دانلود پایان نامه ارشد:نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:ترویج

عنوان:نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.S.C)

رشته: مهندسی کشاورزی(ترویج و آموزش کشاورزی)

 

 

 

 

 

عنوان

نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران

 

استاد راهنما

دکتر سید جمال فرج الله حسینی

 

استاد مشاور

دکتر فرهاد لشگرآرا

 

 

 

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالبعنوان                                                                                                صفحهچکیده ...................................... 1فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه ...................................... 3بیان مساله .................................. 3سوال های پژوهش............................... 6اهمیت و ضرورت پژوهش.......................... 7اهداف پژوهش.................................. 10الف:هدف کلی.................................. 10ب: اهداف ویژه................................ 10محدوده های پژوهش............................. 11تعریف واژه ها و اصطلاحات ..................... 11فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشمقدمه........................................ 13بخش اول: پارک های علم و فناوی................ 14تعریف و تاریخچه پارک های علم و فناوری........ 14پیشینه پارک علم و فناوری..................... 15اهداف پارک علم و فناوری...................... 18جایگاه پارک علم و فناوری..................... 19انواع پارک های علم و فناوری.................. 19ویژگی های اصلی پارک های علم و فناوری......... 20خدمت ارائه شده در پارک های علم و فناوری       21سابقه تاسیس پارک علم و فناوری در ایران .........22هدف اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران      23خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران........ 25چشم انداز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران     26دیدگاه های متفاوت نسبت به پارک های علم و فناوری 26بخش دوم: کارآفرینی........................... 27مفهوم کارآفرینی و سیر تاریخی و تکاملی آن      27تاریخچه کارآفرینی............................ 28اهمیت کارآفرینی.............................. 29رویکرد ویژگی های روان شناختی کارآفرینان .........29ضرورت پرورش و آموزش کارآفرینان............... 30آموزش کارآفرینی.............................. 32نظریه آموزش کارآفرینی........................ 33محتوا و برنامه آموزش کارآفرینی............... 34تاریخچه کارآفرینی در ایران................... 36اهمیت کارآفرینی در اشتغال زایی............... 38آمار فارغ التحصیلان و بیکاران در بخش کشاورزی   39پارک های علمی و فناوری و کارآفرینی.... .........40قسمت دوم: پیشینه پژوهش....................... 41الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور  41ب)پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور  46مدل نظری پژوهش............................... 55فصل سوم: روش شناسی پژوهش     مقدمه........................................................................................................................................ 56روش تحقیق...............................................................................................................................56جامعه آماری..............................................................................................................................56بر آورد حجم نمونه.......................................................................................................................56روش نمونه گیری..........................................................................................................................57روش جمع آوری اطلاعات............................................................................................................57ابزار گرد آوری اطلاعات...............................................................................................................57روایی.............................................................................................................................................58پایایی.............................................................................................................................................59متغیرهای پژوهش...........................................................................................................................60فرضیه های تحقیق..........................................................................................................................60روش تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................................................................62    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه........................................ 64بخش اول: آمار توصیفی......................... 64بخش دوم: آمار استنباطی....................... 76معادلات رگرسیون گام به گام.............. .........77 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهاخلاصه پژوهش .................................. 82بحث و تفسیر.................................. 83پیشنهاد های پژوهش............................ 88الف: پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش........ 88ب: پیشنهادهایی مبتنی تجارب پژوهشگر........... 93ج: توصیه به پژوهشگران دیگر................... 93منابع ....................................... 95پیوست ها..................................... 103         فهرست جدول ها عنوان                                                                                         صفحهجدول 2-1: تعداد پارک ها ومراکز رشدعلم و فناوری مستقر در سراسر کشور......................................... 21جدول 3-1: تناظر متغیرهای پژوهش با گویه های پرسشنامه 58جدول 3-2: محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش 59جدول 4-1: جدول توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان  64جدول 4-2:جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان      65جدول 4-3: جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان  65جدول 4-4: جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان 66جدول 4-5: جدول توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان   66جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های آموزشی............................................. 67جدول 4-7: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های پژوهشی............................................. 67جدول 4-8: میانگین و انحراف استاندارد متغیر حمایت های مالی و معنوی........................................ 68جدول 4-9: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد فرصت های شغلی............................................. 69جدول 4-10: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های آموزشی............................................. 69جدول 4-11: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد زمینه های کارآفرینی.................................... 70جدول 4-12: میانگین و انحراف استاندارد متغیر حمایت از نوآوری و خلاقیت........................................ 71جدول 4-13: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد واحدهای کوچک و متوسط تولید................................ 71جدول 4-14: میانگین و انحراف استاندارد متغیر تحقیقات توسعه ای و کاربردی...................................... 72جدول 4-15: میانگین و انحراف استاندارد متغیر تولیدوتوسعه فرآیندهای فناوری در بازار.................... 72جدول 4-16: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد ارتباط بین دانشگاه صنعت دولت............................ 73جدول 4-17: میانگین و انحراف استاندارد متغیر مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی............................. 73جدول 4-18: میانگین و انحراف استاندارد متغیر هم افزایی شبکه ای افزایش توان رقابت............................ 74جدول 4-19: میانگین و انحراف استاندارد متغیر کارآفرینی   75جدول 4-20:بررسی همبستگی بین فعالیت پارک علمی و فناوری و کارآفرینی کشاورزی............................ 76جدول 4-21: ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون گام گام............................................. 79جدول 4-22: ضرایب تعیین متغیرهای تأثیرگذار در میزان کارآفرینی در رگرسیون گام گام.............................. 80 
 
فهرست اشکالعنوان                                                                                                 صفحهشکل2-1: مدل نظری پژوهش....................... 54                       چکیدهامروزه با توجه به فرآیند جهانی شدن و دانش مدار بودن اقتصاد، کشورهایی قادر خواهند بود جایگاه جهانی برای خود پیدا و حفظ نمایند، که با توجه به نهاد های علمی و تحقیقاتی و بر اساس اصول و ریشه های اجتماعی و فرهنگی خود بتوانند در تولید علم و مدیریت آن، نسبت به رقبا پیشی گرفته و به طور پیوسته با خلاقیت و نوآوری فرصت های جدیدی برای فروش محصولات خود در بازار جهانی فراهم سازند، یکی از ایده‌های موفق عصر کنونی، اندیشه ایجاد پارک‌های علمی و فناوری است که هدف عمده آن ‌ها توسعه فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و ظهور نوآوری‌ها و کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی، انجام شد. این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت های بخش کشاورزی عضو پارک های علمی و فناوری استان تهران در سال 1392، به تعداد 400 نفر بود، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 196 نفر تعیین شد. جهت مراجعه به واحد های نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر استادان متخصص و اساتید راهنما و مشاور تایید شد. همچنین از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، مقدار پایایی کل برابر 89/0 بدست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی(محاسبه فراوانی و درصد ها) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 بود. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنادار مثبت بین فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، حمایت های مالی و معنوی، ایجاد فرصت های شغلی، تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی، ایجاد زمینه های کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت، ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی، تحقیقات توسعه ای وکاربردی، تولید و توسعه محصولات و فرآیند های فناوری قابل عرضه در بازار، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه، مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی و هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت پارک های علمی و فناوری با کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی وجود دارد.واژگان کلیدی: پارک های علم و فناوری، کارآفرینی، فارغ التحصیل کشاورزی.          فصل اول:کلیات پژوهش          مقدمهموفقیت ملت ها در دهه های آینده به میزان و چگونگی رشد و تاثیر آن ها در مناسبات علمی، پژوهشی و محصولات استراتژیک آن ها بستگی خواهد داشت. کاربردی کردن دانش و سرآمد بودن در فناوری یکی از شاخص های اصلی توسعه جوامع است. نتایج بررسی های دیده بان جهانی کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از آن است که بدون توجه کافی به کارآفرینی دانش بنیان نمی توان وضعیت با ثباتی در عرضه رقابت جهانی و حضور فعال در عرصه های علمی و تجاری               بین المللی داشت(وینستون[1] و همکاران، 2005).در دیدگاه جدیدی که از دانشگاه در هزاره سوم ارایه شده است، ماموریت دانشگاه ها تنها تولید علم و دانش نیست، بلکه دانشگاه ها وظیفه مهم تری نیز می توانند عهده دار شوند و آن این که در فعالیت ها ی انتقال تکنولوژی شرکت کنند. کارآفرینی دانشگاهی از رسالت های جدید دانشگاه ها پس از رسالت های آموزش و پژوهش است(شریف زاده و همکاران، 1388). در این راستا ایده دانشگاه کارآفرین، مقوله جدیدی است که با تغییر استراتژی دانشگاه ها از فعالیت صرفاً علمی به سمت کاربری کردن علم و فناور ی با تاکید بر تجاری سازی دانش شکل گرفته است . کاربردی کردن تحقیقات علمی و استفاد ه از فناوری های نوین مهم ترین وظیفه ای است که بر عهده دانشگاه عصر حاضر(دانشگاه کارآفرین) قرار گرفته است و به گفته صاحب نظران بهترین مکان در انتقال فناوری های نوین به سمت صنایع و بازارهای بین المللی، دانشگاه ها هستند و از بهترین روش های دستیابی به این هدف، ایجاد پارک های علمی و فناوری است. پارک های علمی و فناوری با هدف تقویت روحیه کارآفرینی در دانشگاه ها و جوامع علمی تشکیل شده و بعنوان نهادی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه در نظر گرفته می شود (طالبی و همکاران، 1390).ماموریت نهایی پارک های فناوری این است که بتواند نتایج به دست آمده از پژوهش های دانشگاهی را با نیاز صنعت هماهنگ کرده و از این راه خلاء رابطه ی صنعت - دانشگاه را پر کند و این امر در نهایت منجر به تجاری سازی دانش خواهد شد(پور عزت و همکاران، 1389). این پژوهش به بررسی نقش پارک های علمی و فناوری بر کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران می پردازد.بیان مسالهاکثر کشورهای دنیا با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند ولی تعدد عوامل مشکل آفرین، و ناشناخته بودن برخی از آنها در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده است(مکنون، 1387). یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ روی ﻛﺸﻮر ما نیز، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی های ﻓﺮدی و ﻣﻬﺎرت های ﻻزم را ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺠﺎی اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ، ﺧﻮد ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ(احمدی و همکاران، 1388).در نظام جمهوری اسلامی ایران با اجرایی شدن سند چشم‌انداز بیست ساله و اعلام هدف اشتغال کامل در افق سال 1404 هجری شمسی، برنامه چهارم توسعه با هدف دستیابی به اشتغال مناسب و کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در پایان دوره(1388 – 1384) آغاز گردید. در این برنامه هم‌چنین به رشد بهره‌وری نیروی کار از 3/1 درصد به 5/3 درصد به طور متوسط طی سال‌های برنامه تأکید شد. مستند به گزارش رسمی دولت، نرخ بیکاری از 5/11 درصد در سال 1384 به 9/11 درصد در سال 1388 افزایش یافت(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، 1390). پس از اتمام برنامه چهارم و عدم تحقق رشد 4/8 درصدی نرخ بیکاری و افزایش آن در سال پایانی برنامه نسبت به سال آغاز، افزایش نرخ بیکاری هم چنان ادامه یافت، به طوری که مستند به گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور به رقم بی‌سابقه 6/14 درصد افزایش یافت(مرکز آمار ایران، 1390).در دهه اخیر یکی از اساسی ترین دغدغه های مسولان و متولیان امور، یافتن راه حلی برای مساله بیکاری بوده است. بویژه در بخش کشاورزی که حجم و گستردگی آن در کشورهای در حال توسعه یک معضل به شمار می رود(حسینی و همکاران، 1389). از ﺟﻤﻠـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻛـﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ(احمدی و همکاران، 1388).اشتغال فارغ التحصیلان یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان آموزشی کشورهای مختلف بوده است. این بذل توجه هم به لحاظ بازار کار به عنوان مرکز ثقل اقتصادی است و هم به لحاظ نقش های اجتماعی می باشد که به فارغ التحصیلان برای نیل به اهداف توسعه کشور محول می شود. نظام آموزشی کشور ما نیز از این قائده مستثنی نبوده و وضعیت اشتغال دانش آموختگان این نظام از دغدغه های اصلی سیاست گزاران و برنامه ریزان امور آموزشی کشور است. در این میان فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی بخش عمده ای از دانش آموختگان بیکار را تشکیل می دهند(حسینی و همکاران، 1388). بررسی شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برای تحصیل کردگان آموزش عالی مهیا کرده است و بخش های صنعت و کشاورزی در ایجاد شغل موفق عمل ننموده اند(حسینی و حسینی، 1387).با اینکه بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در کشورهای در حال توسعه است و با وجود مزیت نسبی در بخش کشاورزی جهت توسعه اقتصادی، کشور ما از این قاعده مستثنی بوده و بر اساس آخرین آمار، سهم اشتغال در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 5/21 درصد، 7/32 درصد و 8/45 درصد می باشد(اداره آمار ایران، 2006؛ به نقل از حسینی و همکاران، 2012).سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پرجمعیت ترین استان کشور(تهران) مسئولیتی خطیر در پیش دارد. دو سوم فارغ التحصیلان کشاورزی که ساکن تهران هستند یا شاغل نیستند و یا در جایی غیر مربوط مشغول به کار هستند. به واقع ساماندهی 13 هزار و 417 مهندس کشاورزی با گرایش های مختلف برای استانی که پایتخت کشور را در خود جای داده امری است که مستلزم برنامه ریزی مدون و منظمی می باشد(ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 92).یکی از دلایل در جهت عدم دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه، نبود زنجیره تحقیق ـ فناوری و توسعه و فاصله قابل توجه بین تبدیل ایده‌های علمی ـ تحقیقاتی به واقعیت‌های اقتصادی قابل عرضه در بازار می‌باشد. در این بین، اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسئله را از ابعاد مهم تر و ویژه ای برخوردار کرده است. تا آنجا که بنا به گزارش وزارت کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان پنج درصد بیش از نرخ کلی بیکاری در سطح کشور است(ملک محمدی و شکری، 1388).بدون تردید، یکی از ایده‌های موفق عصر کنونی در زمینه توسعه اقتصادی محلی و ملی، اندیشه ایجاد پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد در تمام کشورهای جهان در قرن 21 است. هدف عمده آن‌ها نیز توسعه فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و ظهور نوآوری‌ها و کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری است. بدیهی است، پارک‌های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی است که با انگیزه افزایش نوآوری تکنولوژیک، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی متخصصان و صاحب‌نظران به‌وجود آمده است، پس ضروری است که دولت‌ها در این زمینه تلاش ‌کنند با ایجاد محیطی مناسب، شرایط کار و فعالیت را برای شرکت‌هایی این‌چنینی فراهم ‌کنند. نظر به اطلاعات معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد کل پارک‌های علم و فناوری که از وزارتخانه یادشده مجوز دارند (99 مورد) است که از این تعداد (یعنی 2/21 درصد) در تهران با 21 مورد واقع شده است. پارک‌های موجود در تهران وابسته به جهاد دانشـگاهی با تعـداد 7 شهرک و پارک و نیز سایر مراکز مربوط شامل دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، پارک وابسته به وزارت نیرو،  وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه امیرکبیر است(سلیمانی و مرغائی زاده، 1390).با عنایت به موارد مطرح شده و با توجه به اینکه فارغ التحصیلان رشته کشاورزی دارای قابلیت های فراوانی برای بکارگیری دانسته ها و معلومات علمی و پژوهشی، نبوغ، خلاقیت و نوآوری در اکثر               زمینه های کشاورزی، باغداری، دامداری و صنایع وابسته به آنها برای افزایش تولید ملی و سودآوری ارزی و ریالی می باشند. بطوریکه با بکارگیری این نوآوری ها و حمایت از فارغ التحصیلان کارآفرین می توان سهم تولید ناخالص ملی را افزایش داده و علاوه بر رفع احتیاجات داخلی نسبت به صادرات محصولات کشاورزی و دامی اقدام نموده تا هم به اقتصاد ملی کمک نمایند و هم نیاز کشور را برای تولید شغل و تولید محصولات سالم برآورده سازند، و این مهم فقط با حمایت مسولان از کارآفرینان بخش کشاورزی میسر خواهد شد. لذا با توجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، برای حل این معضل دولت باید از کارآفرینان حمایت کند تا فرهنگ کارآفرینی گسترش یابد. ایجاد پارک های علم و فناوری می تواند گامی موثر و ماندگار در این زمینه باشد تا با ایجاد انگیزه، به بروز خلاقیت و نوآوری فارغ التحصیلان کشاورزی کمک نماید تا بتوانند مشغول به کار شوند. از این رو این تحقیق در صدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا پارک های علم و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارند؟سوال های پژوهش
 • آیا فعالیت های آموزشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا فعالیت های پژوهشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا حمایت های مالی و معنوی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای دانش آموختگان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا ایجاد زمینه های کارآفرینی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی             فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی دانش محور پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا تحقیقات توسعه ای و کاربردی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا تولید و توسعه محصولات و فرآیند های فناوری قابل عرضه در بازار پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
 • آیا ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی نقش دارد؟
[1] - Winston***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :49
قیمت : 14000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید