دانلود پایان نامه ارشد:نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :عمومی

عنوان : نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

 

عنوان :

نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرستمقدمه. 1بخش اول: مفاهیم و مبانی.. 6فصل اول : قوه مقننه. 7مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه. 7گفتاراول: شعبه تقنین و سابقه آن. 8بند اول: سابقه ی تاریخی.. 12بنددوم:تلاش مکاتب در شعبه ی تقنینی............................................................................................................................................................. 13گفتاردوم:نقش پارلمان درطول تاریخ..............................................................................................................................................................................14بنداول:نقش مشاوره ای..............................................................................................................................................................................................14بنددوم: نقش نمایندگی.............................................................................................................................................................................................15بندسوم:نقش نظارتی... 15گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی.. 15بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین.. 16بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین.. 16مبحث دوم: ساختار قوه مقننه. 18گفتاراول: نظام تک مجلسی.. 19بند اول: دلایل برگزیدن نظام تک مجلسی.. 19بند دوم:ویژگی های نظام تک مجلسی.. 20گفتار دوم:نظام دو یا چند مجلسی.. 21بند اول: کشورهای فدرال. 23بند دوم: کشورهای یکپارچه. 24مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس... 25گفتاراول: ممنوعیت جمع برخی مشاغل با نمایندگی مجلس... 26بند اول: اهمیت سمت نمایندگی.. 26بند دوم:دلایل ممنوعیت.. 27گفتار دوم:مصونیت پارلمانی.. 28بند اول: عدم مسئولیت.. 29بند دوم: تعرض ناپذیری........................................................................................................................................................................................... 29گفتارسوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانت............................................................................................................................................................................32فصل دوم: جایگاه رئیس مجلس در نظام تقنینی کشور. 33مبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامی.. 33گفتار اول : تشکیل جلسات.. 34گفتار دوم: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی.. 36گفتار سوم: کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.. 39مبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی.. 42گفتاراول: صلاحیت تکلیفی و اختیاری.. 42بند اول: صلاحیت تکلیفی.. 43بند دوم: صلاحیت اختیاری.. 44گفتار دوم: محدودیت های صلاحیت تقنینی مجلس... 45بند اول: محدودیت های اختیاری.. 46بند دوم: محدودیت های غیر اختیاری.. 47مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی.. 51گفتاراول: نظارت بیرونی.. 52بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی.. 53بند اول :نظارت مالی و انضباطی.. 54گفتار دوم:نظارت درونی.. 59بند اول: نظارت بر کمیسیون ها و هیات رئیسه. 59بند دوم: نظارت بر کمیسیون ها و  دیوان محاسبات.. 60بخش دوم: جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی درجمهوری اسلامی ایران. 63فصل اول: جایگاه و نقش رئیس مجلس در برابر قوه مجریه. 64مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت.. 64گفتاراول: نظارت بر تشکیل و مسائل مهم دولت.. 64بند اول: تشکیل دولت.. 66بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت.. 67گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعالیت های دولت از لحاظ اطلاعی یا استصوابی بودن. 68بند اول: سوال. 68بند دوم: استیضاح. 72مبحث دوم: نقش رئیس مجلس در نظارت مالی بر دولت.. 73گفتاراول: تهیه و تصویب بودجه. 73بند اول: تهیه بودجه. 73بند دوم:تصویب بودجه. 75گفتار دوم: اجرای بودجه. 77مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی.. 82گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی.. 84بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ایراد رئیس مجلس... 87بند دوم: ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی.. 94گفتار دوم: هیات بررسی تطبیق مصوبات دولتی با قوانین.. 95بند اول: قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجرای اصل 85 و 138. 96بند دوم: نقش رئیس مجلس در این هیات.. 98فصل دوم:نقش رئیس مجلس در برابر سایر نهادها 99مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس... 99گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی.. 99گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس... 103مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 103گفتار اول: شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 103گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام. 105مبحث سوم: سایر نهادها 110گفتار اول: شورای عالی امنیت ملی.. 110گفتار دوم: صدا و سیما 111نتیجه. 114منابع. 117مقدمهالف- بیان مسئلهجایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.ب- اهمیت موضوع با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول 85 و 138 قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد.ج- سوالات تحقیق1-سوال اصلی1-1:رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون اساسی در برابر سایر قوا چه نقش و جایگاهی دارد؟2-سوالات فرعی1-2:رئیس مجلس با توجه به اصول 85 و 138 قانون اساسی آیا اختیار ابطال مصوبات خلاف شرع را نیز داراست؟2-2:دلیل نقش و حضور رئیس مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی چیست؟تعداد صفحه : 130قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید