دانلود پایان نامه ارشد:نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

عنوان : نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس)

“پایان نامه کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی”

موضوع:

نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ

 

استاد راهنما:

سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسین ذوالفقاری

 

استاد مشاور:

سرهنگ رضا جوادیان

 

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه                                                                                                                                         

چکیده

 فصل اول: کلیات و مفاهیم پژوهش

1-1- مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                          2

2-1- بیان مسئله                                                                                                2

3-1- ضرورت و اهمیت                                                                                      4

4-1- اهداف تحقیق                                                                                             5

4-1-1- هدف اصلی                                                                                      5

4-2-1- اهداف فرعی                                                                                     5

5-1- سؤال های تحقیق                                                                                                5

5-1-1- سؤال اصلی                                                                                      5

5-2-1- سؤال های فرعی                                                                                6

6-1- فرضیه های تحقیق                                                                                       6

7-1- تعاریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات                                                                 6

8-1- تعاریف نظری متغیرهای تحقیق                                                                      12

 

فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش

1-2- مقدمه                                                                                                   17

2-2- چارچوب نظری                                                                                                            17

3-2- صفات و خصوصیات فرماندهان و مدیران از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)             21

4-2- صفات و ارزش های سفارش شده برای فرماندهان و مدیران از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)                                                                                                           21

4-2-1- حشر و نشر با فقرا و مستمندان                                                                22

4-2-2- حسن سابقه و اصالت خانوادگی                                                             23

4-2-3- شجاعت در حل مسائل                                                                       23

4-2-4- علم، تعهد و اعتقاد به جمهوری اسلامی                                                     23

4-2-5- آمادگی همیشگی و عدم غفلت                                                               23

4-2-6- برخورد جدی با هرگونه تخلف                                                             23

4-2-7- حفظ انسجام و نظم                                                                           24

4-2-8- اطاعت از فرماندهان                                                                           24

4-2-9- دلجویی از زیردستان                                                                          25

4-2-10- عدم یاس و تزلزل و سستی                                                                  25

4-2-11- پرهیز از خلاف و تند روی در سپاه                                                         26

4-2-12- پاکدامنی                                                                                       27

4-2-13- توجه به اخلاق اسلامی                                                                      27

4-2-14- لزوم عدم انجام کار خلاف اسلام                                                           27

4-2-15- برخورداری از رفتار عادلانه، عطوفت با مردم و زیردستان                                27

4-2-16- وجوب اطاعت از فرماندهی                                                                 28

4-2-17- روحیه سلحشوری و شهادت طلبی                                                         28

4-2-18- فداکاری، اطمینان به الطاف الهی و قدرت معنوی                                         29

4-2- 19- لزوم حفظ ایمان و تعهد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی                             30

4-2-20- کار کردن برای خدا                                                                          31

4-2-21- ایجاد  وحدت و هماهنگی                                                                  31

4-2-22- جلوگیری از تفرقه و اختلاف                                                               32

4-2-23- انعطاف پذیری                                                                                33

4-2-24- درک محیط و انطباق حاکم بر آن                                                           35

5-2- توانایی پذیرش نظر منطقی                                                                             35

6-2- عناصر تئوری نئوکلاسیک                                                                              37

7-2- نظریه نوین                                                                                              37

8-2- نظریه x و y                                                                                            40

9-2- اهمیت مدیریت                                                                                         41

10-2- اصول و وظایف مدیریت                                                                            42

11-2- انواع مهارت‌های مدیریتی                                                                            44

12-2- نقش­های اطلاعاتی مدیران                                                                            50

13-2- نقش­های تصمیمی مدیران                                                                            53

14-2- کارآفرینی                                                                                               53

15-2- آشوب زدایی                                                                                           54

16-2- تخصیص دهنده منابع                                                                                 54

17-2- مذاکره کننده                                                                                            55

18-2- پیشینه پژوهش                                                                                        55

18-2-1- الف- پیشینه پژوهش داخل سازمان                                                          55

18-2-2- ب- پیشینه خارج از سازمان                                                                  58

19-2- مدل مفهومی                                                                                           70

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه                                                                                                    74

3-2- روش تحقیق                                                                                            74

3-3- جامعه آماری                                                                                            74

3-4- حجم نمونه                                                                                             75

3-5- روش نمونه گیری                                                                                      75

3-6-  ابزار تحقیق                                                                                            75

3-7. روایی و پایایی تحقیق                                                                                   76

3-7-1- روائی پرسشنامه                                                                                 77

3-7-2- پایایی پرسشنامه                                                                                 77

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                          78

3-9- متغیرهای تحقیق                                                                                        79

3-10- کاربردهای تحقیق                                                                                      80

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه                                                                                                           82

4-2- آمار توصیفی                                                                                                  82

4-3- آمار استنباطی                                                                                                  85

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه                                                                                                    90

5-2- خلاصه یافته‌ها                                                                                          91

5-2- 1- یافته­های توصیفی                                                                           91

5-2- 2- یافته های استباطی                                                                          92

5-3- بحث و نتیجه گیری                                                                                    93

5-4- پیشنهادات تحقیق                                                                                        95

5-5- محدودیت های موضوع تحقیق                                                                        96

منابع

فارسی

انگلیسی

ضمائم

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 2-1- نقش ها، مهارت ها و فعالیت های مدیر                                                              20

جدول 2-2- صفات و اخلاق کارگزاران از منظر امام خمینی                                             21

جدول 2-3- مهارت های مدیران طبق مدل کتز                                                            70

جدول 3-1- طیف لیکرت برای دو پرسشنامه تحقیق                                                      76

جدول 3-4- سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایایی پرسشنامه مهارت های چهارگانه رؤسای کلانتری ها                                                                                                               78

جدول 4-1- توزیع درجه رؤسای کلانتری ها به تفکیک مدرک تحصیلی                                82

جدول 4-2- توزیع وضعیت سابقه خدمت به تفکیک درجه                                               83

جدول 4-3- توزیع وضعیت سنی رؤسای کلانترها به تفکیک درجه                                      83

جدول 4-4- میانگین نمره مهارت های فنی                                                                 83

جدول 4-5- میانگین نمره مهارت های انسانی                                                               84

جدول 4-6- میانگین نمره مهارت های ادراکی                                                              84

جدول 4-7- میانگین نمره کل مهارت های مدیریتی                                                        84

جدول 8-4- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین انواع مهارت ها و سابقه خدمت                      85

جدول 9-4- نتایج آزمون ANOVA جهت مقایسه میانگین نمره مهارت‌های مدیریتی به تفکیک مقاطع تحصیلی                                                                                                     86

جدول 10-4- آزمون آنالیز واریانس یکطرفه                                                                   86

جدول11-4- نتایج آزمون توکی جهت مقایسه دو به دو میانگین گروه‌ها بر اساس مقاطع تحصیلی   87

جدول 12-4- نتایج آزمون ANOVA جهت مقایسه میانگین نمره مهارت‌های مدیریتی براساس درجه         87

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم پژوهش

 

1-1- مقدمه

هر سازمان و نهادی اعم از دولتی یا خصوصی برای رسیدن به اهدافی ایجاد شده است و تمام سعی و تلاش مدیران آن نیز در راستای نیل به اهداف تعیین شده آن سازمان یا نهاد می‌باشد. همه مشاغل مدیریت مستلزم کاربرد مهارت‌هاست. گرچه در انجام دادن بعضی از وظایف، مهارت‌های چهارگانه لازم و ملزوم یکدیگر به نظر می‌رسند، با وجود این ارزش نسبی آنها در سطوح و رده‌های مختلف مدیریت فرق می‌کند. رؤسای کلانتری به مهارت‌های قابل ملاحظه‌ای نیاز دارند زیرا که وظایف آنها غالباً ایجاب می‌کند که زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند. کلانتری از جمله یگان های انتظامی بی همتا است که می‌تواند با سرعت، صحت و دقت در عملکرد خود مطالبات مردم را در شرایط کنونی پاسخ دهد کلانتری حساس‌ترین یگان انتظامی می‌باشد که مأموریت ارایه خدمات تشخیصی را، در هنگام اوج هیجانات منفی شهروندان در تمامی ساعات شبانه روز به عهده داشته و عزت و سربلندی را برای سازمان، نظام، احساس آرامش و امید را برای هم وطنان به ارمغان آورده و چنانجه به علت ناتوانی غیر عمد پرسنل، ناشی از عدم کنترل و نظارت مدیران و کمبود مهارت دانش، بینش و تجربه باشد، موجب دلسردی و ناامیدی مردم را از نخستین دستگاه عدالت کیفری، به وجود می‌آورد. اما، در صورت سوء نیت پرسنل، در ارایه خدمات مطلوب محوله، به علت حساسیت شغلی، موجی از بدبینی، نفرت، یأس و بی تفاوتی به نظام مقدس اسلامی  را در دراز مدت  به دنبال خواهد داشت.

در مدیریت سازمان‌ها، تأکید بر مهارت‌های مدیریتی کارکنان اولویت ویژه‌ای پیدا کرده است که در نیروی انتظامی با توجه به وظایف و مأموریت های حساس و متعدد از اهمیت ویژه ای برخوردار که این ضرورت در کلانتری ها که به عنوان تریبون ناجا هستند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. و رؤسای کلانتری ها جهت انجام وظایف نیازمند مهارت های هستند که در این تحقیق به مهارت های مدیریتی پرداخته می شود.

 

2-1- بیان مسئله

بشر از ابتدای خلقت و بعد از برطرف نمودن نیازهای اولیه، به دنبال امنیت فردی و در نهایت امنیت جمعی بوده است. هنگامی که پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشت، احساس نیاز به امنیت فردی و گروهی، آنان را به سمت تشکیل گروه های مدافع اجتماع سوق داد. در پی بسط و گسترش اجتماعات، نیاز به برقراری نظم، امنیت و جلوگیری از تعدی افراد به یکدیگررا دو چندان گردید، هم اکنون در هر کشوری جهت برقراری نظم و امنیت از سازمانی به عنوان پلیس استفاده می‌گردد. از آنجائی که نیروی انسانی مهم ترین رکن هر سازمان را تشکیل می دهد. (سعادت، 1381) و سازمان ها با وجود آن شکل می‌گیرند و موفقیت آن سازمان در گرو توجه به نیروی انسانی می باشد. سازمان پلیس جهت سهولت و بهبود روش‌ها و ارتقاء کارایی، سازمان خود را از شاخه‌های تخصصی متفاوتی تشکیل داده که در این بین، کلانتری ها از جایگاه ویژه ای در پیشگیری از وقوع جرایم و تأمین نظم و امنیت و خصوصاً خدمت رسانی و رسیدگی به امور مردم برخوردار می‌باشند. کلانتری‌ها به عنوان قلب نیروی انتظامی و نخستین نهاد دستگاه عدالت کیفری می‌باشند که برابر قانون مجاز به برخورد مستقیم با جرایم مشهود بوده و در جرایم غیر مشهود با دستور مقام  قضایی به عنوان ضابط اقدام می نمایند . با توجه به وظایف و ماموریت های متعدد و حساس پلیس بالاخص کلانتری‌ها  که بیشترین ارتباط را با احاد مردم داشته و با افرادی با افکار و عقاید و خصوصیت‌های خاصی برخوردار بوده و می‌بایست از مهارت‌های چندگانه ای برخوردار باشند. بنابراین علاوه بر پرسنل کلانتری‌ها که باید، دارای مهارت های متعددی باشند، رؤسای کلانتری به دلیل حساسیت‌های شغلی می بایست از میان افسران با تجربه و آگاه و دارای مهارت های ویژه ای تعیین گردند. با بررسی‌های به عمل آمده و براساس تجربیات محقق و مشاهداتی که در طول سال های اخیر داشته است، به نظر می رسد در انتصاب رؤسای کلانتری ها در تهران بزرگ همه ابعاد و مهارت هایی که با ید برای چنین مسوولیتی مورد توجه باشد، مدنظر قرار نگرفته و انتخاب‌ها بر مبنا و اصول علمی و یک قاعده کلی و اساسی صورت نمی‌گیرد. که این امر می‌تواند بر کارآیی کلانتری ها تأثیرگذار باشد. نظر به اینکه در شکل گیری و پیشبرد رسالت و اهداف سازمانی مهارت‌های مدیران یکی از عوامل اصلی است. لذا شناسایی این مهارت ها مورد توجه است که در این تحقیق مهارت های روسای کلانتری طبق نظریه کتز مورد مطالعه قرار می گیرد. مهارت‌های فنی؛ انسانی؛ و اداراکی عبارت است از توانایی هایی که الزاماً ذاتی نبوده و قابل پرورش است و در انجام وظیفه مشخص و نه در توانایی بالقوه مدیر انعکاس می یابد (کتز، 1974: 51).

با وجود تلاش‌های صورت گرفته پیرامون انتخاب افراد دارای مهارت، هنوز هم فرماندهان و مدیران دغدغه این مهم را دارند که مهارت های مورد نیاز رؤسای کلانتری را شناسایی نمایند که در این پژوهش سعی شده به صورت دقیق بررسی گردد که رؤسای کلانتری باید دارای چه ویژگی‌ها و مهارت هایی باشند تا بتوانند به درستی مسوولیت خطیری را که به عهده دارند به انجام برسانند. که در این پژوهش با طرح این مسئله که مهارت‌های مدیریتی مورد نیاز رؤسای کلانتری ها کدامند؟ به آن پرداخته و مورد بررسی قرار می گیرد.

تعداد صفحه :113

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید