دانلود پایان نامه ارشد: اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان :  اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد شهرکرد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان:

 اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

استاد راهنما:

دکتر سید مهد ی حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:چکیده            ‌طفصل 1-  کلیات                 31-1-      مقدمه         31-2-      تعریف سازه های بنایی.. 61-3-      عملکرد ساختمان های آجری در  زلزله های گذشته. 61-4-      دسته بندی ساختمان های آجری.. 71-4-1-   ساختمان های آجری غیر مسلح.. 71-4-2-   ساختمان های آجری نیمه مسلح.. 71-4-3-   ساختمان های آجری مسلح.. 81-4-4-   ساختمان های آجری مرکب... 8فصل 2-  خواص سازه ای و دینامیکی ساختمانهای آجری.. 102-1-      مقدمه        102-2-      توزیع نیروی زلزله در ساختمانهای بنایی.. 102-3-      حالت های شکست... 112-3-1-   شکست دیوارهای برشی.. 112-3-2-   شکست دیوارهای عرضی.. 122-4-      عملکرد ساختمان های آجری غیر مسلح در مقابل زلزله. 122-5-      روش های تسلیح و تقویت... 132-6-      رفتار سازه های آجری مسلح تحت بارگذاری متناوب... 142-7-      روش کلاف بندی دیوار آجری.. 152-8-      خواص سازه ای ودینامیکی قاب های مرکب... 162-8-1-   مقدمه        162-8-2-   اندرکنش قاب و میانقاب... 162-8-3-   تبدیل کنش خمشی به کنش خرپایی.. 172-9-      مقدمه       182-10-    رفتار مواد 192-11-    اعضاء باگسیختگی خمشی.. 192-11-1- خمش واقع بر سطح دیوارها 192-11-2- خمش خارج از سطح دیوارها 202-12-    اعضا با شکست برشی.. 202-12-1- دیوارها-پایه ها-تیرها[] 202-12-2- دیوارهای میانقاب        212-12-3- دیوارهای میانقاب غیر سازه ای.. 22فصل 3-  روشهای تعمیر،بازسازی وتقویت ساختمان ها 243-1-      مقدمه[]  243-2-      تقویت سقفها وبامها [] 253-2-1-   تعبیه دال جدید:       253-2-2-   تقویت سقف چوبی: 253-2-3-   سقفهای طاق ضربی: 293-2-4-   طاقهای قوسی      333-3-      تقویت دیوارها 343-3-1-   ترک خوردگی جزئی دیوارها 343-3-1-1-             روش تزریق صمغهای چسبناک: 363-3-2-   ترک خوردگی شدید در دیوارها: 373-3-3-   ترک در تکیه گاه قوس: 393-3-4-   برآمدگی موضعی: [] 413-3-5-   پوششهای بتن آرمه: 423-3-6-   تقویت با استفاده از پشت بند: 483-3-7-   تقویت با استفاده از پیش تنیدگی.. 513-4-      آسیب های وارد به اتصالات: 523-4-1-   فروریختگی گوشه      523-4-2-   انفصال وجدایی دیوارهای متصل به یکدیگر. 543-4-2-1-             وصله کردن سنگها(داخل و خارج)[] 553-4-2-2-             قالب بندی وبتن ریزی ستون    553-4-2-3-             نصب میلگرد کلاف                     563-4-2-4-             نصب صفحات فولادی                 573-5-      تقویت پی 583-6-      تیرآهن کنسول (بالکن) 623-7-      تقویت پی های نواری.. 633-8-      مهار کردن نشست پی در شرایط محدود. 633-9-      شمع زنی 653-10-    شمع بندی وپل کشی زیردیوار 673-11-    تنگ بستن  693-12-    تخلیه پی نشست کرده 693-12-1- پرسازی حفره یاچاهک.... 703-12-2- ساختن پی بتنی          703-13-    بنایی رجهای فروریخته. 703-14-    زهکشی دراطراف ساختمان.. 713-15-    تعمیر ساختمانهای آسیب دیده 72فصل 4-  بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی.. 754-1-      مقدمات بهسازی لرزه ای.. 754-2-      مراحل بهسازی.. 754-2-1-   بررسی ویژگیهای ساختمان.. 754-2-2-   انتخاب هدف بهسازی.. 754-2-3-   جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان.. 764-2-4-   نیاز یا عدم نیاز به بهسازی.. 764-2-5-   ارائه ی طرح بهسازی وارزیابی آن.. 764-3-      هدف بهسازی.. 774-3-1-   بهسازی مطلوب             784-3-2-   بهسازی مطلوب            784-3-3-   بهسازی ویژه        784-3-4-   بهسازی محدود         784-3-5-   بهسازی موضعی        784-4-      سطوح عملکرد ساختمان.. 784-4-1-   سطوح عملکرد اجزای سازه ای.. 794-4-1-1-             سطح عملکرد 1- قابلیت استفاده بی وقفه. 794-4-1-2-             سطح عملکرد 2- خرابی محدود. 794-4-1-3-             سطح عملکرد 3- ایمنی جانی       794-4-1-4-             سطح عملکرد 4- ایمنی جانی محدود. 804-4-1-5-             سطح عملکرد 5- آستانه فروریزش.... 804-4-1-6-             سطح عملکرد 6- لحاظ نشده        804-4-2-   سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای.. 804-4-2-1-             سطح عملکرد A- خدمت رسانی بی وقفه. 804-4-2-2-             سطح عملکرد B- قابلیت استفاده بی وقفه. 814-4-2-3-             سطح عملکرد C- ایمنی جانی       814-4-2-4-             سطح عملکرد D- ایمنی جانی محدود. 814-4-2-5-             سطح عملکرد E- لحاظ نشده      814-5-      انواع ساختمانهای مصالح بنایی.. 814-5-1-   ساختمانهای مصالح بنایی سنتی.. 814-5-2-   ساختمانهای مصالح بنایی کلاف دار 824-6-      مراحل روش ساده ی بهسازی.. 824-7-      نواقص متداول در ساختمان های مصالح بنایی.. 824-7-1-   ساختمان های مصالح بنایی سنتی.. 824-7-1-1-             مصالح                                     834-7-1-2-             سیستم سازه ای ساختمان              834-7-1-3-             دیوارهای باربر                            834-7-1-4-             دال ها                                      844-7-1-5-             اتصالات اعضای سازه ای         844-7-2-   ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار 844-8-      ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای مصالح بنایی.. 854-8-1-   ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای مصالح بنایی سنتی.. 854-8-1-1-             ارزیابی کیفیت مصالح بنایی         854-8-1-2-             ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان.. 864-8-1-3-             ارزیابی دیوارهای باربر                   884-8-1-4-             ارزیابی دال ها                       904-8-1-5-             ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان.. 914-8-2-   ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار 924-8-2-1-             ارزیابی کیفیت مصالح ساختمانی.. 934-8-2-2-             ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان.. 934-8-2-3-             ارزیابی دیوارهای باربر            934-8-2-4-             ارزیابی دال                           934-8-2-5-             ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان.. 934-8-2-6-             ارزیابی سیستم کلاف                   944-9-      راه کارهای پیشنهادی برای بهسازی ساختمان های مصالح بنایی.. 954-9-1-   افزایش کیفیت مصالح بنایی.. 954-9-2-   بهسازی سیستم سازه ای ساختمان.. 954-9-2-1-             کامل نمودن مسیر بار            964-9-2-2-             افزودن مقاومت برشی ساختمان.. 964-9-2-3-             افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی.. 964-9-2-4-             رفع نامنظمی در پلان              974-9-2-5-             رفع نام نظمی در ارتفاع          974-9-2-6-             تقویت پی                           974-9-2-7-             تقویت در برابر ساختمان های مجاور 974-9-3-   بهسازی دیوارهای باربر. 984-9-3-1-             اصلاح اجرای واحدهای بنایی          984-9-3-2-             اصلاح درزهای قائم بین واحدهای بنایی.. 984-9-3-3-             کاهش نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار 984-9-3-4-             کاهش ارتفاع آزاد دیوار          984-9-3-5-             کاهش طول آزاد دیوار                  994-9-3-6-             افزایش تراکم دیوار                        994-9-3-7-             رفع انفصال در دیوار باربر                994-9-3-8-             اصلاح نحوه ی قرار داشتن تیرهای باربر سقف بر روی دیوار 1004-9-3-9-             مهار نیروی رانش در سقف های قوسی.. 1004-9-4-   بهسازی دال ها          1004-9-4-1-             کاهش وزن سقف                                      1004-9-4-2-             انسجام سقف                              1004-9-4-3-             تقویت طول تکیه گاهی تیرها       1014-9-4-4-             تقویت بازشو در دال                    1014-9-5-   بهسازی اتصالات اعضای ساختمان.. 1014-9-5-1-             تقویت اتصالات دیوارهای باربر متقاطع.. 1014-9-5-2-             تقویت اتصال بین دیوارهای باربر ودال.. 1014-9-5-3-             تقویت اتصال بین تیغه ها و دیوارهای باربر. 1024-9-6-   بهسازی سیستم کلاف... 1024-9-6-1-             اصلاح سیستم کلاف بندی             1024-9-6-2-             اصلاح کیفیت مصالح کلاف بتنی.. 1024-9-6-3-             تقویت اتصالات اجزای کلاف           1024-9-6-4-             رفع اتصالات در سیستم کلاف                                          1024-9-6-5-             رفع انفصال کلاف به واسطه ی عبور لوله. 1034-9-6-6-             اصلاح اتصال دیوار به کف               103فصل 5-  بررسی و ارزیابی سازه های مصالح بنایی موجود در شهرستان لردگان ومقایسه با ضوابط آیین نامه  1055-1-      مقدمه           1055-2-      موقعیت شهرستان لردگان.. 1055-3-      گسل های موجود در این شهرستان.. 1065-4-      ساخت وسازهای موجود و مقایسه آن با آیین نامه 2800. 1095-4-1-   محدودیت ارتفاع ساختمان وطبقات آن بر اساس آئین نامه. 1095-4-2-   پلان ساختمان            1105-4-3-   مقطع قائم ساختمان.. 1135-4-4-   بازشوها (در-پنجره-گنجه) 1155-4-4-1-             رعایت محدودیتهای ذیل الزامی است: 1155-4-5-   دیوارهای باربر               1195-4-6-   دیوارهای غیر باربر و تیغه ها 1215-4-7-   جان پناهها و دودکشها 1235-4-8-   کلاف بندی                 1255-4-8-1-             کلاف بندی افقی                          1255-4-8-2-             کلاف بندی قائم                                                     1285-4-8-3-             کلاف بندی دیوارهای مثلثی شکل.. 1305-4-9-   دیوارچینی                     1305-4-10- سقف ها                         1325-4-10-1-           مصالح سقف                                1325-4-10-2-           اتصال سقف و تکیه گاه           1345-4-10-3-           انسجام سقف                          1355-4-10-4-           سقف تیرچه بلوک                         1365-4-11- خرپاها:                        1365-4-12- سقف کاذب:           1365-4-13- سقفهای قوسی:              1375-4-14- نماسازی                         1375-5-      قواعد مهم طراحی ضد زلزله سازه های مصالح بنایی.. 1385-6-      چند نمونه از خرابی ساختمان های مصالح بنایی موجود. 1425-7-      خسارات وارده به دیوارهای سازه ای و غیر سازه ای و ارائه راهکار ترمیم.. 1525-7-1-   گزارش تصویری ارزیابی کیفی آسیب پذیری.. 1535-7-2-   تغییرات معماری مورد نظر مالک.... 1545-7-3-   ارزیابی کمی آسیب پذیری.. 1555-8-      طرح مقاوم سازی.. 1615-8-1-   محاسبات طرح مقاوم سازی.. 1625-8-1-1-             محاسبه بار دیوارها در وضع موجود. 1635-8-1-2-             بارگذاری سقف طبقه بام         1645-8-1-3-             اثر پیچش در ساختمان                1655-8-1-4-             برش پایه و توزیع برش در طبقات... 1655-8-1-5-             محاسبه برش پایه                      1665-8-2-   تعبیه ستون های فلزی برای بارهای ثقلی.. 1665-9-      مدل سازی ساختمان.. 1675-10-    تحلیل و طراحی فونداسیون با نرم افزار safe. 1695-10-1- نقشه اجرایی با توجه به خروجی etabs. 1705-11-    نقشه های اجرایی.. 1705-11-1- پلان پر کردن طاقچه و ترمیم دیوارهای آسیب دیده 1705-11-2- پلان نبشی کشی جهت شناژهای افقی و تکیه گاه کافی برای نشیمن تیرها و اتصال مناسب شبکه ها و رویه بتنی به سقف                1735-11-2-1-           پلان رویه های بتنی با طول لازم در هر جهت... 1735-11-3- جزئیات اجرای فونداسیون برای شناژهای قائم فلزی.. 1735-11-4- نحوه اتصال شناژهای قائم به دیوارهای باربر. 1755-12-    دستورالعمل های ترمیم.. 1805-12-1- ترمیم ملات           1805-12-2- پرکردن طاقچه ها            1825-13-    برخی تصاویر مربوط به اجرای طرح مقاوم سازی.. 183فصل 6-  نتیجه گیری و پیشنهادات.. 1916-1-      فعالیت های انجام شده 1916-2-      نتیجه گیری.. 1926-3-      پیشنهاد برای ادامه کار 193 فهرست جدول‌هاجدول 1-4: سطوح خطر احتمالی براساس دوره بازگشت... 77جدول 2-4: دامنه  انتخاب سطوح مختلف عملکرد. 77جدول 3-5: حداقل مقدار دیوار نسبی در هر امتداد ساختمان.. 120جدول 4-5: انواع آسیب سازه های بنایی و راهکار ترمیم ارائه شده 152جدول 5-5:  کنترل نواقص مربوط به مصالح.. 155جدول 6-5: کنترل نواقص مربوط به سیستم سازه ای.. 156جدول 7-5: کنترل نواقص مربوط به دیوارهای باربر. 158جدول 8-5: کنترل نواقص مربوط به دال ها 159جدول 9-5: کنترل نواقص مربوط به اتصالات اعضا 159جدول 10-5: کنترل نواقص مربوط به اجزای غیر سازه ای.. 160جدول 11-5: کنترل نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی.. 161جدول 12-5: محاسبه بار 163جدول 13-5: بارگذاری بام. 164جدول 14-5: محاسبه وزن سقف... 165جدول 15-5: محاسبه ضریب زلزله. 165 فهرست شکل‌‌هاشکل ‏1‑1: نقشه صفحات زمین ساخت خاور میانه و حرکات نسبی آنها 4شکل ‏1‑2: گسل های مهم ایران.. 5شکل ‏2‑1: توزیع نیروی زلزله. 10شکل ‏2‑2: خمش در دیوار عرضی.. 12شکل ‏2‑3: برخی روشهای اجرایی دیوارهای آجری مسلح.. 14شکل ‏2‑4: نحوه عملکرد دیوارهای آجری مسلح.. 14شکل ‏2‑5: رفتار سازه های آجری مسلح تحت بارگذاری متناوب... 15‏2‑6: دیوار تحت بار جانبی خمیده شده،در نقطه A ترک می خورد. 17‏2‑7: قاب مرکب با کنش خرپایی در مقا بل نیروهای جانبی مقاومت می کند. 17شکل ‏2‑8: دیوار برشی.. 20شکل‏2‑9-2: ترکهای برشی و فولاد گذاری.. 20شکل ‏2‑10: مکانیزم مقاومت وشکست دیوارهای میانقاب... 22شکل ‏3‑1: یکپارچگی وتقویت کف موجود. 26شکل ‏3‑2: جزئیات دال تعبیه شده 27شکل ‏3‑3: تقویت کف چوبی با تخته. 28شکل ‏3‑4: تقویت کف چوبی با دال بتن آرمه واتصال آرماتورهای دال به دیواره 28شکل ‏3‑5: اتصال کف به دیوار 30شکل ‏3‑6: اتصال کف با دیوار 31شکل ‏3‑7: افزایش درجه یکپارچگی در سقفهای طاق ضربی.. 31شکل ‏3‑8: افزایش یکپارچگی سقف به کمک کلافهای افقی.. 32شکل ‏3‑9: جوش دادن پلیت زیر سقف... 32شکل ‏3‑10: نمونه ای از مهار کششی.. 33شکل ‏3‑11: نمونه ای از مهار برشی.. 33شکل ‏3‑12: تقویت قوسهای بالای بازشوها 34شکل ‏3‑13: روش تزریق دوغاب سیمان.. 36شکل ‏3‑14. 38شکل ‏3‑15. 38شکل ‏3‑16. 39شکل ‏3‑17. 41شکل ‏3‑18شکل ‏3‑19. 42شکل ‏3‑20: پوشش بتن آرمه وبریدگی مهاری.. 43شکل ‏3‑21: پوشش بتن آرمه. 44شکل ‏3‑22: دال بتن آرمه. 44شکل ‏3‑23: لایه پوششی پی و دیوار 46شکل ‏3‑24: روکش بتنی سطوح درونی؛روکش توسط سقف قطع می شود اما کلاف های قائم با سوراخ کردن سقف امتداد می یابند. 47شکل ‏3‑25تقویت دیوارهای طویل با افزودن پشت بند آجری.. 49شکل ‏3‑26تقویت دیوارهای خشتی وگلی با استفاده از دیوارهای حائل ذوزنقه ای.. 49شکل ‏3‑27: دیوار حائل.. 50شکل ‏3‑28: ساختمان آجری در طبس.... 50شکل ‏3‑29: ساختمان خشتی.. 51شکل ‏3‑30: تقویت با استفاده از پیش تنیدگی.. 52شکل ‏3‑31فرو ریختگی گوشه. 53شکل ‏3‑32: فرو ریختگی دیوار 53شکل ‏3‑33: کلاف تقویتی بتن آرمه. 54شکل ‏3‑34: اتصال دیوار بهم.. 54شکل ‏3‑35: تعمیر کلاف تقویتی.. 55شکل ‏3‑36: کلاف تقویتی.. 56شکل ‏3‑37: میلگرد کلاف... 56شکل ‏3‑38: نصب صفحه فولادی برای تقویت گوشه. 57شکل ‏3‑39: صفحه فولادی برای پیوند در دیوار 57شکل ‏3‑40: تقویت پی.. 59شکل ‏3‑41: تقویت پی.. 59شکل ‏3‑42: تقویت پی.. 60شکل ‏3‑43: اضافه کردن کلاف... 61شکل ‏3‑44: تزریق بتن در زیر فونداسیون.. 61شکل ‏3‑45: تزریق دوغابه. 62شکل ‏3‑46: تقویت پی با استفاده از دستک زنی.. 64شکل ‏3‑47: تقویت پی بااستفاده از دستک زنی در شرایط خاص.... 65شکل ‏3‑48: شمع زنی دیوار 67شکل ‏3‑49: شمع بندی زیر دیوار 68شکل ‏3‑50: شمه بندی زیر دیوار 68شکل ‏3‑51: تنگ بستن.. 69شکل ‏3‑52: بنایی رجهای فروریخته. 70شکل ‏3‑53: اصلاح دیوار 71شکل ‏3‑54: زهکشی.. 71شکل ‏3‑55: زهکشی اطراف ساختمان.. 72شکل ‏3‑56: کنج میانقاب بابتن پر می شود. 73شکل ‏3‑57: استفاده از دستک.... 73شکل ‏5‑1: نقشه موقعیت شهرستان.. 106شکل ‏5‑2: نقشه گسل چنگ.... 107شکل ‏5‑3: نقشه گسل دنا 108شکل ‏5‑4: ساختمان دو طبقه. 109شکل ‏5‑5: ساختمان دو طبقه. 110شکل ‏5‑6: اجرای کلاف روی دیوار 110شکل ‏5‑7: تقسیم ساختمان به قطعات مناسب با ایجاد درز انقطاع. 111شکل ‏5‑8: ساختمان بدون پس یا پیش رفتگی.. 112شکل ‏5‑9:  ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان.. 112شکل ‏5‑10: اصلاح طره 113شکل ‏5‑11: اصلاح تعداد طبقات... 114شکل ‏5‑12: اجرای پی در سطح هموار 114شکل ‏5‑13: عدم مطابقت با بند آیین نامه و ایجاد بازشوی وسیع در دیوار، قرار دادن باز شو در گوشه دیوار.بازشو باید در قسمت مرکزی دیوار قرار گیرد. 115شکل ‏5‑14: در دو شکل بالا مشاهده می شود که مجموع سطح بازشو از یک سوم سطح دیوار بیشتر می باشد و این خلاف آئین نامه می باشد. 115شکل ‏5‑15در شکل بالا مشاهده می شود که مجموع طول بازشو در دیوار باربر از یک دوم طول دیوار بیشتر می باشد. 116شکل ‏5‑16: فاصله کم بازشو از بر ساختمان.. 116شکل ‏5‑17: فاصله کم بازشو از بر ساختمان.. 117شکل ‏5‑18: فاصله کم بین دو بازشو. 117شکل ‏5‑19: فاصله کم بین دو بازشو. 118شکل ‏5‑20: عرض بیش از 2.5 بازشو و عدم استفاده از کلاف قائم.. 118شکل ‏5‑21: عرض بازشو بیشتر از 2.5 متر است و از کلاف قائم استفاده نشده است. 119شکل ‏5‑22: اصلاح بازشو. 119شکل ‏5‑23: در شکل بالا مقدار دیوارهای نسبی متناسب می باشد. 120شکل ‏5‑24: طول دیوار از 8 متر و 30 برابر ضخامت دیوار بیشتر است پس مطابق آئین نامه نمی باشد. 121شکل ‏5‑25: اصلاح طول زیاد یوار 121شکل ‏5‑26: مشاهده می شود که طول دیوار غیر باربر از 40 برابر ضخامت دیوار (ضخامت دیوار 30 سانتیمتر می باشد) کمتر و از 6 متر بیشتر می باشد. 122شکل ‏5‑27: عدم مهار مناسب تیغه به زیر سقف... 122شکل ‏5‑28: اجرای همزمان دیوار وتیغه و هشت گیر کردن تیغه به دیوار و عدم نیاز به میلگرد جهت قفل و بست کردن  123شکل ‏5‑29: عدم وجود جان پناه در ساختمان های مصالح بنایی موجود. 124شکل ‏5‑30: عدم وجود جان پناه 124شکل ‏5‑31: بهسازی جان پناهها 124شکل ‏5‑32: ارتفاع کم دودکش.... 125شکل ‏5‑33: تعبیه کلاف در زیر تیغه ها و جداگرها الزامی نیست مگر آنکه برای اتصال کلافهای اصلی ضروری باشد. 126شکل ‏5‑34: کلاف روی دیوار 126شکل ‏5‑35: اجرای غلط کلاف... 127شکل ‏5‑36: اجرای صحیح کلاف... 128شکل ‏5‑37: اتصال کلاف قائم به افقی.. 129شکل ‏5‑38: دیوار آجری.. 131شکل ‏5‑39: ایجاد درز در دیوار 132شکل ‏5‑40: اجرای نامناسب دیوارچینی و در یک امتداد قرار گرفتن رجها 132شکل ‏5‑41: بتن ریزی غلط... 133شکل ‏5‑42: سقف با تیر چوبی.. 133شکل ‏5‑43: اتصال تیرچه به کلاف... 134شکل ‏5‑44: سقف تیرآهنی.. 135شکل ‏5‑45: استفاده از تیر عرضی.. 136شکل ‏5‑46: عدم استفاده از اسکوب در نما سازی.. 137شکل ‏5‑47: دیوار بلند. 138شکل ‏5‑48: بازشوی زیاد. 139شکل ‏5‑49: عدم استفاده از تیر بالای دیوار 139شکل ‏5‑50: قرار گیری دیوار طبقه بالا روی دیوار طبقه پایین.. 140شکل ‏5‑51: اتصال نامناسب دیوار به دیوار 140شکل ‏5‑52: پی چینی.. 141شکل ‏5‑53: پی نامناسب... 142شکل ‏5‑54: در ساختمان فوق جداشدگی سرتاسری در ارتفاع مشاهده می شود که دلیل آن عدم اتصال مناسب دیوار به دیوار می باشد. 142شکل ‏5‑55: در دیوار فوق ترک به صورت مورب مشاهده می شود که دلیل آن نشست پی و دیوار وعدم اتصال مناسب دیوار به دیوار می باشد. 143شکل ‏5‑56: ترک در سقف فوق مشاهده می شود که دلیل آن عدم استفاده از کلاف روی دیوارها(زیر سقف ) می باشد و همچنین نشست دیوار 143شکل ‏5‑57: ترک در دیوار بالای بازشو مشاهده می شود که دلیل آن عدم استفاده از نعل درگاه مناسب می باشد. 144شکل ‏5‑58: ترک در زیر سقف و بالای بازشو مشاهده می شود که دلیل آن عدم استفاده از کلاف زیر سقف و نعل درگاه مناسب می باشد. 144شکل ‏5‑59: ترک در دیوار و پی مشاهده می شود که دلیل آن عدم استفاده از زیر سازی مناسب می باشد. 145شکل ‏5‑60: در تصویر فوق سقف چوبی مشاهده می شود که تیرها بصورت غیر اصولی قرار داده شده اند.وممکن است با کوچکترین زلزله ای کل سقف ویران شود. 145شکل ‏5‑61: در شکل فوق ساختمان آجری با ملات ماسه سیمان مشاهده می شود.تقریبا نصف ارتفاع ساختمان با سنگ وبقیه با آجر ساخته شده است.عدم استفاده از اتصال دیوار به دیوار ویکپارچه نبودن دیوار باعث جداشدگی دیوار شده است. 146شکل ‏5‑62: ترک... 146شکل ‏5‑63: ترک... 147شکل ‏5‑64: اجرای پوشش بتن مسلح روی بام. 148شکل ‏5‑65: اصلاح بازشو در دال.. 148شکل ‏5‑66: استفاده از سیستم های کمکی.. 149شکل ‏5‑67: ایجاد روکش بتنی.. 150شکل ‏5‑68: اجرای نبشی کشی.. 151شکل ‏5‑69: اجرای نبشی کشی.. 151شکل ‏5‑70: گزارش مصور بازدید ساختمان.. 153شکل ‏5‑71: گزارش مصور بازدید ساختمان.. 154شکل ‏5‑72: پلان.. 154شکل ‏5‑73: پلان آکس بندی.. 167شکل ‏5‑74: مدل ETABS. 168شکل ‏5‑75: ستون گذاری و تیرریزی.. 170شکل ‏5‑76: پلان فونداسیون های شناژ قائم و شناژ پای دیوار برای اجرای رویه های بتنی.. 171شکل ‏5‑77: ترمیم پوشش سطحی ، اجرای فونداسیون.. 172شکل ‏5‑78: پلان رویه بتنی و نبشی کشی.. 173شکل ‏5‑79: جزئیات فونداسیون.. 174شکل ‏5‑80: اجرای ستون های فلزی درون دیوار 174شکل ‏5‑81: اتصال ستون جدید و دیوار قدیمی.. 175شکل ‏5‑82: اجرای پوشش بتن مسلح دو طرفه. 176شکل ‏5‑83: اجرای پوشش بتن مسلح (یک طرفه) 177شکل ‏5‑84: اتصال دیوار و رویه بتنی (دتایل یک) 178شکل ‏5‑85: اتصال دیوار و رویه بتنی (دتایل دو) 179شکل ‏5‑86: ترمیم ملات های آسیب دیده 180شکل ‏5‑87: بخیه دوزی با پین و میلگرد. 181شکل ‏5‑88: اجرای دیوار پرکننده 182شکل ‏5‑89: اجرای شمع بندی برای مهار بار ثقلی.. 183شکل ‏5‑90: اجرای فونداسیون های طراحی شده در محل های مشخص.... 183شکل ‏5‑91: اجرای عملیات مقاوم سازی.. 184شکل ‏5‑92: اجرای شناژهای قائم.. 184شکل ‏5‑93: اجرای شناژهای افقی باربز ثقلی در محل هایی که باربری را از دیوار به شناژهای افقی منتقل کرده، و شناژ افقی با مقطع مناسب برای آن طرح شده است. 184شکل ‏5‑94: اجرای شناژهای افقی باربر ثقلی در محل هایی که باربری را از دیوار به شناژهای افقی منتقل کرده، و شناژ افقی با مقطع مناسب برای آن طرح شده است. 185شکل ‏5‑95: تعبیه تیر و ستون های لازم برای انجام تغییرات معماری.. 185شکل ‏5‑96: اتصالات شناژهای قائم و افقی.. 186شکل ‏5‑97: تعبیه اتصالات برشی بین شناژهای قائم و دیوارها 186شکل ‏5‑98: پرکردن فضاهای خالی بین شناژهای قائم و دیوارها 186شکل ‏5‑99: اجرای نبشی کشی در مواردی که صرفا نیاز به تعبیه شناژ افقی می باشد و این شناژ نقش باربری ثقلی ندارد. 187شکل ‏5‑100: اجرای پوشش بتن مسلح تؤام با نبشی کشی.. 187شکل ‏5‑101: اضافه کردن یک طبقه جدید ، به وسیله این روش مقاوم سازی می توان با طراحی و محاسبه یک طبقه جدید به ساختمان اضافه نمود. 188شکل ‏5‑102: عملیات نازک کاری بعد از اتمام عملیات مقاوم سازی.. 188شکل ‏5‑103: عملیات نازک کاری بعد از اتمام عملیات مقاوم سازی.. 189چکیده وقوع زمین لرزه های متعدد در ایران و تحقیقات زمین شناسی انجام شده در مورد گسل های موجود همگی مؤید این مطلب است که ما در منطقه ای لرزه خیز زندگی می کنیم. از طرف دیگر به دلیل کم توجهی جامعه مهندسی به ساخت و ساز ایمن، ساختمان های زیادی به جا مانده است که در آنها تمهیدات خاصی برای زلزله در نظر گرفته نشده است. آمار و ارقام نشان می دهد که در کشور اکثر ساختمان ها از نوع ساختمان های بنایی می باشند و از آن مهمتر در زلزله های اخیر بیشترین آمار تلفات و خسارات از جانب همین ساختمانها می باشد و این مطالب ضرورت توجه به امر مقاوم سازی این ساختمانها را بیش از پیش مسجل می سازد.استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمانها از قرون گذشته در ایران رواج داشته است و تا کنون در بسیاری از شهرها و تقریبا اکثر مناطق روستایی، ساختمانهای بنایی قسمت اعظم ساختمانهای این مناطق را شامل می شوند. با توجه به آسیب پذیر بودن این ساختمانها در طی زلزله های گذشته وقرار گرفتن بسیاری از روستاها در نواحی لرزه خیز، اهمیت رفتار و عملکرد ساختمانهای بنایی در برابر زلزله به شکل آشکار مشخص است.1-1-       مقدمه فلات ایران بر یکی از کمربندهای زلزله واقع شده و از این رهگذرگاه گاه نقطه ای از پهنه میهن اسلامی دستخوش لرزشهای مرگبار زلزله می گردد. نمونه های بارز آن را زلزله (31خرداد 1369) منجیل و زنجان یا زلزله(25شهریور1357) طبس و یا زلزله های قبل از آن در ناغان [[i]](17 فروردین1356)- بوئین زهرا(1341) و غیره می توان نام برد.کشور ایران در قسمت میانی کمربند کوه زای آلپ-هیمالیا واقع شده است و هنوز تحت تأثیر حرکات کوه زایی آلپ پایانی می باشد. از طرف دیگر حرکات صفحه عربستان به طور دائمی به صفحه ایران تنش وارد می کند و فرونشینی مکران در جنوب و باز شدن صفحه اقیانوس هند نیز سبب زیر راندگی صفحه اقیانوسی به زیر منطقه مکران می گردد. مجموعه این شرایط سبب به هم خوردن تعادل پوسته ایران می گردد و اثر آن به صورت جابجایی در طول شکستگی های قدیمی و بروز زمین لرزه مشاهده می شود. همانطور که در شکل مشاهده می شود گسل های ایران به طور کلی دارای روند شمالی- جنوبی (امتداد ایران شرقی). شمال غرب- جنوب شرق (امتداد ناحیه زاگرس و شمال شرق-جنوب غرب ، امتداد البرز شرقی) می باشد. گسل هایی که در طول دوره کواترنر (از دو میلیون سال پیش تا کنون) فعالیت نسبتا مهمی داشته اند عبارتند از:گسل های آغاجاری، دامغان، البرز، آستارا، ترود، شمال تبریز، شاهرود، کازرون، کوه بنان کرمان، عباس آباد.تعداد صفحه : 287قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید