دانلود پایان نامه ارشد:ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت  مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق  جزا و جرم شناسی(M.A)

عنوان :

ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

 

استاد راهنما :

دکتر ایرج کلدوزیان

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                               صفحهچکیده....................................................................................................................................................1فصل اول کلیات تحقیقمقدمه.....................................................................................................................................................3بیان مسئله..............................................................................................................................................3اهمیت وضرورت تحقیق........................................................................................................................3اهداف تحقیق..........................................................................................................................................3سوالات تحقیق.......................................................................................................................................3ه)فرضیه های تحقیق..............................................................................................................................4و)روش تحقیق........................................................................................................................................5ز)ساماندهی تحقیق.................................................................................................................................5بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک.............................................................................................6گفتار نخست مفهوم مسئولیت...............................................................................................................6مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت...............................................................................................6بند اولمفهوم لغوی................................................................................................................................6بنددوم مفهوم اصطلاحی.......................................................................................................................6گفتار دوم انواع مسئولیت………………...…………………………………………………………………..7الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………....……..…………….……………………….7ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….…...………………………………………………………..8گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8مبحث نخست:ایران باستان………………....….……..…….……………………………………………….8مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت..............................................................................10مبحث سوم ایران معاصر……………….....…….……...…………………………………………………..11الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………...……....……………………………………11ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………....……....…………………………………………….12مبحث چهارم حقوق مصر………...…………...…………………………………………………………..13بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..……….....…………………………………15گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…....……………………………………15بند اول بی احتیاطی…….....………………………………………………………………………………..16بند دوم بی مبالاتی………...……………………………………………………………………………….17بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………....…………………………………………………..19مبحث نخست نتیجه مجرمانه……....…………………………….……………………………………….19مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت……...………………………………………………………………….20بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری ……...…...……………………………………………………..23عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23بند دوم عوامل موجهه جرم............................................................................................................27گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30بند اول رضایت نامه......................................................................................................................31بند دوم برائت نامه.........................................................................................................................31دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه ....................................................................................35بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  .......……………….....…..………..……………………………… 36الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36ب)قواعد فقه…...…………………………………………………………………………………….….36ج)اجماع…....…………………………………………………………………………………………….37بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37الف)اصل برائت…………..………….…...……....……………………………………………………..37ب)اذن شرع وعقل……….…..…….....…………………………………………………………………37ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……....………………………………………………………….38د)قاعده احسان……....…………………………………………………………………………………..38و)روایات………….…...…………………………………………………………………………………38مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب……….......…………………………………………………………41فصل دومجرایم و تخلفات انتظامی پزشکبخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44گفتار نخست:مفهوم سقط جنین……......……….……....……………………………………………..44بند اول :مفهوم لغوی…….......…….…………………………………………………………………….44بند دوم:مفهوم حقوقی…......……...……………………………………………………………………..44بند سوم:مفهوم طبی…............………….……..…………………………………………………………44مبحث نخست:انواع سقط جنین……………....……..………………………………………………….45الف)سقط جنین جنایی………....……..………………………………………………………………..45ب)سقط جنین طبی………………….……….……....……........………………………………………45ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………......…………………….46و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………...……………………………………………….47الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49بند دوم:حقوق مصر…………………...………………………………………………………………51بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر............................................53ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56بند دوم:حقوق مصر…...……………………………………………………………………………..56بند سوم:نتیجه گیری……...………………………………………..………………………………. 56گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59بند دوم حقوق مصر...................................................................................................................61بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ......................................62مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63الف )شخصیت مرتکب………..…...…..…………………………………………………………….63ب)وجود سر یا راز…………………....……...………………………………………………………63ج)افشاء نمودن سّر……………………....……………………………………………………………63مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70مبحث سوم:رکن معنوی……………....……………………………………………………………71مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع……………...………………………….71بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71بند دوم:حقوق مصر……....………………………………………………..…………………………72گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی……...…………………………………………………73مبحث نخست:رکن قانونی………...…………………………………………………………………73مبحث دوم:رکن مادی………...………………………………………………………………………74الف)شخصیت مرتکب……....……………………………………………………………………….74ب)فعل مرتکب………....…………….………………………………………………………………75مبحث سوم:رکن معنوی……….…….....……………………………………………………………76مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……....…………………………………77گفتارپنجم:اغفال بیماران……….…….....……………………………………………………………78مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79ب)فعل مرتکب…………….…......………………………………………………………………….79مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……....………..………………………………………80مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین............................................................84بنداول:حقوق ایران...........................................................................................................................84بند دوم:حقوق مصر..........................................................................................................................84گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ................................................................................85بنداول : حقوق ایران....................................................................................................................... 86بند دوم : حقوق مصر ......................................................................................................................87بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک............................................................................................... 87گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ..............................................................................................88گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک............................................................................................891)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ..............................................892) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون .............................903)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری...................................................................................................914) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ..........................................................................925) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی .............................................................................................936) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران ...........................................................................937) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار....................................................................................................948) تجویز داروهای روان گردان و مخدر................................................................................................... 949) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ..........................................................................................9510(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی ..................................................9611(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار..................................................................9612)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی....................................................................................................................... 9712)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی .......................................................................................................................9714) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند....................................................................................................................................................... 9815) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده ...............................................................................9916) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)..........................................................10017) عدم ادامه درمان بیمار.................................................................................................................... 10018) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج....................................................................... 10119) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال.......................................................................... 10120)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده...............................................10221) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار................................................... 10222) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380....................................................................................................................................10323) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها.........................................10324) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ............................................................10325) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی ......................................................................10326) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی......................................................................... 20627) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ......................................................104فصل سومآیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آنگفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب.......................................106مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ........................................................................106مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی................................................................ 108دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی.................................................................................................. 108گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی.............................................109مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست................................................................ 109مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین.............................................................................1101- رای برائت................................................................................................................................... 1112- رای محکومیت ............................................................................................................................111مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر.......................................................................................... 111گفتار سوم : اجرای احکام کیفری .......................................................................................................113فصل چهارم:نتیجه گیری.................................................................................................................... 114نتیجه گیری...........................................................................................................................................114پیشنهاد.................................................................................................................................................119منابع و ماخذ .......................................................................................................................................120چکیده لاتین.........................................................................................................................................125 چکیدهپزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی فصل اول :کلیات تحقیقمقدمهالف) بیان مسئلهباتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.ب)اهمیت وضرورت تحقیقباتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.ج)اهداف تحقیق-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانونتطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصربررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصرتعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتید)سوالات تحقیق-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟ه)فرضیه های تحقیق-آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی  باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک  ازنکات ضروری  می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.-در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای  پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.تعداد صفحه : 101قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید