دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تحقیقات آموزشی

عنوان : تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: تحقیقات آموزشی

عنوان:

تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر

استاد راهنما:

دکتر محمد حاجی زاد

 

استاد مشاور:

دکتر یاسمن مدانلو

پائیز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                                  صفحهچکیده 1 فصل اول: کلّیّات پژوهشمقدمه. 2مقدمه. 3بیان مساله. 4اهمیت و ضرروت پژوهش... 5اهداف پژوهش... 6الف) اهداف کلی.. 6ب) اهداف ویژه 6سوالات پژوهش... 7الف) سوال اصلی.. 7ب) سوالات ویژه 7تعاریف مفاهیم واصطلاحات... 7الف- تعاریف نظری.. 7ب- تعاریف عملیاتی.. 8 فصل دوم: ادبیّات و پیشینه پژوهشمقدمه. 101- مبانی نظری پژوهش... 11مفاهیم رهبری.. 11وظایف رهبری.. 12سبک‌های رهبری.. 12سبک‌های مبتنی بر استفاده از اقتدار. 13سیستم‌های مدیریت لیکرت... 13 فهرست مطالبعنوان                                                                                                                  صفحهچگونگی پدیداری دیدگاه رهبری.. 13مهارت مدیران کاریزماتیک و امنیت مدار. 14ارتباطات-کارباگفتاروجنبه مکتوب زبان شناختی. 14عناصر رهبری‌ اثربخش‌ 15رهبری امنیت مدار و استراتژیک... 17مهارت استراتژیک رهبران. 18رهبری امنیت مدار و خدمتگزار. 20کاربردهای رهبری امنیت مدار. 21رفتار سازمانی کارکنان. 23رویکردهای موثر رهبری بر توانمندسازی کارکنان. 25بهداشت در قرون باستان. 27بهداشت در جهان اسلام. 29سطوح بهداشت... 29پیشگیری سطح اول. 29ارتقای بهداشت... 29حفاظت ویژه در مقابل وقایع بهداشتی و بیماری‌ها 30پیشگیری سطح دوم. 30پیشگیری سطح سوم. 30بهداشت عمومی.. 302- پیشینه پژوهش... 31الف) پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 31ب) پژوهش های انجام شده در  خارج از کشور. 33نتیجه گیری.. 35  فهرست مطالبعنوان                                                                                                                  صفحهفصل سوم: روش شناسی پژ‍وهشمقدمه. 37نوع پژوهش... 37جامعه آماری.. 37نمونه و روش نمونه گیری.. 38ابزار پژوهش... 38روایی و پایایی.. 38روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش... 40 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­هامقدمه. 42الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده هـا 43ب) تجزیه و تحلیل استنباطی داده هـا 49 فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادهاجمع بندی.. 56یافته های پژوهش... 57بحث و تفسیر داده ها 59نتیجه گیری.. 61محدودیت ها 62الف) محدودیت در قلمروپژوهش... 62ب) محدودیت های اجرایی.. 62پیشنهادها 63الف) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش... 63ب) پیشنهادات برای پژوهشگران آتی.. 64فهرست مطالبعنوان                                                                                                                  صفحهمنابعالف) منابع فارسی.. 66ب) منابع انگلیسی.. 68 پیوست­هاپیوست1: پرسشنامه. 70پیوست2: جداول مربوط به spss. 72تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی.. 74چکیده انگلیسی. 75 فهرست جد ولعنوان                                                                                                                  صفحهجدول(3-1)  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت... 37جدول(3-2)  توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت... 38جدول(3-3)  مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه ها 39جدول(4-1) توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت... 43جدول(4-2) توزیع فراوانی سن آزمودنی ها 44جدول(4-3)توزیع فراوانی  تحصیلات آزمودنی ها 45جدول (4-4) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک سابقه خدمت... 46جدول (4-5) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک پست سازمانی.. 47ﺟﺪول (4-6): ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ... 48جدول(4-7) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای مولفه اثربخشی کارکنان شبکه بهداشت و درمان. 49جدول(4-8) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای امنیت روانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان. 50جدول(4-9) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای امنیت روانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان. 51جدول(4-10) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای مشاهده پتانسیل کارکنان شبکه بهداشت و درمان. 52جدول (4-11): رتبه بندی شاخص های رهبری امنیت مدار با استفاده از آزمون فریدمن.. 53جدول(4-12) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان  54 فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                                  صفحهنمودار(4-1) توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت... 43نمودار(4-2) توزیع فراوانی سن آزمودنی ها 44نمودار(4-3) توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها 45نمودار(4-4) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک  سابقه خدمت... 46نمودار(4-5) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک پست سازمانی.. 47 چکیدهپژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده­ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر به تعداد 310 نفر تشکیل داده­اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 156 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری این تحقیق پرسشنامه استاندارد کومب که دارای 4 بعد در ابعاد اثربخشی روانی، امنیت روانی، مقبولیت کارکنان، مشاهده پتانسیل می­باشد، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون تی تک نمونه­ای) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر اثرگذار بوده است. فصل اولکلّیّات پژوهش مقدمهامروزه، رهبری به انواع مختلفی از مهارت ها و شیوه­های انعطاف پذیر، به منظور، مواجهه با چالشهای تغییر و تقاضاهای جدید نیازمند است.رهبری امنیت مدار یک رابطه مثبت، مبتنی بر نظریه رهبری است. رهبرامنیت مدار با ایجاد امنیت از طریق ارزشگذاری، مقبولیت و قدردانی و فراهم آوردن زمینه کاوش از طریق تأکید بر رشد، توسعه و پتانسیل و نیز رسیدگی به وظایف وموقعیت ها از طریق یک رویکرد مثبت، زمینه رشد ، یادگیری و نوآوری را در سازمان فراهم می آورد و سازمان را در جهت تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، سوق می دهد.رهبران خدمت گزار با ایجاد ویژگیهایی چون اعتماد، تعهد و گسترش فضای دوستی و مهرورزی میزان ارتباطات میان اعضای سازمان را گسترش داده و روابط اجتمایی سازمان را تقویت می­کنند. علاوه بر این ویژگی ها که منجر به ارتقاءرضایت شغلی در سازمان است رهبران خدمت گزار با توسعه و آموزش پیروان همچنین تلاش جهت توانمندسازی آنها و توجه به مسئله یادگیری و یاددهنگی باعث تسهیل گام­های سازمان به سوی سازمان دانشی می شود.رهبری امنیت مدار، رویکردی را در پیش می گیرد که به واسطه ی آن، سازمان ها قادر خواهند بود پویایی بین بهره برداری از منابع موجود که قابل پیش بینی­تر و شناخته شده تربه نظر می­رسند با نوآوری وتغییرریسک پیوند خورده است را مدیریت نمایند.بنابراین، وجود یک رهبرامنیت مدار به عنوان پایگاه امن برای کمک به اعضای سازمانی در مدیریت پویا بین امنیت و دلبستگی بهره برداری و نوآوری، ریسک و یادگیری کاوش ضروری است.رهبری که به عنوان یک پایگاه امن محسوب می شود، به کارکنان زیردستش در توسعه حس اعتماد به نفس، خودمختاری، شایستگی، تأثیربخشی برخویشتن و احترام به خویشتن، کمک خواهد کرد.بیان مسالهرهبری امنیت مدارسبکی از رهبری است که می تواند بعنوان یک پایگاه امن سازمان خود را تحت پوشش قرارد داده و نماینده ی رهبر اثر بخش در سازمان باشد(شمس و همکار،1391،ص10).چراکه امکان فعالیت و همکاری موثردر محیط سازمان را همواره از طریق روابط انسانی توام با اعتماد فراهم می نماید.امروزه سازمان ها با چالش های بسیاری در زمینه تغییرات فناوری،محدودیت منابع مالی،محدودیت انرژی و غیره مواجه هستند.در چنین اوضاعی سازمان ها در صدد دستیابی به عواملی هستند که به عنوان مزیت رقابتی زمینه ی بقا و ارتقای آنها را فراهم آورند.در جستجوی ایمن مزایای رقابتی آنها دریافته اند که عامل مهمی که می تواند منشاء ایجاد مزیت توسعه سازمان باشد، زمینه ی رشد سازمان را در مقایسه با سازمانهای دیگر را فراهم خواهد نمود.بهرمندی از نیروی انسانی متخصص،متعهد و دارای امنیت رفتاری کافی نوعی هدایت شرایط رفتاری مناسب رهبری بر کارمندان است چرا که رفتار کارمندان تحت تاثیر محیط سازمانی و برخورد مدیریت با عوامل می باشد و می تواند این رفتار مدیر بر عملکرد کارکنان تاثیرمثبت بگذارد(خوشبخت وهمکاران،1391،ص19).مدیران مسئولند انگیزش لازم را در کارکنان به وجود آورند تا آنها مشاغل خود را به خوبی انجام دهند.درحالی که ممکن است مهارتهای مدیریتی برای فعالیتهای مرتبط با وظیفه افراد کافی باشد، انگیزش کارکنان و خلاقیتهای سازمانی نیاز به رهبری دارد رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان وعموم مردم را به خود جلب کرده است. موضوعی که اخیراً توجه اکثر محققان را به خود جلب کرده این است که چه نوع رفتار رهبری در فرآیند سازمانی مفید خواهد بود.نوع سبک رهبری و ایجاد انگیزش در افراد توسط رهبر نسبت به سایر موارد مؤثر در به موفقیت رسیدن تیم یا سازمان از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. چنانچه سایر عوامل مؤثر در موفقیت تیم مطلوب باشد، ولی سبک رهبری در پیروان انگیزش لازم را ایجاد نکند، نمیتوان انتظار داشت که آن تیم یا سازمان به اهداف خود نائل آید(خسروی نژاد،1392، ص13). بهترین مدیر کسی است که به حرف کارکنان گوش داده و موجبات انگیزش آنها را فراهم می آورد. مولفه های تاثیر رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان در این پژوهش از دیدگاه شمس و خلیجیان از دانشگاه الزهرا می باشد که مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس پژوهشگر نسبت به بررسی وضعیت مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان بهشهر اقدام نموده است.اهمیت و ضرروت پژوهشسازما نها و نهادهای امروزی ملزم هستند سلامت و کمال واقعی را جست و جو کنند وزمینه های بقا، انتظام و بالندگی را برای خود به ارمغان آورند. از اینرو، در عصر حاضر، از مدیران انتظار می­رود راهبردها را طراحی، تدوین و اجرا کرده و از سرمایه معنوی سازمان به عنوان دارائی های نامشهود که شامل قابلیتها و شایستگی های منابع انسانی است پاسداری و حمایت کنند. از مدیران و رهبران سازمانها انتظار می رود که از توانمندی­های لازم برای مهار بی­نظمی­ها وتناقضات برخوردار باشند. آنان باید صادقانه بپذیرند که مسئول تبدیل تهدیدها به فرصتها هستند.رمز موفقیت آنان در این فرایند دشوار این است که در رویه ها و روشهای خود انعطا ف پذیرتر، درانجام کارها باهو ش تر، برای تصمیم گیری در شرایط پیچیده سریعتر، در جلب رضایت مشتری وارباب رجوع موفقتر و در اجرای تغییرات بنیادی و گسترده ثابت قدم و مطمئنتر باشند(خوشبخت و همکاران،1391،ص32) .با این اوصاف سازمانهای سده بیست و یکم شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کرده اند. در این سازمانها علاوه بر انرژی، نیروی فکر و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت می­گردد. تحت این شرایط نه تنها روشهای سلسه مراتب دستوری کنترلی مناسب نخواهد بود بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان دهند و برای حل مشکلات خود سریعاَ اقدام و در تیم­هایی که کاملاَ خود گردان هستند ایفای نقش نمایند(عابسی، کرد، 1388،ص2).اما در سال های اخیر در بازگشتی آگاهانه نسبت به ایده ها و رویکردهای شخصیتی رهبری  ودر قالبی نو و تحت عنوان نظریه های اسناد رهبری،رهبری فره مند،رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین، نقش خود را در توانمندسازی کارکنان دو چندان نموده است. چراکه رهبری کارآفرین بخشی از پارادایم جدید رهبری است و بیانگر فرایندی است که افراد را متحول کرده و با ارزش ها، خصیصه های اخلاقی و اهداف بلند مدت در ارتباط است. همانطورکه بای هام و ویلسون معتقدند مدیران نقش مهمی در شکل گیری ادراکات زیر دستان از محیط های کاری خود ایفا می کنند و توانمندسازی نقش مدیران را در سازمان ها کاهش و کم رنگ نمی سازد بلکه نقش مدیران و رهبران را در ایجاد محیط توانمندساز بسیار حائز اهمیت می سازد (حسن پور و همکاران،1390، ص16).تعداد صفحه : 87قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید