دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی

عنوان : تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش    مرکزی شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی

 

عنوان:

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش    مرکزی شهرستان رشت

 

 

استاد راهنما:

دکتر عیسی پوررمضان

 

استاد مشاور:

دکتر تیمور آمار

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                                   صفحهچکیده ......................................................................................................................................... 1مقدمه............................................................................................................................................ 2فصل اول: کلیات تحقیق 1- 1. بیان مسئله. 41-2. اهمیت وضرورت تحقیق.. 51-3. اهداف... 61-4. سوالات تحقیق.. 61-5. فرضیهها 71-6 . روش تحقیق و مراحل آن. 71-6-1 . روش تحقیق.. 71-6-2 . مراحل تحقیق.. 71-6-2 -1 . مرحله جمع آوری داده هاو اطلاعات... 71-6-2-2 . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات... 81-6-2-3 . مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات... 81-7 . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق.. 81-8 . پیشینه تحقیق.. 101-8-1. پیشینه تحقیق در زمینه تجارب جهانی.. 101-8-2. سابقه صدور سند در کشور. 121-9. محدوده مورد مطالعه. 1410-10. محدودیت ها وتنگناهای تحقیق.. 141-11. واژهها و مفاهیم. 15فصل دوم: روش شناسی وتکنیک های تحقیق2-1. توسعه روستایی.. 192-2. راهبردهای توسعه روستایی.. 212-3. اهدف و ضرورتهای توسعه روستایی.. 222-4. اهداف توسعه روستایی.. 262-5. سابقه صدور سند. 272-5-1. سابقه صدور سند در جهان. 272-5-2. صدور سند روستایی در ایران. 342-5-2-1. ملاحظات و مصوبات قانونی طرح صدور سند روستایی در ایران. 342-5-2- 2. نظام مدیریت و برنامهریزی توسعه و عمران روستاهای کشور و اهداف آن. 362-6 . نظام مدیریت املاک روستایی کشور از روزگار باستان تا دوره معاصر. 372-7. بازتابها واثرات صدور سند. 412-7-1. اثرات اجتماعی - اقتصادی.. 412-7-2. اثرات کالبدی.. 412-7-3. اثرات مدیریتی - نهادی.. 41فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی3-1. ویژگیهای طبیعی.. 433-1-1. موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی رشت... 433-1-2 .زمین شناسی.. 443-1-3. توپوگرافی.. 473-1-4. اقلیم. 493-1-4-1. طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه. 503-1-5 . پوشش ابری.. 503-1-6 . فشار وباد. 513-1-7 . منابع آب منطقه. 523-1-7-1. آب های سطحی.. 523-1-7-2. آبهای زیر زمینی.. 523-1-8 . خاک.. 553-1-9. پوشش گیاهی.. 573-2. ویژگیهای جمعیتی واجتماعی.. 593-2-1. پیشینه تاریخی محدوده مورد مطالعه. 593-2-2 . تعداد، توزیع و تراکم خانوار، جمعیت، بعد خانوار و تحولات آن..................................... 613-2-3. ترکیب جنسی.. 603-2-4. ترکیب سنی.. 603-2-5. مهاجرت... 613-2-6. میزان سواد. 623-2-7. رشد جمعیتی.. 633-2-8. ویژگیهای اقتصادی.. 643-2-8-1. اشتغال. 643-2-8-2 . توزیع شغلی.. 65فصل چهارم:  یافته‎های تحقیق4-1. پیشینه محتوایی طرح صدور سند روستایی در ایران. 774-2. یافته های توصیفی.. 824-2-1 مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان. 834-2-2. اثرات اقتصادی صدور سند روستایی.. 914-2-3 . بررسی اثرات اجتماعی صدور سند روستایی.. 1054-2-4. بررسی اثرات کالبدی صدور سند روستایی.. 1224-2-5. بررسی اثرات مدیریتی صدور سند روستایی(ویژه مدیر روستا) 1294-3. یافته های تحلیلی.. 133فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1. نتیجه گیری.. 1395-2. پیشنهادها 139  فهرست جداولعنوان                                                                                                          صفحهجدول 1-1 . روستاهای مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت... 9جدول 1-2. روستاهای نمونه مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت... 10جدول 3-1. تقسیمات سیاسی بخش مرکزی شهرستان  رشت... 43جدول 3-2  ایستگاه های هواشناسی واقع در بخش مرکزی رشت... 49جدول 3-3- متوسط باران –دما و رطوبت ایستگاه رشت... 50جدول 3-4 .جمعیت، تعداد خانوار و بعد خانوار به تفکیک بخش و دهستان طی سالهای1375-1385-1390بخش مرکزی رشت... 60جدول3-5 . ترکیب جنسی  محدوده مورد مطالعه. 60جدول 3-6 جمعیت باسواد ودرصد باسوادی در بخش مرکزی شهرستان رشت... 63جدول 3-7 جمعیت محدوده مورد مطالعه. 63جدول 3-8 سطح زیر کشت –تولید وعملکرد درهکتار محصولات کشاورزی.. 67جدول 3-9. سطح زیر کشت وتولید انواع محصولات باغی محدوده مورد مطالعه. 68جدول 3-10. تعداد روستاهای دارای برق به تفکیک دهستان. 71جدول 3-11. تعداد روستاهای دارای آب به تفکیک دهستان. 71جدول 3-12. تعداد روستاهای برخوردار از مخابرات و ارتباطات به تفکیک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت   71جدول 3-13 تعداد  روستاها براساس نوع راههای ارتباطی به تفکیک دهستان. 72جدول 3-14. تعداد، درصد و سرانه خدمات بهداشتی و درمانی بخش به تفکیک دهستان. 73جدول 3-15. تعداد مراکز آموزشی در مقاطع مختلف بخش به تفکیک دهستان. 73جدول 3-16. تعداد و درصد مراکز فرهنگی و مذهبی بخش به تفکیک دهستان. 74جدول 3-17. تعداد، مراکز اداری بخش به تفکیک دهستان. 74جدول 3-18. تعداد مراکز ورزشی بخش به تفکیک دهستان. 75جدول 4-1 روند صدور سند اماکن روستایی استان گیلان به تفکیک شهرستان. 79جدول 4-2 روند صدور سند اماکن روستایی شهرستان رشت... 80جدول 4-3 روند صدور سند اماکن روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت... 82جدول 4-4. ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس... 83جدول 4-5. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو. 84جدول 4-6. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو. 85جدول 4-7. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار. 86جدول 4-8. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو. 87جدول 4-9. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو. 88جدول  4-10. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت  شغلی افراد پاسخگو. 88جدول 4-11. مشخصات جامعه آماری براساس نوع  شغل افراد پاسخگو. 89جدول 4-12. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو. 90جدول 4-13. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو. 90جدول 4-14. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال. 92جدول 4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان. 93جدول 4-16. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی.. 94جدول 4-17. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای خدماتی.. 95جدول 4-18. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی.. 96جدول 4-19. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی.. 98جدول 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی.. 99جدول 4-21 میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا 100جدول 4-22. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن.. 101جدول 4-23. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها 102جدول 4-24 تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای.. 103جدول 4-25. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی  وعمران وآبادی روستا 104جدول 4-26. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان. 106جدول 4-27. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی.. 107جدول 4-28. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع  رفع مشکلات ومعضلات روستاییان. 108جدول4-29. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی.. 109جدول 4-30. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان. 110جدول4-31. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی.. 111جدول 4-32. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی.. 112جدول 4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی.. 113جدول 4-34. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر. 114جدول 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی.. 115جدول 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا 116جدول4 -37. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه. 117جدول 4-38. میزان تأثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان  به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه 118جدول 4-39 . میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی.. 119جدول 4-40. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا 120جدول 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا 121جدول 4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری.. 122جدول 4-43. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبد. 123جدول 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا 124جدول 4-45. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی.. 125جدول4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری.. 126جدول4-47. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز. 127جدول 4-48. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی.. 128جدول4-49. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت... 129جدول 4-50. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا 130جدول 4-51. میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا 131جدول4-52. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن.. 132جدول 4-53. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی.. 133 فهرست اشکالعنوان                                                                                                          صفحهشکل 2-1. تقسیم بندی دوره های مختلف نظام مدیریت روستایی کشور. 37شکل 3-1 . نقشه موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی شهرستان رشت... 44شکل 3-2 . نقشه زمین شناسی بخش مرکزی شهرستان رشت... 46شکل 3-3 . نقشه توپوگرافی بخش مرکزی رشت... 48شکل 3-1 نمایی از آبندان عمومی در دهستان لاکان -روستای سقالکسار. 53شکل 3-4 نقشه شبکه آب بخش مرکزی رشت... 54شکل 3-6 نقشه پوشش گیاهی بخش مرکزی شهر رشت... 58شکل 3-2- نمایی از باغات چای در دهستان لاکان –روستای نارنج کل.. 68شکل 3-3- محصولات باغی در دهستان لاکان- روستای نارنج کل.. 69شکل 4-1. درصد  ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس... 83شکل 4-2. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو. 84شکل 4-3. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو. 85شکل 4-4. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار. 86شکل 4-5. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو. 87شکل 4-6. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو. 88شکل 4-7. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت  شغل افراد پاسخگو. 89شکل 4-8. مشخصات جامعه آماری براساس نوع  شغل افراد پاسخگو. 89شکل 4-9. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو. 90شکل 4-10. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو. 91شکل 4-11. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال. 92شکل 4-12. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان. 93شکل4-13. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی.. 95شکل 4-14. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای خدماتی.. 96شکل  4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی.. 97شکل 4-16. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی.. 98شکل 4-17. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی.. 99شکل 4-18. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا 100شکل 4-19. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن.. 101شکل 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها 102شکل 4-21. تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای.. 104شکل 4-22. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی  وعمران وآبادی روستا 105شکل 4-23. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان. 106شکل 4-24. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی.. 107شکل 4-25. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع  رفع مشکلات ومعضلات روستائیان. 108شکل 4-26. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی.. 109شکل 4-27. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان. 110شکل4-28. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی.. 111شکل4-29. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی.. 112شکل4-30. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی.. 113شکل 4- 31. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر. 114شکل 4-32. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی.. 115شکل4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا 116شکل 4-34. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه. 117شکل 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان  به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه 118شکل 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی.. 119شکل 4-37. میزان تاثیرصدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا 120شکل 4-38. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا 121شکل 4-39. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری.. 122شکل 4-40. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبدی.. 123شکل 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا 124شکل4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی.. 125شکل 4-43. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری.. 126شکل 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز. 127شکل4-45. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی.. 128شکل 4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت... 129شکل 4-47. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا 130شکل 4-48 میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا 131شکل 4-49. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن.. 132شکل 4-50. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی.. 133 چکیدهفضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه­ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. صدور سند بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفکیکی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالکیت قانونی املاک صورت می گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده و با توجه به موضوع تحقیق، روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب شده که شامل 10 روستا می­باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان 375 پرسش­نامه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه­ای توزیع آنها صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی به عنوان متغیر وابسته می­باشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسش­نامه از طریق نظر متخصصان و کارشناسان امر و پایایی پرسش­نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی بدست آمده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صدور سند اماکن روستاییاز نظر ساکنان مناطق روستایی در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موفق بوده و نتایج خوبی را بهمراه داشته است. این طرح هم چنین در برگیرنده مجموعه فعالیت­های حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارک و نقشه‌های لازم جهت صدور اسناد اماکن روستایی است.واژگان کلیدی:  مالکیت، سند، ثبت، مسکن روستایی، توسعه روستایی، بخش مرکزی، شهرستان رشت. مقدمهمالکیت زمین همواره یکی از مهمترین ابزار کسب قدرت در روستاهای ایران بوده است. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه 40 و 50 اگرچه سبب گردید تا ساختار مالکیت از بزرگ مالکی به خرده مالکی تغییر یابد ولی هنوز در کنار ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی - سیاسی زمین از جایگاهی ویژه در روستاها برخوردار است.امروزه از نظر حقوقی مهمترین راه تثبیت مالکیت برخورداری از سند است. در کشور ما اگر چه توجه به تعیین مالکیت و صدور سند بطور رسمی سابقه‌ای 75 ساله دارد ولی جامعه روستایی از این حیث همانند سایر جوانب از جامعه شهری کشورعقب‌تر است بطوریکه تا سالهای اخیر صدورسند مالکیت مشاع برای روستاها سبب شده تا غالب اماکن روستایی از سند مالکیت رسمی بهره مند نباشند. این وضعیت نه تنها سبب کاهش تعلق روحی - روانی روستاییان به زادگاه‌شان (باتوجه به شکاف زندگی شهری و روستایی) شده است بلکه سطح برخورداری روستاییان از تسهیلات و. . . را کاهش داده است.از اینرو توجه به تثبیت مالکیت و صدور سند قانونی جهت کاهش شکاف بین زندگی شهری و روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. بطوریکه دولت جمهوری اسلامی از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه صدور سند اماکن روستایی را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت و اسناد کشور در دستور کار خود قرار داده است.باتوجه به طرح مساله انجام گرفته پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:
  1. ‌ضرورتها و اهداف صدور سند اماکن روستایی چیست؟
  2. برنامه صدور سند اماکن روستایی در کشور از چه روندها و گرایشهایی برخوردار است؟
  3. مهمترین چالشهای پیشروی برنامه صدور سند اماکن روستایی چیست؟
  4. اثرات اجتماعی - اقتصادی، کالبدی و مدیریتی - نهادی صدور سند بر روستاهای کشور کدامند؟
و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد که شامل 75 جدول و 59 شکل می­باشد.فصل اول :  کلیات تحقیقفصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقفصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روشفصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیقفصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.تعداد صفحه : 157قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید