دانلود پایان نامه ارشد:روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی روستایی

عنوان : روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین(بخش کشاورزی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرری

دانشکده علوم پایه ، گروه جغرافیای انسانی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «M.A »

گرایش : برنامه ریزی روستایی

عنوان :

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین

(بخش کشاورزی)

استاد راهنما :

دکتر محمود رحمانی

استاد مشاور :

دکتر اکبر قویدل

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرستعنوان                                                                                  صفحهفصل اول : مقدمه و کلیاتمقدمه ...........................................................................................................1بیان مسئله .................................................................................................... 2هدف........................................................................................................... 5سوال های تحقیق ............................................................................................ 6فرضیه .........................................................................................................7روش و ابزار تحقیق ....................................................................................... 7محدودیت ها ................................................................................................. 8روائی مطالعه ............................................................................................... 8پایایی مطالعه ................................................................................................ 8فصل دوم : مبانی نظری تحقیقمقدمه ......................................................................................................... 9تعاریف و مفاهیم آب و هوا و عناصر آن ............................................................ 102-1- آب هوا (اقلیم) .......................................................................................112-2- عناصر آب و هوایی2- 2-1-  دما ...............................................................................................142-2-2 – تاثیر تابش بر دما ............................................................................. 152-2-2-1- مناطق انرژی تابشی ایران ............................................................... 162-2-3- بارش ............................................................................................. 172-2-3-1- نواحی بارشی ایران ........................................................................ 182-3 – عوامل آب و هوایی2-3-1- عرض جغرافیایی و تابش .................................................................... 202-3-2- دوری و نزدیکی به دریا ..................................................................... 212-3-3- ارتفاع از سطح دریا .......................................................................... 222-3-4 – رطوبت .........................................................................................222-3-4-1- رطوبت مطلق و رطوبت نسبی ..........................................................232-3-5 باد ................................................................................................. 242-4- خشکسالی .......................................................................................... 262-4-1- انواع عمده خشکسالی ........................................................................ 262-4-2- خشکسالی در ایران ........................................................................... 28پدیده ال نینو ............................................................................................... 292-4-3- انواع خشکسالی ............................................................................... 31خشکسالی هواشناسی .................................................................................... 32خشکسالی کشاورزی .................................................................................... 33خشکسالی هیدرولوژیکی ............................................................................... 342-4-4- آغاز و خاتمه خشکسالی ..................................................................... 382-4-5- فراوانی خشکسالی ............................................................................ 382-4-6- وسعت منطقه ای خشکسالی ................................................................. 392-4-7- دوره تناوبی رخداد خشکسالی .............................................................. 392-5- تعاریف و مفاهیم توسعه ......................................................................... 412-5-1- شاخص های توسعه ........................................................................... 452-6- مفاهیم توسعه پایدار .............................................................................. 472-6-1- شاخص های توسعه پایدار ................................................................... 492-7-1- تعریف روستا .................................................................................. 502-7-2- توسعه روستایی ............................................................................... 502-8-1- برنامه چیست ؟ ................................................................................ 522-8-2- برنامه ریزی و جایگاه آن در اهداف توسعه ای ......................................... 54فصل سوم : معرفی ناحیه مورد مطالعه  ( شناخت وضعیت موجود ناحیه)3-1- موقعیت ، وسعت و تقسیمات کشوری ........................................................ 553-2- جغرافیای طبیعی 3-2-1 ناهمواری ها .................................................................................... 583-2-2- زمین شناسی ................................................................................... 613-3 آب و هوا3-3-1 دما ................................................................................................. 633-3-2- بارش ............................................................................................ 653-3-3- رطوبت نسبی .................................................................................. 673-3-4- تبخیر و تعرق .................................................................................. 683-3-5- یخبندان .......................................................................................... 703-3-6- بادها .............................................................................................. 703-4- پوشش گیاهی ...................................................................................... 713-5- ویژگی های جمعیتی3-5-1- - تعداد جمعیت در سالهای 1375 ، 1385 ، 1390 .................................. 733-5-2- میزان جمعیت در سال آماری 1385 به تفکیک بخش ................................. 743-5-3- میزان جمعیت در سال آماری 1390 به تفکیک بخش ................................. 753-5-4- نرخ رشد در سه دوره آماری ............................................................... 773-5-5-تعداد خانوار ..................................................................................... 783-5-6 میزان جمعیت بر اساس سن های و جنسیت سال 1385................................ 803-5-6- بار تکفل در دوره آماری 1385 ........................................................... 813-5-7-تعدادجمعیت باسواد و بی سواد به تفکیک بخش .......................................... 823-5- 8- میزان جمعیت به تفکیک دهستان در سال 1385....................................... 843-5-9- تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت ........................ 873-6- وضعیت اقتصادی ................................................................................. 893-6-1- وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس ............................... 893-6-2- جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر بر اساس گروههای عمده شغلی .................... 91فصل چهارم : تجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل ............................................................................................. 934- 1- شرایط آب و هوایی 4-1-1- بررسی  وضعیت اقلیمی شهرستان ورامین بر اساس مدل های اقلیمی .............. 944-1-2- بررسی وضعیت دما و بارش و عملکرد آن .............................................. 994-2 – تاثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر کشاورزی ........................................ 1004-2-1- ساختار توپوگرافی 4-2-1-1 مزایای ساختار توپوگرافی ............................................................... 1004-2-1-2- معایب ساختار توپوگرافی ............................................................... 1014-2-2- ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی4-2-2-1- مزایای ساختار هیدرولوژیکی و منابع آ.............................................. 1014-3- خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ............................................................. 1034-3-1- معادن ........................................................................................... 1034-3-2- رویش طبیعی ................................................................................. 1034-4- کشاورزی ......................................................................................... 1064-4-1- منابع آبی کشاورزی شهرستان ............................................................ 1074-4-2- وسعت اراضی  شهرستان .................................................................. 1084-4-3- نوع مالکیت ................................................................................... 1144-4-4- شیوه کشت ..................................................................................... 1144-4-5- میزان تولیدات کشاورزی در دو دورآماری 1385 و 1390 ....................... 1164-4-6- میزان تولیدات کشاورزی درسال 1385 ................................................ 1184-5- سنجش توسعه یافتگی شهرستان ورامین .................................................... 1204-5-1-روش موریس .................................................................................. 1214-5-1- عملیات موریس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ............................ 1224 -5-2- عملیات تاپسیس 4-5-2-1- چگونگی عملیات تاپسیس ............................................................... 1254-5-2-2- عملیات تاپسیس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان ......................... 1264-5-3- عملیات تاکسونومی 4-5-3-1- چگونگی عملیات تاکسونومی .......................................................... 1284-5-3-2- عملیات تاکسونومی در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان .................... 1314-5-4- نتایج حاصل از سه روش .................................................................. 1364-6- رابطه موجود میان فاصله از مرکز و میزان توسعه یافتگی ............................ 138فصل پنجم : نتیجه گیری5- 1- نتیجه گیری ...................................................................................... 1405-2- پیشنهاد ها ......................................................................................... 146منابع مآخذ ................................................................................................ 149پیوست فهرست جداولعنوان                                                                               صفحهجدول 3 – 1 - حداکثر و حداقل و متوسط دمای ماهانه (1391-1381) ..................... 63جدول 3- 2 - حداکثر و حداقل و متوسط دمای ماهانه (1391-1381) ....................... 64جدول 3 -3- میزان و درصد بارش فصلی ( 1391-1381) .................................... 66جدول 3-4- متوسط ماهانه رطوبت نسبی در یک دوره 11 ساله ( 1381-1391)......... 67جدول 3- 5 - میانگین ماهانه تبخیر (1391-1387) ............................................. 69جدول 3- 6- میزان جمعیت در سه دوره آماری .................................................... 73جدول 3-7 تعداد و درصد زنان و مردان به تفکیک بخش در سال 1385 .................... 75جدول 3- 8 - تعداد و درصد زنان و مردان به تفکیک بخش در سال 1390 ................ 76جدول 3 – 9 - تعداد ودرصد خانوار در سال 1385 ............................................. 78جدول 3 - 10 -  تعداد و در صد جمعیت بر اساس سن و جنسیت .............................. 80جدول 3- 11 - میزان جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک بخش ............................. 83جدول 3-12- تعداد کل و جنسیت جمعیت به تفکیک دهستان .................................... 85جدول3-13- تعداد جمعیت با سواد وبی سواد به تفکیک دهستان و جنسیت ................... 87جدول 3-14- وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر  به تفکیک جنس ....................... 90جدول 3-15- جمعیت 10 ساله و بیشتر براساس گروههای عمده شغلی ....................... 91جدول4-1- خلاصه نتایج اقلیمی ........................................................................ 95جدول 4-2- اراضی طبیعی در سال 1385 ....................................................... 110جدول 4-3- اراضی طبیعی در سال 1390 ....................................................... 111جدول4-4- تعداد بهره برداران کشاورزی در سالهای مختلف ................................. 113جدول 4-5- میزان انواع تولیدات کشاورزی به تن ............................................... 115جدول 4-6- تولید انواع محصولات کشاورزی به هکتار سال 1390-1385 ...............117جدول 4 – 7- میزان محصولات کشاورزی سال 1385 به تفکیک دهستان................ 119جدول 4-8- شاخص های مورد استفاده در عملیات موریس .................................... 123جدول 4-9 - سنجش توسعه یافتگی در عملیات موریس ......................................... 124جدول 4-10 -  سنجش توسعه یافتگی در عملیات تاپسییس ..................................... 127جدول 4-11– شاخص های مورد مطالعه در تاکسونومی ...................................... 132جدول 4-12- وضعیت در حال مناطق همگن  .................................................... 133جدول 4-13- هدف توسعه در مناطق همگن ...................................................... 134جدول 4-14- نتایج حاصل از سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی ................... 137جدول 4-15- فاصله دهستان از مرکز شهرستان  ................................................ 139 فهرست نمودار هاعنوان                                                                              صفحهنمودار 3-1- میانگین حداکثر و حداقل دمای ماهانه (1391-1381) .......................... 64نمودار 3 -2- میانگین حداکثر و حداقل دمای ماهانه (1391-1381) ......................... 65نمودار 3-3- میزان و درصد بارش فصلی (1391-1281) ..................................... 66نمودار 3 -4- رطوبت نسبی  ........................................................................... 68نمودار 3-5- تبخیر ماهانه ............................................................................... 69نمودار 3 - 6- جمعیت شهرستان ورامین در سه دوره آماری.................................... 74نمودار 3-7 – تفکیک جنسیتی جمعیت سال 1385 ................................................ 75نمودار 3- 8 - تفکیک جنسیتی جمعیت 1390 ..................................................... 77نمودار 3- 9 – نرخ رشد در سه دوره آماری متوالی ............................................. 78نمودار 3- 10 –  تعداد و درصد خانوار به تفکیک بخش......................................... 79نمودار 3 - 11 - تعداد و در صد جمعیت بر اساس سن و جنسیت .............................. 81نمودار 3 - 12 – میزان و درصد بار تکفل 1385 ................................................ 82نمودار 3 - 13 – میزان جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک بخش 1385 ................. 83نمودار 3- 14 – میزان جمعیت به تفکیک دهستان ................................................ 86نمودار 3- 15 – میزان جمعیت دهستان به تفکیک جنسیت ...................................... 86نمودار 3- 16 – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک دهستان .......................... 88نمودار 3- 17 – تعداد جمعیت با سواد و بی سواد به تفکیک جنسیت .......................... 88نمودار 3- 18 - وضع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس ..................... 90نمودار 3- 19 - میزان جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی ................................ 92نمودار 3- 20 -  درصد جمعیت شاغل در گروههای عمده شغلی .............................. 92نمودار4- 1- میزان بارندگی سالیانه در طی دوره آماری 1391-1381 ................... 107نمودار 4-2- درصد نرمال بارندگی در سالهای (1391-1381) ............................ 108نمودار 4 -3– وسعت اراضی طبیعی 1385...................................................... 110نمودار 4- 4 – وسعت اراضی طبیعی 1390..................................................... 111نمودار 4 – 5 – تعداد بهره برداران کشاور........................................................ 113نمودار 4 – 6 - میزان انواع تولیدات کشاورزی به .............................................. 115نمودار 4 -7 - سنجش توسعه یافتگی در عملیات موریس ...................................... 124نمودار 4 – 8- سنجش توسعه یافتگی در عملیات تاپسییس ..................................... 127نمودار 4 – 9 – وضعیت حال توسعه مناطق همگن ............................................. 135نمودار 4 – 10– هدف توسعه در مناطق همگن .................................................. 135نمودار 4 – 11 – نتایج حاصل از سه روش موریس ، تاپسیس و تاکسونومی.............. 138     فهرست اشکالعنوان                                                                                   صفحهشکل 2-1- اقلیم در کره زمین .......................................................................... 11شکل 2-2- دما در مناطق مختلف کره زمین ........................................................ 15شکل 2-3- نحوه ایجاد باران ........................................................................... 17شکل 2-4- خشکسالی کشاورزی ..................................................................... 34  فهرست نقشهعنوان                                                                                  صفحهنقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ورامین ............................................................  57نقشه عوارض طبیعی پستی و بلندی شهرستان ورامین ........................................... 60نقشه زمین شناسی شهرستان ورامین ................................................................. 62نقشه تناسب اراضی برای کابری های عمده ....................................................... 105 فصل اول مقدمه و کلیات مقدمه بررسی بستر های فعالیت ، بخصوص کشاورزی و عوامل موثر در کیفیت و کمیت تولیدات آن که خود نقش موثری در توسعه فعالان دارد و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . احضاء عوامل و تعیین اولویت عوامل اثر گذار و مشخص نمودن نقش هر یک از ضرورت های یک مطالعه است . در فعالیت کشاورزی ، آسیب شناسی عوامل موثر در این فعالیت و کاهش و افزایش شدت و ضعف هر یک از آنان خود می تواند راهگشای وضعیت موجود و سبب افزایش فعالیت و اقتصاد آن شود و از رکود و یکنواختی آن و در نهایت از این طریق از ضعف ها جلوگیری نماید . و لذا سبب توسعه کمی و کیفی این فعالیت و شاغلان حاضر در آن گردد. تعداد صفحه : 175قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید