دانلود پایان نامه ارشد:نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :جغرافیای سیاسی

عنوان :نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

رشته: جغرافیای سیاسی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی

 

استاد راهنما:

دکتر عمران علیزاده

سال تحصیلی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                 صفحهچکیده.......................................................................................................................... 1مقدمه........................................................................................................................... 2فصل اول- کلیات تحقیق1-1.بیان مساله.............................................................................................................. 41-2.سوال تحقیق........................................................................................................... 41-3.فرضیه................................................................................................................... 41-4.اهداف تحقیق......................................................................................................... 51-5.ضرورت تحقیق..................................................................................................... 51-6.هدف کاربردی....................................................................................................... 51-7.روش کار.............................................................................................................. 51-7-1-نوع روش تحقیق............................................................................................... 51-7-2.قلمرو تحقیق..................................................................................................... 61-7-3.روش گردآوری اطلاعات.................................................................................... 61-7-4.ابزار گردآوری اطلاعات...................................................................................... 61-7-5.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 61-8.واژه ها و مفاهیم..................................................................................................... 61-8-1.ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی........................................................................ 61-8-2.نظریه حکومت محلی.......................................................................................... 71-8-3.کارکرد حکومت محلی........................................................................................ 921-8-4.الگوها و مدلهای خودگردانی حکومت محلی...................................................... 91-8-5.رابطه حکومت محلی با حکومت مرکزی............................................................... 101-8-6.رابطه حکومت محلی با شوراهای اسلامی............................................................. 131-8-7.رابطه شوراهای اسلامی و شهرداری...................................................................... 151-8-8.مکان و فضای جغرافیایی.................................................................................... 161-8-9.رویکردهای تقسیماتی نظامهای حکومتی............................................................... 161-8-10.نظام حکومتی بسیط یا متمرکز........................................................................... 17فهرست مطالبعنوان                                                                                                 صفحه1-8-11.نظام های حکومتی فدرال.................................................................................. 181-8-12.نظامهای حکومتی ناحیه ای................................................................................ 191-8-13.نظام حکومتی محلی......................................................................................... 201-8-14.تقسیمات کشوری و مدیریت نواحی سیاسی....................................................... 211-8-15.تقسیمات کشوری و مدیریت اداری................................................................... 211-8-16.مفاهیم مرتبط با تقسیمات کشوری..................................................................... 221-8-17.شاخص های موجود در تقسیمات کشوری ایران................................................. 241-8-18.مفاهیم مرتبط با مدیریت سیاسی فضا................................................................. 251-8-19.سازماندهی سیاسی فضا..................................................................................... 261-8-20.عوامل شکل گیری روابط فضایی....................................................................... 27فصل دوم - مرور منابع2-1-نظریه های ناحیه بندی و تقسیمات کشوری............................................................. 292-2-مروری بر سازماندهی سیاسی فضا در ایران.............................................................. 322-3- ژئوکالچر به­عنوان زیربنای ژئوپلیتیک (ژئوپلیتیک فرهنگی)...................................... 362-4-تقابل جغرافیای فرهنگی انقلاب اسلامی با جغرافیای سیاسی غرب............................ 372-5-روند تکوین و شکل گیری جغرافیای فرهنگی ......................................................... 412-6-نظریه نظام جهانی ................................................................................................ 412-7-تعریف نظام جهانی............................................................................................... 422-8-انواع نظام بین الملل............................................................................................... 432-9-تمایزات دو نظام................................................................................................... 432-10-تاریخچه پیدایش نظام جهان سرمایه داری.............................................................. 442-11-مناطق سه گانه در نظریه نظام جهانی..................................................................... 442-12-چگونگی پیدایش نابرابری در سه منطقه................................................................. 472-13-تناقضات نظام جهانی........................................................................................... 472-14-فرهنگ؛ راه حل کاهش تناقضات.......................................................................... 482-15-جنبش های ضد نظام........................................................................................... 50فهرست مطالبعنوان                                                                                                 صفحه2-16-نقد و بررسی...................................................................................................... 502-17-رویکردهای جدید به تحولات بین‌المللی............................................................... 522-18-پارادایم جهانی شدن در تحولات نظام بین‌الملل...................................................... 542-19-وضعیت جدید جهانی: ابعاد و ویژگی‌ها .............................................................. 572-20-دیدگاه ژئوکالچر ................................................................................................. 602-21-ژئوکالچر و ژئو پلیتیک......................................................................................... 602-22-ژئوکالچر به­ عنوان زیربنای ژئوپلیتیک (ژئوپلیتیک فرهنگی)...................................... 652-23-بررسی ابعاد فرهنگی نظریه جهانی شدن والرشتاین: با تاکید بر آثار اخیرتر................ 692-24-بررسی و نقد آثار والرشتاین : با تاکید بر مقایسه تطبیقی آثار اولیه و اخیر................. 722-25-نقاط قوت ......................................................................................................... 782-26-نقاط ضعف........................................................................................................ 782-27-تعریف شورا....................................................................................................... 802-28-تاریخچه درآمد شوراها و حقوق شهروندی............................................................ 802-29-انقلاب اسلامی و شوراها...................................................................................... 812-30-بررسی ابعاد فرهنگی نظریه جهانی شدن والرشتاین................................................. 812-31-موقعیت ژئو کالچر ایران در جهان امروز................................................................ 892-32-سوابق تحقیق...................................................................................................... 93فصل سوم - روش اجرای تحقیق3-1-مقدمه................................................................................................................... 963-2- داده ها و روش کار.............................................................................................. 963-2-1- داده­ها............................................................................................................. 963-2-2-روش کار......................................................................................................... 963-3-بررسی عوامل طبیعی شهر انزلی.............................................................................. 973-3-1-موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی..................................................................... 973-3-2-توپوگرافی........................................................................................................ 993-3-3-زمین شناسی..................................................................................................... 99فهرست مطالبعنوان                                                                                                 صفحه3-3-4-منابع آب ......................................................................................................... 993-3-5-خاک................................................................................................................ 1003-3-6-پوشش گیاهی و جانوری.................................................................................... 1013-4-ویژگی های اجتماعی جمعیتی................................................................................ 1013-4-1- جمعیت و خانوار............................................................................................. 1013-4-2- بعد خانوار....................................................................................................... 1013-4-3-میزان رشد و افزایش جمعیت............................................................................. 1023-4-4- تراکم جمعیت.................................................................................................. 1043-5- بررسی ویژگی های اقتصادی................................................................................ 1053-5-1- زراعت ........................................................................................................... 1053-5-2- باغداری.......................................................................................................... 1063-6-سیاسی................................................................................................................. 1073-6-1-دیدگاه ها ........................................................................................................ 1093-6-2-هدف .............................................................................................................. 1093-6-3-خط مشی......................................................................................................... 1103-6-4-فعالیت های گروه.............................................................................................. 110فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق4-1- تحلیل پرسشنامه................................................................................................... 1124-1-1-مشخصات فردی............................................................................................... 1124-1-2-سوالات اصلی................................................................................................... 118فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات5-1.بحث..................................................................................................................... 1425-2.نتیجه گیری............................................................................................................ 1425-3.آزمون فرضیات...................................................................................................... 1455-4.پیشنهادات............................................................................................................. 145فهرست مطالبعنوان                                                                                                 صفحهمنابع و ماخذ................................................................................................................. 146پرسشنامه ..................................................................................................................... 149 فهرست جداولعنوان                                                                                                 صفحهجدول شماره 3-1 تعداد جمعیت و خانوار و بعد خانوار طی سالهای (1385-1365)........... 102جدول شماره 3-2 تعداد و تراکم جمعیت شهرستان بندرانزلی (سالهای 1365 تا 1385)....... 104جدول شماره 3-3 تغییرات مساحت کاربری اراضی زراعی و باغی در بندرانزلی طیسالهای 81-1379........................................................................................................ 106جدول شماره 3-4 بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع محصول، تعداد و میزانتولید در شهرستان بندرانزلی سال زراعی 1381  ( محصولات درختی).............................. 107جدول شماره 4-1 جنسیت پاسخ دهندگان....................................................................... 112جدول شماره 4-2 وضعیت تاهل پاسخ دهندگان.............................................................. 113جدول شماره 4-3 سن پاسخ دهندگان............................................................................. 114جدول شماره 4-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان........................................................... 115جدول شماره 4-5 وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان............................................................ 116جدول شماره 4-6 نوع دین پاسخ دهندگان...................................................................... 117جدول شماره 4-7 ارزیابی شورا توسط پاسخ دهندگان...................................................... 118جدول شماره 4-8 وابستگی به شهرداری ........................................................................ 119جدول شماره 4-9 ترویج هویت ملی.............................................................................. 120جدول شماره 4-10 رابطه شهر های حومه توسعه فرهنگی................................................. 121جدول شماره 4-11 رابطه کشور های همسایه با توسعه فرهنگی......................................... 122جدول شماره 4-12 مقوله های اجتماعی.......................................................................... 123جدول شماره 4-13 ساختار فرهنگی .............................................................................. 124جدول شماره 4-14 ساختار سیاسی – مدیریتی ............................................................... 125جدول شماره 4-15 مدیریت شهری................................................................................ 126جدول شماره 4-16 سازمانهای دولتی.............................................................................. 127جدول شماره 4-17 فرهنگ سازی.................................................................................. 128جدول شماره 4-18 آموزش شهروندی............................................................................ 129جدول شماره 4-19 مشارکت مردمی............................................................................... 130جدول شماره 4-20 مدارس............................................................................................ 131فهرست جداولعنوان                                                                                                 صفحهجدول شماره 4-21 دانشگاه........................................................................................... 132جدول شماره 4-22 مساجد............................................................................................ 133جدول شماره 4-23 نماز جمعه....................................................................................... 134جدول شماره 4-24 خدمات شهری................................................................................. 135جدول شماره 4-25 خدمات تفریحی.............................................................................. 136جدول شماره 4-26 اقتصادی.......................................................................................... 137جدول شماره 4-27 اماکن تاریخی.................................................................................. 138جدول شماره 4-28 اماکن زیارتی................................................................................... 139جدول شماره 5-1 عوامل موثر در نقش شورای اسلامی و توسعه فرهنگی........................... 144  فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                 صفحهنمودار شماره 3-1 تعداد جمعیت شهرستان بندرانزلی طی سال های 85-1365.................... 102نمودار شماره 3-2 تعداد خانوار شهرستان بندرانزلی طی سالهای 85- 1365........................ 103نمودار شماره 3-3 بعد خانوار شهرستان بندرانزلی طی سالهای 85-1365............................ 103نمودارشماره 3-4  نرخ رشد جمعیت شهرستان بندرانزلی طی سالهای 85-1355................. 104نمودار شماره 3-5 تراکم جمعیت شهرستان بندرانزلی طی سالهای 85-1365....................... 105نمودار شماره 4-1 جنسیت پاسخ دهندگان....................................................................... 112نمودار شماره 4-2 وضعیت تاهل پاسخ دهندگان.............................................................. 113نمودار شماره 4-3 سن پاسخ دهندگان............................................................................. 115نمودار شماره 4-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان........................................................... 116نمودار شماره 4-5 وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان............................................................ 117نمودار شماره 4-6 نوع دین پاسخ دهندگان...................................................................... 118نمودار شماره 4-7 ارزیابی شورا توسط پاسخ دهندگان...................................................... 119نمودار شماره 4-8 ارزیابی شورا توسط پاسخ دهندگان...................................................... 120نمودار شماره 4-9 ترویج هویت ملی.............................................................................. 121نمودار شماره 4-10 رابطه شهر های حومه توسعه فرهنگی................................................. 122نمودار شماره 4-11 رابطه کشور های همسایه با توسعه فرهنگی......................................... 123نمودار شماره 4-12 مقوله های اجتماعی.......................................................................... 124نمودار شماره 4-13 ساختار فرهنگی .............................................................................. 125نمودار شماره 4-14 ساختار سیاسی – مدیریتی ............................................................... 126نمودار شماره 4-15 مدیریت شهری................................................................................ 127نمودار شماره 4-16 سازمانهای دولتی.............................................................................. 128نمودار شماره 4-17 فرهنگ سازی.................................................................................. 129نمودار شماره 4-18 آموزش شهروندی............................................................................ 130نمودار شماره 4-19 مشارکت مردمی............................................................................... 131نمودار شماره 4-20 مدارس............................................................................................ 132نمودار شماره 4-21 دانشگاه........................................................................................... 133فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                 صفحهنمودار شماره 4-22 مساجد............................................................................................ 134نمودار شماره 4-23 نماز جمعه....................................................................................... 135نمودار شماره 4-24 خدمات شهری................................................................................. 136نمودار شماره 4-25 خدمات تفریحی.............................................................................. 137نمودار شماره 4-26 اقتصادی.......................................................................................... 138نمودار شماره 4-27 اماکن تاریخی.................................................................................. 139نمودار شماره 4-28 اماکن زیارتی................................................................................... 140نمودار شماره 5-1 عوامل موثر در نقش شورای اسلامی و توسعه فرهنگی........................... 14فهرست نقشه هاعنوان                                                                                                 صفحهنقشه شماره 3-1 نقشه سیاسی و شهرستان بندر انزلی........................................................ 98  چکیدهژئوکالچر بیانگر چهارچوب فرهنگی ای هست که نظام ها، مکتب ها و ایدئولوژی ها در محدوده آن عمل کرده و اثر می گذارند و مقدمات و مبانی فکری خود را نه در محدوده ملی و محلی بلکه در یک جغرافیای فرهنگی منتشر می سازند. در ژئوکالچر تمرکز فعالیت ها بر فرهنگ بجای سیاست و اقتصاد است و از مولفه هایی چون دعوت فرهنگی، تبلیغ، نشان دادن کارآمدی، نشان دادن توانایی تولید سرمایه فرهنگی و اجتماعی و رابطه های معنوی و فرهنگی و مقاومت به جای زور و سیطره و استعمار استفاده می شود.موقعیت ژئوکالچر ایران امروز، عمیقاً متأثر از فرهنگ شیعی ایران است. اگر این فرهنگ نبود، انقلاب اسلامی ایران نیز نبود و حداکثر در حد یک انقلاب ملی رقم می خورد. انقلاب اسلامی ایران، جهان را از حالت دوقطبی درون پارادایم اومانیسم(بشرگرایی) که جهان را به دو قطب، لیبرال کاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شرق تقسیم می کرد، درآورد، و به جهان دو قطبی جامع تر دو قطبی اومانیسم (بشرگرایی) و تئوئیسم(خداگرایی رساند). پس موقعیت ژئو کالچر ایران در جهان امروز مقوم جهان ژئوپارادایم دوقطبی خداگرا بشرگرا است و اگر فرهنگ ایرانی شیعی نبود، نظام دوقطبی نوین در جهان شکل نمی گرفت.تقابل ژئوکالچر انقلاب اسلامی با ژئوپلتیک غرب در جنبش های جاری جهان اسلام تقابل حقیقت با واقعیت جهان اسلام است. باید پذیرفت اسلام با جنبش های جاری در جهان شکاف بزرگی در الگوهای استبدادی نظام های حاکم بر کشورهای اسلامی بوقوع پیوسته است و دیگر نمی توان با این نظام ها جهان اسلام را کننترل کرد.حوزه جغرافیایی و عملکردی شورای اسلامی در شهر های ایران متفاوت است. این عملکرد در کلان شهرهای ایران نظیر تهران، کرج، اصفهان، رشت و... بسیار متفاوت تر از شهرهای کوچک تر است.در این پژوهش، برای نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی از روش توصیفی – تحلیلی بهره جسته شده و از طریق پرسشنامه به عملکرد شورای اسلامی در شهر با توجه به دیدگاه مردم به بررسی و تحلیل آن پرداخته ایم.نتایج حاصل نشان دهنده این بوده که شورای اسلامی تاکنون نتوانسته اند تاثیر مستقیمی در توسعه ژئوکالچر شهر ایفا کنند.کلید واژگان: شورای اسلامی، توسعه ژئوکالچر،سیاست و اقتصاد، بندرانزلی مقدمهاز هنگامی که انسان ها بر آن شدند تا از دل کوه ها و جنگل ها بیرون آیند و در کنار هم به صورت دسته جمعی زندگی کنند نیاز به برنامه ریزی را احساس کردند. آنگاه با پیدایش اجتماعات و گروه ها و قبایل مختلف راه های وصول به جامعه متمدن مورد توجه قرار دادند. مهمترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت در جوامع وجود رابطه بین جامعه، فرهنگ و سیاست است.برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت، شورایی به نام شورای ده،بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. نقش شوراهای اسلامی در اداره جامعه بر شهروندان پوشیده نیست و ورود اهل فضل و دانش و متخصص و کارآمد در شوراهای اسلامی شهرو روستا برای خدمت به مردم اهمیت فراوان دارد.وظایف شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی و ...بوده است.وظایف دیگر و مهمتری هم بر عهده شورا قرار دارد که از اوجب واجبات است، حمایت ازمتولیان فعالیت های هنری،سرگرم کننده ،تفریحات جمعی ، حمایت از تشکل های مردمی وتقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از آن جمله است .در این پژوهش سعی شده که نقش مهمی را که شورای اسلامی می تواند در شکل گیری و توسعه فرهنگ، سیاست و اقتصاد در توسعه یک شهر ایفا کند و نیز شاخه های مهم ژئوکالچر را شناسایی و بررسی کند.تعداد صفحه : 169قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید