................. 272-6-وظایف تعاونی ها ............................. 342-6-1-وظایف فنی.................................. 342-6-2-وظایف اقتصادی.............................. 342-6-3-وظایف اجتماعی.............................. 342-7-مزیت تعاونی ................................. 36   عنوان........................................... صفحه2-8-نقش تعاون در توسعه فرهنگی.................... 382-9-ابعاد فرهنگی تعاونی­ها ....................... 382-10-نقش تعاون در توسعه اقتصادی جوامع ........... 392-11-آشنایی با نظام های بهره برداری کشاورزی و تأکید بر شرکت­های تعاونی تولید روستایی..................................... 432-12-نظام بهره برداری شرکت های تعاونی تولید روستایی 442-13-تاریخچه شرکت های تعاونی های تولید روستایی... 442-14-اهداف شرکت­های تعاونی تولید ................. 452-15-رسالت شرکت­های تعاونی تولید.................. 452-16-سازمان کار شرکت­های تعاونی تولید روستایی..... 462-17- نقش تعاونیها در مشارکت..................... 472-18-ضرورت توسعه تعاونی های تولید در توسعه بخش کشاورزی     472-19-اثرات تشکیل شرکت­های تعاونی تولید روستایی.... 482-20-تعاونی­ها به عنوان پیشگامان خصوصی سازی....... 492-21-مفهوم و اصول تعاون............................ 50ب) ترویج تعاون .................................. 522-22-ترویج تعاون................................. 522-23- اهداف خاص یا جزئی.......................... 582-24- روش آموزش (شیوه آموزش تعاون)............... 612-25- راهکارها و رویکردهای ویژه در توسعه و تقویت ترویج تعاون .................................................. 622-26-توسعه پایدار و ترویج تعاون.................. 66ج) الگوهای پذیرش و توسعه روش های تعاون .......... 712-27- مدل پذیرش و توسعه فناوری................... 712-28-مدل رفتار منطقی.............................. 822-29-مدل رفتار برنامه ریزی شده..................... 832-30-مدل رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده........... 872-31-مدل ترکیب شده................................ 89   عنوان........................................... صفحه2-32-مدل انتشار نوآوری............................ 892-33-تئوری کنش موجه............................... 922-34-مفهوم نوآوری................................. 942-35-ویژگی های نوآوری............................. 962-36-عوامل مؤثر در پذیرش نوآوری ها.................. 982-37-ویژگی های فردی مؤثر در پذیرش نوآوری ها.......... 992-38-ویژگی­های اجتماعی – فرهنگی.................... 101د) اهمیت و وضعیت پسته کاری .................... 1032-39-اهمیت پسته و پسته کاری .................... 1032-40-سطح زیر کشت پسته ........................... 1052-41-تولید پسته در ایران و جهان ................ 1062-42-عملکرد پسته ................................ 1082-43-پیشینه تحقیق................................ 1092-44-چارچوب نظری و مدل پیشنهادی تحقیق .......... 123فصل سوم: روش تحقیق3-مقدمه.......................................... 1283-1-روش و نوع تحقیق.............................. 1283-2- متغیرهای تحقیق.............................. 1283-3-فرضیه های تحقیق.............................. 1293-4-جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق .............. 1303-5-ابزار تحقیق ................................. 1303-6-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات................. 1313-7-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری............ 131      فصل چهارم: نتایج تحقیق4-مقدمه.......................................... 1344-1-سن........................................... 1344-2-سطح تحصیلات................................... 1354-3-رشته تحصیلی ................................. 1354-4-میزان زمین زراعی آبی......................... 1374-5-سابقه کار کشاورزی............................ 1374-6-سابقه عضویت در تعاونی........................ 1384-7-میزان زمین زراعی تحت پوشش تعاونی............ 1394-8-تعداد قطعات زمین............................. 1394-9-درآمد سالیانه از محل کار کشاورزی............ 1404-10-عضویت در تشکل ها و شرکت ها................. 1414-11-نظام بهره برداری ........................... 1424-12-دفعات شرکت در دوره های آموزشی.............. 1424-13-مالکیت ادوات و ماشین های کشاورزی........... 1434-14-اولویت بندی متغیرهای آموزشی - ترویجی ...... 1444-15-اولویت بندی میزان فعالیت .................. 1464-16-منابع اطلاعاتی در پسته کاری................. 1474-17-اولویت بندی متغیرهای منابع اطلاعاتی ........ 1494-18-اولویت بندی راهکارهای توسعه پسته کاری .... 1494-19-میزان علاقه مندی به توسعه پسته ............. 1514-20-میزان بهره مندی از فعالیت های ترویج در توسعه کشت پسته  1514-21-رگرسیون چندمتغیره .......................... 1554-22- رگرسیون چندگانه .......................... 155   فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادات5-1-خلاصه ........................................ 1595-2-نتایج ....................................... 1605-3-پیشنهادات.................................... 165 فهرست جداولعنوان........................................... صفحهجدول 2-1. سرمایه گذاری در بخش تعاونی طی سال­های برنامه چهارم 41جدول 2-2. مدل پذیرش فناوری....................... 73جدول 2-3. عوامل مؤثر بر پذیرش آی سی تی.............. 81جدول 2-4 . برساخته‌های اصلی TPB................... 86جدول 2-5. جدول تئوری اشاعه نوآوریها IDT.......... 91جدول2-6 . سطح زیر کشت پسته در جهان ایران و نه کشور عمده تولیدکننده ................................................. 106در سال های 2009-2000جدول 2-7. میزان تولید پسته در جهان و ده کشور عمده تولیدکننده آن................................................. 107طی سالهای 2009-2000جدول 2-8. بررسی میزان تولید پسته در ایران و جهان طی سالهای 2009 – 2000........................................... 108جدول 2-9. عملکرد پسته در جهان و کشورهای عمده تولیدکننده در سال 2009-2000........................................ 109جدول (4-1) . توزیع فراوانی سن افراد مورد مطالعه 134جدول (4-2). توزیع فراوانی سطح تحصیلات افراد مورد مطالعه 135جدول (4-3). توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه     136جدول (4-4). توزیع فراوانی میزان زمین آبی افراد مورد مطالعه ................................................. 137جدول (4-5). توزیع فراوانی سابقه کار کشاورزی افراد مورد مطالعه................................................. 138جدول (4-6). توزیع فراوانی سابقه عضویت در تعاونی افراد مورد مطالعه........................................... 138جدول (4-7). توزیع فراوانی میزان زمین زراعی افراد مورد مطالعه................................................. 139جدول (4-8). توزیع فراوانی تعداد قطعات زمین افراد مورد مطالعه ................................................. 140جدول (4-9). توزیع فراوانی درآمد سالیانه از محل کار کشاورزی افراد مورد مطالعه ..................................... 140جدول (4-10). توزیع فراوانی عضویت در تشکل ها و شرکت ها افراد مورد مطالعه...................................... 141جدول (4-11). توزیع فراوانی نوع نظام بهره برداری افراد مورد مطالعه........................................... 142جدول (4-12). توزیع فراوانی دفعات شرکت در دوره های آموزشی افراد مورد مطالعه ..................................... 143جدول (4-13). توزیع فراوانی مالکیت ادوات و ماشین های کشاورزی افراد مورد مطالعه ............................... 144جدول (4-14). رتبه بندی متغیرهای آموزشی - ترویجی با استفاده از شاخص ضریب تغییرات (C.V)..................................... 145جدول (4-15). رتبه بندی فعالیت با استفاده از شاخص ضریب تغییرات (C.V)............................................. 146جدول (4-16). منابع اطلاعاتی در خصوص پسته کاری در افراد مورد مطالعه................................................. 148جدول (4-17). رتبه بندی متغیرهای منابع اطلاعاتی با استفاده از شاخص ضریب تغییرات (C.V)..................................... 149جدول (4-18). رتبه بندی متغیرهای نگرشی با استفاده از شاخص ضریب تغییرات (C.V).......................................... 150جدول (4-19). توزیع فراوانی میزان علاقه مندی به توسعه پسته    151جدول (4-20). توزیع فراوانی میزان بهره مندی از فعالیت های ترویج در توسعه کشت پسته................................ 152جدول (4-21) . همبستگی متغیرها با استفاده از ضرایب همبستگی  153جدول (4-22) . آزمون فریدمن برای بررسی وجود تفاوت بین گویه نگرش کشاورزان......................................... 154جدول (4-23) . خلاصه مدل رگرسیونی ................ 157جدول (4-24) رگرسیون گام به گام به منظور تحلیل متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته ................................. 157     فهرست نمودارهانمودار 1 . فرایند فعالیت های آموزشی و ترویجی..... 57نمودار 2. الگوی یک تعاونی پویا................... 67نمودار 3. مدل پذیرش فناوری (Cho, 2004)............. 72نمودار 4. الگوی اصلی پذیرش فناوری (دیویس، 1989). 74نمودار 5. الگوی پذیرش فناوری (Lu et al 2009 )......... 75نمودار 6 . تئوری رفتار منطقی (Hung, Ku, Chang, 2003).. 83نمودار 7 . الگوی تئوری رفتار برنامه ریزی شده (Donnelley, 2004)  84نمودار 8 . تئوری رفتار برنامه ریزی شده (Fishbein, Ajzen, 1975)    85نمودار 9 . الگوی تئوری رفتار..................... 87نمودار 10 . تئوری رفتار برنامه ریزی شده تجزیه شده(1995( Taylor & Todd,.................................................. 88نمودار 11 . مدل ترکیب شده (Nysveen, Pedersen, Thorbjornsen, 2005) 89نمودار 12 . مدل انتشار نوآوری (Rogers, 1983)........ 90نمودار13 . الگوی تئوری نفوذ نوآوری............... 91نمودار 14. تئوری کنش موجه   ..................... 93نمودار 15 . مدل پیشنهادی تحقیق ................. 126   چکیدهحمایت از تشکل­های تولیدی یکی از رویکردهای مهم و استراتژیک توسعه کشاورزی است تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی­های کشاورزی شهرستان گرمسار بحث میزان تمایل و گرایش کشاورزان عضو تعاونی­های شهرستان گرمسار را به توسعه پسته کاری مورد بررسی قرار می­دهد.این تحقیق از جنبه جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات پیمایشی است،تحقیق تعداد زیادی متغیر تأثیرگذار در بحث توسعه پسته کاری توسط کشاورزان عضو تعاونی­های تولید را مورد بررسی قرار می دهد به این لحاظ این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی نیز می­باشد.متغیر وابسته این تحقیق توسعه کشت پسته توسط کشاورزان عضو شرکت های تعاونی کشاورزی است جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار می باشد. در این ارتباط 364 نفر از کشاورزان پسته کار شهرستان گرمسار مورد مطالعه قرار گرفتند برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و روش نمونه گیری تصادفی است .برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. بر اساس دیدگاه کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی توسعه پسته کاری از طریق تعاونی­ها باعث یکپارچه سازی اراضی ، توسعه پسته­کاری از طریق تعاونی­ها باعث افزایش ارتباط و همکاری متقابل اعضاء و بازرسان شرکت می­گردد ، توسعه پسته کاری از طریق تعاونی­ها باعث افزایش مشارکت در امر برنامه ریزی و انجام کارها بصورت جمعی می­گردد و توسعه پسته­کاری از طریق تعاونی­ها باعث افزایش مالکیت مکانیزاسیون می­گردد ،در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. نتیجه بررسی و تجزیه و تحلیل داده نشان می­دهد که بین متغیرهای میزان دریافت تسهیلات بانکی اعضاء تعاونی کشاورزی، میزان دریافت نهاده های کشاورزی توسط اعضاء تعاونی کشاورزی ،میزان شرکت در آموزش­های ترویجی اعضاء تعاونی کشاورزی، میزان ارتباط اعضاء تعاونی کشاورزی با نهادهای ترویجی، میزان ارتباط اعضاء تعاونی کشاورزی با موسسات تحقیقانی، میزان ارتباط اعضاء تعاونی با نهادهای ارائه دهنده خدمات باغی، میزان ارتباط اعضاء تعاونی با شرکت های خصوصی کشاورزی، میزان سابقه عضویت در تعاونی، میزان آگاهی کشاورزان در خصوص پسته کاری میزان مشارکت با نهادهای اجتماعی روستایی، سن اعضاء تعاونی کشاورزی، با متغیر وابسته تحقیق (میزان توسعه کشت پسته توسط کشاورزان شرکت های تعاونی کشاورزی) رابطه معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد.نتیجه رگرسیون نشان میدهد که از بین متغیرهای مستقل، متغیرهای عملیات آب و خاک (امور زیر بنایی)، میزان زمین تحت پوشش تعاونی، احداث و لایروبی کانالهای آبرسانی اصلی‌و فرعی، تسطیح و یکپارچگی اراضی، برگزاری بازدیدهای علمی و فنی، سابقه عضویت در تعاونی بیشترین تأثیر را در تمایل کشاورزان عضو تعاونی به توسعه کشت پسته دارند.  واژگان کلیدی:توسعه ،باغات پسته ،تعاونی های کشاورزی، شهرستان گرمسار         فصل اولکلیات تحقیق            1-مقدمه دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهمترین اهداف اقتصادی و توسعه­ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیت­ها و ظرفیت­های منطقه ای و سوق سرمایه گذاری­های کشور در جهت توسعه و گسترش فعالیت­های تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می آید. حمایت از تشکل های تولیدی یکی از رویکردهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اصولاً تعاون در جوامع مختلف به مفهومی فراگیر و فراتر از زمان و مکان در بردارنده نوعی رابطه متقابل بین فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه می باشد. در واقع تعاون متضمن نوعی بر هم کنش گروهی است که تأمین کننده منافع و نیازهای اعضا می باشد و وجود مجموعه ای از سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در میان جوامع مختلف و در سطح بین المللی مصادیق روشن و زنده ای از این نیاز اجتماعی و تاریخی بشر امروز به شمار می آید. با این وجود نظام های سیاسی و اقتصادی گوناگون با نگرشی ویژه به مسئله تعاون و اشکال مختلف آن پرداخته اند. (ابراهیم زاده و بریمانی، 1384) با توجه به ناکارآمدی نظام خرده دهقانی در ایجاد تحرک و پویایی در بخش کشاورزی، بخش تعاونی و به خصوص تعاونی­های تولید ابزار مناسبی برای بهبود وضعیت کشاورزی است. تعاونی های تولید در باز تولید و توزیع منافع حاصل از رشد بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پویا و مولد، توسعه مشارکت مردمی در بخش کشاورزی، پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش هزینه های دولتی در تولید و ... نقش مؤثر و منحصر به فردی ایفاء می نمایند. تحقیقات انجام شده در خصوص تعاونی ها نشان می دهد بهره وری سرمایه در شرکت­های تعاونی به مراتب بیش از بخش خدمات و خصوصی است (معاونت تحقیقات، آموزش، و ترویج وزارت تعاون، 1379). در واقع اساس شکل­گیری شرکت­های تعاونی های تولید کشاورزی، همکاری های سنتی در بخش کشاورزی است. مطالعات مختلف حاکی است در حال حاضر نیز نظام تعاون در کشاورزی از برجسته­ترین نظام­های بهره­برداری است. این موضوع با نتایج مطالعاتی جهانی در خصوص نظام­های بهره­برداری تطابق دارد (عبدالهی، 1377). تعاونی تولید کشاورزی نوعی نظام بهره­برداری مبتنی بر تعاون است که در آن بهره برداران با کشت یکپارچه و با حفظ مالکیت فردی به تولید و زراعت جمعی می پردازند (ازکیا، 1382 ). پیرانی و مجاوریان (1387) به بحث مدیریت در تعاونی ها اشاره کرده و اعتقاد دارند که توجه به معانی مدیریت خودگردانی تعاونی های تولید روستایی، نیازمند بازشناسی مفهوم مشارکت دولت با مردم و نیز نهادهای مدنی است. آدیل ناجام[1] ( 2003) تولید پسته و سایر محصولات کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی دارد . به همین خاطر هرگونه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولید، تحقیق، صادرات، ترویج و آموزش و ... این محصول می تواند دارای اهمیت باشد. تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی­های کشاورزی شهرستان گرمسار در حال انجام است با توجه به تأثیرگذاری عوامل و متغیرهای زیاد در کارکرد شرکت­های تعاونی تولید کشاورزی اجرای این تحقیق برای منطقه مورد مطالعه دارای اهمیت است. میزان مشارکت، پذیرش روش­های نوین کشاورزی و ..... تأثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فنی تأثیرگذار در روند حرکت تعاونی­های تولید از جمله مواردی است که گسترش و ارتقاء عملکرد تعاونی­های تولید نیاز به بررسی و مطالعه است. به همین منظور این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فنی، آموزشی و ترویجی مؤثر در تولید شرکت های تعاونی را مورد بررسی قرار می دهد. این پایان نامه با توجه به این اهمیت نقطه نظرات کشاورزان به عنوان عامل انسانی دخیل، مطالعه حاضر را از دیدگاه کشاورزان مورد بررسی قرار می­دهد. امید است نتایج و یافته­های این تحقیق بتواند در روش ساختن مسایل و ارایه راهکارهای کاربردی مورد استفاده مسئولان و دست اندر کاران قرار گیرد.1-1بیان مسالهمهمترین هدف ایجاد تعاونی های تولید روستایی در کشور، پاسخگویی به نیاز روز افزون تولید غذا برای جمعیت در حال افزایش و رفع نیازهای کشاورزان در زمینه تولید محصولات است. کرمی (1380)، با وجود این هدف متعالی پیشروی تعاونی ها در اغلب تعاونی ها این هدف تحقق پیدا نمی کند . این مساله دلایلی متفاوتی می تواند داشته باشد. جلیلی (1381)، دلایل اصلی پایین بودن عملکرد تعاونی های تولید را به ناکارآمدی سازوکارهای مدیریتی آن ها مربوط دانسته است. وی دلایل ناکامی و ناتوانی این شرکت ها در بعد مدیریتی و اجرایی را به طور عمده به بخش های زیر تقسیم بندی می نماید:
  1. فقدان روحیه کارآفرینی و نوگرایی در بین مدیران رده های میانی.
  2. عدم تقسیم سود و مازاد برگشتی و نبود قانون جامع و کارساز در توزیع ارزش افزوده.
  3. وجود نوعی سیاسی کاری در اداره تعاونی ها
  4. وابستگی رو به تزاید به مامورین دولتی و سلطه دولتی ها بر امور به نحوی که در باور اعضای این تشکل ها به نوعی دولتی به حساب آمده و اتکاء به دولت در تمام زمینه ها مشاهده شود
  5. فقر و بی سوادی مردم روستایی.
[1] . Najam***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :201
قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید