دانلود پایان نامه ارشد:زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فلسفه هنر

عنوان : زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر

 

زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

 

استاد راهنما :

سید حمید طالب زاده

 

استاد مشاور :

احمد شهدادی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرستمقدمه. 1زیبایی‌شناسی در فلسفه اسلامی.. 4اهداف.. 6فصل بندی.. 9فصل اول. 10درباره زیبایی.. 11ماهیت زیبایی.. 13منشأ زیبایی.. 13رابطه لذّت و زیبایی.. 14تعریف زیبایی.. 14دو وجه نظر فیلسوف و ادیب در رابطه با هنر. 15شخصیت علمی.. 19دیدگاه عرفانی ابن‌سینا 21نظام‌ فلسفى‌ ابن‌ سینا 22فصل دوم 28زیبایی در نظر ابن‌سینا 28منشا زیبایی.. 31تعریف نفس... 32قوای نفس... 36ارتباط قوا با بدن. 36مراتب معرفت از دیدگاه ابن‌سینا 37معرفت حسی.. 37معرفت عقلی.. 39روحانیت نفس از دیدگاه ابن‌سینا 41نفس‌شناسی ابن‌سینا 43تجرد نفس... 43عدم تعقل نفس با ابزار جسمانی.. 44بقای نفس... 45ادراک از نظر این سینا 46انواع ادراک.. 48جایگاه حس در دانش بشری.. 51نقش حس در پدید آمدن تصورات.. 51حس و تصدیقات.. 52کیفیت بهره‌مندی نفس از حواس... 52جریان‌ شناخت‌ 53فصل سوم 55سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن‌سینا 59تعریف عشق.. 60دیدگاه فیلسوف درباره عشق های حیوانی.. 61مراتب عشق.. 62مسیر ادراک زیبایی و رابطه ادراک و زیبایی.. 70معنای دیگری از عشق.. 71نتیجه‌گیری.. 72موسیقی.. 73ابداعات ابن‌سینا در موسیقی.. 73مقدمات هارمونی.. 76فصل چهارم 77نظری بر موضع ابن‌سینا در فن شعر. 80شعر از دیدگاه شیخ الرئیس... 80تاریخچه‌ای از شعر و آغاز هنر اسلامی.. 81فن شعر ابن‌سینا 85اسباب تولید و خلق شعر. 86تناسب لفظ و معنی در شعر. 86زیبایی در تناسب و مقدار. 87تراژدی.. 88واژه‌های به کار رفته در شعر. 88تشبیه شعر به نقاشی.. 88مبحث خیال درتفسیر ابن‌سینا 94تلقّی متعالی از خیال و تخیّل.. 95فرق تصدیق و تخییل.. 96خیال جسمانی یا غیر جسمانی؟ 98ابن‌سینا و مادی نبودن خیال. 98آثار نفی تجرد خیال. 99شواهدی از گرایش شیخ به تجرد خیالی.. 100‏ الف)تجرد خیال در انسان. 100ب-تجرد نفس حیوانات.. 100بقای قوه‌ی خیال و نقدی بر «حکمت بوعلی». 101نتیجه. 102اقسام محاکات.. 102محاکات در شعر. 103محاکات در سایر هنرها 104جمع بندی: 105جمع بندی.. 106منابع و مآخذ. 111فارسی.. 111عربی.. 112چکیدهزیبایی و موضوعات مرتبط با آن همواره از مسائل مهم و عمده در کلام اندیشمندان بوده است، با این هدف که از طریق بررسی دقیق معنای آن بتوانند به معیاری برای زیبایی دست یابند و در نیل به آن دیگر مسائل را با بحث زیبایی همسو کنند. قابل توجه این که در کلام یک فیلسوف، سازمانی مهندسی شده وجود دارد که با توجه به آن دستگاه، موضوعات تعریف و تبیین می‌شوند. آن چه در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، نظرات فیلسوف مسلمانی است که هم جامع نظرات فلاسفه پیش از خود است و هم مسأله ایمان در نظرات وی به وضوح خود را نشان می‌دهد. زیبایی در نظر گاه ابن‌سینا، غایت فی نفسه نیست و در تعامل و برخورد با خداوند است که دارای ارزش می‌شود، زیبای حقیقی اوست و منشأ همه زیبایی‌ها خداوند است. بنابراین هر موردی که به سمت خداوند در حرکت باشد، به هر اندازه که به ذات احدیت شبیه‌تر باشد، زیباتر می‌نماید.کلمات کلیدیزیبایی، خیال، تخیل، محاکات، عشق، شعر، نفس، ادراک

مقدمه

انسان ذاتا موجودی کمال گراست و وجود وی دنبال کمال رسیدن در تمام زمینه‌ها است لذا دنبال تعریف و هدفی است که به بیانی خوبی‌ها و زیبایی‌ها را درون آن هدف تبیین کند. از مواردی که همه انسان‌ها  علیرغم تعاریف مختلف و دیدگاه‌های متفاوت، به بررسی آن پرداخته‌اند موضوع زیبایی است که خود کمالی برای انسان معرفی شده است. نحوه بیان موضوع در افراد مختلف، متفاوت است که این بستگی به مبنای فکری آن شخص دارد. فیلسوفان بزرگ مسلمان، در نوشته‌ها و آثار خود مستقیم به زیبایی‌شناسی نپرداخته اند، اما در نوشته‌های ایشان به موضوعاتی اشاره شده که در عصر جدید فیلسوفان معاصر آن عناوین را ذیل مبحث زیبایی‌شناسی بررسی می‌کنند.دربررسی نظرات فیلسوفان باید پیشینه تاریخی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. سوالی مطرح است که چه لزومی دارد در بررسی نظرات یک فیلسوف در ابتدا به پیشینه تاریخی و تاریخ فلسفه آن پرداخته شود؟ کلام واضح و روشن است چرا که تاریخ فلسفه بستری را شکل می‌دهد که خود فلسفه درون آن معنا می‌یابد، فلسفه از لامکان به وجود نمی‌آید واگر نظر و ایده‌ای در کلام یک فیلسوف یافت می‌شود قطعا ریشه‌های  آن بحث در کلام فیلسوفان سابق دیده می‌شود. لذا در بررسی نظرات زیبایی‌شناسانه ابن‌سینا، نظرات فلاسفه قبل از ابن‌سینا بویژه ارسطو و فارابی بسیار حایز اهمیت است. این کلام بدان معنا نیست که فیلسوف جدید الزاما همان سخن پیشینیان را تکرار کرده باشد بلکه عموما مطلبی بر دانش پیشینیان می‌افزایند که این مسأله در ابن‌سینا به خوبی مشهود است.یکی از مباحث محوری در کلام فیلسوفان بحث زیبایی است. فیلسوفان اسلامی تعاریف و دیدگاه‌های ویژه درباره زیبایی دارند، به عقیده ایشان زیبایی‌های موجود در این عالم جلوه‌های ناقص و مقیدی از زیبایی مطلق یعنی حق تعالی هستند.مباحثی که در باب زیبایی در کلام فیلسوفان مسلمان بدان پرداخته می‌شود، ذیل مباحث مربوط به صفات کمالیّه وجمالیّه حق تعالی مطرح می‌شود.صدرالمتاّلهین شیرازی می‌فرماید: هر زیبایی و کمالی رشحه‌ای و پرتوی از زیبایی و کمال خداوند است. . یا در جای دیگر می‌فرماید: هو مبدأ کل خیر و کمال و منشأ کلّ حُسن جمال. یعنی حق تعالی سرچشمه هر نیکی و کمال، و منشأ هر زیبایی و حُسن است.[1] وی هر زیبایی را که در این جهان است، سایه و پرتوی از زیبایی موجود در جهان‌های بالا و عوالم دیگر می‌داند که البته در آن عوالم خالی و عاری از هر گونه نقص و شائبه و تغییرند؛ اما در این جهان مشوب به ماده و نقص و تغییرند. هر نیرو، کمال و منظره و زیبایی که در این جهان فرودین یافت می‌شود، در حقیقت سایه و تصویرهایی هستند از آن چه در آن جهان است. این امور تنزّل یافته و متکثّر شده‌اند و به صورت جِرم درآمده اند، بعد از آن که از هر گونه نقص، عیب، بری و پاک، و از هرگونه غبار، زنگار و تاریکی عاری بودند.فیلسوفان اسلامی، سرشت زیبایی را در ارتباط و نزدیکی آن چیز با خدا دیده‌اند که البته در این سیر تحت تأثیر منابع فکری نوافلاطونی مانند اثولوجیای منسوب به ارسطو بودند که در واقع تألیفی مبتنی بر انئادهای افلوطین است.به طور کلی، فیلسوفان اسلامی خلاقیت‌های ادبی و هنری را به عنوان غایتِ فی‌نفسه لحاظ نمی‌کردند. بلکه علاقه و هدف آن‌ها تبیین ارتباط این خلاقیت‌ها با غایات کاملاً، فکری و عقلانی باید باشد. ولذاست که در تعاریف زیبایی در کلام فیلسوفان مسلمان غایت اهمیت ویژه‌ای دارد. و درنظر به غایت می‌توان مسیر فکری ایشان را به خوبی تبیین کرد.تعداد صفحه : 125قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید