دانلود پایان نامه ارشد:سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :شیمی آلی

عنوان : سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم پایه 

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM. Sc))

گروه شیمی - گرایش شیمی آلی

عنوان:

سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی

استاد راهنما:

دکتر محمد نیک پسند

 

تابستان 1393

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                صفحهچکیده فارسی..................................................................................................................................................ضچکیده انگلیسی..................................................................................................................................................bفصل اول: مقدمه و تئوری..................................................................................................................................11-مقدمه.............................................................................................................................................................21-1 ایمیدازول...................................................................................................................................................21-2 ایمیدازول های استخلافی..........................................................................................................................31-2-1 روش های سنتز ایمیدازول های استخلافی...........................................................................................51-2-1-1 سنتز ایمیدازول های تک استخلافی با :............................................................................................51-2-1-1-1 کاتالیزگر یدید مس......................................................................................................................51-2-1-1-2 پای پیریدین.................................................................................................................................51-2-1-1-3 دی متیل آمین...............................................................................................................................61-2-1-1-4 کربن دی سولفید.........................................................................................................................71-2-1-1-5 تیوفن-2-کربوکسیلیک اسید........................................................................................................71-2-1-2 سنتز ایمیدازول های دو استخلافی با:...............................................................................................81-2-1-2-1 گلی اکسال...................................................................................................................................81-2-1-2-2 α-هیدروکسی.کتون.....................................................................................................................91-2-1-2-3 2-برمو-1-آریل اتانون.................................................................................................................91-2-1-2-4 اروتروپین....................................................................................................................................101-2-1-2-5 واکنش نورشیمیایی......................................................................................................................101-2-1-3 سنتز ایمیدازول های سه استخلافی با:..............................................................................................111-2-1-3-1 کاربن...........................................................................................................................................11
عنوان                                                                                                               صفحه1-2-1-3-2 کاتالیزگر SILLP.........................................................................................................................121-2-1-3-3 کمک کاتالیزگر لیتیم برمید...........................................................................................................131-2-1-3-4 بنزیل گوانیدین.............................................................................................................................131-2-1-3-5 کاتالیزگر رودیوم (II)...................................................................................................................141-2-1-4 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با:.....................................................................................151-2-1-4-1 10،1-فنانترولین-6،5-دی اون.....................................................................................................151-2-1-4-2 نیترو اولفین..................................................................................................................................161-2-1-4-3 کاتالیزگر فروفولید........................................................................................................................171-2-1-4-4 ترشیو بوتیل هیدروپراکساید.........................................................................................................181-2-1-5 سنتز مشتقات ایمیدازول جوش خورده با:........................................................................................181-2-1-5-1 L-پرولین.....................................................................................................................................181-2-1-5-2 باز شیف.......................................................................................................................................191-2-1-5-3 فروسن کربالدهید.........................................................................................................................201-2-1-5-4 سیکلو هگزانون............................................................................................................................211-2-1-5-5 کاتالیزگر K10 پوشیده شده با تیتانیوم (K10Ti)..........................................................................211-2-1-5-6 کاتالیزگر انتقال فازTBAB...........................................................................................................221-2-1-5-7 واکنش حلقه زایی آزید-آلکین.....................................................................................................231-2-1-5-8 هیدروژن سیانید.......................................................................................................................... 24فصل دوم: بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................................262- بحث و نتیجه گیری.....................................................................................................................................27
 
عنوان                                                                                                                صفحه2-1 هدف تحقیق ............................................................................................................................................272-2 روش تحقیق ............................................................................................................................................272-2-1 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1).................................272-2-2 تهیه ترکیب 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیـل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول(a4)......................................................................................................................................................312-2-2-1 اثر کاتالیزگر.....................................................................................................................................312-2-2-2 اثر مقدار کاتالیزگر...........................................................................................................................322-2-2-3 اثر دما..............................................................................................................................................332-2-2-4 اثر امواج فرا صوت..........................................................................................................................332-2-3 مکانیسم پیشنهادی تهیه مشتقات بنزوایمیدازول های با استخلاف آزو a-j4........................................382-3 نتیجه گیری...............................................................................................................................................422-4 پیشنهاد برای کارهای آینده.......................................................................................................................42فصل سوم: کارهای تجربی...............................................................................................................................433- کارهای تجربی............................................................................................................................................443-1 تکنیک های عمومی و اطلاعات دستگاه ها..............................................................................................443-2 روش عمومی سنتز کربوکسیلیک اسیدهای دارای اتصال آزو با استفاده از سـالیسیلیک اسید و مشــتقاتآنیلین..........................................................................................................................................................443-3 روش عمومی سنتز مشتقات بنزایمیدازول دارای اتصال آزو با اسـتفاده از کربوکسیلیک اسیدهای دارایاتصال آزو و اورتو-دی آمین های آروماتیک در مجاورت مایع یونی BBIMB و DBU-OAc................45عنوان                                                                                                                صفحه3-4 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1).....................................463-5 تهیه 5-( فنیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (b1)....................................................................463-6 تهیه 5-((2-نیترو-4-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (c1).......................................473-7 تهیه 5-((4،2-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (d1)............................................473-8 تهیه 5-((4،2-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (e1)............................................483-9 تهیه 5-((5،4،2-تری.کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی.بنزوئیک اسید (f1)........................................483-10 تهیه 5-((4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (g1)...................................................493-11 تهیه 5-((2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (h1)...................................................493-12 تهیه 5-((2،4،6-تری متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (i1).....................................503-13 تهیه 5-((2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (j1)....................................................503-14 تهیه 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول (a4)..........513-15 تهیه 2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)-4-(فنیل دی آزنیل)فنول (b4).........................................523-16 تهیه 4-((4-کلرو-2-نیترو.فنیل).دی.آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول.(c4)..........533-17 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(d4)........................543-18 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی نیترو فنیل)دی.آزنیل)فنول.(e4)........................553-19 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((5،4،2-تری.کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(f4)....................563-20 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(g4).................................573-21 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(h4).................................583-22 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2،4،6-تری.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول(i4).....................593-23 تهیه 2-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(j4)..................................60عنوان                                                                                                                صفحه3-24 روش تهیه مایع یونی BBIMB...............................................................................................................613-25 روش تهیه مایع یونی DBU-OAc..........................................................................................................61فصل چهارم: طیف ها........................................................................................................................................63طیف FT-IR5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (a1).....................................................645-( فنیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (b1)...................................................................................655-((2-نیترو-4-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (c1).......................................................665-((4،2-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (d1)............................................................675-((4،2-دی نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (e1)............................................................685-((5،4،2-تری.کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی.بنزوئیک اسید (f1)........................................................695-((4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (g1).....................................................................705-((2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (h1).....................................................................715-((2،4،6-تری متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (i1)........................................................725-((2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (j1)......................................................................734-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول (a4)FT-IR...............................................................................................................................................................741H NMR..........................................................................................................................................................7513C NMR.........................................................................................................................................................762-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)-4-(فنیل دی آزنیل)فنول (b4)FT-IR...............................................................................................................................................................771H NMR..........................................................................................................................................................78عنوان                                                                                                                صفحه13C NMR.........................................................................................................................................................804-((4-کلرو-2-نیترو.فنیل).دی.آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول.(c4)FT-IR...............................................................................................................................................................811H NMR..........................................................................................................................................................8213C NMR.........................................................................................................................................................842-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(d4)FT-IR...............................................................................................................................................................861H NMR..........................................................................................................................................................8713C NMR.........................................................................................................................................................892-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4،2-دی نیترو فنیل)دی.آزنیل)فنول.(e4)FT-IR...............................................................................................................................................................911H NMR..........................................................................................................................................................9213C NMR.........................................................................................................................................................942-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((5،4،2-تری.کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(f4)FT-IR...............................................................................................................................................................961H NMR..........................................................................................................................................................97D2O NMR.......................................................................................................................................................9913C NMR.......................................................................................................................................................1002-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((4-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(g4)FT-IR.............................................................................................................................................................1021H NMR........................................................................................................................................................103عنوان                                                                                                                صفحه13C NMR.......................................................................................................................................................1052-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-نیترو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(h4)FT-IR.............................................................................................................................................................1061H NMR........................................................................................................................................................10713C NMR.......................................................................................................................................................1092-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2،4،6-تری.متیل.فنیل)دی.آزنیل)فنول(i4)FT-IR.............................................................................................................................................................1111H NMR........................................................................................................................................................11213C NMR.......................................................................................................................................................1142-(H1-بنزو [d]ایمیدازول-2-ایل)-4-((2-کلرو.فنیل)دی.آزنیل)فنول.(j4)FT-IR.............................................................................................................................................................1161H NMR........................................................................................................................................................11713C NMR.......................................................................................................................................................119مایع یونی BBIMBFT-IR.............................................................................................................................................................121مایع یونی DBU-OAcFT-IR.............................................................................................................................................................1221H NMR........................................................................................................................................................123منابع.................................................................................................................................................................125
 
عنوان                                                                                                                صفحهجدول 2-1 ساختار و خواص فیزیکی کربوکسیلیک اسیدهای دارای اتصال آزو سنتز شدهa-j1.....................29جدول 2-2 بررسی اثر کاتالیزگرهای مختلف در بازده و زمان سنتز ترکیب a4................................................32جدول 2-3 بررسی تاثیر مقدار کاتالیزگر مایع یونی بر بازده و زمان سنتز ترکیب a4.......................................32جدول 2-4 بررسی اثر دما در بازده و زمان سنتز ترکیب a4.............................................................................33جدول 2-5 بررسی اثر امواج فرا صوت در بازده و زمان سنتز ترکیب a4........................................................33جدول 2-6  سـنتز و خواص فیزیکی بنزو ایمیدازول های با استخلاف آزو در شـرایط بهینه و مجـاورت مایعیونی BBIMB و DBU-OAc.......................................................................................................39
 
عنوان                                                                                                                صفحهشکل 1-1 توتومری در ایمیدازول.......................................................................................................................2شکل 1-2 پیوند هیدروژنی در ایمیدازول............................................................................................................3شکل 1-3 محل انجام واکنش های جانشینی هسته دوستی و الکترون دوستی در حلقه ایمیدازول.....................3شکل 1-4 ساختار تعدادی از ایمیدازول های دارای خواص دارویی...................................................................4شکل 1-5 ساختار تعدادی از ایمیدازول ها در ترکیبات طبیعی...........................................................................4شمای 1-1 سنتز مشتقات ایمیدازول تک استخلافی با کاتالیزگر یدید مس.........................................................5شمای 1-2 سنتز مشتقات تک استخلافی ایمیدازول با پای پیریدین....................................................................6شمای 1-3 سنتز مشتقات ایمیدازول های تک استخلافی با دی متیل آمین..........................................................6شمای 1-4 سنتز مشتقات ایمیدازول های تک استخلافی با کربن دی سولفید....................................................7شمای 1-5 سنتز مشتقات ایمیدازول های تک استخلافی با تیوفن-2-کربوکسیلیک اسید..................................7شمای 1-6 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با گلی اکسال........................................................................8شمای 1-7 مکانیسم سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با گلی اکسال.........................................................8عنوان                                                                                                                صفحهشمای 1-8 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با α-هیدروکسی کتون..........................................................9شمای 1-9 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با 2-برمو-1-آریل اتانون.....................................................9شمای 1-10 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با اروتروپین.....................................................................10شمای 1-11 سنتز مشتقات دو استخلافی ایمیدازول با واکنش نور شیمیایی.....................................................10شمای 1-12 سنتز 4(5)-نیترو-2-یدو ایمیدازول..............................................................................................11شمای 1-13 سنتز مشتقات سه استخلافی ایمیدازول با کاربن...........................................................................11شمای 1-14 سنتز مشتقات ایمیدازول با کاتالیزگرجامد شبه مایع یونی SILLP................................................12شمای 1-15 سنتز مشتقات ایمیدازول با کمک کاتالیزگر لیتیم برمید.................................................................13شمای 1-16 سنتز مشتقات ایمیدازول با بنزیل گوانیدین...................................................................................14شمای 1-17 سنتز مشتقات ایمیدازول با کاتالیزگر رودیوم (II).........................................................................15شمای 1-18 مکانیسم سنتز مشتقات ایمیدازول با کاتالیزگر رودیوم (II)..........................................................15شمای 1-19 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با 10،1-فنانترولین-6،5-دی اون.................................16عنوان                                                                                                                صفحهشمای 1-20 سنتز مشتقات چهاراستخلافی ایمیدازول با نیترو اولفین...............................................................16شمای 1-21 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با کاتالیزگر فروفولید و روش های سنتزی دیگر تولیداین محصول..................................................................................................................................17شمای 1-22 سنتز مشتقات چهار استخلافی ایمیدازول با ترشیو-بوتیل هیدرو پرکساید...................................18شمای 1-23 سنتز مشتقات جوش خورده ایمیدازول با L-پرولین....................................................................19شمای 1-24 سنتز مشتقات ایمیدازول جوش خورده با باز شیف......................................................................19شمای 1-25 سنتز مشتقات ایمیدازول های جوش خورده با فروسن کربالدهید................................................20شمای 1-26 سنتز اسپایرو بنزو ایمیدازول با سیکلو هگزانون............................................................................21شمای 1-27 سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول با کاتالیزگر K10Ti........................................................................21شمای 1-28 مکانیسم سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول با کاتالیزگر K10Ti..........................................................22شمای 1-29 سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول با کاتالیزگر انتقال فاز TBAB........................................................23شمای 1-30 سنتز مشتقات ایمیدازول دو حلقه ای با واکنش آزید- آلکین.......................................................23عنوان                                                                                                                صفحهشمای 1-31 مکانیسم سنتز مشتقات ایمیدازول دو حلقه ای با واکنش حلقه زایی آزید-آلکین........................24شمای 1-32 استفاده از هیدروژن سیانید در سنتز ایمیدازول جوش خورده.......................................................25شمای 2-1 سنتز مشتقات بنزوایمیدازول دارای اتصال آزو................................................................................27شمای 2-2 تهیه 5-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید...................................28شمای 2-3 تهیه ترکیب 4-((2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-(H1-نفتو]3،2-[dایمیدازول-2-ایل)فنول      (a4).........................................................................................................................................................31شمای 2-4 مکانیسم پیشنهادی سنتز مشتقات بنزو ایمیدازول a-j4...................................................................38شکل 3-1 مایع یونی BBMIB..........................................................................................................................61شکل 3-2 مایع یونی DBU-OAc.....................................................................................................................62

چکیده:

ایمیدازول ها دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند که دارای فعالیت های زیستی و دارویی متنوعی مانند ضد فشار خون، ضد سرطان، ضد HIV ، ضد باکتری و مسکن درد می باشند. در این پایان نامه مشتقات جدیدی از 2-فنیل ایمیدازول با استفاده از مشتقات مختلف سالیسیلیک اسید و نفتالن-3،2-دی آمین و یا 2،1-دی آمینو بنزن، با استفاده از مایع یونی و با بازده های خوب (%87-68) سنتز شدند.کلید واژه: 2-فنیل.ایمیدازول، سالیسیلیک اسید، نفتالن-3،2-دی آمین، 2،1-دی آمینو بنزن، مایع یونی

فصل اول

1- مقدمه

ترکیبات هتروسیکل حاوی نیتروژن به دلیل اثرات زیستی و دارویی دارای اهمیت تاریخی بسیاری هستند. از آنجا که در پایان نامه حاضر سنتز مشتقات جدیدی از ایمیدازول ها انجام شده است، در ابتدا به طور مختصر، به معرفی ایمیدازول ها و روش های سنتز آن ها خواهیم پرداخت.1-1 ایمیدازولاز میان هتروسیکل های پنج عضوی با دو هترو اتم، ایمیدازول با داشتن دو اتم نیتروژن که یکی از آن ها مشابه نیتروژن پیریدین و دیگری مشابه نیتروژن پیرول است، از لحاظ خواص، مشابه هر دو این ترکیبات محسوب می شود]1[.این ترکیب نسبت به پیرازول و پیرول باز قوی تری بوده و به دلیل جابه جایی آسان هیدروژن روی اتم های نیتروژن موقعیت 1 و 3، دارای دو فرم توتومری است که به سرعت بهم تبدیل می شوند (شکل 1-1) ]2[.شکل 1-1 توتومری در ایمیدازولحلقه ی ایمیدازول با برقراری پیوند هیدروژنی می تواند ساختار بسپاری تشکیل دهد که همین امر منجر به دمای جوش بسیار بالاتر آن نسبت به ترکیب هتروسیکل مشابه خود مانند پیرول می شود ( oC256 نسبت به      oC 187) (شکل 1-2).شکل 1-2 پیوند هیدروژنی در ایمیدازولدر مورد واکنش های ایمیدازول می توان گفت واکنش های جانشینی هسته دوستی به طور عمده در موقعیت دو حلقه ی ایمیدازول انجام می گیرد و جانشینی هسته دوستی در سایر موقعیت ها وابسته به شرایط خاص واکنش از جمله حضور استخلاف های فعال کننده و یا دماهای بالا می باشد. همچنین واکنش جانشینی الکترون دوستی بیشتر در موقعیت چهار یا پنج انجام می شود (شکل 1-3) ]3[.شکل 1-3 محل انجام واکنش های جانشینی هسته دوستی و الکترون دوستی در حلقه ایمیدازولتعداد صفحه : 151قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید