دانلود پایان نامه ارشد:بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری(Lacerta strigata) در استان مازندران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :علوم جانوری- سلولی تکوینی

عنوان :بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری(Lacerta strigata) در استان مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم زیستی ، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) در رشته زیست شناسی

گرایش علوم جانوری- سلولی تکوینی

عنوان:

بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری(Lacerta strigata) در استان مازندران

استاد راهنما:

دکتر ویدا حجتی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول  کلیات…………………………………………………………………………………… 10

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 11

1-2- کلیاتی در مورد خزندگان…………………………………………………………………. 12

1-3- تاریخ خزندگان…………………………………………………………………………… 13

1-4- خاستگاه خزندگان………………………………………………………………………… 14

1-5- مشخصات کلی خزندگان………………………………………………………………… 14

1-6- خصوصیات راسته اسکواماتا یا فلسداران…………………………………………………. 15

1-7- خصوصیات زیر راسته سوسماران………………………………………………………… 15

1-8- دستگاه تولیدمثلی جنس ماده……………………………………………………………… 17

1-9- لقاح در خزندگان………………………………………………………………………… 20

1-10- بیولوژی تولیدمثل سوسماران……………………………………………………………. 21

1-11- عوامل موثر بر روی تخم و رشد و نمو جنین و نوزادان سوسماران……………………….. 22

1-12- تعیین جنسیت در خزندگان…………………………………………………………….. 22

1-13- تعیین سلولهای زایا در خزندگان……………………………………………………….. 22

1-14- رابطه انتخاب طبیعی و بقای جنین­های ماده و اندازه تخم و تعداد تخم­ها…………………. 23

1-15- عوامل محدود کننده دراندازه نسل و هزینه­های تولیدمثل…………………………………. 23

1-16- عوامل محدود کننده در تولید تخم بزرگ………………………………………………… 24

1-17- تاثیر غدد و هورمون­ها بر رفتارهای تولیدمثلی و تمایز جنسی سوسماران…………………. 24

1-18- جفت­گیری ترجیحی……………………………………………………………………. 25

1-19- دوشکلی جنسی………………………………………………………………………… 25

1-20- رفتار تولید مثلی………………………………………………………………………… 26

1-21- موقعیت تاکسونومیکی گونه Lacerta strigata………………………………………….. 26

1-22- خصوصیات خانواده لاسرتیده (Lacertidae)…………………………………………….. 26

1-23- خصوصیات جنسLacerta……………………………………………………………… 27

1-24- خصوصیات گونه  Lacerta strigata……………………………………………………. 27

1-25- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………… 29

فصل دوّم سابقه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………. 30

2-1- محققان خارجی و داخلی………………………………………………………………… 31

2-1-1- محققان خارجی…………………………………………………………………….. 31

2-1-2- محققان داخلی……………………………………………………………………… 32

فصل سوم مواد و روش تحقیق…………………………………………………………………….. 34

3-1- ایستگاههای مورد مطالعه…………………………………………………………………. 35

3-2- لوازم مورد نیاز برای جمع­آوری نمونه……………………………………………………. 37

3-3- مواد و روش­ها…………………………………………………………………………… 37

3-3-1-  شناسایی نمونه­ها…………………………………………………………………… 37

3-3-2- جمع­آوری نمونه……………………………………………………………………. 37

3-4- مطالعات مورفومتریک……………………………………………………………………. 38

3-5- مطالعات گامتوژنز………………………………………………………………………… 39

3-5- 1- صفات متریک و مریستیک در مطالعه تخمدان……………………………………… 39

3-5-2- مواد لوازم و دستگاه­های مورد نیاز برای مطالعات بافتی…………………………….. 39

3-6-   روش تهیه مقاطع بافتی از غدد تناسلی…………………………………………………. 40

3-6-1- مرحله فیکس کردن (Fixation)…………………………………………………….. 40

3-6-2- مرحله آب­گیری (Dehydratation)…………………………………………………. 41

3-6-3- مرحله قالب­گیری (Embeding)……………………………………………………. 41

3-6-4- مرحله آرائیدن (Trimming)………………………………………………………… 41

3-6-5- مرحله برش­گیری (Sectioning)……………………………………………………. 41

3-6-6- مرحله پارافین­زدایی (Dewaxing)………………………………………………….. 41

3-6-7- مرحله آب­دهی (Hydratation)…………………………………………………….. 41

3-6-8- مرحله رنگ­آمیزی(Staining)……………………………………………………….. 42

3-6-9- مرحله چسباندن لامل (Mounting)…………………………………………………. 42

3-6-10- مرحله عکس­برداری از لام­ها……………………………………………………… 42

3-7- محاسبات میکروسکوپی………………………………………………………………….. 42

3-8- محاسبات آماری………………………………………………………………………….. 42

فصل چهارم……………………………………………………………………………………….. 43

نتایج……………………………………………………………………………………………….. 43

4-1- ریخت­شناسی جنس ماده…………………………………………………………………. 44

4-2- زمستان­خوابی…………………………………………………………………………….. 48

4ـ3ـ اووژنز…………………………………………………………………………………….. 49

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………. 73

بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….. 73

5ـ1ـ سیکل تولیدمثل……………………………………………………………………………. 74

5-2- ریخت­شناسی جنس ماده…………………………………………………………………. 77

5ـ3ـ اووژنز…………………………………………………………………………………….. 77

5-4- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………….. 81

5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………….. 82

منابع……………………………………………………………………………………………….. 83

Abstract………………………………………………………………………………………… 86

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 4-1- آمار توصیفی صفات ماکروسکوپی در L.Strigata……………………………….. 59

جدول 4-2- آمار توصیفی صفات میکروسکوپی در L.Strigata……………………………….. 60

جدول 4-3- مقایسه صفات تخمدان راست و چپ در L.Strigata…………………………….. 60

جدول 4-4- آنالیز واریانس (ANOVA) برای صفات ماکروسکوپی در L.Strigata…………. 63

جدول 4-5- آنالیز واریانس (ANOVA) برای صفات میکروسکوپی در L.Strigata…………. 64

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار 4-1- میانگین وزن در ماه­های مختلف……………………………………………………… 46

نمودار 4-2- میانگین طول بدن در ماه­های مختلف…………………………………………………. 46

نمودار 4-3- میانگین طول دم در ماه­های مختلف…………………………………………………… 47

نمودار 4-4- میانگین طول سر در ماه­های مختلف …………………………………………………. 47

نمودار 4-5- میانگین عرض سر در ماه­های مختلف………………………………………………… 48

نمودار 4-6-  میانگین قطر تخمدان راست در ماه­های مختلف……………………………………… 65

نمودار 4-7- میانگین قطر تخمدان چپ در ماه­های مختلف………………………………………… 65

نمودار 4-8- میانگین وزن تخمدان راست در ماه­های مختلف………………………………………. 66

نمودار 4-9- میانگین وزن تخمدان چپ در ماه­های مختلف……………………………………….. 66

نمودار 4-10- میانگین تعداد فولیکول تخمدان راست در ماه­های مختلف………………………….. 67

نمودار 4-11- میانگین تعداد فولیکول تخمدان چپ در ماه­های مختلف……………………………. 67

نمودار 4-12- میانگین قطر بزرگترین فولیکول تخمدان راست در ماه­های مختلف…………………. 68

نمودار 4-13- میانگین قطر بزرگترین فولیکول تخمدان چپ در ماه­های مختلف…………………… 69

نمودار 4-14- میانگین قطر کوچکترین فولیکول تخمدان راست در ماه­های مختلف………………… 69

نمودار 4-15- میانگین قطر کوچکترین فولیکول تخمدان چپ در ماه­های مختلف…………………. 69

نمودار 4-16- میانگین قطر فولیکول های تخمدان راست در ماه­های مختلف………………………. 70

نمودار 4-17- میانگین قطر فولیکول های تخمدان چپ در ماه­های مختلف………………………… 70

نمودار 4-18- میانگین اندیکس گنادی در ماه­های مختلف…………………………………………. 71

نمودار 4-19- میانگین قطر لایه فولیکولی در ماه­های مختلف……………………………………… 72

نمودار 4-20- میانگین قطر تخمدان راست و چپ………………………………………………… 72

نمودار 4-21- میانگین وزن تخمدان راست و چپ………………………………………………… 72

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                              صفحه

شکل 1-1- آناتومی مارمولک ماده……………………………………………………………….. 17

شکل 1-2- نمای دستگاه ادراری تناسلی خزنده ماده……………………………………………… 18

شکل 1-3- دیاگرامی که چگونگی تکامل تخم کلئیدوئیک را روشن می سازد…………………….. 19

شکل 1-4- تخم در خزندگان……………………………………………………………………. 19

شکل 3-1- منطقه گهرباران در 25 کیلومتری شمال ساری……………………………………….. 36

شکل 3-2- منطقه آبندانسر در 5 کیلومتری جنوب شرقی ساری …………………………………. 37

شکل 3-3- منطقه آبندانکش در 7 کیلومتری جنوب شرقی ساری………………………………… 37

شکل 3-4-  نمایی از L. strigata در محیط…………………………………………………… 38

شکل 3-5- کولیس دیجیتال………………………………………………………………………. 40

شکل 3-6- دستگاه میکروتوم…………………………………………………………………….. 40

شکل 4ـ 1ـ دی مورفیسم جنسی L. strigata………………………………………………….. 44

شکل 4ـ 2ـ نر و ماده L. strigata از سطح شکمی…………………………………………….. 45

شکل 4ـ 3ـ نر و ماده L. strigata  از سطح پشتی……………………………………………… 45

شکل 4-4– زمستان­خوابی در L. Strigata ……………………………………………………. 49

شکل 4ـ5ـ تخمدان حاوی فولیکول­های نارس و  فولیکول های در حال رشد…………………….. 51

شکل 4ـ6ـ ماده­ بالغ حاوی فولیکول های رسیده و بزرگ………………………………………… 52

شکل 4ـ7ـ ماده بالغ حامل 9 تخم اویداکتی در شکم…………………………………………….. 52

شکل 4ـ8ـ ماده­ بالغ حاوی 9 تخم اویداکتی……………………………………………………… 53

شکل 4ـ9ـ تخم های گذاشته شده در 30 اردیبهشت……………………………………………… 53

شکل4-10- شروع ذخیره سازی چربی در 15تیرماه……………………………………………… 54

شکل4-11-  روند رو به رشد ذخیره سازی چربی در مرداد ماه………………………………….. 54

شکل4-12- گسترش ذخیره سازی چربی در شهریور ماه………………………………………… 55

شکل 4ـ13ـ نمونه­ جوان  L.strigata در 15 مرداد……………………………………………. 55

شکل 4-14- نوزاد یک روزه L.strigata در کنار ماده بالغ…………………………………….. 56

شکل 4ـ15ـ مقطع عرضی تخمدان در30 اردیبهشت (بزرگنمایی 40)…………………………… 57

شکل 4-16- مقطع عرضی تخمدان در پانزدهم خرداد (بزرگنمایی 40)…………………………. 57

شکل 4-17- مقطع عرضی تخمدان در پانزدهم تیرماه (بزرگنمایی 40)………………………….. 58

شکل 4ـ18ـ مقطع عرضی تخمدان در پانزدهم مرداد (بزرگنمایی 40)…………………………… 58

شکل 4ـ19ـ مقطع عرضی تخمدان در پانزدهم شهریور ماه (بزرگنمایی 40)…………………….. 58

شکل4-20- لایه فولیکولی در فولیکول در حال رشد (بزرگنمایی 400)…………………………. 59

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                                 صفحه

نقشه 3-1- ایستگاه مطالعاتی L. strigata در استان مازندران، شهرستان ساری…………………. 35

چکیده

سوسمار سبز خزری، Lacerta strigata متعلق به خانواده Lacertidae، روز فعال و زیستگاه اصلی آن در نواحی خزری و مدیترانه ای، تپه های ماسه ای و شنزارهای سواحل دریا، مرداب یا رودخانه ها با پوشش گیاهی استپی و اغلب بوته ای می باشد. در این مطالعه که از 15 فروردین تا 30 شهریور در استان مازندران انجام شد، 24 نمونه ماده از سه ایستگاه گوهرباران، آبندانسر و آبندانکش در اطراف شهرستان ساری به منظور بررسی سیکل تولیدمثلی ماده در گشت های روزانه و با دست جمع آوری شدند. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، با کلروفرم بیهوش شدند و صفات مورفومتریک شامل طول سر، بدن و دم، قطر تخمدان ، قطر فولیکول ها، وزن نمونه ها و تخمدان ها اندازه گیری شدند. در طی شش ماه دوره فعالیت این گونه، تخمدان 24 نمونه ماده بالغ مورد بررسی ریختی و بافتی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ماده ها در اواسط فروردین، اووژنز و ویتلوژنز خود را آغاز می کنند. اووژنز این گونه دارای سه مرحله غیرفعال، زرده سازی و تخم اویداکتی است. اووژنز از اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد به اوج خود رسیده و از اواسط مرداد به بعد کاملاً خاتمه می یابد. تخمدان ها زوج و کیسه ای بوده و از6 تا 17 فولیکول در هر تخمدان موجود است که قطر آنها از 6/0 میلی متر تا 25/9 میلی متر می باشد. لایه فولیکولی در این مارمولک پلی مورفیک و چندلایه است. قطر لایه فولیکولی از 13/33 میکرون در فولیکول های رسیده تا 88/73 میکرون در فولیکولهای نارس متغییر است. تولیدمثل این گونه از نوع فصلی و اووژنز از نوع پیوسته (Associated) است.

کلمات کلیدی: سوسمار سبز خزری، Lacerta strigata، تولیدمثل، اووژنز، تخمدان.

فصل اول

کلیّات

1-1-مقدمه

سوسمارها به سایرخزندگان جدید کاملاً تخصص یافته شباهت ندارند. لاک­پشت­ها در لاک­هایشان محصور شده­اند و مارها اعضای حرکتی خود را از دست داده­اند، لیکن سوسمارها کاملاً از نظر وضع بدنشان حالتی معمولی دارند. بسیاری از آنها حشره خوار، بعضی گوشتخوارند و اکثر اشکال بزرگ آنها علفخوارند. از نظر هرم انرژی دارای ارزش اکولوژیکی بالایی بوده و نقش بسزایی در زنجیره­های غذایی و شبکه­ی حیات دارند. آنها منبع غذایی بسیاری از جانوران از جمله پرندگان، خزندگان و پستانداران محسوب می­شوند و به دلیل تغذیه از آفات گیاهی در حفظ و کنترل محصولات کشاورزی و در تنظیم جمعیت هزاران گونه از بی­مهرگانی که از آنها استفاده غذایی می­کنند اهمیت و نقش بسزایی دارند. بنابراین یکی از عوامل طبیعی کنترل کننده­ی جمعیت بندپایان به حساب می­آیند. از طرفی دیگر این خزندگان مخزن و میزبان حدواسطی برای انواع کرم­ها بخصوص نماتودها هستند که میزبان نهایی آنها حیوانات اهلی (پستانداران) می باشند.

از آنجا که بعضی از گونه­ها با مناطق مسکونی ارتباط نزدیک دارند به نوعی در انتقال و انتشار بیماری­ها به انسان بی­تأثیر نیستند. در برخی مناطق مانند عربستان، مردم از آنها تغذیه می­کنند. پوست برخی سوسمار­ها در صنعت چرم­سازی برای ساخت کیف، کفش، دستکش و کمربند استفاده می­شود. برخی از آنها بعنوان حیوانات خانگی استفاده می­شوند. از نظر زینتی نیز بسیاری از سوسمار­ها بخصوص آفتاب­پرست­ها بخاطر تغییر رنگ­های زیبا جنبه­ی تزئینی و نمایشی دارند. امروزه بخاطر جلوگیری از انقراض آنها، کشتن این حیوانات، غیرقانونی اعلام شده است. اگر جمعیت مارمولک­های خانگی حفظ شود، جامعه­ی شهری می­تواند بخاطر از بین رفتن یا کاهش جمعیت حشرات آلوده از بهداشت­و­سلامت بیشتری برخوردار شود، بنابر این مطالعه روی این جانوران ضروری بنظر می­رسد. فون خزندگان و بویژه مارمولک­های ایران بسیار چشمگیر و جالب توجه است. با شناخت صحیح گونه های موجود در یک منطقه و ارتباطات بین گونه ای و فراگونه ای می توان از آسیب های فراوانی که به محیط زیست وارد می شود، جلوگیری نمود و از منابع مختلف به نحو احسن و مطلوب تری بهره برداری کرد. به این منظور،مطالعات فیلوژنی با استفاده از تکنیک­های مولکولی دقیق ضرورت دارد. خانواده Lacertidae 27 جنس و 220 گونه در جهان دارد .مطالعات انجام گرفته روی این گونه اندک و در حد گزارشات منطقه ای بوده است. علی­رغم بررسی­ها و مطالعات گسترده ای که بر روی پراکنش گونه ها و شناسایی آنها صورت گرفته، مطالعات کمی بر روی چرخه های تولیدمثلی و وضعیت تولیدمثل در این گونه ها در ایران و جهان انجام شده است . لذا در این راستا برای شناخت فرایند اووژنز در یک گونه سوسمار با نام لاسرتا استریگاتا در شمال ایران، استان مازندران (شهرستان ساری) از اوایل سال 1392 تحقیق حاضر آغاز گردید.

هدف این پژوهش شناسایی فصل و زمان شروع و پایان فعالیت­های تولیدمثلی و انجام اووژنز در این گونه سوسمار (مارمولک) است.

به دلیل این که چرخه تولیدمثلی خزندگان درمقایسه با سایر تاکسون­ها مشکل است، مطالعه این گونه با توجه به پراکنش آن می­تواند مدل و الگوی مناسبی برای مطالعه چرخه تولیدمثلی خزندگان به حساب آید. بنابر این موارد مورد مطالعه در این تحقیق جدید بوده و می تواند مورد استفاده دانش پژوهان داخلی و خارجی قرار گیرد.

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید