دانلود پایان نامه ارشد:محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

 

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق- جزا و جرم شناسی

 

محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از وقوع جرم ، مجموعه تدابیرو روشهای کاهش یا حذف فرصتهای ارتکاب جرم است که تلاش دارد با کاهش زمینه های مساعد جرم زا یا ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم بزهکار را منصرف ساخته یا فرصت وقوع جرم را از وی سلب نماید . گرچه جهت گیری اسلام در پیشگیری عمدتا ناظر بر پیشگیری اجتماعی از طریق هدایت و تشویق افراد به سوی خودسازی است لکن شیوه پیشگیری وضعی نیز به نحوغیر صریح مورد توجه و اشاره سیاست جناحی اسلام قرار گرفته و مفهوم آن از کلام دانشمندان اسلامی در ترجمه و توضیح عبارت دفع المنکر  که همانا ناتوان نمودن مرتکب از جرم بیان گردیده مستفاد می شود . این نوع پیشگیری ، هر چند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند لکن امری نیست که به هر بهائی مجاز و ارزشمند باشد بلکه مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام رعایت اصول ، قیود و ضوابطی ضرورت دارد . معیارها و اصولی مانند : احترام به حوزه های خصوصی افراد ، حق مالکیت آنها ، آزادی های فردی ، کرامت انسانی ، منع تجسس و ملاحظات حقوق بشری از جمله محدودیت هایی هستند که این شیوه با آنها مواجه می باشد . رفع تزاحم در این میان بسته به اینکه جرم در زمره جرائم حق الهی یا حق الناسی قرار گیرد بر اساس قواعد اهم و مهم ،مصلحت غالب ، منع تجسس و تسلیط متفاوت بوده و راهکارهای مختص به خود را می طلبد که بررسی ابعاد آن ،موضوع این پژوهش می باشد. کلید واژه: پیشگیری وضعی ، محدودیت های پیشگیری وضعی ، رفع تزاحم ، منع تجسس ، جرائم حق الهی و حق الناسی فهرست مطالبعنوان                                                                                                                      صفحه  مقدمه .............................................................................................................................................................. 2 بخش اول: تدابیر پیشگیرانه سیاست جنایی اسلام : پیشگیری اجتماعی مبنا ، پیشگیری وضعی مکملفصل اول: تدابیر پیشگیرانه ناظر به اشخاص.................................................................................... 11مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه در سطح خرد:............................................................................. 12گفتار اول: تدابیر فردی و شخصیتی:..................................................................................... 12بند اول: عوامل اعتقادی .................................................................................................... 13بند دوم: عوامل عبادی........................................................................................................ 17گفتار دوم: تدابیر خانوادگی...................................................................................................... 23بند اول- روابط همسران با یکدیگر.................................................................................. 24بند دوم- روابط والدین و فرزندان.................................................................................... 26گفتار سوم: تدابیر ارتباطات و تعاملات (همسالان)............................................................ 30مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه در سطح کلان............................................................................ 32گفتار اول: تدابیر اقتصادی........................................................................................................ 32گفتار دوم: تدابیر فرهنگی........................................................................................................ 34گفتار سوم: تدابیر سیاسی ...................................................................................................... 37عنوان                                                                                                                      صفحه  فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه ناظر بر موقعیت ها.............................................................................. 40مبحث اول :تبیین پیشگیری وضعی از جرم و شیوه های آن.............................................. 40........................................................................................................................... گفتار اول: مفهوم پیشگیری وضعی         40گفتار دوم : شیوه های پیشگیری وضعی از جرم............................................................... 42........................................................................................................... بند اول : دشوار یا نا ممکن نمودن وقوع جرم   42بند دوم: انگیزه زدایی.......................................................................................................... 43مبحث دوم :صورت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام................................................ 43گفتار اول : اقدامات.................................................................................................................... 44بند اول :امر به معروف و نهی از منکر............................................................................ 44بند دوم : کنترل و مبارزه با فساد جنسی..................................................................... 48بند سوم :حجاب................................................................................................................... 51گفتار دوم :کنش گران........................................................................................................ 52نهاد حسبه و محتسب................................................................................................... 52نتیجه بخش دوم .................................................................................................................................... 55 بخش دوم :حدو مرز تدابیر پیشگیری وضعی از جرم در اسلام و شیوه های برون رفت از تزاحماتفصل اول :حدو مرز پیشگیری وضعی در اسلام.............................................................................. 60مبحث اول: حریم خصوصی مهمترین چالش فرا روی پیشگیری وضعی در اسلام........ 60گفتار اول :مفهوم و مصداق حریم خصوصی........................................................................ 61بند اول : مفهوم حریم خصوصی...................................................................................... 63بند دوم :مصادیق حریم خصوصی.................................................................................... 72الف :حریم خصوصی منزل........................................................................................... 72عنوان                                                                                                                      صفحه  ب :حریم خصوصی بدنی.............................................................................................. 72ج : حریم خصوصی روانی............................................................................................ 74گفتار دوم : معیار شناخت حریم خصوصی......................................................................... 75فصل دوم : شیوه های برون رفت از تزاحمات با نگاهی بر حق الله و حق الناس.................. 78مبحث اول: محدودیت های پیشگیری وضعی از جرایم حق اللهی و حق الناسی.......... 79گفتار اول: مفاهیم و مصادیق جرایم حق اللهی و حق الناسی....................................... 79بند اول : مفهوم و مصداق جرایم حق اللهی................................................................. 79بند دوم : مفهوم و مصداق جرایم حق الناسی............................................................. 81گفتار دوم: حکم تزاحم حریم خصوصی و پیشگیری وضعی در جرایم حق اللهی  و حق الناسی......................................................................................................... 83بند اول: بررسی وضعیت حریم خصوصی و پیشگیری وضعی در جرایم حق اللهی............................................................................................................. 85بند دوم: تزاحم پیشگیری وضعی و حریم خصوصی در جرایم حق الناسی........ 93نتیجه بخش سوم................................................................................................................................... 100 فهرست منابع ............................................................................................................................................ 102 بخش اول  مقدمهالف:طرح بحث و اهمیت موضوع بموجب بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» می باشد که حصول این مطلوب و دستیابی به آن در انطباق با بهره وری از دستاوردهای عقل بشری در حوزه مذکور، در بستر فرهنگی و اعتقادی جامعه میسر خواهد بود. دولتها در برخورد با جرم و مجرمین دو رویکرد را مد نظر قرار می دهند که علیرغم گوناگون بودن مقسم در تقسیم بندی فوق الذکر ماهیت امر دارای جوهره ای واحد است. در این گفتار بعنوان مقدمه طرح پیشنهادی، دو رویکرد مزبور را تحت عنوان 1- سیاست های کیفری (سرکوب گرایانه) ،2- سیاست های غیر کیفری (پیشگیرانه) نامگذاری می نماییم.در بخش نخست سیاستهای کیفری یا سرکوب گرایانه را آن دسته از اقدامات دولتها می نامیم که در جهت اعمال حاکمیت و تأمین امنیت در چارچوب مجازاتها به مرحله اجرا گذارده میشوند و در قوانین جاری ما به پنج دسته: حدود، قصاص، تعزیرات، مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تأمینی وتربیتی تقسیم می شوند. گرچه در خصوص دو نوع اخیر، تعریف روشنی از مصادیق آن و چهارچوب های مد نظر قانونگذار وجود ندارد لکن اثرات اجتماعی و کیفری خود را به مجموعه مجازاتهای مندرج در قوانین تحمیل می کنند.اما در خصوص بخش دوم و سیاستهای غیر کیفری یا پیشگیرانه که  معطوف به اندیشه ورزی متفکران در حوزه علوم جزا و جرم شناسی است، رویکرد نخست – پیشگیری اجتماعی - که حد و مرز آن گسترده و دارای لایه های گوناگونی است از جمله تلاش در جهت ارتقاء آگاهی و دانش حقوقی افراد جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی فرهنگ سازی در بستر مولفه های دینی و فرهنگی جامعه و ... می باشد اما پیشگری وضعی بعنوان رویکرد دوم این بخش، معطوف به بکارگیری ابزار و وسایل، لوازم متناسب و اقدامات موثری است که فرد مجرم را از به فعلیت رسانیدن اندیشه مجرمانه خود تحت تأثیر و اجبار اقدامات مذکور باز دارد. لذا به دلیل ماهیت غیر سرکوبگرایانه این چنین اقداماتی، آنها را در زمره سیاستهای پیشگیرانه تقسیم بندی میکنند این  مقوله به مانند سایر مقولات در حوزه علوم انسانی، نیازمند نگاه بومی است بدین معنا که در جوامع مختلف و در بسترهای مختلف فرهنگی و اجتماعی می باید با ویژگیهای بومی و فرهنگی جوامع مذکور تطبیق یافته تا بتواند به اهداف عالیه خود دست یابد حالیا اگر بستر فرهنگی و اجتماعی و مهم ترین مولفه جامعه ایرانی را مذهب توصیف کنیم که نزدیک ترین توصیف به  واقع خواهد بود. لازم است تا با در معرض پرسش قرار دادن نحوه تقابل این دو مقوله یعنی (دین و عقل) به بازشناسی چالشهای موجود میان متون مقدس همچون قرآن کریم و نهج البلاغه، با پیشگیری وضعی به مثابه دستاورد عقل مدرن بپردازیم. لذاست که پژوهش مزبور به دنبال تبیین محدودیتهای پیشگیری وضعی در نگاه اسلام می باشد.تعداد صفحه : 122قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید