دانلود پایان نامه ارشد:بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش :سازه

عنوان : بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده عمران

 

پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ گرایش سازه

بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

استاد راهنما :

دکتر کورش نصراله‌زاده

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
خوردگی و زوال فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن، ناکارآمدی اعضای بتن مسلح را در برخی از کاربری‌ها مانند سازه‌های دریایی، عرشه‌ی پل‌ها و ... رقم زده است. بر همین اساس، پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP)، به علت دارا بودن ویژگیِ‌ مقاومت بالا در برابر خوردگی، جایگزینی مناسب برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن به شمار می‌آید. آیین‎‌نامه‌ی ACI 440.1R-06 یکی از اولین آیین‌نامه‌ها در زمینه‌ی طراحی و تحلیل تیرهای FRP-RC می‌باشد که توسط عده‌ی کثیری از مهندسین مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این تحقیق، روابطِ این آیین‌نامه‌ در طراحیِ خمشی و برشی اعضای بتنی مسلح‌شده با میلگردِ FRP (FRP-RC)، مورد ارزیابی قابلیت اعتماد قرار گرفته است. برای انجام ارزیابی از سه روش مرسوم حوزه‌ی قابلیت اعتماد یعنی مونت کارلو، FOSM و FORM بهره گرفته شده است. این انتخاب روش با هدفِ داشتن دقت مناسب در محاسبه‌ی اندیس قابلیت اعتماد با استفاده از روش مونت کارلو و انجام مقایسه بین نتایج این روش و روش‌های پرطرفدار FOSM و FORM صورت گرفته است. نتایج این تحلیل نشان داد که آیین‌نامه‌ی ACI 440.1R-06 هم در طراحی خمشی و هم در طراحی برشی از ضوابطی محافظه‌کارانه استفاده کرده است. به همین دلیل با استفاده از مفهوم قابلیت اعتماد ضرایب کاهش مقاومت در این ضوابط مورد بازبینی قرار گرفته به نحوی که سطح قابلیت اعتماد حاکم بر ضوابط برابر سطح قابلیت اعتماد هدفی که آیین‌نامه به دنبال آن است شود. با استفاده از یک مطالعه‌ی پارامتریک نیز نشان داده شد که متغیر عمق موثر تیر در هر دو بخش طراحی خمشی و برشی دارای بالاترین میزان تاثیر بر روی اندیس قابلیت اعتماد می‌باشد، به این صورت که با کاهش در مقدار این متغیر اندیس قابلیت اعتماد نیز به شدت افت می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود که حد پایینی برای این متغیر در نظر گرفته شود و یا نحوه‌ی ‌بازرسی از این اعضا شدیدتر شده تا مشکل پایین ‌بودن قابلیت اعتماد در تیرهای کم عمق حل شود.کلیدواژه: تیر بتنی، FRP، خمش، برش، قابلیت اعتماد، FOSM، FORM، مونت کارلو  فهرست مطالبعنوان                                                                                                                               صفحهفهرست مطالب... ‌أفهرست علایم و نشانه‌ها ‌هفهرست شکل‌ها ‌طفهرست جداول.. ‌لفصل 1-    مقدمه 31-1-    پیشگفتار 31-2-    اهداف تحقیق.. 71-3-    روش انجام تحقیق.. 71-4-    فصل‌بندی.. 8فصل 2-   مروری بر تیرهای FRP-RC.. 102-1-    مقدمه  102-2-    تاریخچه ی FRP. 112-3-    خواص مواد کامپوزیتی.. 152-4-    کاربرد 172-5-    میلگردهای FRP. 172-6-    خواص مکانیکی و فیزیکی FRP. 192-7-    جمع‌بندی.. 22فصل 3-   مروری بر قابلیت اعتماد سازه‌ها 253-1-    مقدمه  253-1-1-     کاربرد. 293-1-2-     تـاریخچه‌ی قابلیت اعتماد. 323-1-3-     عدم قطعیت در مراحل مختلف عمر سازه 353-2-    تعریف شکست... 373-3-    تابع حالت حدی.. 393-4-    اندیس قابلیت اعتماد. 413-5-    روش‌های قابلیت اعتماد. 443-5-1-     روش FOSM   463-5-2-     روش FORM   463-5-3-     روش مونت کارلو. 493-6-    متغیرهای تصادفی و قطعی.. 563-7-    جمع‌بندی.. 62فصل 4-    ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط خمشی با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی.. 654-1-    مقدمات   654-2-    نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد. 774-2-1-     نتایج کلی    794-2-2-     مطالعه‌ی پارامتریک... 804-2-3-     ضریب کاهش مقاومت ... 894-3-    مباحثه  904-4-    جمع‌بندی.. 92فصل 5-    ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط خمشی با استفاده از روش تحلیلی فایبر مدل.. 955-1-    مقدمات   955-2-    روش فایبر مدل در بدست آوردن مقاومت خمشی تیر. 1005-3-    داده های آماری لنگر محاسبه شده 1025-4-    نتایج آماری مد شکست... 1055-5-    جمع‌بندی.. 106فصل 6-   ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط برشی.. 1096-1-    مقدمات   1096-2-    نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد. 1176-2-1-     نتایج کلی    1186-2-2-     مطالعه‌ی پارامتریک... 1196-2-3-     ضریب کاهش مقاومت ... 1266-3-    مباحثه  1286-4-    جمع‌بندی.. 130فصل 7-   جمع‌بندی، نتایج و پیشنهادات... 1337-1-    جمع‌بندی.. 1337-2-    نتایج 1367-3-    پیشنهادات... 139ضمیمه ‌أ - اطلاعاتی مفید در قابلیت اعتماد. 140ضمیمه ‌ب -   مقاله‌ی دهمین کنگره‌ی بین المللی عمران.. 146ضمیمه ‌ج - مقاله‌ی هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. 158فهرست مراجع........................................................................................................................... 163واژه نامه‌ی فارسی به انگلیسی.. 176واژه نامه‌ی انگلیسی به فارسی.. 182Abstract          188 فهرست علایم و نشانه‌هاعنوان                                                                                                               علامت اختصاریسانتی‌گرادمشتق جزئیسطح مقطع میلگرد FRPسطح مقطع خاموت FRPعرض تیرعرض برشی تیرعمق تار خنثیعمق تار خنثی در حالت بالانسضریب کاهش مقاومت محیطیعمق موثر تیرقطر میلگرد FRP                                                                                            بار مردهمدول الاستیسیته‌ی بتنمدول الاستیسیته‌ی FRPمدول الاستیسیته‌ی خاموت FRPمقاومت فشاری بتنمیانگین مقاومت فشاری بتنتنش موثر خاموت FRPسطح تنش موجود در میلگرد FRPتنش گسیختگی در انحنای خاموت                                                                         تنش نهایی FRPتنش نهایی ضمانت شده‌ی FRPتنش نهایی خاموت FRP                                                                                   تابع چگالی احتمالتابع تجمعی احتمال                                                                                   تابع حاشیه‌ی امنیتمشتق جزئی تابع حالت حدیشمارندهنسبت عمق تار خنثی به عمق موثر مقطعلنگر مقاومتی بدست آمده از آزمایشلنگر بدون ضریب وارد به تیرلنگر اسمی تیرلنگر پیش‌بینی شده توسط رابطهلنگر با ضریب حاصل از بارهای واردهتعدادنسبت سختی میلگرد طولی به بتننسبت سختی میلگرد عرضی به بتنتعداد کل داده‌هابار زندهتابع حالت حدیاحتمالاحتمال شکستتابع چگالی احتمال منتخبکل بار بدن ضریب وارد به تیربار بدون ضریب بار iام                                                                                                               کل بار بدون ضریب وارد به تیر                                                                                           شعاع خم داخلی خاموت                                                                                      مقاومت کلی تیرفاصله‌ی خاموتبار برفمقاومت برشی بتن                                                                                             مقاومت برشی بدست آمده از آزمایشمقاومت برشی خاموت                                                                                         مقاومت برشی اسمی تیر                                                                                                            مقاومت برشی پیش‌بینی شده توسط رابطهکل برش بدون ضریب وارد بر تیربرش حاصل از بارهای با ضریب                                                                                                 بار بادمتغیرهای تصادفی موجود در تابع حالت حدیمقدار متغیر تصادفی موجود در تابع حالت حدیمقدار متغیر تصادفی کاهش یافتهبردار حساسیتاندیس قابلیت اعتمادعمق بلوک تنش فشاری بتنضریب تغییراتکرنش نهایی بتنکرنش نهایی FRPمتغیر عدم قطعیت رابطهضریب بار در ترکیب بار                                                                                                              میانگین نمونهمیانگین معادل متغیر iامنسبت بار مورد بررسی به کل بار وارده به تیرنسبت میلگرد طولینسبت میلگرد طولی حالت بالانسمینیمم مقدار نسبت میلگرد طولینسبت میلگرد عرضی                                                                                        مینیمم مقدار نسبت میلگرد عرضی                                                                  انحراف معیارواریانس                                                                                                        انحراف معیار معادل متغیر iامتابع چگالی احتمال استاندارد نرمالضریب کاهش مقاومتتابع تجمعی استاندارد نرمال فهرست شکل‌هاعنوان                                                                                                                               صفحهشکل 1: ساختمان FRP [12] 15شکل 2: اشکال مختلف میلگردهای دایره‌ای از جنس FRP [5] 18شکل 3: میلگردهای FRP فرم‌دهی شده با روش های گوناگون [5] 18شکل 4: آیین نامه‌ی حمورابی.. 34شکل 5: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در مد خردشدگی بتن.. 73شکل 6: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در مد خردشدگی بتن.. 74شکل 7: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در مد گسیختگی FRP. 74شکل 8: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در مد گسیختگی FRP. 75شکل 9: منحنی در مقابل . 81شکل 10: منحنی در مقابل . 82شکل 11: منحنی در مقابل .... 83شکل 12: منحنی در مقابل ................ 84شکل 13: منحنی در مقابل ... 85شکل 14: منحنی در مقابل ..... 86شکل 15: منحنی در مقابل نسبت بار زنده ...................... 87شکل 16: منحنی در مقابل نسبت بار برف ...................... 88شکل 17: منحنی در مقابل نسبت بار باد ........................... 89شکل 18: منحنی در مقابل ... 90شکل 19: اندیس قابلیت اعتماد هدف در شکست خمشی و در اعضای Steel-RC و FRP-RC.. 91شکل 20: اندیس قابلیت اعتماد هدف اصلاح‌شده در شکست خمشی و در اعضای Steel-RC و FRP-RC.. 92شکل 21: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در حالت بدون خاموت... 115شکل 22: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال متغیر در حالت بدون خاموت... 115شکل 23: برازش تابع چگالی احتمال گاما بر روی متغیر در حالت با خاموت... 116شکل 24: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در حالت با خاموت... 116شکل 25: منحنی در مقابل .... 120شکل 26: منحنی در مقابل . 121شکل 27: منحنی در مقابل ... 121شکل 28: منحنی در مقابل .... 122شکل 29: منحنی در مقابل ...... 123شکل 30: منحنی در مقابل . 124شکل 31: منحنی در مقابل ...................... 124شکل 32: منحنی در مقابل ...................... 125شکل 33: منحنی در مقابل ........................... 126شکل 34: منحنی در مقابل ... 127شکل 35: منحنی در مقابل ........... 128شکل 36: منحنی در مقابل ... 130شکل 37: تاثیرات متغیرهای طراحی بر روی در دو حالت خردشدگی بتن و گسیختگی FRP. 153شکل 38: تاثیرات نسبت آرماتور موجود به نسبت آرماتور حالت بالانس بر روی . 154شکل 39: تاثیرات عرض تیر بر روی . 154شکل 40: تاثیرات عمق موثر تیر بر روی . 154شکل 41: تاثیرات مقاوت فشاری بتن بر روی . 154شکل 42: تاثیرات تنش نهایی FRP بر روی . 155شکل 43: رابطه‌ی بین مدول الاستیسیته‌ و تنش نهایی FRP. 155شکل 44: تاثیرات ضریب محیطی بر روی . 155شکل 45: تاثیرات نسبت بار زنده به مجموع بار مرده و زنده بر روی . 155شکل 46: تاثیرات نسبت بار برف به مجموع بار مرده و برف بر روی . 156شکل 47: تاثیرات نسبت بار باد به مجموع بار مرده و باد بر روی . 156شکل 48: ضریب کاهش مقاومت در مقابل اندیس قابلیت اعتماد . 156شکل 49: تاثیرات نسبت آرماتور موجود به نسبت آرماتور حالت بالانس بر روی . 166شکل 50: تاثیرات عرض تیر بر روی . 166شکل 51: تاثیرات عمق موثر تیر بر روی . 166شکل 52: تاثیرات مقاوت فشاری بتن بر روی . 166شکل 53: تاثیرات تنش نهایی FRP بر روی . 166شکل 54: ضریب کاهش مقاومت در مقابل اندیس قابلیت اعتماد در هر مد شکست... 167فهرست جداولعنوان                                                                                                                               صفحهجدول 1: مضرات و فواید FRP [1] 19جدول 2 : چگالی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن (g/cm3) [1] 20جدول 3 : ضریب انبساط گرمایی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن [1] 20جدول 4 : مشخصات کششی FRP و فولاد. 21جدول 5: اندیس قابلیت اعتماد به ازای احتمال شکست... 43جدول 6 : انتخاب مقدار میانگین برای و [25] 58جدول 7 : مقادیر میانگین و ضریب تغییرات برای و .... 58جدول 8: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در 50 سال [30] 61جدول 9: ضریب کاهش مقاومت محیطی برای انواع میلگردهای FRP [1] 67جدول 10: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی تحت خمش.... 72جدول 11: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده 79جدول 12: جزئیات تیرهای طراحی شده 96جدول 13: پارامترهای آماری متغیرهای پایه. 98جدول 14: داده های آماری بارها 99جدول 15: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 30 مگاپاسکال) 102جدول 16: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 50 مگاپاسکال) 103جدول 17: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 70 مگاپاسکال) 103جدول 18:احتمال شکست و اندیس قابلیت اعتماد. 105جدول 19: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی.. 114جدول 20: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده 118جدول 21: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی برای تیر با خاموت با استفاده از رابطه‌ی اصلاح‌شده 129جدول 22: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده در حالت با خاموت و رابطه‌ی اصلاح‌شده 129جدول 23: مشخصات آماری متغیرهای طراحی.. 150جدول 24: مشخصات آماری ضریب عدم قطعیت مکانیکی . 150جدول 25: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در 50 سال.. 151جدول 26: مشخصات آماری متغیرهای طراحی.. 161جدول 27: مشخصات آماری ضریب عدم قطعیت مکانیکی 162جدول 28: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در 50 سال.. 162    فصل اول:       مقدمه

فصل 1-      مقدمه

1-1-  پیشگفتار

از دهه‌ی گذشته تا به امروز پلیمر مسلح شده به الیاف[1] FRP به عنوان جایگزینی مناسب برای فولادِ مسلح‌کننده‌ی بتن در صنعت ساخت پذیرفته شده است. در اوایل 1990 میلادی زوال سازه‌های زیر بناییِ آمریکا به خصوص پل‌ها به علت خوردگی[2] فولاد به کار رفته در آن‌ها مهندسان سازه را ملزم به پیدا کردن ماده‌ی مسلح‌کننده‌ی دیگری در بتن کرد. استفاده از میلگرد FRP به عنوان جایگزین برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن راه‌حلی قابل قبول برای حل این مشکل بود، زیرا به علت دارا بودن ویژگی‌های بارزی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی و خستگی[3]، میرایی مناسب[4] در بارهای دینامیکی، نسبت مقاومت به وزن بسیار عالی و خنثی بودن مغناطیسی[5] برای مصارف سازه‌ای بسیار مناسب بوده و هست[[i]].امروزه مزیّت‌های بتن مسلح‌شده با FRP[6] (FRP-RC)، بر کسی پوشیده نیست. سازه‌های عمرانی از جنس بتن مسلح‌شده با فولاد[7] (Steel-RC)، دارای حساسیتی بالا به عوامل طبیعی می‌باشند که این عوامل باعث شروع یک فرآیند الکتروشیمیایی در فولاد شده که نتیجه‌ی آن خوردگی فولاد است. برای حفظ عمر مفید این سازه‌ها نگهداری[8] و تعمیرات[9] زیادی لازم است. به عنوان مثال از مهمترین دلایل خرابی عرشه‌ی پل‌ها[10] می‌توان به در معرض مستقیم بودن با محیط، ضد یخ‌های شیمیایی[11] و افزایش حجم ترافیکی اشاره کرد[1]. اما استفاده از میلگرد FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی عرشه‌ی پل‌ها و شاهتیر‌ها پتانسیل بالایی را برای افزایش عمر سازه، صرفه‌جویی اقتصادی و پاکی محیط‌زیست به ارمغان آورده است[[ii]].همانطور که از نام FRP پیداست از الیاف مسلح‌کننده[12]‌، رزین[13] و مواد افزودنی[14] ساخته شده‌ است. الیاف مسلح‌کننده دارای مقاومت و سختی بسیار بالا و عضو اصلی در تحمل بار می‌باشد. رزین مقاومت فشاری خوبی را از خود نشان می‌دهد و وظیفه‌ی اصلی آن ایجاد زمینه‌ای[15] به منظور یکپارچه‌سازی الیاف‌ها می‌باشد. افزودنی‌ها نیز به ارتقای خواص مکانیکی و فیزیکی FRP برای کارایی بهتر کمک می‌کنند [[iii]]. انواع بسیار متداول الیاف مورد استفاده در صنعت ساختمان شیشه[16] G، کربن[17] C و آرامید[18] A می‌باشد. GFRP [19] دارای کمترین مقاومت، سختی و CFRP [20] دارای بالاترین پایداری، سختی، و مقاومت می‌باشد. AFRP[21] دارای پایداری و مقاومت بهتری نسبت به GFRP می‌باشد، ولی به علت قیمت بالا در صنعت ساختمان بسیار کم استفاده می‌شود.تمرکز این تحقیق بر روی استفاده از میلگرد‌های FRP به عنوان عضو مسلح‌کننده‌ در بتن می‌باشد. در این مطالعه از اطلاعات آماری[22] پارامترهای مقاومتی میلگرد FRP و بتن برای ارزیابی احتمالاتی[23] سازه‌های FRP-RC استفاده و در انتهای آن پیشنهاداتی برای بهبود ضرایب کاهش مقاومت[24] موجود در آیین‌نامه‌ی ACI440 ارائه شده است. گفتنی است که تاکنون بیشتر تحقیقات انجام شده با موضوعیت استفاده از میلگردهای FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی بتن، با روش‌های قطعی[25] که عدم قطعیتِ ذاتیِ[26] همراه با طراحی را نادیده می‌گیرند، صورت گرفته است. به دلیل وجود چنین نقصی تکنیک‌های براساس قابلیت اعتماد سازه‌ها[27] که مناسب برای لحاظ عدم قطعیت در طراحی می‌باشند در این تحقیق انتخاب شده‌اند.پیشرفت شاخه‌ی قابلیت اعتماد در چهار دهه‌ی گذشته بستری منطقی را برای آیین‌نامه‌های طراحی آماده کرده است، زیرا که هدف اصلی در آنالیز قابلیت اعتماد تعیین کردن سطح ایمنی سازه‌ها[28] با در نظر گرفتن عدم قطعیت همراه با پارامترهای متناظرِ مقاومت و بارها می‌باشد[[iv]].مقاومت سازه‌ باید به طور موثری از تاثیرات بار‌های وارد بر آن بیشتر باشد. پارامترهای تعیین کننده‌ی مقاومت و بار از نوع متغیرهای تصادفی و شامل چندین درجه عدم قطعیت می‌باشند. به همین دلیل ایمنی را معمولا در پارامتری به نام اندیس قابلیت اعتماد[29] که از آنالیز قابلیت اعتماد بدست می‌آید و بر اساس تئوری احتمالات می‌باشد، خلاصه می‌کنند. برای انجام یک آنالیز قابلیت اعتماد نیاز است مدل‌های مقاومت و بار مشخص شوند و پارامترهای احتمالاتی آنها مانند میانگین، انحراف معیار و تابع توزیع احتمالاتی تعیین شده باشند.این تحقیق بر روی آنالیز قابلیت اعتماد رفتار خمشی و برشی تیرهای FRP-RC تمرکز کرده است. به این صورت که ارزیابی احتمالاتی را با روش‌های مونت کارلو، FOSM و FORM برای اعضای FRP-RC به ثمر می‌رساند و پیشنهاداتی را برای اصلاح و بازبینی روابط ارائه شده در ACI 440.1R-06 ارائه می‌کند.[1] Fiber Reinforced Polymer (FRP)[2] Corrosion[3] Fatigue[4] Damping resistance[5] Electromagnetic transparency[6] FRP Reinforced Concrete (FRP-RC)[7] Steel Reinforced Concrete (Steel RC)[8] Maintenance[9] Repairing[10] Bridge deck[11] Deicing salt[12] Fiber[13] Resin[14] Additives[15] Matrix[16] Glass[17] Carbon[18] Aramid[19] Glass Fiber Reinforced Polymer[20] Carbon Fiber Reinforced Polymer[21] Aramid Fiber Reinforced Polymer[22] Statistical properties[23] Probabilistic assessment[24] Strength reduction factor[25] Deterministics methods[26] Inherent uncertainty[27] Structural reliability methods[28] Safety level of structures[29] Reliability indexفهرست مراجع[[i]]      ACI 440 Committee. (2006). Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars (ACI 440.1 R-06). American Concrete Institute, Detroit, Michigan.[[ii]]     Kulkarni, S. (2006). Calibration of flexural design of concrete members reinforced with FRP bars (Doctoral dissertation, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Civil Engineering in The Department of Civil and Environmental Engineering By Sujata Kulkarni BE, University of Pune, India).[[iii]]    Du Béton, F. I. (2001). Externally bonded FRP reinforcement for RC structures.Bulletin14, 138.[[iv]]   Haldar, A., & Mahadevan, S. (2000). Probability, reliability, and statistical methods in engineering design. John Wiley & Sons, Incorporated. تعداد صفحه : 170قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید