دانلود پایان نامه ارشد:تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی مورد مطالعه شهرستان باوی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:ترویج

عنوان:تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی مورد مطالعه شهرستان باوی

 

عنوان:

تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی مورد مطالعه شهرستان باوی

 

 

استاد راهنما:

دکتر سعید محمد زاده

 

استاد مشاور:

دکتر معصومه فروزانی

 

 

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : Contentsفصل اول: مقدمه. 11- 1 مقدمه.. 12-1 بیان مسئله. 33-1 اهمیت و ضرورت موضوع. 44-1 محدوده پژوهش. 65-1 اهداف تحقیق. 61-5-1 هدف اصلی. 62-5-1 اهداف اختصاصی. 76-1تعریف واژگان. 77-1محدودیت ها و مشکلات پژوهش. 9فصل دوم: مروری بر پژوهش های انجام شده. 21-2 مقدمه. 22-2 خشکسالی و انواع آن. 21-2-2 تعریف و مفهوم خشکسالی. 22-2-2 انواع خشکسالی.. 83-2 اثرات و پیامدهای خشکسالی.. 121-3-2 اثرات مستقیم و غیر مستقیم. 132-3-2 اثرات اقتصادی، اثرات زیست محیطی و اثرات اجتماعی. 141-2-3-2 اثرات اقتصادی خشکسالی:. 142-2-3-2 اثرات زیست محیطی خشکسالی:. 153-2-3-2 اثرات اجتماعی خشکسالی:. 163-3-2 اثرات خشکسالی بر حسب منبع آسیب پذیر. 171-3-3-2 اثر خشکسالی بر کشاورزی. 172-3-3-2 اثر خشکسالی بر منابع آب. 173-3-3-2 اثر خشکسالی بر جوامع انسانی. 184-2 روند خشکسالی در ایران و جهان. 191-4-2 خشکسالی در ایران. 192-4-2 خشکسالی در جهان. 215-2 مدیریت خشکسالی. 221-5-2 مدیریت بحران. 232-5-2 مدیریت ریسک. 246-2 آسیب پذیری نسبت به خشکسالی. 267-2 آسیب پذیری. 281-7 -2 تعریف و مفهوم آسیب پذیری. 282-7-2 عوامل مؤثر بر آسیب پذیری. 353-7-2 انواع آسیب پذیری. 361-3-7-2 آسیب پذیری زیست محیطی:. 362-3-7-2 آسیب پذیری اجتماعی.. 373-3-7-2 آسیب پذیری اقتصادی. 374-7-2 ابعاد آسیب پذیری:. 381-4-7-2 در معرض قرارگرفتن. 392-4-7-2 حساسیت. 403-4-7-2 ظرفیت سازگاری. 415-7-2 ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری. 441-5-7-2 سرمایه انسانی. 452-5-7-2 سرمایه فیزیکی. 463-5-7-2 سرمایه مالی. 464-5-7-2 سرمایه طبیعی. 475-5-7-2 سرمایه اجتماعی. 478-2 سنجش آسیب پذیری. 491-8-2 تعیین شاخص سنجش آسیب پذیری. 512-8-2 تعیین وزن شاخص های ارزیابی آسیب پذیری. 519-2 مروری بر پژوهش های انجام شده. 521-9-2 مطالعات خارجی:. 532-9-2 مطالعات داخلی:. 5810-2 نتیجه گیری. 63فصل سوم: روش شناسی پژوهش. 661-3 مقدمه. 662-3 روش تحقیق. 663-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری. 674-3 منطقه مورد مطالعه. 685-3 متغیرهای تحقیق. 691-5-3 متغیرهای مستقل. 691-1-5-3 ویژگی های فردی گندمکاران. 692-1-5-3 در معرض قرار گرفتن. 693-1-5-3 حساسیت. 704-1-5-3 ظرفیت سازگاری گندمکاران. 712-5-3 متغیر وابسته. 731-2-5-3 آسیب پذیری گندمکاران از خشکسالی. 736-3شاخص سازی. 741-6-3 رفع اختلاف مقیاس بین مؤلفه ها. 742-6-3 تعیین وزن مؤلفه ها. 757-3 سؤالات تحقیق. 768-3 فرضیه های پژوهش. 769-3 ابزار جمع آوری اطلاعات. 7610-3 روایی و پایایی ابزار سنجش. 7711-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 78فصل چهارم: نتایج و بحث. 801-4 مقدمه. 802-4 آمار توصیفی. 801-2-4 توزیع سنی گندمکاران. 802-2-4 بعد خانوار گندمکاران. 813-2-4 محل سکونت. 824-2-4 نوع شغل. 825-2-4 نوع فعالیت کشاورزی. 836-2-4 نوع کشت. 837-2-4 نوع مالکیت زمین زراعی. 848-2-4 بیمه محصول. 849-2-4 منبع آب. 8410-2-4 در معرض قرار گرفتن. 8511-2-4 حساسیت گندمکاران نسبت به خشکسالی. 8612-2-4 ظرفیت سازگاری. 861-12-2-4 سرمایه انسانی. 872-12-2-4 سرمایه فیزیکی. 913-12-2-4 سرمایه طبیعی. 922-3-12-2-4 دسترسی به آب. 934-12-2-4 سرمایه مالی. 955-12-2-4 سرمایه اجتماعی. 966-12-2-4 شاخص ظرفیت سازگاری. 9913-2-4 آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی. 1003-4 آمار استنباطی. 1021-3-4 آزمون های همبستگی. 1021-1-3-4 رابطه بین ویژگی های فردی گندمکاران با حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی. 1022-3-4 آزمون های مقایسه میانگین. 1031-2-3-4 مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس محل سکونت. 1032-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع شغل. 1054-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع فعالیت کشاورزی. 1065-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع کشت. 1075-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع مالکیت اراضی. 1085-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع منبع آب. 1095-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس تحت پوشش بودن بیمه محصولات. 1103-3-4 تحلیل خوشه ای. 1111-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس در معرض قرار گرفتن آنان. 1122-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس حساسیت آنان. 1133-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس ظرفیت سازگاری آنان. 1144-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس آسیب پذیری آنان. 1154-3-4 تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی. 116فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهاد ها. 1191-5 مقدمه. 1192-5 نتایج پژوهش. 1193-5 پیشنهاد ها. 126منابع. 127                  فهرست جداولجدول1-2 مقایسه دیدگاه های نظری آسیب پذیری نسبت به مخاطرت طبیعی.. 34جدول 2-2 روش های سنجش آسیب پذیری.. 50جدول 3-2 استخراج اجزای پرسشنامه از پیشینه تحقیق.. 63جدول 1-3 حجم جامعه و نمونه مورد مطالعه.. 67جدول2-3متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش آن ها.. 77جدول 3-3 مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه.. 78جدول1-4 توزیع سنی گندمکاران مورد مطالعه.. 81جدول2-4 بعد خانوار گندمکاران.. 81جدول 3-4 محل سکونت گندمکاران.. 82جدول4-4 نوع شغل گندمکاران.. 82جدول 5-4 نوع فعالیت کشاورزی.. 83جدول 6-4 نوع کشت گندمکاران.. 83جدول 7-4 نوع مالکیت اراضی گندمکاران.. 84جدول 8-4 بیمه محصول گندمکاران.. 84جدول 9-4 منبع آب گندمکاران.. 85جدول 10-4 در معرض قرار گرفتن.. 85جدول 11-4 سطح بندی در معرض قرار گرفتن.. 85جدول 12-4 حساسیت گندمکاران.. 86جدول 13-4 سطح بندی حساسیت گندمکاران.. 86جدول14-4 سطح تحصیلات گندمکاران.. 87جدول15-4 سابقه فعالیت کشاورزی گندمکاران.. 88جدول16-4 تعداد دفعات شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی گندمکاران.. 88جدول17-4 سطح سلامت گندمکاران.. 89جدول 18-4 مهارت های فنی- زراعی گندمکاران.. 89جدول 19-4 سطح بندی مهارت های فنی- زراعی گندمکاران.. 90جدول 20-4 سرمایه انسانی گندمکاران.. 91جدول 21-4 سطح بندی سرمایه انسانی گندمکاران.. 91جدول 22-4 سرمایه فیزیکی گندمکاران.. 91جدول 24-4 میزان مالکیت زمین زراعی گندمکاران.. 92جدول 25-4 سطح بندی میزان مالکیت اراضی گندمکاران.. 93جدول 26-4 دسترسی به آب گندمکاران.. 93جدول 27-4 سطح بندی دسترسی به آب گندمکاران.. 93جدول28-4 سرمایه طبیعی گندمکاران.. 94جدول 29-4 سطح بندی سرمایه طبیعی گندمکاران.. 94جدول 30-4 سرمایه مالی گندمکاران.. 95جدول 31-4 سطح بندی سرمایه مالی گندمکاران.. 95جدول32-4 تعداد عضویت گندمکاران در گروه های اجتماعی- سیاسی.. 96جدول 33-4 توزیع فراوانی مؤلفه پیوند سرمایه اجتماعی در میان گندمکاران.. 97جدول 34-4 توزیع فراوانی مؤلفه پل ارتباطی سرمایه اجتماعی در میان گندمکاران   98جدول 35-4 سرمایه اجتماعی گندمکاران.. 99جدول 36-4 سطح بندی سرمایه اجتماعی گندمکاران.. 99جدول 37-4 ظرفیت سازگاری گندمکاران.. 100جدول 38-4 سطح بندی ظرفیت سازگاری گندمکاران.. 100جدول 39-4 آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی.. 101جدول 40-4 سطح بندی آسیب پذیری گندمکاران.. 101جدول 41-4 رابطه بین ویژگی های فردی گندمکاران با حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی.. 103جدول42-4 مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس محل سکونت.. 104جدول43-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس شغل اصلی.. 105جدول44-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع فعالیت کشاورزی.. 107جدول45-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع کشت.. 108جدول46-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع مالکیت زراعی.. 109جدول47-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع منبع آب.. 110جدول48-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس استفاده یا عدم استفاده از بیمه محصول.. 111جدول 49-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای.. 112جدول 50-4 میانگین در معرض قرار گرفتن افراد در هر خوشه.. 112جدول 51-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای.. 113جدول 52-4 میانگین حساسیت افراد در هر خوشه.. 113جدول53-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای.. 114جدول 54-4 میانگین ظرفیت سازگاری افراد در هر خوشه.. 115جدول 55-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای.. 115جدول 56-4 میانگین آسیب پذیری افراد در هر خوشه.. 116جدول 57-4 تبیین آسیب پذیری گندمکاران بر اساس مؤلفه های سازنده آن.. 117                     فهرست اشکالشکل 2-1 انواع خشکسالی و پیامدهای آن(کرمی،1388، 5). 12شکل 2-2 اثرات و پیامدهای خشکسالی(پائول1998، ص:369). 14شکل 2-3 تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم مخاطرات طبیعی بر جامعه(افتخاری و همکاران،1388، 31). 19شکل 2-4 درصد افراد زیان دیده بر اثر بلایای طبیعی در خاورمیانه در سال های 2008-1978(حیاتی،1388،116). 20شکل 2-5 درصد افراد زیان دیده بر اثر خشکسالی در جهان در سال های2004-1900(حیاتی،1388،115). 21شکل 2-6 چرخه مدیریت ریسک و مدیریت بحران (خسروی پور، 1389، 33).. 24شکل 2-7 فرایند مدیریت ریسک(پورطاهری و همکاران،1392، 9). 26شکل 2-8 رویکرد یکپارچه به آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و تلقی آن به عنوان خصیصه ای از سیستم زوجی انسانی-محیطی (قدیری و همکاران،1387، افتخاری و همکاران،1388)   27شکل 2-9 حلقه های کلیدی مفهوم آسیب پذیری(افتخاری و همکاران،1388 ،33).. 32شکل 2-10 چارچوب ریسک – خطر (افتخاری و همکاران،1388، 36).. 33شکل 2-11 عوامل مؤثر بر آسیب پذیری (دانتیما و کزنری،2013).. 36شکل 2-13 انواع آسیب پذیری کشاورز در برابر خشکسالی(اقتباس از: پورطاهری و همکاران،1392 :11). 38شکل 2-14 نقش ظرفیت در کاهش آسیب پذیری(پورطاهری و همکاران،1389،28). 42شکل 2-15 چارچوب مفهومی معیشت پایدار (منبع: اداره توسعه بین الملل، 2002)   44شکل 2-16 چارچوب مفهومی برای ارزیابی آسیب پذیری کشاورزان به تغییر اقلیم(درسا و همکاران،2008). 50شکل 2-17 مدل تحقیق. 52        فهرست روابطرابطه 1-3 فرمول محاسبه در معرض قرار گرفتن.. 70رابطه2-3 فرمول محاسبه حساسیت.. 70رابطه 3-3 فرمول شاخص آسیب پذیری.. 73رابطه 4-3 فرمول استاندارد کردن برای رفع اختلاف مقیاس ها.. 75رابطه 5-3 محاسبه شاخص بر اساس وزن های به دست آمده از PCA.. 75رابطه 1-4 فرمول شاخص سرمایه انسانی.. 91رابطه 2-4 فرمول شاخص سرمایه طبیعی.. 94رابطه 3-4 فرمول شاخص سرمایه اجتماعی.. 98رابطه 4-4 فرمول ساخت شاخص ظرفیت سازگاری.. 99رابطه 5-4 فرمول شاخص آسیب پذیری.. 100                فصل اولمقدمه             فصل اول: مقدمه1- 1 مقدمهخشکسالی، کمبود آب و اثرات آن بر تولیدات کشاورزی و توسعه اقتصادی یکی از نگرانی های عمده جهانی محسوب می شوند و از بزرگترین چالش هایی هستند که توسعه ی کشاورزی کشور در حال و آینده با آن مواجه خواهد بود (امامی بیستگانی و سیادت، 1388؛ لیو و همکاران[1]،2008). خشکسالی در چند دهه اخیر یک پدیده شایع و یکی از علل اصلی کاهش تولید بوده است (حیاتی و همکاران[2]،2010). همچنین خشکسالی در مقایسه با سایر بلایای طبیعی مانند: سیل، آتشفشان، طوفان و حتی زلزله، بیشترین خسارت را در سال های گذشته در کشور به جا نهاده است و این در حالی است که به دلیل بطئی بودن روند وقوع آن و نمایان شدن تأثیر تخریبی آن پس از مدت زمان نسبتأ طولانی، کمتر مورد توجه و حساسیت برنامه ریزان و سیاستگذاران برای مطالعه، بررسی و نحوه برخورد با آن قرار گرفته است (حیاتی و همکاران،1388 ؛ دهزاد و همکاران،1388؛ وزارت جهاد کشاورزی استان خوزستان، 1390). خشکسالی طی دوره های مختلف، همه بخش های کشور به خصوص بخش کشاورزی را با خود درگیر ساخته است (تقوایی ابریشمی،1388). معیشت در جامعه وابسته به بخش کشاورزی است و بیش از 75 درصد محصولات کشاورزی در مناطق روستایی تولید می­شود در حالی که بخش کشاورزی وابسته به آب و هوا می باشد و تنوع آب و هوا به شدت تولید محصول را تحت تأثیر قرار می­دهد. خشکسالی از طریق تأثیرگذاری بر فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه، منجر به آسیب پذیری جامعه می شود و با توجه به اینکه اقتصاد روستایی اتّکای قابل توجهی به فعالیت های کشاورزی دارد، شعاع تأثیر پدیده ی خشکسالی در مناطق روستایی، بیش از نقاط دیگر بوده است. اثرات و پیامدهای خشکسالی معمولأ ابتدا بر کشاورزی، تولید مواد غذایی، منابع آبی و در نتیجه بر زندگی و معیشت کشاورزان که ذی­نفعان کلیدی و تولید کنندگان اصلی محصولات کشاورزی و مواد غذایی هستند ظاهر می شود و به طور مستقیم زندگی و الگوهای معیشت روزانه آن ها را تحت تأثیر قرار­می دهد و منجر به آسیب پذیری خانوارهای کشاورزان و ناپایداری معیشت آنان می گردد (ویلهایت[3]، 1993؛ صالح و مختاری،1386؛ زمانی و همکاران،1388؛ پور طاهری و همکاران،1389؛ پیتمن و همکاران[4]،2011 ؛ حبیبا و همکاران[5]،2012). علی رغم گستردگی و تنوع خسارات و آسیب های ناشی از خشکسالی، ماهیت چند بعدی و پویای آن ها موجب شده که مطالعه آسیب پذیری جوامع و بخش های مختلف نسبت به خشکسالی دشوار باشد درحالی که درک ماهیت آسیب پذیری[6]، نقش مهمی در کاهش اثرات و پیامدهای خشکسالی دارد (کشاورز، 1389). تجزیه و تحلیل آسیب پذیری نسبت به خشکسالی در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی جهانی، به ویژه با توجه به الگوهای افزایش مخاطرات اقلیمی برای کشورهای مستعد مخاطرات متفاوت در جهان، حیاتی است(جایانتی و همکاران[7]،2013). اندرسون و وودرو [8](1998) نیز توسعه پایدار را فرایند کاستن از آسیب پذیری ها و افزایش ظرفیت های محلی تعریف کرده اند (پورطاهری و همکاران، 1389). بنابراین، سنجش آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی، گامی مهم در پرداختن به موضوع آسیب پذیری نسبت به خشکسالی در کشور است و می تواند به مدیریت خشکسالی کاهش گرا[9] منجر شود (گیکن و همکاران[10]،2012).2-1 بیان مسئلهاستان خوزستان یکی از قطب های اصلی فعالیت های کشاورزی کشور محسوب می شود (مینایی و همکاران،1388)، 80 درصد از کل سطح زیر کشت و 62 درصد از تولید غذای اصلی در جهان مربوط به کشت گندم است (مونگی و همکاران،2010). برآوردهای موجود نشان می دهد که نیاز کشور به گندم تا سال 1400 از مرز20 میلیون تن در سال خواهد گذشت (کوچکی و نصیری،1387). گندم عمده ترین محصول زراعی در خوزستان بوده و رتبه دوم کشت این محصول در کشور به خوزستان اختصاص دارد. بر اساس آمار موجود در سال زراعی 1389- 1388 ، از کل اراضی زیر کشت گندم استان خوزستان( 889 هزار هکتار)، 605 هزار هکتار( 68 درصد) به گندم آبی و 284 هزار هکتار(32درصد) به گندم دیم اختصاص دارد. میانگین تولید کل گندم نیز حدود 1373 تن بوده که سهم گندم آبی 1248 تن(91 درصد) و گندم دیم 124 هزار تن(9 درصد) می باشد (گوشه وغالبی،1391 و اداره آمار و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی استان خوزستان،1392).بر اساس گزارش سازمان ملل در آینده ای نزدیک 31 کشور جهان با کمبود آب مواجه خواهند شد و از ایران نیز به عنوان یکی از بحرانی ترین کشورهای درگیر کمبود آب در آینده نام برده می شود (پور طاهری و همکاران،1392). خشکسالی ها و کم آبی سال های اخیر باعث کاهش منابع آب با کیفیت مطلوب در خوزستان شده است و ناخواسته بهره برداری از منابع آب با کیفیت نامطلوب برای آبیاری گندم را افزایش داده است (گوشه و غالبی،1391) همین امر سبب شده استان خوزستان با داشتن رتبه دوم در تولید گندم در کشورمان، قسمت بزرگی از تولید گندم خود را از دست بدهد (تقوایی ابریشمی، 1388). سطح زیر کشت گندم در کشور ما بسیار بالا است (میران زاده و امام،1388) و تولید آن به ویژه به صورت کشت دیم وابستگی بالایی با مقدار نزولات جوی و برخی از عوامل اقلیمی دارد. در استان خوزستان به علت خشکسالی، کافی نبودن بارندگی و توزیع نامناسب باران در سال های اخیر ، سطوح چشمگیری از گندم زارها، قابل برداشت نبوده و یا عملکرد کمی دارند که میزان تولید کل گندم کشور را تحت تأثیر قرار داده است(تاتاری و همکاران،1390). خشکسالی نه تنها باعث خسارات کشاورزی برای کشاورزان می­شود بلکه درآمد آن ها، فرصت های شغلی و نهاده ها و سرمایه گذاری آن ها را در بخش کشاورزی کاهش می دهد (حبیبه و همکاران،2012). این خسارات ادامه آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی را نشان می­دهد (گیکن و همکاران،2012) و کاهش خسارات نیازمند فهم صحیح علل و راه حل های مناسب می باشد که در این زمینه، آسیب پذیری به عنوان تعیین کننده اصلی معرفی می شود (افتخاری و همکاران، 1387).آسیب پذیری نسبت به خشکسالی حاصل مجموعه ای پیچیده، چندگانه و همبسته از عوامل اجتماعی- اقتصادی است که مطالعه آن را دشوار می کند. درحالی که تبیین آسیب پذیری و عوامل اثرگذار بر آن، عامل کلیدی در کاهش اثر بخش خسارات خشکسالی به شمار می رود (بریکمن[11]، 2006؛کشاورز، 1389؛ وزارت جهاد کشاورزی، 1390). از این رو ، شناخت میزان آسیب پذیری نسبت به خشکسالی کشاورزان و خانوارهای آنان برای نیل به جامعه ای پایدار ضروری می باشد. با توجه به این­که بررسی آسیب پذیری نسبت به خشکسالی به صورت عادی در سطح محلی اتفاق می­افتد، مطالعات فاجعه باید قادر به تبیین ماهیت آسیب پذیری در سطح محلی و به ویژه در سطح خانوار باشند (لیو و همکاران، 2008[1] Liu et al.[2] Hayati et al.[3] Wilhite[4] Pitman et al.[5] Habiba et al.[6] Vulnerability[7] Jayanthi et al.[8] Anderson & Woodrow[9][10] Guiqin et al.[11] Brikmann***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :184
قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید